ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 11 mai 2016
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 12 mai 2016  Reglementările în vigoare cuprinse în Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, referitoare la vârsta maximă a copilului până la care se poate acorda stimulentul educaţional sub forma tichetelor de grădiniţă sunt limitative şi discriminatorii. Astfel, copilul care împlineşte vârsta de 6 ani şi urmează învăţământul preşcolar nu mai poate primi tichetul de grădiniţă deşi el urmează această formă de învăţământ.
  De asemenea, se blochează accesul la acest program de interes naţional al copiilor cu dizabilităţi şi/sau dificultăţi de învăţare pentru care recomandările specialiştilor sunt de continuare a procesului educaţional într-o unitate de învăţământ preşcolar cu depăşirea vârstei de 6-8 ani.
  Prin aceste limitări sunt afectaţi aproximativ 29.000 de copii din familii defavorizate, care astfel vor abandona cursurile învăţământului preşcolar, cu şanse mici de integrare la cursurile învăţământului gimnazial, pentru care riscul de excluziune socială se accentuează determinând noi probleme sociale.
  În considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Articolul 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 2 noiembrie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:
  a) copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare."


  Articolul II

  (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi copiilor înscrişi în învăţământul preşcolar, precum şi celor care urmează să se înscrie în anul şcolar 2015-2016.
  (2) Pentru copiii înscrişi în învăţământul preşcolar în anul şcolar 2015-2016, termenul de depunere a cererilor de solicitare a stimulentului educaţional sub forma tichetelor sociale de grădiniţă este de maximum 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat

  Bucureşti, 11 mai 2016.
  Nr. 14.
  -----