ORDONANTA nr. 40 din 14 iulie 2005
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 1 august 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III. 7 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 167/2003, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2 alineatul (3), literele a), b), d), i), j) şi k) vor avea următorul cuprins:
  "a) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afară locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune - la 6 luni;
  b) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afară locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune - la 2 ani;
  ...........................................................................
  d) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere şi pentru invatarea conducerii auto - la 6 luni şi autovehicule speciale ambulanta - la un an;
  ...........................................................................
  i) motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roti şi cvadricicluri - la 2 ani;
  j) tractoare având o masa totală maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - la un an;
  k) tractoare având o masa totală maxima autorizata care nu depăşeşte 3.500 kg - la 2 ani;".
  2. La articolul 2 alineatul (3), litera c) se abroga.
  3. Alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
  "(4) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afară locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere şi pentru invatarea conducerii auto se supun primei inspecţii tehnice periodice la un an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi."
  4. La articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
  "(7) Inspecţia tehnica periodică se efectuează în conformitate cu Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodică, adoptate prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului."
  5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - În intervalul dintre doua inspecţii tehnice periodice, deţinătorul vehiculului rutier are obligaţia de a asigura menţinerea acestuia într-o stare tehnica corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi categoria de folosinţă conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb şi materiale de exploatare de origine sau omologate/certificate conform legislaţiei în vigoare."
  6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Inspecţiile tehnice periodice se efectuează de către Regia Autonomă «Registrul Auto Roman», denumit în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin reprezentantele sale judeţene sau prin operatori economici autorizaţi şi monitorizati de R.A.R.
  (2) Activitatea de inspecţie tehnica periodică se poate realiza prin operatori economici autorizaţi, numai pe baza unui contract de franciza încheiat cu R.A.R. de către aceştia, în condiţiile legii.
  (3) Prin derogare de la prevederile art. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, republicată, instituţiile publice care au dotarea tehnica necesară pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnica periodică pot fi autorizate şi vor încheia contracte de franciza cu R.A.R.
  (4) În activitatea de inspecţie tehnica periodică, autoritatea R.A.R. se concretizează prin folosirea marcii înregistrate R.A.R. de către operatorii economici autorizaţi sau de către instituţiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate, cu asumarea în consecinţa a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din aceasta.
  (5) Persoanele autorizate, definite la alin. (4), care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciza pentru inspecţia tehnica periodică nu au dreptul sa cesioneze activitatea de inspecţie tehnica periodică.
  (6) Aparatura utilizata în staţiile de inspecţie tehnica periodică trebuie să respecte cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare privind activitatea de metrologie, precum şi cerinţele specifice activităţii de inspecţie tehnica prevăzute de Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodică.
  (7) Pregătirea tehnica specifică şi atestarea personalului care efectuează inspecţia tehnica periodică se fac de R.A.R.
  (8) Monitorizarea persoanelor autorizate să execute inspecţia tehnica periodică cuprinde:
  a) supravegherea tehnica a statiilor de inspecţie tehnica periodică, inclusiv prin mijloace informatice;
  b) controlul executării inspecţiilor tehnice periodice în staţiile de inspecţie tehnica periodică, inclusiv prin reverificarea vehiculelor inspectate;
  c) controlul executării inspecţiilor tehnice periodice prin reverificarea vehiculelor inspectate în staţiile reprezentantelor R.A.R.;
  d) controlul tehnic în trafic.
  (9) Persoanele autorizate trebuie să asigure posibilitatea conectarii informatice la sistemul naţional de supraveghere informatica a inspecţiilor tehnice periodice, gestionat de către R.A.R., şi prin personalul implicat în activitatea de inspecţii tehnice periodice trebuie să respecte cerinţele de utilizare a programelor informatice furnizate de către R.A.R.
  (10) Condiţiile privind autorizarea operatorilor economici şi a instituţiilor publice în vederea efectuării inspecţiilor tehnice periodice, precum şi pentru atestarea personalului care efectuează inspecţiile tehnice periodice se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului."
  7. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Inspecţia tehnica periodică la vehiculele rutiere certificate pentru transportul de mărfuri periculoase sau pentru transportul de mărfuri perisabile, la vehiculele rutiere destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze, la remorcile-cisterna lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la autovehiculele de epoca, la autovehiculele pentru competitii sportive, la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale, inclusiv la cele supuse înregistrării, după caz, precum şi inspecţia tehnica în vederea redobandirii certificatului de înmatriculare se efectuează de R.A.R. În staţiile reprezentantelor sale, în conformitate cu reglementările naţionale aplicabile acestor categorii de vehicule rutiere."
  8. Alineatul (3) al articolului 5 se abroga.
  9. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
  "(3) La înmatricularea vehiculelor rutiere în România completarea anexei la certificatul de înmatriculare şi aplicarea ecusoanelor de inspecţie tehnica periodică se realizează de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea."
  10. Articolul 6^2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6^2. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
  a) efectuarea de inspecţii tehnice periodice de către operatori economici ori de către instituţii publice neautorizate sau având autorizaţia suspendată, anulată ori cu termenul de valabilitate expirat;
  b) cesionarea activităţii de inspecţie tehnica periodică de către staţiile de inspecţie tehnica autorizate;
  c) utilizarea în activitatea de inspecţie tehnica periodică de aparatura care nu respecta prevederile art. 4 alin. (6);
  d) efectuarea inspecţiei tehnice periodice în staţii de inspecţie tehnica periodică de către inspectori tehnici având certificatul de atestare suspendat, anulat ori cu termenul de valabilitate expirat sau de către personal neatestat;
  e) efectuarea inspecţiei tehnice periodice pentru vehicule rutiere din categoria celor pentru care respectiva statie de inspecţie tehnica nu este autorizata;
  f) nerespectarea metodologiei de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, a procedurilor ori a fluxului tehnologic comunicat către R.A.R. cu ocazia autorizării;
  g) atestarea ca bun pentru circulaţie pe drumurile publice a unui vehicul rutier care nu îndeplineşte condiţiile reglementate;
  h) atestarea efectuării inspecţiei tehnice periodice pentru un vehicul fără prezentarea acestui vehicul în statia de inspecţie tehnica.
  (2) Se sancţionează cu amendă:
  a) de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON) faptele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), g) şi h);
  b) de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON) faptele prevăzute la alin. (1) lit. c), e) şi f).
  (3) În cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c)-h), pe lângă amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (2), personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizaţiei tehnice a persoanei autorizate sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare al inspectorului tehnic.
  (4) În cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. b), pe lângă amenda contravenţională prevăzută la alin. (2) lit. a), R.A.R. va dispune anularea autorizaţiei statiei de inspecţie tehnica periodică.
  (5) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (2)-(4) contravenienţii pot depune contestaţii la R.A.R., în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal de sancţionare. R.A.R. este obligat sa răspundă la contestaţii în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acestora.
  (6) Răspunsul dat în rezolvarea contestaţiei poate fi atacat la instanţa competenţa, în termen de 15 zile de la comunicare.
  (7) Contravenţiile şi sancţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se constata şi se aplică de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."
  11. După articolul 6^2 se introduce un nou articol, articolul 6^3, cu următorul cuprins:
  "Art. 6^3. - În urma reverificării prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. c), personalul R.A.R. poate anula inspecţia tehnica periodică în condiţiile prevăzute prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului."


  Articolul II

  În textul Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 sintagma "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului".


  Articolul III

  În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va actualiza Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodică, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 bis din 3 august 1998, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul IV

  Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 167/2003, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.


  Articolul V

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 14 iulie 2005.
  Nr. 40.
  __________