ORDIN nr. 1.591 din 16 septembrie 2020pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 8.218 din 15.09.2020 al Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere:– prevederile art. 17 și 18 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– dispozițiile art. 466 și 467 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătății nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 5 august 2010, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.2. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În condițiile legii, funcția de director executiv adjunct de sănătate publică poate fi ocupată de medici specialiști sau medici primari, indiferent de specialitatea studiilor, iar funcția de director executiv adjunct economic, de economiști cu studii superioare.


  Articolul II

  Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat

  București, 16 septembrie 2020.
  Nr. 1.591.
  -----