ORDONANȚĂ nr. 3 din 18 ianuarie 2024pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 18 ianuarie 2024
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 413/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  Articolul I

  Ordonanța Guvernului nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), litera d) va avea următorul cuprins:
  d) autovehicule care desfășoară transport de persoane în regim de taxi, precum și autovehicule care desfășoară activitățile de RENT CAR, astfel cum acestea sunt definite la art. 1^1 lit. aa) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare - la 6 luni;
  2. La articolul 5, alineatul (1^1) va avea următorul cuprins:(1^1) Inspecția tehnică periodică la vehiculele agricole sau forestiere, la mașinile autopropulsate, precum și alte vehicule stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2) poate fi efectuată și cu laboratoare mobile din dotarea R.A.R.3. Articolul 6^5 va avea următorul cuprins:

  Articolul 6^5

  Prevederile prezentei ordonanțe nu se aplică mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă care nu depășește 25 km/h, vehiculelor lente, vehiculelor cu șenile, tramvaielor și vehiculelor cu tracțiune animală.
  4. În tot cuprinsul ordonanței, sintagma „mașini și utilaje autopropulsate pentru lucrări“ se înlocuiește cu sintagma „mașini autopropulsate“.


  Articolul II

  Inspecțiile tehnice periodice efectuate în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe își păstrează valabilitatea în vigoare la data efectuării.


  Articolul III

  Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 67 va avea următorul cuprins:

  Articolul 67
  (1) Examinarea teoretică în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se realizează de către o comisie de examinare, formată din trei membri, specialiști în domeniul transporturilor rutiere, în condițiile stabilite de autoritatea competentă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(2) Examinarea teoretică în vederea atestării profesionale a lectorilor necesari procesului de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se realizează de către o comisie de examinare, formată din trei membri, specialiști în domeniul transporturilor rutiere, în condițiile stabilite de autoritatea competentă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(3) Comisia de examinare prevăzută la alin. (1) și (2) este formată astfel: un membru din cadrul autorității competente și doi membri din cadrul unității din subordinea acesteia cu atribuții în autorizarea operatorilor de transport rutier.(4) Specialiștii în domeniul transporturilor rutiere trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
  a) să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare în domeniile tehnice, juridice, economice sau al tehnologiei informației;
  b) sunt angajați de cel puțin 5 ani în cadrul autorității competente, respectiv în cadrul unității din subordinea acesteia;
  c) au o experiență de cel puțin 3 ani în exercitarea atribuțiilor de reglementare a domeniului rutier și a activităților conexe transportului rutier, de licențiere și/sau de autorizare a activităților de transport rutier sau a activităților de pregătire profesională în domeniu;
  d) dețin certificat de «evaluator de competențe profesionale» - cod 242405 sau de «evaluator de evaluatori» - cod 242409, conform Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  e) cunosc limba engleză la nivel mediu;
  f) nu au avut o relație contractuală sau un raport de muncă cu centrele de pregătire a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere în ultimii 5 ani.
  (5) Ordonatorul principal de credite al autorității competente aprobă componența comisiilor de examinare în conformitate cu procedura și criteriile de performanță specifice, stabilite de autoritatea competentă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(6) Activitatea de examinare prevăzută la alin. (1) și (2) este independentă, se organizează în condițiile stabilite de autoritatea competentă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii și se desfășoară în temeiul prezentei ordonanțe, prin derogare de la prevederile art. 137 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) Pentru prestarea activității de examinare, membrii comisiei de examinare prevăzute la alin. (3) sunt remunerați, prin unitatea organizatoare, din cuantumul tarifului achitat de candidați pentru susținerea examinării, în condițiile stabilite de autoritatea competentă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(8) Examinarea practică în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se realizează de către Autoritatea Rutieră Română - ARR, în condițiile stabilite de autoritatea competentă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.
  2. La articolul 77, alineatul (2) se abrogă.


  Articolul IV

  În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe, ministrul transporturilor și infrastructurii modifică Reglementările privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005, cu modificările și completările ulterioare, în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată prin prezenta ordonanță.


  Articolul V

  Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat

  București, 18 ianuarie 2024.
  Nr. 3.
  -----