HOTĂRÂRE nr. 744 din 3 iulie 2003
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 9 iulie 2003  Având în vedere art. XVI al titlului III din cartea a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
  în temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 40 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, precum şi al art. 15 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei


  Articolul 1

  (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale.
  (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5.


  Articolul 2

  Pentru a realiza politica Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei îndeplineşte următoarele funcţii:
  a) funcţia de strategie, prin care se definesc obiectivele strategice şi tactice ale sectorului, asigurând planificarea, elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale, precum şi monitorizarea, evaluarea şi controlul realizării acestor politici;
  b) funcţia de reglementare, prin care se asigura participarea la elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru organizarea şi funcţionarea activităţilor din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale, precum şi implementarea cadrului normativ, metodologic şi a procedurilor functionale, operationale şi financiare, prin care se realizează politicile în domeniu, urmărirea şi controlul respectării acestora;
  c) funcţia de administrare, prin care se asigura administrarea şi gestionarea patrimoniului sau în mod eficient şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, precum şi administrarea şi gestionarea eficienta a spectrului de frecvente, a poziţiilor orbitale atribuite României şi a altor bunuri proprietate publică din domeniul sau de activitate;
  d) funcţia de reprezentare, prin care se asigura reprezentarea pe plan intern şi extern, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;
  e) funcţia de autoritate de stat, prin care se asigura urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale, precum şi aplicarea unitară şi respectarea reglementărilor legale de către instituţiile şi societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau în coordonarea sa.


  Articolul 3

  (1) În realizarea rolului sau Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  1. definirea politicii şi strategiei sectoriale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;
  2. elaborarea obiectivelor strategice şi tactice ale acestor sectoare şi a planului de acţiuni pentru implementarea acestor obiective;
  3. monitorizarea realizării programului de acţiuni şi prezentarea către Guvern a rapoartelor periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor prevăzute în strategiile sectoriale în domeniu;
  4. elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiei sectoriale de integrare în structurile Uniunii Europene;
  5. asigurarea cadrului legislativ şi instituţional necesar pentru liberalizarea completa a pieţelor de comunicaţii electronice şi servicii poştale şi armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;
  6. promovarea concurentei în toate segmentele pieţelor de comunicaţii electronice, servicii poştale, tehnologia informatiei şi servicii ale societăţii informationale;
  7. asigurarea condiţiilor de exercitare a dreptului cetăţenilor României de a avea acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevăzut de legislaţia specială, atât în domeniul comunicaţiilor electronice, cat şi în cel al serviciilor poştale;
  8. protecţia drepturilor şi intereselor utilizatorilor, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca utilizatorii să obţină un maxim de beneficii în condiţiile unei pieţe concurentiale, în ceea ce priveşte diversitatea ofertei, tarifele şi calitatea serviciilor;
  9. promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap şi ale celor cu nevoi sociale speciale;
  10. protecţia drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viaţa privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  11. asigurarea integrităţii şi securităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice;
  12. încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructura, promovarea şi stimularea cercetării, dezvoltării, inovatiei şi transferului de tehnologii în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;
  13. elaborarea politicii şi strategiei de restructurare, privatizare şi de atragere a investiţiilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;
  14. iniţierea şi coordonarea procesului de privatizare a societăţilor la care îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar;
  15. iniţierea, conducerea, finanţarea, monitorizarea şi implementarea de programe şi proiecte proprii în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale, atribuirea conducerii programelor şi proiectelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;
  16. iniţierea, conducerea, finanţarea, monitorizarea, implementarea şi operarea proiectelor şi a programelor de informatizare a structurilor guvernamentale;
  17. asigurarea finanţării pentru dezvoltarea coerenta a infrastructurii informationale naţionale a administraţiei publice centrale;
  18. coordonarea politicilor privind realizarea reţelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Uniunea Europeană;
  19. înfiinţarea şi dezvoltarea de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, centre de inovare şi incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic şi altele asemenea;
  20. prognozarea, planificarea şi programarea în proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul sau de competenţa;
  21. coordonarea derulării programelor de asistenţa financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale, potrivit obiectului acestora;
  22. coordonarea aplicării acordurilor internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;
  23. acordarea licenţelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, stabilirea şi încasarea taxelor de licenţă în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanta cu costurile administrative aferente emiterii, managementului şi controlului aplicării licenţelor;
  24. asigurarea gestionării şi utilizării eficiente a spectrului de frecvente radioelectrice şi a poziţiilor orbitale atribuite României;
  25. elaborarea principiilor de politica tarifara în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;
  26. publicarea standardelor şi specificatiilor tehnice emise de Uniunea Europeană în domeniul sau de competenţa;
  27. iniţierea şi elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale şi supunerea lor spre aprobare Guvernului;
  28. promovarea, propunerea şi supunerea spre aprobare Guvernului a măsurilor necesare în vederea creării şi dezvoltării cadrului instituţional în aceste domenii;
  29. avizarea proiectelor de acte normative care conţin prevederi cu incidenţa în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;
  30. supunerea spre aprobare Guvernului a cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat al industriei de produse şi servicii în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;
  31. iniţierea elaborării de standarde naţionale în acord cu cerinţele naţionale şi cu standardele internaţionale în domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor internaţionale ca standarde naţionale şi adoptarea de reglementări tehnice care să declare obligatorie aplicarea standardelor, pe întregul teritoriu naţional, pe plan zonal sau pe plan local, în domeniul utilizării frecventelor radioelectrice, în domeniul echipamentelor de comunicaţii electronice şi al compatibilitatii electromagnetice, al tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;
  32. analiza evoluţiei fenomenelor din domeniul sau de activitate prin definirea, monitorizarea şi evaluarea de indicatori specifici şi scheme de analiza;
  33. reglementarea şi supravegherea comerţului electronic şi a semnăturii electronice şi promovarea accesului la Internet;
  34. elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protecţiei mediului în domeniul comunicaţiilor electronice şi a utilizării frecventelor;
  35. planificarea, alocarea, monitorizarea şi evaluarea utilizării de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;
  36. comunicarea cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu societatea civilă şi cu cetăţenii, precum şi cu furnizorii de produse şi servicii în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;
  37. medierea şi soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii în domeniul tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale, în scopul asigurării liberei concurente şi al protecţiei intereselor utilizatorilor pe pieţele acestor servicii;
  38. armonizarea politicii proprii cu cele din domeniul industriei, comerţului, educaţiei, precum şi din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare;
  39. promovarea sistemului educaţional bazat pe tehnologia informatiei, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
  40. promovarea şi susţinerea dezvoltării biotehnologiilor;
  41. stimularea şi monitorizarea participării României la programe şi proiecte internaţionale, comunitare şi bilaterale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;
  42. asigurarea reprezentării în instituţii şi organizaţii internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale, sustinand în cadrul acestora politica şi strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României;
  43. colaborarea cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale, dezvoltarea şi stimularea relaţiilor cu acestea;
  44. susţinerea participării României la târguri, expoziţii şi alte asemenea manifestări internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale;
  45. publicarea de rapoarte, studii şi altele asemenea în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale, realizarea de studii, analize, monitorizari şi alte activităţi în aceste domenii pentru evaluarea şi controlul conducerii programelor şi proiectelor; organizarea de seminarii şi mese rotunde, acţiuni promotionale de imagine, informare şi de constientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanţa, expertiza, asistenţa tehnica şi altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
  46. promovarea convergentei media şi a neutralitatii tehnologice, asigurând corelarea legislaţiei în domeniul comunicaţiilor electronice, al audiovizualului şi al drepturilor de proprietate intelectuală;
  47. exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, ca organ al administraţiei publice centrale, sub a cărui autoritate directa funcţionează unităţi aflate în subordine sau în coordonare;
  48. urmărirea şi controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informatiei şi al serviciilor societăţii informationale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea;
  49. reglementarea modului de atribuire electronică a autorizaţiilor pentru activităţile de transport rutier internaţional de marfa, direct sau în tranzit, în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi a modului de atribuire electronică a traseelor naţionale din programele de transport rutier prin servicii regulate;
  50. avizarea instrumentelor de plată cu acces la distanta de tipul Internet banking, home-banking sau mobilebanking;
  51. avizarea serviciilor societăţii informationale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  (2) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare, precum şi însărcinări date de primul-ministru.


  Articolul 4

  (1) În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei colaborează cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice.
  (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei are dreptul să solicite informaţii de la ministere, de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de la instituţii publice.


  Capitolul II Conducerea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei


  Articolul 5

  (1) Conducerea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei se exercită de către ministru.
  (2) Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţara şi din străinătate, precum şi în justiţie.
  (3) Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului.
  (4) Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative în vigoare.
  (5) Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei este ordonator principal de credite.
  (6) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.
  (7) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul este ajutat de 2 secretari de stat.
  (8) Atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei.
  (9) Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei poate delega unele dintre competentele sale, în condiţiile legii.


  Articolul 6

  (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii.
  (2) Secretarul general asigura stabilitatea funcţionarii Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor functionale dintre structurile ministerului.


  Articolul 7

  (1) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.
  (2) Secretarul general al ministerului îndeplineşte şi alte însărcinări stabilite de ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei sau prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului.


  Capitolul III Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei


  Articolul 8

  (1) Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei, se pot organiza servicii, birouri şi colective temporare de lucru.
  (2) În cadrul direcţiilor generale, prin ordin al ministrului, se pot organiza şi direcţii, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare.
  (3) În structura Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei se organizează şi funcţionează, potrivit legii, cabinetul ministrului, cu personal propriu, căruia nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei.


  Articolul 9

  (1) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aproba prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei.
  (2) Numărul maxim de posturi este de 134, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.
  (3) Personalul necesar desfăşurării activităţilor Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei se numeşte sau se angajează, după caz, cu respectarea dispoziţiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat, ţinându-se seama de competenţa profesională, de nivelul de pregătire, studiile de specialitate şi vechimea în specialitate.


  Articolul 10

  (1) În condiţiile legii şi în limita numărului maxim de posturi, în structura Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei se organizează şi funcţionează unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe.
  (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei.
  (3) Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei numeşte personalul UMP şi stabileşte competentele directorului de proiect.


  Articolul 11

  Stabilirea numărului maxim de autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.


  Capitolul IV Dispoziţii finale


  Articolul 12

  Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei are în subordine Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei - I.G.C.T.I. şi în coordonare directa Institutul Naţional de CercetareDezvoltare în Informatica - ICI Bucureşti şi Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii I.N.S.C.C. Bucureşti, instituţii prevăzute în anexele nr. 2 şi 3.


  Articolul 13

  Unităţile la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar sunt prevăzute în anexa nr. 4.


  Articolul 14

  (1) Capitolul II "Obiective de importanţa deosebită pentru activitatea statului" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o noua poziţie: "Sediul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei".
  (2) Efectivele necesare efectuării pazei obiectivului prevăzut la alin. (1) se asigura prin redistribuire, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat şi în fondurile alocate Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002.


  Articolul 15

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 16

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul comunicaţiilor
  şi tehnologiei informatiei,
  Dan Nica
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul integrării europene,
  Hildegard Carola Puwak
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 3 iulie 2003.
  Nr. 744.


  Anexa 1
  ────────
      Numărul maxim de posturi: 134,
      exclusiv demnitarii şi posturile aferente
      cabinetului ministrului

                     STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
       a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei

      ┌─────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐
      │ CABINETUL MINISTRULUI ├┐┌───────────┐ │COMPARTIMENTUL DE INFORMARE│
      └─────────────────────────┘││ ├─┤ ŞI RELAŢII PUBLICE │
                                 └┤ │ └───────────────────────────┘
      ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌───────────────────────────┐
      │ CONSILIER DIPLOMATIC ├─┤ MINISTRU ├─┤ COMPARTIMENTUL DE AUDIT │
      └─────────────────────────┘ │ │ └───────────────────────────┘
      ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌───────────────────────────┐
      │COMPARTIMENTUL INFORMATI ├─┤ ├─┤ UNITATEA DE MANAGEMENT │
      │CLASIFICATE ŞI PROBLEME │ └────┬──────┘ │ AL PROIECTELOR │
      │ SPECIALE │ │ └───────────────────────────┘
      └─────────────────────────┘ │
               ┌─────────────┬──┬──────┼────────────────────────┐
               │ │ │ ┌────┴─────┐ │
      ┌────────┴───────────┐ │ │ │ SECRETAR │ ┌─────────┴─────────┐
      │ SECRETAR DE STAT │ │ │ │ GENERAL │ │ SECRETAR DE STAT │
      │ PENTRU RELAŢIA CU │ │ │ └─────┬────┘ │ PENTRU TEHNOLOGIA │
      │ PARLAMENTUL │ │ │ │ . │ INFORMATIEI │
      └────────┬───────────┘ │ │ │ . └───┬──────────┬────┘
               │ │ │ │ . │ │
              .│.............│..│.......│.................│..........│
              .│ . │ │. │ .│ .│
              .│ . │ │. │ .│ .│
             ┌─┴─┐ ┌──┴┐┌┴──┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐
             │ A │ │ B ││ C │ │ D │ │E*)│ │ F │
             └───┘ └───┘└───┘ └───┘ └───┘ └───┘

     A = COMPARTIMENTUL PENTRU RELAŢIA CU PARLAMENTUL ŞI SINDICATELE
     B = DIRECŢIA GENERALĂ DE COMUNICAŢII
     C = DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
     D = DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ŞI ORGANIZARE LEGISLATIVĂ
     E = DEPARTAMENTUL PENTRU INFORMATIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE*)
     F = DIRECŢIA DE REGLEMENTĂRI ŞI STANDARDE ÎN TEHNOLOGIA INFORMATIEI,
         ANTIFRAUDA ŞI SECURITATEA REŢELELOR

      *) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală.


  Anexa 2
                                     UNITĂŢILE
           care funcţionează în subordinea Ministerului Comunicaţiilor
       şi Tehnologiei Informatiei, cu finanţare integrală din venituri proprii
       
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    1.Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - I.G.C.T.I.  Anexa 3
                                   UNITĂŢILE
             care funcţionează în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor
                          şi Tehnologiei Informatiei
       
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    1.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti
    2.Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti  Anexa 4
                             UNITĂŢILE
         la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei
          îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate
                            de acţionar
       
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    1.Compania Naţională "Poşta Română" - S.A.
    2.Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A.
    3.Societatea Naţională de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A.


  ────────────────