LEGE nr. 280 din 24 decembrie 2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 17 alineatul (1), partea introductivă a literei h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "h) dreptul de a i se elibera un document temporar de identitate, a cărui valabilitate va fi prelungită periodic de Oficiul Român pentru Imigrări. Solicitantul care nu dispune de mijloacele materiale necesare pentru plata taxei aferente eliberării sau prelungirii documentului temporar de identitate este scutit de plată acestei taxe. În lipsa unor documente care să certifice identitatea solicitantului, în documentul temporar de identitate va fi menţionată identitatea declarată. Un astfel de document nu se va elibera:".
  2. La articolul 17 alineatul (1), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "o) dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, după expirarea unei perioade de un an de la data depunerii cererii de azil, dacă solicitantul de azil se mai află în procedura de determinare a unei forme de protecţie;".
  3. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Pentru a beneficia de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. m)-p), Oficiul Român pentru Imigrări poate atribui solicitantului de azil, la cerere, un cod numeric personal care se înscrie în documentul temporar de identitate."
  4. La articolul 20 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) să rămână pe teritoriul României şi să obţină permis de şedere şi document de călătorie pentru trecerea frontierei de stat. Beneficiarului unei forme de protecţie i se atribuie un cod numeric personal, care se înscrie în permisul de şedere şi în documentul de călătorie pentru trecerea frontierei de stat;".
  5. La articolul 20, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(6) Permisele de şedere prevăzute la alin. (1) lit. a) se eliberează pentru o perioadă de 3 ani în cazul persoanelor cărora li s-a recunoscut statutul de refugiat, respectiv pentru o perioadă de un an, persoanelor cărora li s-a acordat protecţie subsidiară. După expirare, se va elibera un nou permis de şedere cu aceeaşi valabilitate."
  6. La articolul 20, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:
  "(7) În cazul beneficiarilor unei forme de protecţie cărora li se aplică prevederile art. 6 alin. (3), permisul de şedere nu va fi eliberat sau valabilitatea acestuia va înceta.
  (8) Documentele de călătorie prevăzute la alin. (1) lit. a) se eliberează, la cerere, beneficiarilor statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare pentru o perioadă de 2 ani, fără posibilitatea prelungirii valabilităţii. După expirare, se va elibera un nou document de călătorie cu aceeaşi valabilitate.
  (9) Beneficiarilor statutului de refugiat şi ai protecţiei subsidiare aflaţi în străinătate, care nu mai posedă documente de călătorie valabile, li se vor elibera de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, cu avizul Oficiului Român pentru Imigrări, titluri de călătorie numai pentru revenirea în ţară. Valabilitatea titlului de călătorie este de cel mult 30 de zile şi încetează de drept la data intrării titularului pe teritoriul României. Forma şi conţinutul titlului de călătorie se stabilesc prin hotărâre a Guvernului României."
  7. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
  "(3) Beneficiarul unei forme de protecţie, posesor al unui permis de şedere sau, după caz, al unui document de călătorie este obligat:
  a) să depună personal, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii permisului de şedere sau a documentului de călătorie, toate actele necesare în vederea eliberării de noi documente;
  b) să declare furtul documentului de călătorie, în termen de 48 de ore, la cea mai apropiată unitate de poliţie din ţară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului respectiv;
  c) să declare pierderea documentului de călătorie, în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la autoritatea care l-a eliberat, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României;
  d) să declare distrugerea sau deteriorarea documentului de călătorie la autoritatea competentă, cu ocazia solicitării eliberării unui nou document;
  e) să declare furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de şedere, în termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situaţii, la formaţiunea teritorială a Oficiului Român pentru Imigrări, caz în care i se va elibera un nou permis de şedere cu aceeaşi valabilitate.
  (4) În cazul minorilor, obligaţiile prevăzute la alin. (3) revin părinţilor sau reprezentantului legal, cu excepţia celor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, care pot depune personal actele pentru eliberarea permisului de şedere sau, după caz, a documentului de călătorie, cu acordul părinţilor ori al reprezentantului legal."
  8. La articolul 71, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) În cazul în care funcţionarul prevăzut la art. 48 alin. (2) apreciază că a fost făcută dovada legăturii de rudenie de către beneficiarul formei de protecţie sau, după caz, a încheierii căsătoriei anterior intrării pe teritoriul României, va solicita misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României acordarea vizei de scurtă şedere pentru membrii de familie prevăzuţi la alin. (1), care deţin documente de călătorie valabile."
  9. La articolul 71, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
  "(3^1) Pentru membrii de familie prevăzuţi la alin. (1) care nu deţin documente de călătorie valabile, sunt în imposibilitatea de a le obţine şi se află în afara ţării de origine, la solicitarea funcţionarului prevăzut la art. 48 alin. (2), misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României eliberează titluri de călătorie dintre cele prevăzute la art. 20 alin. (9) şi acordă viză de scurtă şedere în vederea intrării în ţară. Valabilitatea titlului de călătorie este de cel mult 30 de zile şi încetează de drept la data intrării titularului pe teritoriul României."


  Articolul II

  Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 24 decembrie 2010.
  Nr. 280.
  -------