LEGE Nr. 42 din 28 iunie 1994
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 165 din 30 iunie 1994  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 8 septembrie 1993, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7 - (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, salariaţii beneficiază de un salariu de merit lunar, de până la 15% din salariul de baza şi care face parte din acesta. Salariul de merit se poate acorda numai după o perioadă de 6 luni de la angajare.
  (2) Salariaţii care beneficiază de salariu de merit, precum şi cuantumul acestuia se stabilesc, o dată pe an, de regula după adoptarea bugetului, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Activitatea acestor salariaţi se analizează în fiecare an şi, în raport cu rezultatele obţinute, se stabileşte menţinerea sau retragerea salariului de merit.
  (3) Salariul de merit poate fi acordat, anual, pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzut de statul de funcţii."

  2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21 - (1) Senatorii şi deputaţii care participa la şedinţele comune ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, ale fiecărei Camere, ale comisiilor parlamentare sau ale birourilor permanente beneficiază de o diurna de şedinţa ce reprezintă 2% din indemnizaţia lunară a senatorului sau a deputatului.
  (2) De aceeaşi diurna de şedinţa beneficiază senatorii şi deputaţii prezenţi la şedinţele grupurilor parlamentare sau la alte activităţi ale Parlamentului, dacă acestea se desfăşoară la cererea Biroului permanent sau a preşedintelui fiecărei Camere şi dacă diurna nu s-a acordat în condiţiile alin. (1).
  (3) Senatorii şi deputaţii prezenţi la lucrările Parlamentului, care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti, primesc o diurna de deplasare, pe zi, de 2% din indemnizaţia lunară prevăzută pentru senator sau deputat. Totodată, acestora li se asigura cazarea gratuita sau, la alegere, în cazul în care nu beneficiază de cazare gratuita li se acordă, pe noapte, 70% din tariful minim practicat de unităţile hoteliere şi care este achitat pentru cazarea unui senator sau deputat.
  (4) Drepturile prevăzute în alineatul precedent cu privire la cazarea gratuita sau la plata contravalorii cazarii se acordă pe toată durata mandatului parlamentar.
  (5) Drepturile prevăzute la alin. (3) se acordă şi în perioada vacantei parlamentare, dacă senatorii şi deputaţii îndeplinesc misiuni dispuse de preşedintele Senatului sau al Camerei Deputaţilor ori de către Biroul permanent al fiecărei Camere.
  (6) Senatorii sau deputaţii care efectuează o deplasare în ţara, din însărcinarea preşedintelui Senatului sau al Camerei Deputaţilor, a Biroului permanent al fiecărei Camere ori a birourilor comisiilor parlamentare sau a grupurilor parlamentare, beneficiază de decontarea integrală a cheltuielilor de cazare sau, pe noapte, de 70% din tariful minim practicat de unităţile hoteliere şi care este achitat pentru cazarea unui senator sau deputat, dacă nu se cazeaza în unităţi hoteliere sau în alte spaţii de cazare autorizate, precum şi de o diurna, pe zi, de 1% din indemnizaţia lunară prevăzută pentru senator sau deputat în cazul în care deplasarea se efectuează în alta localitate decît cea în care domiciliază. De aceleaşi drepturi beneficiază senatorii şi deputaţii care nu domiciliază în circumscripţiile electorale în care au fost aleşi, pe timpul deplasarii în aceste circumscripţii, în vederea îndeplinirii unor activităţi legate de exercitarea mandatului.
  (7) Senatorii sau deputaţii care se deplaseaza în alta localitate din circumscripţiile electorale în care domiciliază, pentru activităţi legate de exercitarea mandatului, beneficiază de o diurna de deplasare de 65% din diurna prevăzută la alin. (3), pentru o singura zi pe saptamina.
  (8) Senatorii sau deputaţii care folosesc autoturismul proprietate personală pentru a se deplasa săptămînal, din localitatea unde domiciliază, la Parlament şi înapoi, precum şi cei care au domiciliul în municipiul Bucureşti şi se deplaseaza, cel mult o dată pe saptamina, în circumscripţia electorală în care au fost aleşi şi înapoi, pentru activităţi legate de exercitarea mandatului, vor primi contravaloarea carburantilor utilizaţi în acest scop, dar nu mai mult decît contravaloarea a 7,5 litri benzina la 100 km parcursi. De aceleaşi drepturi beneficiază senatorii şi deputaţii care se deplaseaza din localitatea de domiciliu în localitatea cea mai apropiată de unde se asigura transportul la Parlament şi înapoi."

  3. După articolul 22 se introduc articolele 22^1 - 22^6, care vor avea următorul cuprins:
  "Art. 22^1 - (1) În scopul exercitării mandatului în circumscripţiile electorale, deputaţii primesc, lunar, o sumă forfetara din bugetul Camerei Deputaţilor, egala cu indemnizaţia lunară bruta a deputatului.
  (2) În limitele sumei prevăzute la alin. (1), deputaţii pot organiza, separat sau prin asociere, birouri în circumscripţiile în care au fost aleşi. Consiliile locale şi consiliile judeţene asigura spaţiile şi dotarea acestora cu mobilierul necesar, în condiţii de închiriere.

  Art. 22^2 - (1) Chiria, calculată la tarifele practicate pentru spaţiile atribuite partidelor politice, cheltuielile de întreţinere, drepturile băneşti ale persoanelor angajate în birourile parlamentare ale deputaţilor şi alte cheltuieli aferente exercitării mandatului se asigura din sumele forfetare alocate deputaţilor.
  (2) Angajarea salariaţilor birourilor parlamentare ale deputaţilor se face prin încheierea unui contract de muncă pe durata determinata sau a unui contract civil. În cazul angajării pe baza unui contract de muncă pe durata determinata, încadrarea salariaţilor se face prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor, la propunerea deputaţilor în cauza, iar în cazul contractului civil, acesta se încheie între deputaţii în cauza şi persoana fizica.

  Art. 22^3 - Modul de utilizare şi justificare a sumei forfetare prevăzute la art. 22^1 şi 22^2 se stabileşte prin hotărâre a Biroului permanent al Camerei Deputaţilor.
  Art. 22^4 - (1) Birourile senatoriale din circumscripţiile electorale se organizează pentru fiecare senator în condiţiile prevăzute în Regulamentul Senatului.
  (2) Personalul încadrat în birourile senatoriale face parte din aparatul Senatului.
  (3) Dotarea birourilor senatoriale, cheltuielile materiale şi de servicii se vor asigura de către Senat în limita sumelor prevăzute în bugetele anuale.

  Art. 22^5 - În vederea organizării birourilor senatoriale, prefecturile, consiliile judeţene sau, după caz, consiliile locale vor asigura spaţiul necesar şi dotarea acestuia cu mobilier. Chiria pentru spaţiu, calculată pe baza tarifelor practicate pentru spaţiile atribuite partidelor politice, precum şi chiria pentru mobilier vor fi suportate din bugetul Senatului.
  Art. 22^6 - Personalul încadrat cu contract de muncă la birourile parlamentare ale deputaţilor şi la birourile senatoriale, pe timpul cît îndeplineşte aceasta activitate, se considera detaşat sau, după caz, transferat în interesul serviciului, în condiţiile legislaţiei muncii."


  Articolul 2

  În structura bugetului Camerei Deputaţilor şi al Senatului, pe anul 1994, se introduc modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  Aceasta le a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  --------------------------------