ORDONANTA nr. 5 din 24 ianuarie 2002
pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.13 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Articolul 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) de primarul general al municipiului Bucureşti, cu avizul primarilor de sectoare, pentru:
  1. investiţiile care se amplaseaza pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a unui sector şi cele care se realizează în extravilan;
  2. lucrări de construcţii reprezentând monumente istorice; pentru această categorie de lucrări este necesar şi avizul prealabil al Ministerului Culturii şi Cultelor;"
  2. După litera c) se introduce litera c^1) cu următorul cuprins:
  "c^1) de primării sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări urbanistice din cadrul sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) şi c);"
  3. Litera d) va avea următorul cuprins:
  "d) de primării comunelor pentru locuinţe individuale şi anexele gospodăreşti ale acestora; pentru celelalte construcţii şi lucrări care se executa în intravilanul localităţilor, cu excepţia celor de la lit. a), este necesar şi avizul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean."


  Articolul 2

  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Marius Sorin Bota,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  --------