ORDIN nr. 3.460 din 6 martie 2021pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip "Școala după școală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 3.300/2021
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 8 martie 2021
  Având în vedere prevederile art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. V alin. (1) și art. VI alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 171/2020 privind modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările ulterioare, și ale art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
  în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Normele metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip „Școala după școală“, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 3.300/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 24 februarie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Inspectoratele școlare sunt informate cu privire la numărul de elevi eligibili și al grupelor constituite la nivelul unităților de învățământ care fac parte din lista celor care au optat pentru organizarea activităților remediale în cadrul Programului național pilot de tip «Școala după școală». Sunt considerate, din oficiu, unități organizatoare unitățile de învățământ în care se poate organiza cel puțin o grupă de elevi, în înțelesul prezentelor norme metodologice, fără a necesita aprobarea inspectoratului școlar.2. La articolul 5, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Unitățile de învățământ actualizează, lunar, numărul grupelor și lista elevilor care vor participa la activitățile Programului național pilot de tip «Școala după școală» în luna următoare, prin cuprinderea și a altor elevi care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și pentru care se solicită includerea în program. Părinții sau reprezentanții legali ai elevilor pot depune solicitările de cuprindere a acestor elevi în program și în afara termenului prevăzut în anexa la prezentele norme metodologice, în mod continuu, până la data de 25 a fiecărei luni.3. La articolul 6, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Programul orar al activităților remediale se stabilește, la nivelul unității de învățământ, de către cadrul didactic, cu consultarea elevilor și a părinților sau reprezentanților legali ai acestora.4. La articolul 10, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Inspectoratele școlare virează lunar sumele primite de la Ministerul Educației unităților de învățământ, în conturile deschise la Trezoreria Statului, în baza solicitării acestora.(3) Lunar, în termen de 3 zile de la primirea sumelor aferente, unitățile de învățământ efectuează plata personalului didactic implicat în activitățile de educație remedială.5. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Activitățile de învățare remedială desfășurate în cadrul Programului național pilot de tip «Școala după școală», prestate de cadrele didactice, sunt remunerate cu suma de 100 lei brut/oră, inclusiv contribuțiile angajatorului.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu

  București, 6 martie 2021.
  Nr. 3.460.
  ----