LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*)
privind venitul minim garantat
(actualizată până la data de 10 iunie 2009*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 20 iulie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 10 iunie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 30 ianuarie 2002; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 121 din 25 septembrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.037 din 19 septembrie 2002**); LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 20 februarie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.431 din 4 decembrie 2003**); HOTĂRÂREA nr. 1.508 din 18 decembrie 2003; ORDONANŢA nr. 55 din 29 iulie 2004; LEGEA nr. 404 din 11 octombrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 2.302 din 14 decembrie 2004**); HOTĂRÂREA nr. 776 din 14 iulie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 143 din 18 octombrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.666 din 14 decembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.700 din 21 decembrie 2005**); HOTĂRÂREA nr. 1.770 din 22 decembrie 2005; LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 30 august 2006; RECTIFICAREA nr. 57 din 30 august 2006; LEGEA nr. 466 din 12 decembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 13 decembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 5 din 10 ianuarie 2007**); HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 4 octombrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 31 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 11 din 9 ianuarie 2008**); LEGEA nr. 51 din 19 martie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.664 din 10 decembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 27 mai 2009.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.037 din 19 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 26 septembrie 2002, prevederile acestui act normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003.
  Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.431 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 13 decembrie 2003, prevederile acestui act normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004.
  Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 2.302 din 14 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.271 din 29 decembrie 2004, prevederile acestui act normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005.
  Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.770 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.182 din 28 decembrie 2005, prevederile acestui act normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.
  Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 5 din 10 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2007, prevederile acestui act normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007.
  Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 11 din 9 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 14 ianuarie 2008, prevederile acestui act normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008.

  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul I


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenţa socială.
  (2) Venitul minim garantat se asigura prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
  (3) Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarităţii sociale, în cadrul unei politici naţionale de asistenţă socială.
  --------------
  Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 2

  (1) În sensul prezentei legi, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care au domiciliul ori reşedinţa comună prevăzută în actele de identitate şi gospodăresc împreună.
  (2) Se consideră familie şi persoana care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se află în una dintre următoarele situaţii:
  a) este necăsătorită;
  b) este văduvă;
  c) este divorţată;
  d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/ dispărută prin hotărâre judecătorească;
  e) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-d).
  (3) Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliul sau reşedinţa comună cu părinţii.
  (4) În sensul alin. (1) se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
  (5) Prin termenul copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul dat în plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela, potrivit legii.
  (6) Prin termenul persoană singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte şi se gospodăreşte singură.
  (7) Beneficiază de reglementările prezentei legi şi familiile sau persoanele singure, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române.
  --------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 3

  (1) Au dreptul la venitul minim garantat, în condiţiile prezentei legi, şi soţii despărţiţi în fapt, dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea acestuia.
  (2) Beneficiază de reglementările prezentei legi şi persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, aflate în situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării.
  (3) Persoanele fără locuinţă beneficiază de ajutor social numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în care trăiesc.
  --------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Secţiunea a 2-a Nivelul venitului minim garantat


  Articolul 4

  (1) Nivelul lunar al venitului minim garantat este de*):
  a) 125 lei pentru persoana singură;
  b) 225 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
  c) 313 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
  d) 390 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
  e) 462 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
  f) câte 31 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.
  (2) Nivelurile venitului minim garantat prevăzute la alin. (1) se indexează anual prin hotărâre a Guvernului, în raport cu evoluţia preţurilor de consum.
  ---------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009, nivelul lunar al venitului minim garantat prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică începând cu drepturile aferente lunii iulie 2009.


  Secţiunea a 3-a Stabilirea cuantumului ajutorului social


  Articolul 5

  (1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţa între nivelurile prevăzute la art. 4 şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.
  (2) Dacă din calcul rezultă un ajutor social mai mic de 10 lei, se acordă 10 lei.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.


  Articolul 6

  (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri nete lunare până la nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, în cazul în care cel puţin un membru al familiei face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de funcţionar public sau prestează o activitate, realizând venituri cu caracter salarial.
  (2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.
  (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) familiile pentru care ajutorul social rezultat din calcul este de până la 50 lei/lună; pentru acestea orele de muncă se stabilesc trimestrial şi se efectuează în prima lună de plată.
  (4) Orele de muncă prevăzute la alin. (2) se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.
  (5) Numărul zilelor de lucru, limitate la norma lunară de 21,25, se stabileşte prin împărţirea orelor de muncă calculate la 8 ore/zi. Fracţiile se întregesc în plus.
  (6) Obligaţia de a presta acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute la alin. (2) poate fi transferată altor persoane din familie, cu acordul primarului, în situaţia în care persoana nominalizată să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau şi-a pierdut total ori parţial capacitatea de muncă.
  (7) Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnica securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni sau lucrări de interes local.
  (8) Primarul are obligaţia să afişeze lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.
  --------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 7

  (1) Persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacă fac dovada faptului că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.
  (2) Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă va transmite primarilor, în prima lună a fiecărui trimestru, tabelul nominal cu persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă ori au participat la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.
  --------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 7^1

  (1) Prin persoană aptă de muncă se înţelege persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
  a) are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;
  b) nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege;
  c) are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.
  (2) Incapacitatea fizică şi psihică este dovedită cu acte eliberate în condiţiile legii.
  --------------
  Art. 7^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 7^2

  Face excepţie de la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi a condiţiei prevăzute la art. 7 alin. (1) persoana aptă de muncă şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
  a) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav, accentuat sau mediu, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;
  ---------------
  Litera a) a art. 7^2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.
  b) asigură îngrijirea, potrivit legii, a uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
  ---------------
  Litera b) a art. 7^2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.
  c) participă la un program de pregătire profesională;
  d) este încadrată în muncă.
  --------------
  Art. 7^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 8

  (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004
  privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de articolului unic din LEGEA nr. 51 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 25 martie 2008.
  (2) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate numai categoriile de bunuri cuprinse în lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, aceasta beneficiază de ajutor social, luându-se în calcul veniturile prevăzute la alin. (1).
  (3) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, aceasta nu beneficiază de ajutor social.
  (4) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate bunuri ce depăşesc cantitativ bunurile cuprinse în lista prevăzută la alin. (2), la stabilirea venitului net lunar al familiei sau persoanei singure se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor respective, stabilite potrivit unor limite minime şi maxime, aprobate la nivel naţional.
  (5) Listele prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi limitele prevăzute la alin. (4) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
  (6) Consiliile locale, în funcţie de condiţiile specifice, pot aproba şi alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale, prevăzute la alin. (4).
  (7) Listele prevăzute la alin. (2) şi (3), precum şi limitele prevăzute la alin. (4) se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.
  (8) În cazul familiei sau al persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii sau persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie.
  --------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Secţiunea a 4-a Stabilirea şi plata ajutorului social


  Articolul 9

  (1) Ajutorul social, în condiţiile prezentei legi, se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia.
  (2) Existenţa oricăror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se menţionează în declaraţia pe propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul social.
  (3) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, prevăzute la alin. (1), se semnează şi se înaintează de către reprezentantul familiei.
  (4) Reprezentantul familiei poate fi, după caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplină de exerciţiu ori, în cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei îndreptăţite.
  (5) În situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2), reprezentantul familiei este persoana care asigură creşterea şi îngrijirea copiilor, dacă aceasta are capacitate deplină de exerciţiu sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia.
  (6) Titularul ajutorului social este reprezentantul familiei, iar beneficiarul ajutorului social este familia.
  --------------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 10

  (1) Cererea de acordare a ajutorului social şi declaraţia pe propria răspundere se înregistrează la primarul localităţii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa titularul.
  (2) În cazul cetăţenilor străini sau apatrizi, documentele prevăzute la alin. (1) se depun la primarul localităţii în a cărei rază teritorială aceştia îşi au reşedinţa sau, după caz, domiciliul.
  (3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2), cererea se înregistrează la primarul localităţii sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială trăiesc acestea.
  (4) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se întocmesc potrivit modelului prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  --------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 11

  (1) Cererea de acordare a ajutorului social se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării.
  (2) În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a ajutorului social, primarul dispune în mod obligatoriu efectuarea anchetei sociale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
  (3) Ancheta socială se efectuează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul propriu de specialitate al primarului.
  (4) Ancheta socială se întocmeşte potrivit modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi şi constituie probă legală pentru instanţele judecătoreşti, în legătură cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.
  (5) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine şi persoanelor care au efectuat şi au semnat ancheta socială.
  (6) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului social.
  --------------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 12

  (1) Stabilirea dreptului la ajutorul social şi a cuantumului acestuia se face prin dispoziţie scrisă a primarului.
  (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligaţia să emită dispoziţia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social.
  (3) Dispoziţia primarului se comunică titularului ajutorului social, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii.
  (4) Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.
  (5) Creanţa beneficiarilor de ajutor social este o creanţă privilegiată.
  --------------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 13

  (1) Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului ajutorului social se face prin dispoziţie a primarului şi se comunică atât noului titular al ajutorului social, cat şi celui înlocuit.
  (2) În cazul în care schimbarea titularului este cerută de membrii familiei, dispoziţia primarului se comunică şi acestora.


  Articolul 13^1

  (1) Plata ajutorului social şi data efectuării acesteia se stabilesc prin dispoziţie scrisă a primarului.
  (2) Plata ajutorului social se realizează, de regulă, prin stat de plată sau, după caz, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau prin alte forme de plată stabilite de ordonatorul de credite, ţinându-se cont de solicitarea beneficiarului.
  --------------
  Art. 13^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Secţiunea a 5-a Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social


  Articolul 14

  (1) Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.
  (2) În cazul în care modificările nu conduc la majorări sau diminuări ale ajutorului social mai mari de 5 lei (RON) pe familie, ajutorul social stabilit anterior nu se modifică.
  (3) Modificarea cuantumului sau încetarea dreptului la ajutorul social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.
  (4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), dispoziţiile art. 11 şi 12 se aplică în mod corespunzător.
  --------------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 14^1

  (1) În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie.
  (2) În cazul în care se constată situaţii ce conduc la modificarea cuantumului sau la încetarea dreptului la ajutor social, primarul emite o nouă dispoziţie scrisă.
  (3) Modificarea cuantumului prevăzut sau încetarea dreptului se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială.
  --------------
  Art. 14^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 15

  (1) Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social au obligaţia să dovedească cu acte, din 3 în 3 luni, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1).
  (2) Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă vor transmite primarilor, în prima lună a fiecărui trimestru, tabelul nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, au refuzat un loc de muncă oferit şi, respectiv, care au plecat cu contract de muncă în străinătate.
  (3) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plăţii ajutorului social.
  --------------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 16

  Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) atrage suspendarea plăţii ajutorului social.
  --------------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 17

  (1) Suspendarea plăţii ajutorului social şi, după caz, modificarea cuantumului se fac prin dispoziţia scrisă a primarului şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.
  (2) Suspendarea plăţii ajutorului social se face începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi la art. 15 alin. (1).
  --------------
  Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 18

  Prezentarea de către titular a dovezilor prevăzute la art. 15 alin. (1), în termen de 3 luni de la data suspendării efective a plăţii ori a modificării cuantumului ajutorului social, are ca efect reluarea plăţii drepturilor începând cu luna următoare.
  --------------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 19

  (1) Modificarea cuantumului ajutorului social sau încetarea dreptului, în condiţiile art. 14 şi art. 14^1, se stabilesc prin dispoziţie a primarului.
  --------------
  Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.
  (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) produc efecte de la data de întâi a lunii următoare depunerii cererii pentru modificarea cuantumului ajutorului social sau a emiterii dispoziţiei în cazul în care decizia s-a luat la iniţiativa primarului.


  Articolul 20

  (1) Dreptul la ajutor social încetează în următoarele situaţii:
  a) în cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege;
  b) în cazul în care plata ajutorului social a fost suspendată şi, în termen de 3 luni de la data suspendării plăţii, nu au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi la art. 15 alin. (1).
  (2) Încetarea plăţii ajutorului social se face prin dispoziţie scrisă a primarului.
  (3) Dispoziţia primarului se comunică titularului în termen de 5 zile de la data emiterii.
  (4) Încetarea plăţii ajutorului social se face începând cu luna următoare celei în care s-au constatat situaţiile prevăzute la alin. (1).
  --------------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 20^1

  (1) În cazul în care se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora, primarul suspendă plata ajutorului social şi solicită verificarea cauzelor care au generat această situaţie.
  (2) În situaţia în care, în urma verificării prevăzute la alin. (1), se constată că familia sau persoana singură are dreptul în continuare la ajutorul social în cuantumul anterior stabilit, drepturile neridicate de către titular se achită acestuia, pe bază de cerere înregistrată la primar.
  (3) În cazul în care, în urma verificării prevăzute la alin. (1), se constată că familia sau persoana singură are dreptul la un ajutor social în sumă mai mare, noul cuantum se stabileşte printr-o nouă dispoziţie scrisă a primarului.
  --------------
  Art. 20^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 21

  (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recuperează de la titularul dreptului ajutorului în termenul de prescripţie stabilit de lege pentru creanţele bugetare.
  (2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor social se face de către primar prin dispoziţie scrisă, care se comunică debitorului în termen de 15 zile.
  (3) Dispoziţia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării.
  (4) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni se recuperează integral de la autorii acesteia, în condiţiile legii.
  --------------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Capitolul II Ajutorul pentru încălzirea locuinţei


  Articolul 22

  ------------
  Cap. II a fost abrogat de litera a) a art. 26 din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 5 din 20 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 25 februarie 2003.


  Capitolul II^1


  Articolul 22^1-Articolul 22^12

  -------------
  Cap. II^1 a fost abrogat implicit de lit. a) a art. 26 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 20 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 25 februarie 2003.


  Capitolul III


  Secţiunea 1 Ajutorul social care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu


  Articolul 23

  (1) Sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, care nu realizează venituri sau acestea sunt mai mici decât salariul de baza minim brut pe ţara, beneficiază, la cerere, de ajutor social lunar, pe perioada satisfacerii serviciului militar obligatoriu de către soţ, dacă se găsesc în una dintre următoarele situaţii:
  a) sunt gravide, începând cu luna a patra de sarcina;
  b) au copii în întreţinere în vârsta de până la 7 ani;
  c) sunt încadrate în gradul I sau II de invaliditate.
  (2) Stabilirea şi plata ajutorului social pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se fac de către centrele militare judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  (3) Cuantumul ajutorului social lunar acordat în condiţiile alin. (1) este de 195 lei.
  -------------
  Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.770 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.182 din 28 decembrie 2005.
  (4) Cuantumul ajutorului social lunar prevăzut la alin. (3) se indexează prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 24

  Fondurile necesare pentru plata ajutorului social pentru soţiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale.
  ---------------
  Art. 24 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Secţiunea a 2-a Alocaţia pentru copiii nou-născuţi


  Articolul 25

  (1) Mamele au dreptul la o alocaţie pentru fiecare dintre primii 4 copii născuţi vii, în cuantum de 230 lei.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.664 din 10 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008.
  (2) Acordarea dreptului şi plata alocaţiei pentru copiii nou-născuţi se realizează pe bază de cerere şi acte doveditoare, prin dispoziţie a primarului localităţii în a carei raza domiciliază mama sau, după caz, unde a fost înregistrată naşterea copilului.
  (3) Alocaţia prevăzută la alin. (1) se acordă o singură dată pentru fiecare copil născut viu, în termen de maximum 12 luni de la naşterea copilului.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.
  (4) Alocaţia prevăzută la alin. (1) se poate acorda reprezentantului legal al copilului atunci când mama nu este în situaţia de a beneficia de acest drept.
  (5) Cuantumul alocaţiei prevăzute la alin. (1) se indexează prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 26

  Fondurile necesare pentru plata alocaţiilor pentru copiii nou-născuţi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
  ---------------
  Art. 26 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 27

  (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suportă din bugetele locale, integral din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 10 iunie 2009.
  (2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor şi stabilirii dreptului la ajutorul social, inclusiv pentru activităţile prevăzute la art. 6 alin. (2) se suportă din veniturile proprii ale bugetelor locale.
  (3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se evidenţiază distinct în bugetele locale şi nu pot fi utilizate pentru alte destinaţii.
  ---------------
  Art. 27 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 28

  (1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin lege.
  (2) Primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local.
  (3) Primarii pot organiza acordarea ajutorului social în bani şi în natură prin plata unor cheltuieli de întreţinere şi încălzire a locuinţei, precum şi obligaţii faţă de bugetele locale, la preţurile şi tarifele stabilite potrivit legii.
  (4) Primarii pot dispune ca o parte din cheltuielile cu înmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social să fie asigurate din fondurile alocate pentru plata ajutorului social.
  (5) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă acordat de primari, prevăzut la alin. (2), precum şi ajutoarele prevăzute la alin. (4) se suportă din bugetul local.
  (6) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă acordat de Guvern, prevăzut la alin. (1), se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
  ---------------
  Art. 28 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 28^1

  (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON) următoarele fapte:
  a) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale a documentaţiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziţie, precum şi nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (2), art. 14^1 alin. (1) şi art. 31 alin. (3);
  b) nesesizarea primarului de către secretarul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, a situaţiilor în care nu se respectă termenele prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (2), art. 14^1 alin. (1) şi art. 31 alin. (3);
  c) neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligaţiei prevăzute la art. 14 alin. (1).
  (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac după cum urmează:
  a) de către personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b);
  b) de către primari sau persoanele împuternicite în acest scop de aceştia, în cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. c).
  (3) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
  (5) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1) şi (2), se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  (6) Procesele-verbale întocmite de către personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei vor fi depuse în fotocopie la primarul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz.
  ---------------
  Art. 28^1 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.


  Articolul 29

  (1) La stabilirea altor drepturi şi obligaţii nu se iau în considerare ajutoarele sociale şi alocaţiile prevăzute în prezenta lege, cu excepţia obligaţiei legale de întreţinere stabilite prin hotărâre a instanţelor judecătoreşti, în conformitate cu prevederile Codului familiei.
  (2) Ajutoarele sociale şi alocaţiile pentru copiii nounascuti, reglementate prin prezenta lege, pot fi supuse executării silite în condiţiile dispoziţiilor privind executarea silită a creanţelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu, precum şi pentru plata obligaţiilor legale de întreţinere stabilite prin hotărâre a instanţelor judecătoreşti, în conformitate cu prevederile Codului familiei.


  Articolul 30

  (1) Dispoziţia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, încetarea plăţii drepturilor prevăzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum şi cea de recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
  cu modificările ulterioare.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 115 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.
  (2) Cererile, acţiunile şi căile de atac privind drepturile prevăzute în prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.


  Articolul 31

  (1) Consiliul local are obligaţia să asigure, cu prioritate, prin bugetul local, fonduri pentru plata drepturilor prevăzute de prezenta lege.
  (2) Primarul răspunde de plată drepturilor stabilite în prezenta lege.
  (3) Primarul are obligaţia sa comunice, până la data de 10 a fiecărei luni, direcţiilor de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, datele statistice privind numărul titularilor de ajutor social, plăţile efectuate şi drepturile băneşti aprobate cu acest titlu.


  Articolul 32

  La solicitarea persoanelor direcţiile de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale acorda gratuit consultanţa de specialitate.


  Articolul 33

  Direcţiile de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, verifica respectarea prevederilor prezentei legi.


  Articolul 34

  (1) Prezenta lege va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.
  (2) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va elabora normele metodologice de aplicare, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 35

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 29 iunie 1995; Hotărârea Guvernului nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor măsuri în legătură cu acordarea ajutorului social, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 67/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 15 martie 1996; art. 5 lit. b), art. 6, 7 şi 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare; art. 10-23 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 743/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 6 septembrie 2000; art. 5-13 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  ------------