ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 februarie 2001privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 7 martie 2001
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Produsele şi serviciile care se realizează sau, respectiv, se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special, precum şi al celor care se executa de regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, ale căror preţuri şi tarife se stabilesc şi se ajusteaza cu avizul Oficiului Concurentei, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 2
  (1) Preţurile produselor şi tarifele serviciilor prevăzute la art. 1 se pot ajusta, de regula, la un interval de 3 luni, cu avizul Oficiului Concurentei, pe baza cererilor de ajustare primite de la producători, prestatori sau autorităţi de reglementare, după caz, dacă parametrul de ajustare se modifica cu cel puţin 5% faţă de nivelul existent la data precedentei ajustari.(2) După informarea prealabilă a Guvernului şi pe baza acordului acestuia Oficiul Concurentei avizează preţurile sau tarifele produselor şi serviciilor prevăzute la art. 1, în limitele preţului nominal rezultat din aplicarea, la preţul iniţial, a modificării parametrului de ajustare, ţinându-se seama de criteriile, modalităţile de ajustare, precum şi de un coeficient de corectie care reflecta avantajul consumatorului, stabilite prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 3
  (1) Nivelurile de preţ sau de tarif cuprinse în avize se determina de Oficiul Concurentei pe baza analizei situaţiei economico-financiare a producătorilor sau a prestatorilor, precum şi a influentelor reale în costuri. În avizul Oficiului Concurentei se va menţiona, pe lângă preţul sau tariful ajustat, şi nivelul parametrului existent la data ajustarii, faţă de care se va determina modificarea parametrului respectiv la ajustarea ulterioară.(2) Criteriile, modalităţile concrete de ajustare a preţurilor şi tarifelor pentru produsele şi serviciile prevăzute în anexa, precum şi coeficientul de corectie se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Oficiului Concurentei, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Pentru transportul prin conducte magistrale al ţiţeiului şi produselor petroliere din ţara şi din import, pentru servicii telefonice de baza internaţionale, servicii poştale de baza internaţionale, apa grea şi medicamente de uz uman ajustarea preţurilor şi tarifelor se va face pe baza cursului mediu de schimb al leului faţă de dolarul S.U.A. pe primele 20 de zile ale lunii în care se solicita ajustarea, calculat pe baza datelor comunicate de Banca Naţionala a României.(4) Pentru celelalte produse şi servicii prevăzute în anexa preţurile şi tarifele se ajusteaza pe baza ultimului indice al preţurilor de consum publicat de Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice.


  Articolul 4
  (1) În cazuri deosebite, cum ar fi restructurarea sau reorganizarea regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, modificarea structurală a costurilor sau a producţiei ori modificarea condiţiilor de producţie, Oficiul Concurentei poate să analizeze, la solicitarea producătorilor, prestatorilor sau, după caz, a autorităţii de reglementare, nivelul costurilor, al preţurilor şi al tarifelor la produsele şi serviciile prevăzute în anexa şi sa avizeze, după informarea şi aprobarea Guvernului, niveluri de preţ şi tarif mai mari decât cele rezultate conform dispoziţiilor art. 2 şi 3.(2) În cazul concesionarii serviciilor publice prevăzute în anexa preţurile şi tarifele se pot stabili şi ajusta, cu avizul Oficiului Concurentei, pe baza unor reguli sau formule de ajustare stabilite prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa autorităţii publice concedente sau, după caz, coordonatoare a concedentului.


  Articolul 5
  (1) În cazul producătorilor sau prestatorilor cuprinşi în programe de dezvoltare şi reabilitare a utilităţilor, pentru care Guvernul a stabilit, pentru perioade determinate, la unele dintre produsele şi serviciile prevăzute la art. 1, reguli sau formule de ajustare, altele decât cele prevăzute la art. 2 şi 3, nivelurile concrete ale preţurilor şi tarifelor se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, pe baza regulilor respective.(2) Preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor, pentru care prin legi speciale este instituit avizul Oficiului Concurentei, se stabilesc şi pot fi ajustate conform art. 2-4, pe baza ultimului indice al preţurilor de consum publicat de Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice, dacă prin legile respective nu se prevede altfel.


  Articolul 6

  Preţurile de comercializare ale medicamentelor de uz uman provenite din import se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei şi se vor ajusta conform prevederilor art. 2-4.


  Articolul 7
  (1) Producătorii, prestatorii şi importatorii produselor şi serviciilor ale căror preţuri şi tarife sunt reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi autorităţile de reglementare prevăzute la art. 2 alin. (1) şi la art. 4 alin. (1) au obligaţia să respecte prevederile art. 1-6.(2) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă revine Oficiului Concurentei.


  Articolul 8
  (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte:
  a) practicarea de către producători, prestatori şi importatori a altor preţuri sau tarife decât cele avizate sau fără avizul Oficiului Concurentei;
  b) prezentarea de către producători, prestatori şi importatori de date eronate la fundamentarea cererii de stabilire sau de ajustare a preţurilor şi tarifelor;
  c) refuzul producătorilor, prestatorilor şi importatorilor de a se supune controlului prevăzut la art. 7.
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei.(3) Preţurile şi tarifele stabilite şi practicate greşit se corecteaza, iar sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se confisca.(4) Aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei.(5) Contravenţiile se constata şi se sancţionează de persoanele împuternicite în acest scop de Oficiul Concurentei, care vor aplica amenda şi vor dispune vărsarea la bugetul de stat a sumelor confiscate.(6) Împotriva procesului-verbal de constatare şi de aplicare a sancţiunilor dispuse se poate face plângere în condiţiile prevăzute la art. 31 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 9
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga:
  a) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 2 aprilie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 88/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 1 iunie 1999, cu modificările ulterioare;
  b) orice alte dispoziţii contrare.
  (2) Hotărârea Guvernului nr. 1.019/2000 privind aprobarea metodologiei de stabilire şi ajustare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa şi canalizare în municipiul Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 7 noiembrie 2000, rămâne în vigoare în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia art. 8 care se înlocuieşte cu art. 8 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tanasescu
  Şeful Oficiului Concurentei,
  Nicu Tanase
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul comunicaţiilor
  şi tehnologiei informatiei,
  Dan Nica
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos


  Anexă

                                     LISTA
              cuprinzând produsele şi serviciile ale căror preţuri şi
                tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                     Parametrii de ajustare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - Transportul prin conducte magistrale al
      ţiţeiului şi produselor petroliere           cursul de schimb valutar
      din ţara şi din import
    - Transport de călători pe calea ferată
      - deservire generală (exclusiv servicii
        auxiliare şi transport internaţional)       indicele preţurilor de consum
    - Transport fluvial în Delta Dunării şi
      pe căile navigabile interioare, pentru        indicele preţurilor de consum
      locuitorii zonei, în condiţiile
      subventionarii de la bugetul de stat
    - Transport urban de călători cu metroul        indicele preţurilor de consum
    - Servicii telefonice de baza:
      - interne                                     indicele preţurilor de consum
      - internaţionale                              cursul de schimb valutar
    - Servicii poştale de baza:
      - interne                                     indicele preţurilor de consum
      - internaţionale                              cursul de schimb valutar
    - Servicii de radiocomunicatii şi
      telecomunicaţii:
      - servicii pentru punerea la dispoziţie a
        emitatoarelor şi translatoarelor
        de televiziune                              indicele preţurilor de consum
      - servicii pentru punerea la dispoziţie a
        emitatoarelor şi translatoarelor radio      indicele preţurilor de consum
      - servicii pentru circuite analogice de
        radio şi televiziune                        indicele preţurilor de consum
      - servicii pentru controlul şi
        supravegherea pieţei de telecomunicaţii     indicele preţurilor de consum
      - servicii pentru controlul utilizării
        spectrului radioelectric                    indicele preţurilor de consum
    - Apa bruta                                     indicele preţurilor de consum
    - Apa potabilă şi canalizare                    indicele preţurilor de consum
    - Apa minerala naturala la sursa                indicele preţurilor de consum
    - Apa grea                                      cursul de schimb valutar
    - Servicii pentru executarea de paşapoarte,     indicele preţurilor de consum
      cărţi de identitate, permise de conducere
      auto, certificate de înmatriculare auto
      şi paza cu efective de jandarmi
    - Medicamente de uz uman din ţara şi            cursul de schimb valutar
      din import
    - Servicii specifice de gospodărire a
      nisipurilor şi pietrisurilor                  indicele preţurilor de consum
    - Nisipuri şi pietrisuri                        indicele preţurilor de consum
    - Masa lemnoasă pe picior
      - preţul de începere a licitaţiei             indicele preţurilor de consum
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  (la 27-12-2001, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 178 din 20 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 27 decembrie 2001 )

  -------