LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 (*actualizată*)privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în   MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale

  Articolul 1

  Prezenta lege reglementează:
  a) reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice;
  b) măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar;
  c) abrogată;
  -------------
  Lit. c) a art. 1 a fost abrogată de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014.

  d) măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, al societăţilor comerciale la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale au calitatea de acţionar unic ori majoritar, precum şi al filialelor acestora;
  e) măsuri pentru susţinerea mediului de afaceri în scopul depăşirii dificultăţilor financiare şi relansării circuitului comercial.


  Articolul 2

  Măsurile instituite de prezenta lege au caracter excepţional şi urmăresc reducerea efectelor crizei economice şi îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, încheiat la Bucureşti şi Bruxelles la data de 23 iunie 2009, şi din Acordul stand-by încheiat între România şi Fondul Monetar Internaţional.


  Capitolul II Măsuri de reorganizare a unor autorităţi şi instituţii publice

  Articolul 3

  Reorganizarea se realizează prin una dintre următoarele modalităţi:
  a) desfiinţarea autorităţii sau instituţiei publice, ca urmare a comasării prin absorbţie, şi preluarea activităţii acesteia de către o altă autoritate sau instituţie publică existentă;
  b) desfiinţarea autorităţii sau instituţiei publice, ca urmare a comasării prin absorbţie, şi preluarea activităţii acesteia de către un compartiment nou-înfiinţat în cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
  c) desfiinţarea autorităţilor sau instituţiilor publice, ca urmare a comasării prin fuziune, şi constituirea unei noi persoane juridice;
  d) desfiinţarea unei autorităţi sau instituţii publice, ca urmare a divizării, şi preluarea activităţii acesteia de către două sau mai multe entităţi existente ori care iau astfel fiinţă;
  e) reducerea de posturi din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;
  f) schimbarea regimului de finanţare a unor autorităţi sau instituţii publice, prin virarea veniturilor încasate la bugetul de stat şi finanţarea cheltuielilor de la bugetul de stat.


  Articolul 4
  (1) Autorităţile şi instituţiile publice înfiinţate prin lege, ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau ordonanţă a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum şi modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Autorităţile şi instituţiile publice înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei legi, precum şi modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 5
  (1) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, atribuţiile structurilor sau, după caz, ale entităţilor rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâre a Guvernului.(2) Desfiinţarea, realizată prin prezenta lege, a autorităţilor sau instituţiilor publice prevăzute în anexa nr. 1 va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înfiinţarea noii entităţi rezultate din reorganizare.(3) Desfiinţarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexa nr. 2 se va realiza prin hotărârea Guvernului de înfiinţare a noii entităţi rezultate din reorganizare.(4) În situaţia în care, prin reorganizare, autoritatea sau instituţia publică se desfiinţează şi activităţile sunt preluate de o autoritate ori instituţie publică existentă, actul normativ privind organizarea şi funcţionarea acesteia din urmă se modifică în mod corespunzător.(5) Actele normative prevăzute la alin. (1)-(4) se supun spre aprobare Guvernului în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Acestea vor reglementa şi situaţia patrimoniului autorităţilor şi instituţiilor publice reorganizate, precum şi, după caz, a entităţilor aflate în subordinea acestora.


  Articolul 6
  (1) Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice care se desfiinţează în urma reorganizării se preia de autorităţile şi instituţiile publice la care trece activitatea acestora.(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptaţi poliţiştii din cadrul structurii înfiinţate în Inspectoratul General al Poliţiei Române, ca urmare a reorganizării Agenţiei Naţionale Antidrog, potrivit dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.(3) Personalul instituţiilor desfiinţate va fi încadrat în limita posturilor aprobate pentru instituţia care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.(4) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din instituţia care îl preia, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.(5) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei legi, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte şi a prevederilor legale privind protecţia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autorităţii ori instituţiei publice şi reprezentanţii salariaţilor sau, după caz, ai sindicatelor, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4).(6) În absenţa criteriilor stabilite potrivit alin. (5), la aplicarea măsurii de încetare a raporturilor de muncă sau, după caz, de serviciu, se vor avea în vedere următoarele criterii minimale:
  a) dacă sunt îndeplinite condiţiile de pensionare, prevăzute de lege;
  b) calificativul obţinut la ultima evaluare a performanţelor profesionale individuale, realizată în condiţiile legii;
  c) existenţa unor sancţiuni disciplinare, aplicate în condiţiile legii;
  d) măsura să afecteze mai întâi persoanele care nu au copii în întreţinere;
  e) dacă măsura ar afecta 2 soţi care lucrează în aceeaşi unitate, desfacerea contractului de muncă sau, după caz, a raportului de serviciu al soţului care are venitul cel mai mic;
  f) măsura să afecteze în ultimul rând familiile monoparentale care au în îngrijire copii, întreţinătorii de familie, precum şi salariaţii bărbaţi sau femei care au cel mult 5 ani până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
  g) alte criterii stabilite de legi speciale, dacă este cazul.


  Articolul 7
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, veniturile obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care sunt reorganizate ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 şi 2, se fac venit la bugetul de stat.(2) Disponibilităţile în lei şi în valută ale autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, se virează integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Restituirile de sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfăşurată de autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la alin. (1) se efectuează de la bugetul de stat conform procedurii de restituire prevăzute de normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.(4) În situaţia autorităţilor prevăzute la alin. (1), reorganizate în cadrul aceluiaşi ordonator principal de credite, se abilitează Ministerul Finanţelor Publice să îi suplimenteze în mod corespunzător bugetul la propunerea acestuia.


  Articolul 8
  (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, sumele aferente subvenţiilor primite şi neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei legi se virează integral la bugetul de stat de către autorităţile şi instituţiile publice reorganizate, fără a se mai regulariza cu bugetul de stat la sfârşitul anului.(2) Cu creditele bugetare neutilizate, aferente instituţiilor publice finanţate integral de la bugetul de stat, care se reorganizează în subordinea sau în structura altor ordonatori de credite, se suplimentează bugetul ordonatorului principal de credite care preia finanţarea acestora.(3) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificări în volumul şi în structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor provenite din credite externe, după caz, precum şi modificări în bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora, în baza protocoalelor de predare-preluare, modificări ce decurg din aplicarea măsurilor de reorganizare a autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute de prezenta lege.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (3) şi să le introducă în bugetele lor şi în anexele la acestea.(5) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la art. 5 şi cuprind creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei legi, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.(6) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (3), finanţarea autorităţilor şi instituţiilor publice reorganizate se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite care preiau activitatea şi personalul acestora, în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate.


  Articolul 9

  Până la data de 31 decembrie 2009, Trezoreria Statului transferă într-un cont distinct de venituri bugetare sumele achitate în conturile de disponibilităţi deschise pe numele instituţiilor şi autorităţilor care se reorganizează în condiţiile prevăzute de prezenta lege.


  Capitolul III Măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar

  Articolul 10
  (1) În vederea încadrării în constrângerile bugetare determinate de situaţia de criză economică, în perioada octombrie-decembrie 2009, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare, au obligaţia de a diminua cheltuielile de personal, în medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia dintre următoarele măsuri:
  a) să acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestuia, zile libere fără plată pentru o perioadă de până la 10 zile lucrătoare;
  b) să reducă programul de lucru;
  c) să dispună o măsură ce combină alternativele prevăzute la lit. a) şi b);
  d) altă măsură cu efect echivalent.
  (2) Cu respectarea prevederilor alin. (1), autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a-şi organiza activitatea astfel încât să asigure continuitatea serviciilor de interes public.(3) Modalitatea de aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte cu acordul salariatului, după consultarea organizaţiilor sindicale sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.(4) În lipsa acordului sau în cazul în care, ca urmare a opţiunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul şi numărul de zile libere, precum şi reducerea programului se stabilesc de conducătorul instituţiei publice, astfel încât să nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere într-o lună, iar diminuarea salariului să nu depăşească nivelul prevăzut la alin. (1).(5) Angajatorul nu poate acorda zilele libere prevăzute la alin. (1) în zilele de sărbătoare legală.(6) Zilele libere sau, după caz, reducerea programului de lucru prevăzute la alin. (1) şi la alin. (3)-(5) nu afectează durata concediului de odihnă anual şi sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv în specialitate, efectivă. Salariatul beneficiază în această perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decât cele salariale.(7) Pentru personalul militar din instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, măsura prevăzută la alin. (1) lit. a) se aplică pentru un număr de până la 14 zile calendaristice.


  Articolul 11

  Prin derogare de la prevederile art. 119 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite acordate până la data de 31 decembrie 2010, pentru activitatea prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal în cursul anului 2009, şi până la data de 31 martie 2011, pentru activitatea suplimentară prestată în anul 2010.


  Articolul 12

  De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizaţia prevăzută la art. 8 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007, cu modificările şi completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizaţia lunară a preşedintelui Comisiei Naţionale de Prognoză.


  Articolul 13

  De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizaţia prevăzută la art. 61 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizaţia secretarului de stat, în lunile în care au loc şedinţe ale comisiei. Indemnizaţia se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.


  Articolul 14

  De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizaţia prevăzută la art. 5 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizaţia secretarului de stat.


  Articolul 15

  De la data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2010, indemnizaţia prevăzută la art. 13 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este egală cu 1% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti.


  Articolul 16

  Prima de care beneficiază angajaţii la plecarea în concediu, aferentă anului 2009, poate fi plătită de ordonatorii de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice până la data de 31 ianuarie 2010, indiferent de data la care aceasta a fost solicitată.


  Capitolul IV

  Abrogat
  -------------
  Cap. IV a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014.

  Articolul 17

  Abrogat.
  -------------
  Art. 17 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014.


  Articolul 18

  Abrogat.
  -------------
  Art. 18 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014.


  Articolul 19

  Abrogat.
  -------------
  Art. 19 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014.


  Articolul 20

  Abrogat.
  -------------
  Art. 20 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014.


  Articolul 21

  Abrogat.
  -------------
  Art. 21 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014.


  Articolul 22

  Abrogat.
  -------------
  Art. 22 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014.


  Articolul 23

  Abrogat.
  -------------
  Art. 23 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014.


  Articolul 24

  Abrogat.
  -------------
  Art. 24 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014.


  Articolul 25

  Abrogat.
  -------------
  Art. 25 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014.


  Articolul 26

  Abrogat.
  -------------
  Art. 26 a fost abrogat de art. unic din LEGEA nr. 134 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 16 octombrie 2014.


  Capitolul V Măsuri privind disciplina financiar-bugetară la nivelul unor operatori economici

  Articolul 27

  Abrogat.
  ------------
  Art. 27 a fost abrogat de lit. b) a art. 15 din ORDONANŢA nr. 26 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013.


  Articolul 28

  Abrogat.
  ------------
  Art. 28 a fost abrogat de lit. b) a art. 15 din ORDONANŢA nr. 26 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013.


  Articolul 29

  Abrogat.
  ------------
  Art. 29 a fost abrogat de lit. b) a art. 15 din ORDONANŢA nr. 26 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013.


  Articolul 30

  Abrogat.
  ----------
  Art. 30 a fost abrogat de lit. b) a art. XXVI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015.


  Articolul 31

  Abrogat.
  ------------
  Art. 31 a fost abrogat de lit. b) a art. 15 din ORDONANŢA nr. 26 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013.


  Capitolul VI Măsuri pentru susţinerea mediului de afaceri în scopul depăşirii dificultăţilor financiare şi relansării circuitului comercial

  Articolul 32

  După articolul 19^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 19^2, cu următorul cuprins:
  Scutirea de impozit a profitului reinvestit
  Art. 19^2. (1) Profitul investit în producţia şi/sau achiziţia de echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, folosite în scopul obţinerii de venituri impozabile, este scutit de impozit.(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la începutul anului, utilizat în acest scop în anul efectuării investiţiei. Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.(3) Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2009, în aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil înregistrat începând cu data de 1 octombrie 2009 şi investit în activele menţionate la alin. (1) produse şi/sau achiziţionate după aceeaşi dată.(4) Pentru contribuabilii care au obligaţia de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situaţia în care se efectuează investiţii în trimestrele anterioare, din profitul contabil cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.(5) În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 103 care devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 107^1, pentru aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil cumulat de la începutul anului investit în activele menţionate la alin. (1), produse şi/sau achiziţionate începând cu trimestrul în care aceştia au devenit plătitori de impozit pe profit. Pentru anul 2009 profitul contabil luat în considerare la aplicarea facilităţii este cel înregistrat după data de 1 octombrie 2009.(6) Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit va fi repartizată cu prioritate pentru constituirea rezervelor până la concurenţa profitului contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar. În cazul în care la sfârşitul exerciţiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează regularizarea profitului investit, iar contribuabilul nu este obligat să repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor.(7) Pentru activele prevăzute la alin. (1) care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru lucrările realizate efectiv, în baza unor situaţii parţiale de lucrări, pentru investiţiile puse în funcţiune parţial în anul respectiv.(8) Prevederile alin. (1) se aplică pentru activele considerate noi, în sensul că nu au fost anterior utilizate.(9) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) au obligaţia de a păstra în patrimoniu activele respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de funcţionare, stabilită potrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. În cazul nerespectării acestei condiţii, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit şi se stabilesc majorări de întârziere, de la data aplicării facilităţii, potrivit legii. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi activele transferate în cadrul operaţiunilor de reorganizare în cazul în care societatea beneficiară preia rezerva aferentă profitului scutit, asumându-şi astfel drepturile şi obligaţiile societăţii cedente, precum şi activele înstrăinate în cadrul procedurii de lichidare/faliment, potrivit legii.(10) Abrogat.
  -------------
  Alin. (10) al art. 19^2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 87 din 29 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 30 septembrie 2010.
  (11) Contribuabilii care aplică prevederile prezentului articol nu pot beneficia de prevederile art. 26^1 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.(12) Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 şi ale art. 24 alin. (5), valoarea fiscală, respectiv valoarea de intrare a activelor prevăzute la alin. (1) se determină prin scăderea din valoarea de producţie şi/sau de achiziţie a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea prevăzută la alin. (1).(13) Prevederile prezentului articol se aplică până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.


  Capitolul VII Măsuri pentru stimularea înnoirii Parcului auto naţional, inclusiv a celui destinat lucrărilor agricole

  Articolul 33
  (1) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  Obiectivul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor şi autoutilitarelor uşoare vechi, cu nivel de poluare ridicat, proprietate a persoanelor fizice şi juridice române.
  2. La articolul 3, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  g) proprietar:1. orice persoană fizică având domiciliul sau reşedinţa în România, care deţine în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, precum şi moştenitorii săi;2. orice persoană juridică română, care deţine în proprietate, indiferent de data dobândirii acestui drept, un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său;
  3. La articolul 3, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:i) primă de casare - parte din preţul de achiziţie a unui autovehicul nou, suportată prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat;
  j) tichet valoric - document a cărui valoare nominală reprezintă echivalentul primei de casare.
  4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) Poate beneficia de tichete valorice în cuantum de 3.800 lei fiecare proprietarul definit la art. 3 lit. g), care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  a) a predat autovehiculul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz, obţinând un certificat de distrugere şi tichetul valoric;
  b) a radiat autovehiculul uzat.
  (2) În situaţia în care proprietarul prevăzut la art. 3 lit. g) doreşte să achiziţioneze un autovehicul nou, acesta se înscrie la un producător validat.(3) În varianta prevăzută la alin. (2) valoarea nominală a tichetelor se scade din preţul de achiziţie al autovehiculului nou.
  5. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunii se realizează de personal împuternicit din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 10

  Pentru ducerea la îndeplinire în anul 2009 a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se alocă de la Fondul pentru mediu suma de 228.000 mii lei.
  7. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:

  Articolul 13

  Modelul, procedura de confecţionare, eliberare şi valabilitatea tichetelor valorice se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului şi al ministrului finanţelor publice.
  (2) Persoanele înscrise în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional la data intrării în vigoare a prezentei legi şi care nu au obţinut certificatele de distrugere beneficiază de tichete valorice în condiţiile prevăzute de aceasta.(3) Instrucţiunile privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 16 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 34

  La articolul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Metodologia de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional destinat persoanelor juridice se stabileşte prin ghidul de finanţare aferent programului, care se elaborează de Administraţia Fondului pentru Mediu şi se aprobă prin ordin al ministrului mediului, cu respectarea legislaţiei privind ajutorul de stat, Administraţia Fondului pentru Mediu parcurgând toate procedurile în domeniul ajutorului de stat.


  Articolul 35

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumită în continuare taxă, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu şi se gestionează de Administraţia Fondului pentru Mediu.(2) Din sumele colectate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se finanţează programe şi proiecte pentru protecţia mediului.
  2. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) autovehiculele special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi autovehiculele special modificate în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;".3. La articolul 3 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  f) autovehicule speciale a căror deplasare pe drumurile publice este în general limitată numai la şi de la locul de muncă, ale căror motoare respectă normele privind poluarea chimică aplicabile maşinilor mobile nerutiere.
  4. La articolul 3, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Excepţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se aplică numai pentru achiziţionarea unui singur autovehicul în decurs de 5 ani şi atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap.(4) Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român» în cartea de identitate a vehiculului. Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor va fi aprobată prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcţiona în regim automat nu intră în categoria celor exceptate de la plata taxei.


  Articolul 36

  Abrogat.
  -------------
  Art. 36 a fost abrogat de litera b) a art. II din LEGEA nr. 167 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010.


  Articolul 37

  Se instituie Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate, denumit în continuare Program, în condiţiile stabilite prin prezentul capitol.


  Articolul 38

  Obiectivul prezentului capitol îl reprezintă diminuarea poluării prin scoaterea din uz a tractoarelor şi maşinilor agricole autopropulsate vechi, cu perioadă de exploatare depăşită, precum şi creşterea productivităţii activităţii din agricultură.


  Articolul 39

  În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:1. Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu;2. tractor - vehicul cu motor, cu roţi sau şenile, având cel puţin două axe, a cărui funcţie principală rezultă din puterea sa de tracţiune şi care este conceput pentru a tracta, împinge, purta sau acţiona diverse utilaje şi maşini interschimbabile utilizate în exploatările agricole ori forestiere sau pentru alte lucrări ori tractării remorcilor;3. tractor uzat - orice tractor, cu o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricaţiei, care conţine cumulativ următoarele componente esenţiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie;4. tractor nou - tractorul care nu a fost niciodată înmatriculat/înregistrat şi care nu a fost utilizat potrivit destinaţiei acestuia;5. maşină agricolă autopropulsată - vehicul cu motor, având cel puţin două axe, destinat din fabricaţie utilizării în agricultură;6. maşină agricolă autopropulsată uzată - orice maşină agricolă autopropulsată, cu o vechime de cel puţin 10 ani de la anul fabricaţiei, care conţine cumulativ următoarele componente esenţiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie;7. maşină agricolă autopropulsată nouă - maşină agricolă autopropulsată care nu a fost niciodată înregistrată şi care nu a fost utilizată potrivit destinaţiei acesteia;8. proprietar:
  a) orice persoană fizică cu domiciliul sau reşedinţa în România, care deţine în proprietate un tractor uzat sau o maşină agricolă autopropulsată uzată, înmatriculată/înregistrată pe numele său, precum şi moştenitorii acestuia;
  b) orice persoană juridică română care deţine în proprietate un tractor uzat sau o maşină agricolă autopropulsată uzată înregistrată pe numele său;
  9. primă de casare - parte din preţul de achiziţie al unui tractor nou sau al unei maşini agricole autopropulsate noi, suportată prin modalitate nerambursabilă de către Autoritate, din Fondul pentru mediu, în schimbul predării spre casare a unui tractor uzat sau a unei maşini agricole autopropulsate uzate;10. producător - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate noi sau distribuitor autorizat al acestora;11. producător validat - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare sau distribuitor autorizat al acestora, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program.


  Articolul 40

  Orice persoană juridică, producător, importator sau distribuitor autorizat de tractoare, care doreşte înscrierea în Programul prevăzut la art. 37, depune la Autoritate o documentaţie care va fi asimilată proiectelor de mediu, în sensul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 41
  (1) Autoritatea analizează documentaţia depusă şi, prin structurile sale de decizie, aprobă cererile care îndeplinesc criteriile impuse pentru validare.(2) Autoritatea face publică lista producătorilor validaţi prin publicarea acesteia pe pagina de internet proprie.


  Articolul 42
  (1) Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca acesta să depăşească 40% din preţul de achiziţie al tractorului nou sau al maşinii agricole autopropulsate noi, fără TVA.
  -----------
  Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 275 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 28 octombrie 2013.
  (2) Poate beneficia de prima de casare orice proprietar al unui tractor uzat sau al unei maşini agricole autopropulsate uzate, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
  a) s-a înscris la un producător validat pentru achiziţionarea unui tractor nou sau a unei maşini agricole autopropulsate noi;
  b) a predat tractorul uzat sau maşina agricolă autopropulsată uzată spre casare unui operator economic autorizat conform prevederilor legale să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz, obţinând un certificat de distrugere;
  c) a radiat tractorul uzat sau maşina agricolă autopropulsată uzată;
  d) achiziţionează un tractor nou sau o maşină agricolă autopropulsată nouă de la producătorul validat la care s-a înscris.
  (3) De prevederile alin. (2) beneficiază şi proprietarii de tractoare uzate şi maşini agricole autopropulsate uzate, persoane fizice, precum şi moştenitorii acestora, care s-au asociat în vederea achiziţionării în coproprietate a unui tractor nou şi/sau a unei maşini agricole autopropulsate noi, pentru desfăşurarea unor activităţi agricole specifice. În această situaţie fiecare beneficiază de o primă în sumă de cel mult 17.000 de lei, cu condiţia ca asociaţii să achiziţioneze în coproprietate un tractor nou şi/sau o maşină agricolă autopropulsată nouă, iar cuantumul cumulat al primelor să nu depăşească 40% din valoarea noii achiziţii, fără TVA.
  -----------
  Alin. (3) al art. 42 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 275 din 24 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 28 octombrie 2013.


  Articolul 43

  Suma prevăzută la art. 42 se va scădea din preţul de achiziţie al unui tractor nou sau al unei maşini agricole autopropulsate noi.


  Articolul 44
  (1) Se interzic omologarea pentru circulaţie şi reînmatricularea sau, după caz, reînregistrarea ori folosirea ulterioară a tractoarelor şi maşinilor agricole autopropulsate uzate, predate spre casare conform prevederilor art. 42, sau reutilizarea caroseriei, a şasiului ori a motorului acestora.(2) Comercializarea ulterioară a tractoarelor şi maşinilor agricole autopropulsate uzate sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, a şasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizaţi, prevăzuţi la art. 42 alin. (2) lit. b), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.(3) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor se realizează de personalul împuternicit din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.


  Articolul 45

  Contravenţiilor prevăzute la art. 44 alin. (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 46

  Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului capitol se alocă anual din Fondul pentru mediu fonduri în limita sumei aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului.


  Articolul 47

  Metodologia de finanţare şi categoriile de beneficiari pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent programului, care se elaborează de Administraţia Fondului şi se aprobă prin ordin al ministrului mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Capitolul VIII Măsuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar

  Articolul 48

  (1) Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi din rambursările de credite şi plăţile de dobânzi efectuate de către băncile comerciale în «Fondul pentru stimularea investiţiilor în agricultură» pentru creditele acordate în baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole, cu modificările şi completările ulterioare, se alocă fondurile necesare garantării finanţărilor, acordate potrivit legii, de către instituţiile finanţatoare fermierilor şi procesatorilor de produse agricole pentru finanţarea capitalului de lucru.
  -----------
  Alin. (1) al art. 48 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 10 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 16 noiembrie 2010.
  (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform prevederilor alin. (1), alocă din prevederile bugetare fondurile necesare fondurilor de garantare, de la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 80 «Împrumuturi». Alocarea fondurilor se face în raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior.
  ------------
  Alin. (2) al art. 48 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 10 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 16 noiembrie 2010.
  (3) Acordarea fondurilor se efectuează în baza convenţiilor încheiate între Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi fondurile de garantare.
  (4) În înţelesul prezentului capitol, prin fond de garantare se înţelege instituţia financiară nebancară care are în obiectul de activitate emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente de garantare, înscrisă în registrele Băncii Naţionale a României, conform legii.


  Articolul 49

  Fondurile alocate şi dobânzile aferente acestora se evidenţiază distinct în înregistrările contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate, aşa cum sunt definite de reglementările contabile ale Băncii Naţionale a României.


  Articolul 50

  Dobânda încasată de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea în depozite bancare şi/sau titluri de trezorerie a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform art. 48, este venit neimpozabil pentru acestea şi va fi utilizată exclusiv pentru plata garanţiilor executate.
  ----------
  Art. 50 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012.


  Articolul 51
  (1) Fondurile alocate sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori.(2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi dobânzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate pe seama acestor sume prin plata valorii garanţiei/soldului garanţiei, după caz, în situaţia contractelor de garantare executate de instituţiile de credit pentru împrumutaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de credit.(3) Dobânzile încasate de fondurile de garantare prin plasarea sumelor alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor fi utilizate, pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate pe seama fondurilor alocate în condiţiile prezentei legi, precum şi în condiţiile Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prin plata valorii garanţiei în cazul contractelor de garantare executate de instituţiile finanţatoare, respectiv plata valorii scrisorilor de garanţie executate de APDRP pentru împrumutaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de finanţare.(4) În funcţie de tipul entităţii juridice, după caz, acţionarii/asociaţii/administratorii/reprezentanţii legali ai beneficiarilor, în calitate de persoane fizice, vor încheia cu instituţia finanţatoare contracte de fideiusiune, care sunt titluri executorii, conform legii.
  (la 23-03-2017, Articolul 51 din Capitolul VIII a fost completat de Articolul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2017 )

  ----------
  Art. 51 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012.


  Articolul 52
  (1) Beneficiarii garanţiilor acordate de fondurile de garantare, în calitate de fermieri sau procesatori de produse agricole, sunt:
  a) societăţi comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) persoane fizice autorizate şi asociaţii de fermieri, constituite conform legii.
  (2) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să se încadreze în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, respectiv să aibă mai puţin de 250 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă care să nu depăşească echivalentul în lei a 50 milioane euro sau un rezultat anual al bilanţului contabil care să nu depăşească echivalentul în lei a 43 milioane euro. Calculul cifrei de afaceri şi al numărului de salariaţi se face ţinându-se cont de statutul întreprinderii, respectiv întreprindere autonomă, legată sau parteneră, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care a preluat prevederile anexei la Recomandarea (CE) din 6 mai 2003 privind definiţia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124 din 20 mai 2003.


  Articolul 53

  Fondurile de garantare acordă garanţii beneficiarilor prevăzuţi la art. 52, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02, denumită în continuare Comunicarea Comisiei, respectiv:
  a) beneficiarii nu se află în dificultate financiară conform definiţiei "firmei în dificultate" menţionată în secţiunea 2.1 din Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 244, 01/10/2004;
  b) garanţia este legată de o tranzacţie financiară specifică, respectiv finanţarea acordată de o instituţie finanţatoare, de o sumă maximă fixată şi o durată limitată;
  c) garanţia acoperă maximum 80% din valoarea finanţării acordate de către instituţiile finanţatoare. În acest sens, fondurile de garantare au în vedere următoarele aspecte:– atunci când valoarea finanţării scade în timp, suma garantată trebuie să descrească în mod proporţional, astfel încât, în orice moment, garanţia să nu acopere mai mult de 80% din valoarea finanţării;– pierderile trebuie suportate proporţional şi în acelaşi mod de către instituţiile finanţatoare şi de către fondurile de garantare;
  d) beneficiarul plăteşte anual un comision de garantare calculat pe baza ratingului atribuit de instituţia finanţatoare în funcţie de suma efectiv garantată.


  Articolul 54

  Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt cele stabilite conform pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei şi datorate de instituţiile finanţatoare pentru garanţiile emise în favoarea beneficiarilor prevăzuţi la art. 52 sunt venituri ale fondurilor de garantare.


  Articolul 55

  În situaţia în care valoarea garanţiilor executate de instituţiile de credit depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate şi afectează sumele alocate pentru acordarea de garanţii, reîntregirea sumelor alocate se va realiza din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  ---------
  Art. 55 a fost modificat de pct. 3 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012.


  Articolul 55^1

  Lunar, până pe data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia sumelor primite şi utilizate, în vederea întocmirii contului de execuţie pentru luna expirată şi transmiterii acestuia la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 15 a lunii curente.
  ---------
  Art. 55^1 a fost introdus de pct. 4 al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012.


  Articolul 56

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Guvernul adoptă, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentului capitol.


  Capitolul IX Dispoziţii finale

  Articolul 57

  De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum urmează:
  a) sintagmele "Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor" şi "Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor" se înlocuiesc cu sintagma "Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date";
  b) sintagma "Institutul Naţional de Administraţie" se înlocuieşte cu sintagma "Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici";
  c) sintagmele "Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat" şi "Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale" se înlocuiesc cu sintagma "Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale";
  d) sintagma "directorul general al Arhivelor Naţionale" se înlocuieşte cu sintagma "directorul Arhivelor Naţionale";
  e) sintagma "directorii direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale" se înlocuieşte cu sintagma "şefii serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale";
  f) sintagma "direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale" se înlocuieşte cu sintagma "serviciile judeţene ale Arhivelor Naţionale", respectiv sintagma "Direcţia Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale" se înlocuieşte cu sintagma "Serviciul Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale";
  g) în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, termenul "Inspectorat" se înlocuieşte cu termenul "Direcţia";
  h) în cuprinsul Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, termenul "Oficiu" se înlocuieşte cu sintagma "Administraţia Naţională";
  i) sintagma "Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice" şi sintagma "Institutul Naţional al Monumentelor Istorice" se înlocuiesc cu sintagma "Institutul Naţional al Patrimoniului";
  j) la art. 17 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, cu completările ulterioare, sintagma "Institutul de Memorie Culturală" se înlocuieşte cu sintagma "Centrul de Pregătire Profesională în Cultură";
  k) sintagma "Centrul European de Cultură Sinaia" se înlocuieşte cu sintagma "Centrul de Pregătire Profesională în Cultură";
  l) sintagma "Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene" şi sintagma "Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii" se înlocuiesc cu sintagma "Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii";
  m) în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 9 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Agenţia Nucleară" se înlocuieşte cu sintagma "Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive";
  n) în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, sintagma "Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive" se înlocuieşte cu sintagma "Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive";
  o) sintagma "Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar" se înlocuieşte cu sintagma "Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti";
  p) în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Mediului";
  q) în cuprinsul Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007, sintagmele "Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri" şi "Oficiul Naţional al Viei şi Vinului" se înlocuiesc cu sintagma "Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole";
  r) în cuprinsul Legii calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Autoritatea Hipică Naţională" se înlocuieşte cu sintagma "Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie";
  s) sintagma "Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială" se înlocuieşte cu sintagma "Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială";
  ş) sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului" se înlocuieşte cu sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc";
  t) sintagma "Agenţia Română pentru Investiţii Străine" se înlocuieşte cu sintagma "Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine".


  Articolul 58

  Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care revin Guvernului privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională.
  2. La articolul 46, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) La nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti, atribuţiile în acest domeniu sunt îndeplinite prin intermediul structurilor teritoriale pentru probleme speciale, fără personalitate juridică, care sprijină autorităţile administraţiei publice locale, potrivit legii, în vederea mobilizării operatorilor economici şi a instituţiilor publice.


  Articolul 59

  Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  Rezervele de stat fac parte din domeniul privat al statului şi se administrează de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, care se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, care are calitatea de ordonator de credite.
  2. La articolul 1^1, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "f) stoc intangibil - cantitatea de produs din cadrul stocului rezervă de stat asimilată rezervelor de mobilizare pe timp de pace;".3. La articolul 3, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum şi nivelurile acestora se stabilesc de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
  4. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 11

  Numărul unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, înfiinţarea, desfiinţarea, reorganizarea, precum şi amplasarea acestora se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
  5. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 13

  Organizarea, funcţionarea şi administrarea rezervelor de stat în condiţiile prezentei legi se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.


  Articolul 60

  Alineatul 1 al articolului 3 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Administrarea, supravegherea şi protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional al României se realizează de către Arhivele Naţionale, care se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului, la nivel de direcţie, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor."


  Articolul 61

  Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:(8) Directorul general este ordonator de credite şi reprezintă Agenţia Naţională pe plan intern şi internaţional. În îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor, directorul general emite ordine cu caracter individual şi normativ. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.2. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Activitatea Agenţiei Naţionale şi a unităţilor subordonate este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Agenţia Naţională poate beneficia de programe cu finanţare internaţională.(2) Toate încasările Agenţiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agenţia Naţională şi unităţile subordonate încasează sume din:
  a) servicii prestate;
  b) tarife stabilite conform actelor normative;
  c) închirieri de spaţii şi aparatură;
  d) alte sume încasate în condiţiile legii.
  3. La articolul 8, alineatele (10)-(12) se abrogă.


  Articolul 62

  Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 15
  (1) Activitatea A.N.R.S.C. este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finanţare internaţională. Tarifele percepute pentru acordarea licenţelor, tarifele percepute pentru eliberarea autorizaţiilor, tarifele pentru consultanţă şi prestări de servicii acordate la cerere, contribuţii ale operatorilor de servicii de utilităţi publice aflaţi în sfera sa de reglementare şi orice alte sume încasate în condiţiile legii se fac venit la bugetul de stat.
  2. La articolul 15, alineatele (3) şi (4) se abrogă.3. La articolul 16, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:(7) În exercitarea prerogativelor sale, preşedintele A.N.R.S.C. emite avize, ordine şi decizii.


  Articolul 63

  Alineatele (1)-(3) ale articolului 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  Articolul 13
  (1) În domeniul administraţiei publice, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţia Generală de Paşapoarte, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi Arhivele Naţionale.(2) Structurile de ordine şi siguranţă publică din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt: Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor. Aceste structuri au în compunere unităţi centrale de specialitate, care, după caz, în funcţie de nivelul de organizare, pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, direcţii generale, direcţii, servicii, mari unităţi, unităţi şi/sau subunităţi operative, de instrucţie, medicale şi de învăţământ, precum şi de asigurare a acţiunilor şi suport logistic.(3) Managementul integrat în domeniul ordinii şi siguranţei publice se realizează de Departamentul ordine şi siguranţă publică. Departamentul ordine şi siguranţă publică este structură operaţională fără personalitate juridică şi este format din următoarele componente de ordine şi siguranţă publică subordonate ministerului: Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră Română, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Oficiul Român pentru Imigrări, Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. Departamentul ordine şi siguranţă publică este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct.


  Articolul 64
  (1) Legea nr. 181/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională a Zonei Montane, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral de la bugetul de stat.(2) Agenţia preia în structura sa Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi, denumit în continuare CEFIDEC.(3) Personalul aferent preluat conform alin. (2) se consideră preluat/transferat în interesul serviciului.(4) Agenţia are sediul central în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba.
  2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 4

  Judeţele cu zonă montană sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
  3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Structura organizatorică, statul de funcţii, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.(2) Numărul de posturi pentru Agenţie se stabileşte din numărul total de posturi aprobat pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
  4. Articolul 6 se abrogă.5. La articolul 7, alineatele (2) şi (3) se abrogă.6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 8

  Personalul din cadrul Agenţiei va urma cursuri de perfecţionare în specialitate.
  7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 9
  (1) Conducerea Agenţiei se asigură de către un director general, numit de ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în condiţiile legii.(2) În exercitarea funcţiei, directorul general al Agenţiei emite decizii şi instrucţiuni.(3) Directorul general al Agenţiei are calitatea de ordonator secundar de credite.
  8. Articolul 10 se abrogă.9. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.10. Articolul 12 se abrogă.11. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.12. Articolul 14 se abrogă.(2) Agenţia preia patrimoniul, posturile, drepturile şi îndatoririle Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi, potrivit prevederilor Legii nr. 181/2007, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 65
  (1) Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 25
  (1) Se înfiinţează Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale.(2) Organizarea şi funcţionarea, precum şi stabilirea numărului maxim de posturi ale Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se fac prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.(3) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor este condus de un director, numit prin ordin al ministrului apărării naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale.(4) Structura posturilor pe compartimente, statul de funcţii şi structura de personal se aprobă prin ordin al ministrului apărării naţionale.(5) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor întocmeşte proiectul bugetului propriu care se prevede distinct în bugetul Ministerului Apărării Naţionale.(6) Finanţarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale.
  2. La articolul 26, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "e) propune Ministerului Apărării Naţionale iniţierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înfiinţarea, modificarea, precum şi pentru construirea mormintelor şi operelor comemorative de război străine pe teritoriul României;".(2) Pentru anul 2009, bugetul aferent Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se preia de către Ministerul Apărării Naţionale de la Secretariatul General al Guvernului, prin protocol de predare-preluare.(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de stat şi în volumul, structura şi anexele bugetelor Ministerului Apărării Naţionale şi Secretariatului General al Guvernului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare.(4) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.(5) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (3), finanţarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.


  Articolul 66

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "g) Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială, denumit în continuare Oficiu - entitate aflată în subordinea Ministerului Economiei, având ca obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă pentru executarea operaţiunilor compensatorii;".2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Oficiul este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei.
  3. La articolul 8, alineatele (1^1), (1^4) şi (1^5) se abrogă.


  Articolul 67

  Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat. Subvenţiile de la bugetul de stat vor fi acordate începând cu data de 1 ianuarie 2013.


  Articolul 68

  La data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se abrogă:
  a) art. 11, 12, 14, 15, 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 520/2004, cu completările ulterioare;
  c) Ordonanţa Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) art. 1^2 alin. 1, art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) art. 4 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003;
  f) art. 4 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 136/2007;
  g) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2008, cu modificările ulterioare;
  h) art. 27 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare;
  i) art. 59-61 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008;
  j) Hotărârea Guvernului nr. 486/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării Patrimoniului Cultural Naţional Mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 31 mai 2002;
  k) art. 682, art. 683 alin. (1), (6)-(8), art. 684-687, art. 688 alin. (1) teza a 2-a şi alin. (3), art. 689, 690 şi art. 692 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  l) teza întâi a alin. (2) al art. 6 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005;
  m) art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  n) art. 8-11, art. 11^1 şi art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  o) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare;
  p) art. 4 alin. (2) şi (3) din Legea muntelui nr. 347/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009;
  q) art. 5 şi anexele nr. 2 şi 3 din Legea calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  r) Ordonanţa Guvernului nr. 5/2009 privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, aprobată prin Legea nr. 265/2009;
  s) Legea nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  ş) art. 2 alin. (1) lit. c), e) şi j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
  t) art. 27 şi 53 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare;
  ţ) art. 21 lit. c), liniuţa a patra din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;
  u) orice dispoziţie contrară prevederilor prezentei legi.


  Articolul 69

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 70
  (1) Dispoziţiile cap. IV şi V intră în vigoare la 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prevederile art. 37-47 din cap. VII intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010, dată la care se abrogă Legea nr. 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2008.

  Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din data de 15 septembrie 2009.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ

  Bucureşti, 5 noiembrie 2009.
  Nr. 329.

  Anexa 1

  LISTA
  instituţiilor şi autorităţilor publice înfiinţate prin lege,
  ordonanţă de urgenţă a Guvernului şi ordonanţă a Guvernului,
  supuse reorganizării
  *Font 7*
  ┌────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬───────┐
  │Nr. │ │ Instituţia supusă │ Actul normativ │ Modalitatea de │ Structura/entitatea │Obser- │
  │crt.│ Autoritatea │ reorganizării/sursa │ de înfiinţare │ reorganizare │ rezultată/sursa de │vaţii/ │
  │ │ coordonatoare │ de finanţare │ în vigoare │ │ finanţare/ministerul │Redu- │
  │ │ │ │ │ │ sau autoritatea │cere de│
  │ │ │ │ │ │ coordonatoare │posturi│
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 1.│În subordinea │Agenţia Română pentru │Legea nr. 390/2002 privind│Desfiinţare, ca urmare a │Centrul Român pentru │ 10 │
  │ │Guvernului şi în │Investiţii Străine │înfiinţarea, organizarea │comasării prin fuziune, │Promovarea Comerţului şi │ │
  │ │coordonarea │Finanţată integral de │şi funcţionarea Agenţiei │cu Centrul Român pentru │Investiţiilor Străine, în │ │
  │ │primului-ministru,│la bugetul de stat, │Române pentru Investiţii │Promovarea Comerţului şi │subordinea Ministerului │ │
  │ │printr-un │prin bugetul │Străine, cu modificările │constituirea unei noi │Întreprinderilor Mici şi │ │
  │ │consilier de stat │Secretariatului │şi completările ulterioare│persoane juridice │Mijlocii, Comerţului şi │ │
  │ │ │General al Guvernului │ │(poziţia 6, anexa nr. 2) │Mediului de Afaceri │ │
  │ │ │ │ │ │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │ │ │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │ │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │ │ │Întreprinderilor Mici şi │ │
  │ │ │ │ │ │Mijlocii, Comerţului şi │ │
  │ │ │ │ │ │Mediului de Afaceri │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 2.│În coordonarea │Agenţia de Compensare │Ordonanţa de urgenţă a │Desfiinţarea şi preluarea │Oficiul de Compensare │ 10 │
  │ │primului-ministru,│pentru Achiziţii de │Guvernului nr. 189/2002 │activităţii de către │pentru Achiziţii de │ │
  │ │printr-un │Tehnică Specială │privind operaţiunile │oficiul nou-înfiinţat, cu │Tehnică Specială, în │ │
  │ │consilier de stat │Finanţată integral din │compensatorii referitoare │personalitate juridică, în│subordinea Ministerului │ │
  │ │Instituţie │venituri proprii │la contractele de │subordinea Ministerului │Economiei │ │
  │ │autonomă │ │achiziţii pentru nevoi │Economiei │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │ │de apărare, ordine publică│Schimbarea regimului de │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │şi siguranţă naţională, │finanţare │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │aprobată cu modificări │ │Economiei │ │
  │ │ │ │prin Legea nr. 354/2004, │ │ │ │
  │ │ │ │cu modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 3.│Abrogată │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 4.│În subordinea │Agenţia Naţională │Legea petrolului nr. │Reducere de posturi │Agenţia Naţională pentru │ 8 │
  │ │Guvernului şi │pentru Resurse Minerale│238/2004, cu modificările │ │Resurse Minerale, în │ │
  │ │coordonarea │Finanţată integral de │şi completările ulterioare│ │coordonarea primului- │ │
  │ │primului-ministru,│la bugetul de stat │ │ │ministru, printr-un │ │
  │ │printr-un │ │ │ │consilier de stat │ │
  │ │consilier de stat │ │ │ │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │ │ │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │ │ │bugetul Secretariatului │ │
  │ │ │ │ │ │General al Guvernului │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 5.│Abrogată │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 6.│În subordinea │Agenţia pentru Stra- │Ordonanţa de urgenţă a │Desfiinţarea instituţiei │Departament în cadrul │ 21 │
  │ │Guvernului şi │tegii Guvernamentale │Guvernului nr. 64/2003 │publice şi preluarea │Secretariatului General │ │
  │ │coordonarea │Finanţată integral de │pentru stabilirea unor │activităţii de un │al Guvernului │ │
  │ │primului-ministru,│la bugetul de stat, │măsuri privind înfiinţarea│departament din cadrul │Finanţat integral de la │ │
  │ │printr-un │prin bugetul Secretari-│organizarea, reorganizarea│Secretariatului General │bugetul de stat, prin │ │
  │ │consilier de stat │atului General al │sau funcţionarea unor │al Guvernului │bugetul Secretariatului │ │
  │ │ │Guvernului │structuri din cadrul │ │General al Guvernului │ │
  │ │ │ │aparatului de lucru al │ │ │ │
  │ │ │ │Guvernului,a ministerelor,│ │ │ │
  │ │ │ │a altor organe de │ │ │ │
  │ │ │ │specialitate ale │ │ │ │
  │ │ │ │administraţiei publice │ │ │ │
  │ │ │ │centrale şi a unor │ │ │ │
  │ │ │ │instituţii publice, │ │ │ │
  │ │ │ │aprobată cu modificări │ │ │ │
  │ │ │ │prin Legea nr. 194/2004, │ │ │ │
  │ │ │ │cu modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 7.│În subordinea │Agenţia Naţională │Legea nr. 227/2006 privind│Reducere de posturi │Agenţia Naţională │ 17 │
  │ │Guvernului şi │Anti-Doping │prevenirea şi combaterea │ │Anti-Doping │ │
  │ │coordonarea │Finanţată din venituri │dopajului în sport, │ │Finanţată din venituri │ │
  │ │primului-ministru,│proprii şi subvenţii │republicată în Monitorul │ │proprii şi subvenţii │ │
  │ │printr-un │acordate de la bugetul │Oficial al României, │ │acordate de la bugetul │ │
  │ │consilier de stat │de stat │Partea I, nr. 485 din │ │de stat, prin bugetul │ │
  │ │ │ │14 iulie 2009 │ │Secretariatului General │ │
  │ │ │ │ │ │al Guvernului │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 8.│În subordinea │Autoritatea Naţională │Ordonanţa Guvernului │Reducere de posturi │Autoritatea Naţională │ 920 │
  │ │Guvernului şi │Sanitară Veterinară şi │nr. 42/2004 privind │ │Sanitară Veterinară şi │ │
  │ │coordonarea │pentru Siguranţa │organizarea activităţii │ │pentru Siguranţa │ │
  │ │primului-ministru │Alimentelor │sanitar-veterinare şi │ │Alimentelor │ │
  │ │ │Finanţată din venituri │pentru siguranţa alimen- │ │Finanţată din venituri │ │
  │ │ │proprii şi subvenţii │telor, aprobată prin Legea│ │proprii şi subvenţii │ │
  │ │ │acordate de la bugetul │nr. 215/2004, cu │ │acordate de la bugetul │ │
  │ │ │de stat │modificările şi comple- │ │de stat │ │
  │ │ │ │tările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 9.│Aparatul de lucru │Agenţia Naţională │Ordonanţa de urgenţă a │Reducere de posturi │Agenţia Naţională │ 8 │
  │ │al primului- │pentru Romi │Guvernului nr. 78/2004 │ │pentru Romi │ │
  │ │ministru │Finanţată integral de │pentru înfiinţarea │ │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │la bugetul de stat, │Agenţiei Naţionale │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │prin bugetul │pentru Romi, aprobată │ │bugetul Secretariatului │ │
  │ │ │Secretariatului │cu modificări prin Legea │ │General al Guvernului │ │
  │ │ │General al Guvernului │nr. 7/2005 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 10.│Instituţie publică│Autoritatea Naţională │Legea energiei electrice │Preia Agenţia Română │Autoritatea Naţională de │ 97 │
  │ │autonomă de │de Reglementare în │nr. 13/2007, cu │pentru Conservarea │Reglementare în Domeniul │ │
  │ │interes naţional, │Domeniul Energiei- ANRE│modificările şi │Energiei din cadrul │Energiei - ANRE │ │
  │ │în coordonarea │Finanţată integral din │completările ulterioare, │Ministerului Economiei │Finanţată integral de la │ │
  │ │directă a viceprim│venituri proprii │Legea gazelor │Schimbarea regimului │bugetul de stat, prin │ │
  │ │-ministrului │ │nr. 351/2004, cu │de finanţare │bugetul Secretariatului │ │
  │ │ │ │modificările ulterioare │Reducere de posturi │General al Guvernului │ │
  │ │ │ │Ordonanţa de urgenţă a │ │ │ │
  │ │ │ │Guvernului nr. 221/2008 │ │ │ │
  │ │ │ │pentru stabilirea unor │ │ │ │
  │ │ │ │măsuri de reorganizare │ │ │ │
  │ │ │ │în cadrul administraţiei │ │ │ │
  │ │ │ │publice centrale, │ │ │ │
  │ │ │ │aprobată prin Legea │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 186/2009 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 11.│În subordinea │Comisia Naţională │Legea nr. 111/1996 privind│Reducere de posturi │Comisia Naţională pentru │ 34 │
  │ │Guvernului şi │pentru Controlul │desfăşurarea în siguranţă,│Schimbarea regimului │Controlul Activităţilor │ │
  │ │coordonarea │Activităţilor Nucleare │reglementarea, autorizarea│de finanţare │Nucleare │ │
  │ │primului-ministru,│Finanţată integral din │şi controlul activităţilor│ │Finanţată integral de la │ │
  │ │printr-un │venituri proprii │nucleare, republicată în │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │consilier de stat │ │Monitorul Oficial al │ │bugetul Secretariatului │ │
  │ │ │ │României, Partea I, nr. │ │General al Guvernului │ │
  │ │ │ │552 din 27 iunie 2006 │ │ │ │
  │ │ │ │Ordonanţa de urgenţă a │ │ │ │
  │ │ │ │Guvernului nr. 17/2009 │ │ │ │
  │ │ │ │privind desfiinţarea │ │ │ │
  │ │ │ │Cancelariei Primului- │ │ │ │
  │ │ │ │Ministru şi stabilirea │ │ │ │
  │ │ │ │unor măsuri pentru │ │ │ │
  │ │ │ │reorganizarea aparatului │ │ │ │
  │ │ │ │de lucru al Guvernului │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 12.│Ministerul │Comisia Naţională de │Ordonanţa Guvernului nr. │Reducere de posturi │Comisia Naţională de │ 15 │
  │ │Finanţelor Publice│Prognoză │22/2007 privind │ │Prognoză │ │
  │ │ │Finanţată integral de │organizarea şi │ │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │la bugetul de stat, │funcţionarea Comisiei │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │prin bugetul │Naţionale de Prognoză, │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Ministerului │aprobată cu modificări │ │Finanţelor Publice │ │
  │ │ │Finanţelor Publice │prin Legea nr. 212/2007, │ │ │ │
  │ │ │ │cu modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  │ │ │ │Ordonanţa de urgenţă a │ │ │ │
  │ │ │ │Guvernului nr. 29/2007 │ │ │ │
  │ │ │ │privind unele măsuri de │ │ │ │
  │ │ │ │reorganizare a │ │ │ │
  │ │ │ │Ministerului Economiei şi │ │ │ │
  │ │ │ │Finanţelor, aprobată prin │ │ │ │
  │ │ │ │Legea nr. 59/2008 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 13.│În subordinea │Oficiul Român pentru │Legea nr. 274/2004 │Reducere de posturi │Oficiul Român pentru │ 6 │
  │ │Guvernului şi │Adopţii │privind înfiinţarea, │ │Adopţii │ │
  │ │coordonarea │Finanţat integral de la│organizarea şi │ │Finanţat integral de la │ │
  │ │Secretariatului │bugetul de stat, prin │funcţionarea Oficiului │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │General al │bugetul Secretariatului│Român pentru Adopţii, │ │bugetul Secretariatului │ │
  │ │Guvernului │General al Guvernului │cu modificările şi │ │General al Guvernului │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 14.│În subordinea │Oficiul Naţional pentru│Legea nr. 379/2003 privind│Desfiinţarea instituţiei │Oficiul Naţional pentru │ 12 │
  │ │Guvernului şi │Cultul Eroilor │regimul mormintelor şi │publice şi preluarea │Cultul Eroilor, în │ │
  │ │coordonarea │Finanţat integral de la│operelor comemorative de │activităţii în cadrul unui│subordinea Ministerului │ │
  │ │Secretariatului │bugetul de stat, prin │război, cu modificările │oficiu cu personalitate │Apărării Naţionale │ │
  │ │General al │bugetul Secretariatului│ulterioare │juridică, în subordinea │Finanţat integral de la │ │
  │ │Guvernului │General al Guvernului │ │Ministerului Apărării │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │ │Naţionale │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │ │ │Apărării Naţionale │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 15.│Ministerul │Centrul Naţional de │Ordonanţa Guvernului │Reducere de posturi │Centrul Naţional de │ 22 │
  │ │Transporturilor │Calificare şi Instruire│nr. 58/2004 privind │Schimbarea regimului │Calificare şi Instruire │ │
  │ │şi Infrastructurii│Feroviară - CENAFER │înfiinţarea Centrului │de finanţare │Feroviară - CENAFER │ │
  │ │ │Finanţat integral din │Naţional de Calificare şi │ │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │venituri proprii │Instruire Feroviară - │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │CENAFER, aprobată cu │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │modificări şi completări │ │Transporturilor şi │ │
  │ │ │ │prin Legea nr. 408/2004 │ │Infrastructurii │ │
  │ │ │ │Hotărârea Guvernului │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 1.663/2004 privind │ │ │ │
  │ │ │ │organizarea şi │ │ │ │
  │ │ │ │funcţionarea Centrului │ │ │ │
  │ │ │ │Naţional de Calificare şi │ │ │ │
  │ │ │ │Instruire Feroviară - │ │ │ │
  │ │ │ │CENAFER (în aplicarea │ │ │ │
  │ │ │ │art. 11 din Ordonanţa │ │ │ │
  │ │ │ │Guvernului nr. 58/2004 │ │ │ │
  │ │ │ │privind înfiinţarea │ │ │ │
  │ │ │ │Centrului Naţional de │ │ │ │
  │ │ │ │Calificare şi Instruire │ │ │ │
  │ │ │ │Feroviară - CENAFER) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 16.│Ministerul │Agenţia de Sănătate │Ordonanţa de urgenţă a │Se propune: │Nu rezultă entitate nouă │ 212 │
  │ │Transporturilor şi│Publică a Ministerului │Guvernului nr. 64/2003 │- desfiinţarea prin │Entităţile absorbante │ │
  │ │Infrastructurii │Transporturilor şi │pentru stabilirea unor │divizare; │sunt Autoritatea │ │
  │ │ │Infrastructurii │măsuri privind │- preluarea activităţii │Naţională Sanitară │ │
  │ │ │Finanţată din venituri │înfiinţarea, organizarea, │sanitar-veterinare de │Veterinară şi pentru │ │
  │ │ │proprii şi subvenţii │reorganizarea sau │către Autoritatea │Siguranţa Alimentelor şi │ │
  │ │ │de la bugetul de stat │funcţionarea unor │Naţională Sanitară │Ministerul Transporturilor│ │
  │ │ │ │structuri din cadrul │Veterinară şi pentru │şi Infrastructurii │ │
  │ │ │ │aparatului de lucru al │Siguranţa Animalelor; │Autoritatea Naţională │ │
  │ │ │ │Guvernului, a ministerelor│- preluarea activităţii │Sanitară Veterinară şi │ │
  │ │ │ │a altor organe de │de medicină preventivă, │pentru Siguranţa │ │
  │ │ │ │specialitate ale │avizare şi autorizare │Animalelor - finanţată │ │
  │ │ │ │administraţiei publice │sanitară şi inspecţia │din venituri proprii şi │ │
  │ │ │ │centrale şi a unor │sanitară de stat, de │subvenţii acordate de la │ │
  │ │ │ │instituţii publice, │către Ministerul │bugetul de stat │ │
  │ │ │ │aprobată cu modificări │Transporturilor şi │Ministerul Transporturilor│ │
  │ │ │ │prin Legea nr. 194/2004, │Infrastructurii │şi Infrastructurii - │ │
  │ │ │ │cu modificările ulterioare│ │finanţat integral de la │ │
  │ │ │ │[art. 14 alin. (2)] │ │bugetul de stat │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 17.│Ministerul │Agenţia Naţională de │Ordonanţa de urgenţă a │Desfiinţarea instituţiei │Direcţie generală în │ 25 │
  │ │Afacerilor Externe│Control al Exporturilor│Guvernului nr. 129/2006 │publice şi preluarea │cadrul Ministerului │ │
  │ │ │Finanţată integral de │privind regimul de control│activităţii de către o │Afacerilor Externe │ │
  │ │ │la bugetul de stat, │al exporturilor de │direcţie generală, în │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │prin bugetul │produse şi tehnologii cu │cadrul Ministerului │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │Ministerului │dublă utilizare, aprobată │Afacerilor Externe │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Afacerilor Externe │cu modificări şi │ │Afacerilor Externe │ │
  │ │ │ │completări prin Legea │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 136/2007 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 18.│Ministerul │Institutul "Eudoxiu │Legea nr. 299/2007 │Reducere de posturi │Institutul "Eudoxiu │ 19 │
  │ │Afacerilor Externe│Hurmuzachi" pentru │privind sprijinul acordat │ │Hurmuzachi" pentru │ │
  │ │ │Românii de Pretutindeni│românilor de │ │Românii de Pretutindeni │ │
  │ │ │Finanţat din venituri │pretutindeni, republicată │ │Finanţat din venituri │ │
  │ │ │proprii şi subvenţii │în Monitorul Oficial al │ │proprii şi subvenţii │ │
  │ │ │acordate de la bugetul │României, Partea I, nr. │ │acordate de la bugetul │ │
  │ │ │de stat, prin bugetul │261 din 22 aprilie 2009 │ │de stat, prin bugetul │ │
  │ │ │Ministerului Afacerilor│ │ │Ministerului Afacerilor │ │
  │ │ │Externe │ │ │Externe │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 19.│Ministerul │Oficiul Naţional al │Legea nr. 26/1990 │Reducere de posturi │Oficiul Naţional al │ 513 │
  │ │Justiţiei şi │Registrului Comerţului │privind registrul │Schimbarea regimului │Registrului Comerţului │ │
  │ │Libertăţilor │Finanţat din venituri │comerţului, republicată │de finanţare │Finanţat integral de la │ │
  │ │Cetăţeneşti │proprii │în Monitorul Oficial al │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │României, Partea I, │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │nr. 49 din 4 februarie │ │Justiţiei şi Libertăţilor │ │
  │ │ │ │1998, cu modificările şi │ │Cetăţeneşti │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 20.│Ministerul │Ministerul │Ordonanţa de urgenţă a │Reducere de posturi │Ministerul Comunicaţiilor │ 58 │
  │ │Comunicaţiilor │Comunicaţiilor şi │Guvernului nr. 221/2008 │ │şi Societăţii │ │
  │ │şi Societăţii │Societăţii │pentru stabilirea unor │ │Informaţionale │ │
  │ │Informaţionale │Informaţionale │măsuri de reorganizare │ │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │Finanţat integral de la│în cadrul administraţiei │ │bugetul de stat │ │
  │ │ │bugetul de stat │publice centrale, │ │ │ │
  │ │ │ │aprobată prin Legea │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 186/2009, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările ulterioare │ │ │ │
  │ │ │ │(numărul de posturi este │ │ │ │
  │ │ │ │stabilit prin Hotărârea │ │ │ │
  │ │ │ │Guvernului nr. 12/2009 │ │ │ │
  │ │ │ │privind organizarea şi │ │ │ │
  │ │ │ │funcţionarea Ministerului │ │ │ │
  │ │ │ │Comunicaţiilor şi │ │ │ │
  │ │ │ │Societăţii Informaţionale,│ │ │ │
  │ │ │ │cu modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 21.│Ministerul │Agenţia pentru │Ordonanţa de urgenţă a │Desfiinţare, ca urmare a │Centrul Naţional de │ 200 │
  │ │Comunicaţiilor │Serviciile Societăţii │Guvernului nr. 73/2007 │divizării: o parte din │Management pentru │ │
  │ │şi Societăţii │Informaţionale │privind organizarea şi │activitate va fi preluată │Societatea Informaţională │ │
  │ │Informaţionale │Finanţată din venituri │funcţionarea Agenţiei │de către Centrul Naţional │şi Centrul Naţional │ │
  │ │ │proprii │pentru Serviciile │de Management pentru │"România Digitală", │ │
  │ │ │ │Societăţii Informaţionale,│Societatea Informaţională,│instituţii cu │ │
  │ │ │ │aprobată cu modificări şi │iar o altă parte de │personalitate juridică a │ │
  │ │ │ │completări prin Legea │Centrul Naţional "România │căror înfiinţare se │ │
  │ │ │ │nr. 125/2008, cu │Digitală" (două persoane │doreşte în subordinea │ │
  │ │ │ │modificările ulterioare │juridice nou-înfiinţate) │Ministerului │ │
  │ │ │ │ │Schimbarea regimului │Comunicaţiilor şi │ │
  │ │ │ │ │de finanţare │Societăţii Informaţionale │ │
  │ │ │ │ │ │Finanţate integral de la │ │
  │ │ │ │ │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │ │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │ │ │Comunicaţiilor şi │ │
  │ │ │ │ │ │Societăţii Informaţionale │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 22.│Ministerul │Ministerul │Ordonanţa de urgenţă a │Reducere de posturi │Ministerul Întreprinde- │ 10 │
  │ │Întreprinderilor │Întreprinderilor │Guvernului nr. 221/2008 │ │rilor Mici şi Mijlocii, │ │
  │ │Mici şi Mijlocii, │Mici şi Mijlocii, │pentru stabilirea unor │ │Comerţului şi Mediului │ │
  │ │Comerţului şi │Comerţului şi Mediului │măsuri de reorganizare │ │de Afaceri │ │
  │ │Mediului de │de Afaceri │în cadrul administraţiei │ │Finanţat integral de la │ │
  │ │Afaceri │Finanţat integral de │publice centrale, │ │bugetul de stat │ │
  │ │ │la bugetul de stat │aprobată prin Legea │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 186/2009, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările ulterioare, │ │ │ │
  │ │ │ │(numărul de posturi este │ │ │ │
  │ │ │ │stabilit prin Hotărârea │ │ │ │
  │ │ │ │Guvernului nr. 4/2009 │ │ │ │
  │ │ │ │privind organizarea şi │ │ │ │
  │ │ │ │funcţionarea Ministerului │ │ │ │
  │ │ │ │Întreprinderilor Mici şi │ │ │ │
  │ │ │ │Mijlocii, Comerţului şi │ │ │ │
  │ │ │ │Mediului de Afaceri) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 23.│Ministerul │Autoritatea Naţională │Ordonanţa Guvernului │Reducere de posturi │Autoritatea Naţională │ 40 │
  │ │Întreprinderilor │pentru Protecţia │nr. 21/1992 privind │Schimbarea regimului de │pentru Protecţia │ │
  │ │Mici şi Mijlocii, │Consumatorilor │protecţia consumatorilor, │finanţare │Consumatorilor │ │
  │ │Comerţului şi │Finanţată din venituri │republicată, cu │ │Finanţată integral de la │ │
  │ │Mediului de │proprii şi subvenţii de│modificările şi │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │Afaceri │la bugetul de stat, │completările ulterioare │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │prin bugetul Ministeru-│ │ │Întreprinderilor Mici şi │ │
  │ │ │lui Întreprinderilor │ │ │Mijlocii, Comerţului şi │ │
  │ │ │Mici şi Mijlocii, │ │ │Mediului de Afaceri │ │
  │ │ │Comerţului şi Mediului │ │ │ │ │
  │ │ │de Afaceri │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 24.│Ministerul │Oficiul de Stat pentru │Legea nr. 64/1991 │Reducere de posturi │Oficiul de Stat pentru │ 63 │
  │ │Întreprinderilor │Invenţii şi Mărci │privind brevetele de │ │Invenţii şi Mărci │ │
  │ │Mici şi Mijlocii, │Finanţat integral din │invenţie, republicată în │ │Finanţat integral din │ │
  │ │Comerţului şi │venituri proprii │Monitorul Oficial al │ │venituri proprii │ │
  │ │Mediului de │ │României, Partea I, nr. │ │ │ │
  │ │Afaceri │ │541 din 8 august 2007 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 25.│Ministerul │Ministerul Educaţiei, │Ordonanţa de urgenţă a │Reducere de posturi │Ministerul Educaţiei, │ 40 │
  │ │Educaţiei, │Cercetării şi Inovării │Guvernului nr. 221/2008 │ │Cercetării şi Inovării │ │
  │ │Cercetării şi │Finanţat integral de la│pentru stabilirea unor │ │Finanţat integral de la │ │
  │ │Inovării │bugetul de stat │măsuri de reorganizare │ │bugetul de stat │ │
  │ │ │ │în cadrul administraţiei │ │ │ │
  │ │ │ │publice centrale, │ │ │ │
  │ │ │ │aprobată prin Legea │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 186/2009, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 26.│Ministerul │Agenţia de Credite │Ordonanţa Guvernului │Desfiinţare, ca urmare a │Agenţia de Credite şi │ 10 │
  │ │Educaţiei, │pentru Studenţii din │nr. 5/2009 privind │comasării prin fuziune │Burse de Studii │ │
  │ │Cercetării şi │Instituţiile de │înfiinţarea Agenţiei de │cu Centrul Naţional │Finanţată din venituri │ │
  │ │Inovării │Învăţământ Superior de │Credite pentru Studenţii │pentru Burse de Studii │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │Stat şi Particular │din Instituţiile de │în Străinătate şi │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │Acreditate │Învăţământ Superior de │înfiinţarea Agenţiei de │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Finanţată din venituri │Stat şi Particular │Credite şi Burse de │Educaţiei, Cercetării şi │ │
  │ │ │proprii şi subvenţii de│Acreditate, aprobată prin │Studii │Inovării │ │
  │ │ │la bugetul de stat, │Legea nr. 265/2009 │ │ │ │
  │ │ │prin bugetul │ │ │ │ │
  │ │ │Ministerului │ │ │ │ │
  │ │ │Educaţiei, Cercetării │ │ │ │ │
  │ │ │şi Inovării │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 27.│Ministerul │Agenţia Română de │Ordonanţa de urgenţă a │Reducere de posturi │Agenţia Română de │ 10 │
  │ │Educaţiei, │Asigurare a Calităţii │Guvernului nr. 75/2005 │Schimbarea regimului │Asigurare a Calităţii în │ │
  │ │Cercetării şi │în Învăţământul │privind asigurarea │de finanţare │Învăţământul │ │
  │ │Inovării │Preuniversitar │calităţii educaţiei, │ │Preuniversitar │ │
  │ │ │Finanţată integral din │aprobată cu modificări şi │ │Finanţată din venituri │ │
  │ │ │venituri proprii │completări prin Legea │ │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │ │nr. 87/2006, cu │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │modificările ulterioare │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │ │ │Educaţiei, Cercetării şi │ │
  │ │ │ │ │ │Inovării │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 28.│Ministerul │Autoritatea Naţională │Ordonanţa de urgenţă a │Reducere de posturi │Autoritatea Naţională │ 15 │
  │ │Educaţiei, │pentru Cercetare │Guvernului nr. 11/2004 │ │pentru Cercetare │ │
  │ │Cercetării şi │Ştiinţifică │privind stabilirea unor │ │Ştiinţifică │ │
  │ │Inovării │Finanţată integral de │măsuri de reorganizare │ │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │la bugetul de stat, │în cadrul administraţiei │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │prin bugetul │publice centrale, │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Ministerului Educaţiei,│aprobată cu modificări şi │ │Educaţiei, Cercetării şi │ │
  │ │ │Cercetării şi Inovării │completări prin Legea │ │Inovării │ │
  │ │ │ │nr. 228/2004, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 29.│Ministerul │Ministerul Tineretului │Ordonanţa de urgenţă a │Reducere de posturi │Ministerul Tineretului şi │ 139 │
  │ │Tineretului şi │şi Sportului │Guvernului nr. 221/2008 │ │Sportului │ │
  │ │Sportului │Finanţat integral de la│pentru stabilirea unor │ │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │bugetul de stat │măsuri de reorganizare │ │bugetul de stat │ │
  │ │ │ │în cadrul administraţiei │ │ │ │
  │ │ │ │publice centrale, │ │ │ │
  │ │ │ │aprobată prin Legea │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 186/2009, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 30.│Ministerul │Institutul Naţional de │Legea educaţiei fizice şi │Reducere de posturi │Institutul Naţional de │ 27 │
  │ │Tineretului şi │Cercetare pentru Sport │sportului nr. 69/2000, cu │ │Cercetare pentru Sport │ │
  │ │Sportului │Finanţat din venituri │modificările şi │ │Finanţat din venituri │ │
  │ │ │proprii şi subvenţii de│completările ulterioare │ │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │la bugetul de stat, │ │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │prin bugetul │ │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Ministerului │ │ │Tineretului şi Sportului │ │
  │ │ │Tineretului şi │ │ │ │ │
  │ │ │Sportului │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 31.│Ministerul │Agenţia Naţională │Ordonanţa de urgenţă a │Desfiinţarea şi preluarea │Direcţie în cadrul │ 85 │
  │ │Mediului │pentru Arii Naturale │Guvernului nr. 57/2007 │activităţii de către un │Ministerului Mediului │ │
  │ │ │Protejate │privind regimul ariilor │compartiment nou-înfiinţat│Finanţată integral de la │ │
  │ │ │Finanţată din venituri │naturale protejate, │în cadrul Ministerului │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │proprii şi subvenţii de│conservarea habitatelor │Mediului │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │la bugetul de stat, │naturale, a florei şi │ │Mediului │ │
  │ │ │prin bugetul │faunei sălbatice, cu │ │ │ │
  │ │ │Ministerului │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │Mediului │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤

  │ 32.│Ministerul │Agenţia Română pentru │Ordonanţa Guvernului │Desfiinţare prin │Autoritatea Naţională de │ 18 │
  │ │Economiei │Conservarea Energiei │nr. 22/2008 privind │comasare - absorbţie │Reglementare în │ │
  │ │ │Finanţată din venituri │eficienţa energetică şi │şi preluarea activităţii │Domeniul Energiei - ANRE │ │
  │ │ │proprii şi subvenţii de│promovarea utilizării la │de către Autoritatea │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │la bugetul de stat │consumatorii finali a │Naţională de Reglementare │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │surselor regenerabile de │în Domeniul Energiei - │bugetul Secretariatului │ │
  │ │ │ │energie │ANRE │General al Guvernului │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 33.│Ministerul │Agenţia Nucleară │Ordonanţa Guvernului │Desfiinţare, ca urmare a │Agenţia Nucleară şi │ 12 │
  │ │Economiei │Finanţată integral de │nr. 7/2003 privind │comasării prin fuziune │pentru Deşeuri Radioactive│ │
  │ │ │la bugetul de stat, │promovarea, dezvoltarea │cu Agenţia Naţională │Finanţată din venituri │ │
  │ │ │prin bugetul │şi monitorizarea │pentru Deşeuri Radioactive│proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │Ministerului Economiei │activităţilor nucleare, │Schimbarea regimului │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │republicată, cu │de finanţare │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │modificările şi │ │Economiei │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 34.│Ministerul │Agenţia Naţională │Ordonanţa Guvernului │Desfiinţare, ca urmare a │Agenţia Nucleară şi │ 2 │
  │ │Economiei │pentru Deşeuri │nr. 11/2003 privind │comasării prin fuziune │pentru Deşeuri Radioactive│ │
  │ │ │Radioactive │gospodărirea în │cu Agenţia Nucleară │Finanţată din venituri │ │
  │ │ │Finanţată integral din │siguranţă a deşeurilor │Schimbarea regimului │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │venituri proprii │radioactive, republicată │de finanţare │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │ │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │ │ │Economiei │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 35.│Ministerul │Agenţia Română pentru │Ordonanţa de urgenţă a │Reducerea numărului de │Agenţia Română pentru │ 20 │
  │ │Economiei │Dezvoltarea Durabilă a │Guvernului nr. 14/2009 │posturi │Dezvoltarea Durabilă a │ │
  │ │ │Zonelor Industriale │privind înfiinţarea │ │Zonelor Industriale │ │
  │ │ │Finanţată integral de │Agenţiei Române pentru │ │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │la bugetul de stat, │Dezvoltarea Durabilă a │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │prin bugetul │Zonelor Industriale - │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Ministerului │ARDDZI, aprobată cu │ │Economiei │ │
  │ │ │Economiei │modificări prin Legea │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 214/2009 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 36.│Ministerul │Oficiul Participaţiilor│Ordonanţa de urgenţă a │Reducerea numărului de │Oficiul Participaţiilor │ 25 │
  │ │Economiei │Statului şi Privati- │Guvernului nr. 88/2001 │posturi │Statului şi Privatizării │ │
  │ │ │zării în Industrie │privind înfiinţarea │Schimbarea regimului │în Industrie │ │
  │ │ │Finanţat integral din │Oficiului Participaţiilor │de finanţare │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │venituri proprii │Statului şi Privatizării │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │în Industrie, aprobată cu │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │modificări prin Legea │ │Economiei │ │
  │ │ │ │nr. 552/2001 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 37.│Ministerul │Administraţia Naţională│Legea nr. 82/1992 │Desfiinţare, prin │Administraţia Naţională │ 40 │
  │ │Administraţiei │a Rezervelor de Stat │privind rezervele de stat,│comasare cu Oficiul │a Rezervelor de Stat şi │ │
  │ │şi Internelor │Finanţată integral de │republicată, cu │Central de Stat pentru │Probleme Speciale │ │
  │ │ │la bugetul de stat, │modificările şi │Probleme Speciale, şi │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │prin bugetul │completările ulterioare │înfiinţarea unei entităţi │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │Ministerului │ │noi, Administraţia │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Administraţiei şi │ │Naţională a Rezervelor │Administraţiei şi │ │
  │ │ │Internelor │ │de Stat şi Probleme │Internelor │ │
  │ │ │ │ │Speciale, care va prelua │ │ │
  │ │ │ │ │activitatea celor două │ │ │
  │ │ │ │ │instituţii supuse │ │ │
  │ │ │ │ │reorganizării │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 38.│Ministerul │Oficiul Central de │Legea nr. 477/2003 │Desfiinţare, prin │Administraţia Naţională │ 65 │
  │ │Administraţiei │Stat pentru Probleme │privind pregătirea │comasare cu Administraţia │a Rezervelor de Stat şi │ │
  │ │şi Internelor │Speciale │economiei naţionale │Naţională a Rezervelor de │Probleme Speciale │ │
  │ │ │Finanţat integral de la│şi a teritoriului pentru │Stat, şi preluarea │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │bugetul de stat, prin │apărare │activităţii de către │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │ │Administraţia Naţională │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Administraţiei şi │ │a Rezervelor de Stat şi │Administraţiei şi │ │
  │ │ │Internelor │ │Probleme Speciale │Internelor │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 39.│Ministerul │Inspectoratul Naţional │Ordonanţa Guvernului │Desfiinţare, ca urmare a │Direcţia pentru Evidenţa │ 21 │
  │ │Administraţiei │pentru Evidenţa │nr. 84/2001 privind │comasării prin fuziune │Persoanelor şi │ │
  │ │şi Internelor │Persoanelor │înfiinţarea, organizarea │cu Centrul Naţional de │Administrarea Bazelor │ │
  │ │ │Finanţat integral de la│şi funcţionarea servici- │Administrare a Bazelor │de Date │ │
  │ │ │bugetul de stat, prin │ilor publice comunitare │de Date privind Evidenţa │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │de evidenţă a persoanelor,│Persoanelor, şi │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │Administraţiei şi │aprobată cu modificări │constituirea unei noi │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Internelor │şi completări prin Legea │persoane juridice, în │Administraţiei şi │ │
  │ │ │ │nr. 372/2002, cu │subordinea Ministerului │Internelor │ │
  │ │ │ │modificările şi │Administraţiei şi │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │Internelor - Direcţia │ │ │
  │ │ │ │ │pentru Evidenţa │ │ │
  │ │ │ │ │Persoanelor şi │ │ │
  │ │ │ │ │Administrarea Bazelor │ │ │
  │ │ │ │ │de Date │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 40.│Ministerul │Centrul Naţional de │Ordonanţa de urgenţă a │Desfiinţare, ca urmare a │Direcţia pentru Evidenţa │ 60 │
  │ │Administraţiei │Administrare a Bazelor │Guvernului nr. 50/2004 │comasării prin fuziune │Persoanelor şi │ │
  │ │şi Internelor │de Date privind │pentru modificarea şi │cu Inspectoratul │Administrarea Bazelor │ │
  │ │ │Evidenţa Persoanelor │completarea unor acte │Naţional pentru Evidenţa │de Date │ │
  │ │ │Finanţat integral de la│normative în vederea │Persoanelor, şi │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │bugetul de stat, prin │stabilirii cadrului │constituirea unei noi │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │organizatoric şi │persoane juridice, în │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Administraţiei şi │funcţional corespunzător │subordinea Ministerului │Administraţiei şi │ │
  │ │ │Internelor │desfăşurării activităţilor│Administraţiei şi │Internelor │ │
  │ │ │ │de eliberare şi evidenţă │Internelor - Direcţia │ │ │
  │ │ │ │a cărţilor de identitate, │pentru Evidenţa │ │ │
  │ │ │ │actelor de stare civilă, │Persoanelor şi │ │ │
  │ │ │ │paşapoartelor simple, │Administrarea Bazelor │ │ │
  │ │ │ │permiselor de conducere şi│de Date │ │ │
  │ │ │ │certificatelor de │ │ │ │
  │ │ │ │înmatriculare a │ │ │ │
  │ │ │ │vehiculelor, aprobată cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificări şi completări │ │ │ │
  │ │ │ │prin Legea nr. 520/2004, │ │ │ │
  │ │ │ │cu completările │ │ │ │
  │ │ │ │ulterioare, │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 41.│Ministerul │Institutul Naţional de │Ordonanţa Guvernului │Desfiinţare prin │Direcţie nou-înfiinţată în│ 18 │
  │ │Administraţiei │Administraţie (INA) │nr. 81/2001 privind │comasare prin absorbţie │cadrul Agenţiei Naţionale │(apa- │
  │ │şi Internelor │Finanţat din venituri │înfiinţarea şi organizarea│şi preluarea activităţii │a Funcţionarilor Publici │ratul │
  │ │ │proprii şi subvenţii de│Institutului Naţional de │de către o direcţie nouă │Finanţată integral de la │cen- │
  │ │ │la bugetul de stat, │Administraţie, aprobată │în cadrul Agenţiei │bugetul de stat, prin │tral) │
  │ │ │prin bugetul │cu modificări prin Legea │Naţionale a Funcţionarilor│bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Ministerului │nr. 106/2002, cu │Publici (ANFP) │Administraţiei şi │ │
  │ │ │Administraţiei şi │modificările şi │ │Internelor │ │
  │ │ │Internelor │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 42.│Ministerul │Agenţia Naţională de │Legea cadastrului şi a │Reducere de posturi │Agenţia Naţională de │ 252 │
  │ │Administraţiei │Cadastru şi Publicitate│publicităţii imobiliare │ │Cadastru şi Publicitate │Insti- │
  │ │şi Internelor │Imobiliară (ANCPI) │nr. 7/1996, republicată, │ │Imobiliară (ANCPI) │tuţia │
  │ │ │Finanţată integral din │cu modificările ulterioare│ │Finanţată integral de la │îşi │
  │ │ │venituri proprii │ │ │bugetul de stat, prin │păs- │
  │ │ │ │ │ │bugetul Ministerului │trează │
  │ │ │ │ │ │Administraţiei şi │denu- │
  │ │ │ │ │ │Internelor │mirea │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 43.│Ministerul │Autoritatea Naţională │Legea serviciilor │Reducere de posturi │Autoritatea Naţională de │ 63 │
  │ │Administraţiei │de Reglementare pentru │comunitare de utilităţi │ │Reglementare pentru │Insti- │
  │ │şi Internelor │Serviciile Comunitare │publice nr. 51/2006, │ │Serviciile Comunitare de │tuţia │
  │ │ │de Utilităţi Publice │publicată în Monitorul │ │Utilităţi Publice │îşi │
  │ │ │Finanţată integral din │Oficial al României, │ │Finanţată integral de la │păs- │
  │ │ │venituri proprii │Partea I, nr. 254 din │ │bugetul de stat, prin │trează │
  │ │ │ │21 martie 2006, cu │ │bugetul Ministerului │denu- │
  │ │ │ │modificările şi │ │Administraţiei şi │mirea │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │Internelor │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 44.│Ministerul │Arhivele Naţionale │Legea Arhivelor Naţionale │Reducere de posturi │Arhivele Naţionale │ 548 │
  │ │Administraţiei │Finanţată integral │nr. 16/1996, publicată │Reorganizarea │Finanţată integral │Insti- │
  │ │şi Internelor │de la bugetul de stat, │în Monitorul Oficial al │aparatului central al │de la bugetul de stat, │tuţia │
  │ │ │prin bugetul │României, Partea I, nr. │Arhivelor Naţionale la │prin bugetul Ministerului │îşi │
  │ │ │Ministerului │71 din 9 aprilie 1996, cu │nivel de direcţie cu │Administraţiei şi │păs- │
  │ │ │Administraţiei şi │modificările şi │personalitate juridică în │Internelor │trează │
  │ │ │Internelor │completările ulterioare │subordinea Ministerului │ │denu- │
  │ │ │ │ │Administraţiei şi │ │mirea │
  │ │ │ │ │Internelor │ │ │
  │ │ │ │ │Reorganizarea direcţiilor │ │ │
  │ │ │ │ │judeţene ale Arhivelor │ │ │
  │ │ │ │ │Naţionale şi a Direcţiei │ │ │
  │ │ │ │ │Municipiului Bucureşti a │ │ │
  │ │ │ │ │Arhivelor Naţionale la │ │ │
  │ │ │ │ │nivel de servicii │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 45.│Ministerul │Agenţia Naţională a │Legea nr. 188/1999 │Reducere de posturi │Agenţia Naţională a │ 20 │
  │ │Administraţiei │Funcţionarilor Publici │privind statutul │ │Funcţionarilor Publici │ │
  │ │şi Internelor │(ANFP) │funcţionarilor publici, │ │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │Finanţată integral de │republicată în Monitorul │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │la bugetul de stat, │Oficial al României, │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │prin bugetul │Partea I, nr. 365 din │ │Administraţiei şi │ │
  │ │ │Ministerului │29 mai 2007, cu │ │Internelor │ │
  │ │ │Administraţiei şi │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │Internelor │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 46.│Ministerul │Centrele regionale de │Ordonanţa Guvernului │Desfiinţare şi preluarea │Centrele regionale de │ 38 │
  │ │Administraţiei │formare continuă │nr. 81/2001 privind │activităţii de către │formare continuă pentru │ │
  │ │şi Internelor │pentru administraţia │înfiinţarea şi organizarea│instituţii nou-înfiinţate │administraţia publică │ │
  │ │Coordonarea │publică locală │Institutului Naţional de │în subordinea Agenţiei │locală se înfiinţează în │ │
  │ │metodologică a │Finanţate din venituri │Administraţie, publicată │Naţionale a │subordinea Agenţiei │ │
  │ │Institutului │proprii │în Monitorul Oficial al │Funcţionarilor Publici │Naţionale a │ │
  │ │Naţional de │ │României, Partea I, │Reducere de posturi │Funcţionarilor Publici │ │
  │ │Administraţie │ │nr. 542 din 1 septembrie │ │Finanţate integral de la │ │
  │ │ │ │2001, aprobată cu │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │modificări prin Legea │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │nr. 106/2002, cu │ │Administraţiei şi │ │
  │ │ │ │modificările şi │ │Internelor │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 47.│Ministerul Muncii,│Agenţia Naţională │Legea nr. 202/2002 │Reducere de posturi │Agenţia Naţională │ 26 │
  │ │Familiei şi │pentru Egalitatea de │privind egalitatea de │ │pentru Egalitatea de │ │
  │ │Protecţiei Sociale│Şanse între Femei şi │şanse şi de tratament │ │Şanse între Femei şi │ │
  │ │ │Bărbaţi (ANES) │între femei şi bărbaţi, │ │Bărbaţi (ANES) │ │
  │ │ │Finanţată integral din │republicată în Monitorul │ │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │bugetul de stat, prin │Oficial al României, │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │Partea I, nr. 150 din │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Muncii, Familiei şi │1 martie 2007 │ │Muncii, Familiei şi │ │
  │ │ │Protecţiei Sociale │ │ │Protecţiei Sociale │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 48.│Ministerul Muncii,│Agenţia Naţională │Art. 30 din Legea │Reducere de posturi │Agenţia Naţională │ 201 │
  │ │Familiei şi │pentru Prestaţii │nr. 47/2006 privind │Preia activitatea │pentru Prestaţii Sociale │ │
  │ │Protecţiei Sociale│Sociale │sistemul naţional de │Direcţiei de muncă şi │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │Finanţată integral din │asistenţă socială, │protecţie socială │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │bugetul de stat, prin │publicată în Monitorul │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │Oficial al României, │ │Muncii, Familiei şi │ │
  │ │ │Muncii, Familiei şi │Partea I, nr. 239 din │ │Protecţiei Sociale │ │
  │ │ │Protecţiei Sociale │16 martie 2006 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 49.│Ministerul Muncii,│Agenţia Naţională pen- │Legea nr. 217/2003 │Desfiinţare, ca urmare a │Autoritatea Naţională │ 7 │
  │ │Familiei şi │tru Protecţia Familiei │pentru prevenirea şi │comasării cu Autoritatea │pentru Protecţia Familiei │ │
  │ │Protecţiei Sociale│Finanţată integral de │combaterea violenţei în │Naţională pentru │şi a Drepturilor Copilului│ │
  │ │ │la bugetul de stat,prin│familie, publicată în │Protecţia Drepturilor │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │Monitorul Oficial al │Copilului, cu constituirea│bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │Muncii, Familiei şi │României, Partea I, │unei noi persoane │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Protecţiei Sociale │nr. 367 din 29 mai 2003, │juridice │Muncii, Familiei şi │ │
  │ │ │ │cu modificările şi │ │Protecţiei Sociale │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 50.│Ministerul Muncii,│Autoritatea Naţională │Ordonanţa de urgenţă a │Desfiinţare ca urmare a │Autoritatea Naţională │ 13 │
  │ │Familiei şi │pentru Protecţia │Guvernului nr. 12/2001 │comasării cu Agenţia │pentru Protecţia Familiei │ │
  │ │Protecţiei Sociale│Drepturilor Copilului │privind înfiinţarea │Naţională pentru │şi a Drepturilor │ │
  │ │ │Finanţată integral de │Autorităţii Naţionale │Protecţia Familiei │Copilului │ │
  │ │ │la bugetul de stat, │pentru Protecţia │Activitatea Centrului- │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │prin bugetul │Drepturilor Copilului, │pilot de asistenţă şi │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │Ministerului Muncii, │publicată în Monitorul │protecţie a victimelor │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Familiei şi Protecţiei │Oficial al României, │violenţei în familie şi │Muncii, Familiei şi │ │
  │ │ │Sociale │Partea I, nr. 63 din │cea a Centrului de │Protecţiei Sociale │ │
  │ │ │ │6 februarie 2001, │Informare şi Consultanţă │ │ │
  │ │ │ │aprobată cu modificări │pentru Familie vor fi │ │ │
  │ │ │ │prin Legea nr. 252/2001, │preluate de Autoritatea │ │ │
  │ │ │ │cu modificările │Naţională pentru │ │ │
  │ │ │ │ulterioare │Protecţia Familiei │ │ │
  │ │ │ │ │şi a Drepturilor │ │ │
  │ │ │ │ │Copilului, nou-înfiinţată.│ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 51.│Ministerul Muncii,│Inspecţia Muncii │Legea nr. 108/1999 pentru │Reducere de posturi │Inspecţia Muncii │ 400 │
  │ │Familiei şi │Finanţată din venituri │înfiinţarea şi organizarea│Preia Inspecţia socială │Finanţată integral de la │ │
  │ │Protecţiei Sociale│proprii şi subvenţii de│Inspecţiei Muncii, │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │la bugetul de stat, │republicată în Monitorul │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │prin bugetul Ministeru-│Oficial al României, │ │Muncii, Familiei şi │ │
  │ │ │lui Muncii, Familiei şi│Partea I, nr. 740 din │ │Protecţiei Sociale │ │
  │ │ │Protecţiei Sociale │10 octombrie 2002 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 52.│Ministerul Muncii,│Inspecţia socială │Art. 29 din Legea nr. │Desfiinţare, ca urmare a │Inspecţia Muncii │ 80 │
  │ │Familiei şi │Finanţată integral de │47/2006 privind sistemul │comasării prin absorbţie, │Finanţată integral de la │ │
  │ │Protecţiei Sociale│la bugetul de stat, │naţional de asistenţă │şi preluarea activităţii │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │prin bugetul │socială, publicată în │de către Inspecţia Muncii │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Ministerului Muncii, │Monitorul Oficial al │ │Muncii, Familiei şi │ │
  │ │ │Familiei şi Protecţiei │României, Partea I, nr. │ │Protecţiei Sociale │ │
  │ │ │Sociale │239 din 16 martie 2006 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 53.│Ministerul Muncii,│Autoritatea Naţională │Ordonanţa Guvernului nr. │Reducere de posturi │Autoritatea Naţională │ 21 │
  │ │Familiei şi │pentru Persoanele cu │14/2003 privind înfiinţa- │ │pentru Persoanele cu │ │
  │ │Protecţiei Sociale│Handicap │rea, organizarea şi │ │Handicap │ │
  │ │ │Finanţată integral de │funcţionarea Autorităţii │ │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │la bugetul de stat, │Naţionale pentru Persoa- │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │prin bugetul │nele cu Handicap, │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Ministerului Muncii, │publicată în Monitorul │ │Muncii, Familiei şi │ │
  │ │ │Familiei şi Protecţiei │Oficial al României, │ │Protecţiei Sociale │ │
  │ │ │Sociale │Partea I, nr. 63 din 1 │ │ │ │
  │ │ │ │februarie 2003, aprobată │ │ │ │
  │ │ │ │cu modificări şi │ │ │ │
  │ │ │ │completări prin Legea nr. │ │ │ │
  │ │ │ │239/2003, cu modificările │ │ │ │
  │ │ │ │şi completările ulterioare│ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 54.│Ministerul │Ministerul Sănătăţii │Art. 15 din Ordonanţa de │Reducere de posturi │Ministerul Sănătăţii │ 29 │
  │ │Sănătăţii │Finanţat integral de la│urgenţă a Guvernului nr. │ │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │bugetul de stat │221/2008 pentru stabilirea│ │bugetul de stat │ │
  │ │ │ │unor măsuri de │ │ │ │
  │ │ │ │reorganizare în cadrul │ │ │ │
  │ │ │ │administraţiei publice │ │ │ │
  │ │ │ │centrale, publicată în │ │ │ │
  │ │ │ │Monitorul Oficial al │ │ │ │
  │ │ │ │României, Partea I, nr. │ │ │ │
  │ │ │ │882 din 24 decembrie 2008,│ │ │ │
  │ │ │ │aprobată prin Legea nr. │ │ │ │
  │ │ │ │186/2009, cu modificările │ │ │ │
  │ │ │ │şi completările ulterioare│ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 55.│Ministerul │Şcoala Naţională de │Art. 682 din Legea nr. │Desfiinţare, ca urmare a │Şcoala Naţională de │ 7 │
  │ │Sănătăţii │Sănătate Publică şi │95/2006 privind reforma în│comasării prin fuziune cu │Sănătate Publică, │ │
  │ │ │Management Sanitar │domeniul sănătăţii, │Centrul Naţional de │Management şi Perfec- │ │
  │ │ │Bucureşti │publicată în Monitorul │Perfecţionare în Domeniul │ţionare în Domeniul │ │
  │ │ │Finanţată din venituri │Oficial al României, │Sanitar Bucureşti, şi │Sanitar Bucureşti │ │
  │ │ │proprii │Partea I, nr. 372 din 28 │constituirea unei noi │Persoană juridică în │ │
  │ │ │ │aprilie 2006, cu modifică-│persoane juridice │subordinea Universităţii │ │
  │ │ │ │rile şi completările │ │de Medicină şi Farmacie │ │
  │ │ │ │ulterioare, ca efect al │ │"Carol Davila" şi în │ │
  │ │ │ │reorganizării Institutului│ │coordonarea Ministerului │ │
  │ │ │ │Naţional de Cercetare- │ │Sănătăţii │ │
  │ │ │ │Dezvoltare în Sănătate │ │Finanţată integral din │ │
  │ │ │ │Bucureşti, care s-a │ │venituri proprii │ │
  │ │ │ │desfiinţat │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 56.│Ministerul │Agenţia Naţională a │Art. 1 din Ordonanţa │Reducere de posturi │Agenţia Naţională a │ 151 │
  │ │Sănătăţii │Medicamentului │Guvernului nr. 125/1998 │Schimbarea regimului de │Medicamentului Bucureşti, │ │
  │ │ │Bucureşti │privind înfiinţarea, │finanţare │în subordinea Ministerului│ │
  │ │ │Finanţată din venituri │organizarea şi │ │Sănătăţii │ │
  │ │ │proprii │funcţionarea Agenţiei │ │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │ │Naţionale a Medicamentului│ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │publicată în Monitorul │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │Oficial al României, │ │Sănătăţii │ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 329 din 31 │ │ │ │
  │ │ │ │august 1998, aprobată cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificări şi completări │ │ │ │
  │ │ │ │prin Legea nr. 594/2002, │ │ │ │
  │ │ │ │cu modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 57.│Ministerul │Oficiul Tehnic de │Art. 6 din Legea nr. │Reducere de posturi │Oficiul Tehnic de │ 29 │
  │ │Sănătăţii │Dispozitive Medicale, │176/2000 privind │Schimbarea regimului de │Dispozitive Medicale, în │ │
  │ │ │din subordinea │dispozitivele medicale, │finanţare │subordinea Ministerului │ │
  │ │ │Ministerului Sănătăţii │republicată în Monitorul │ │Sănătăţii │ │
  │ │ │Finanţat din venituri │Oficial al României, │ │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │proprii │Partea I, nr. 79 din │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │24 ianuarie 2005 │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │Hotărârea Guvernului │ │Sănătăţii │ │
  │ │ │ │nr. 2.281/2004 pentru │ │ │ │
  │ │ │ │aprobarea Regulamentului │ │ │ │
  │ │ │ │de organizare şi │ │ │ │
  │ │ │ │funcţionare a Oficiului │ │ │ │
  │ │ │ │Tehnic de Dispozitive │ │ │ │
  │ │ │ │Medicale [art. 6 alin. (3)│ │ │ │
  │ │ │ │din Legea nr. 176/2000, │ │ │ │
  │ │ │ │republicată] │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 58.│Ministerul │Centrul Naţional pentru│Ordonanţa Guvernului nr. │Denumirea "Centrul │Centrul Naţional de │ 14 │
  │ │Dezvoltării │Reducerea Riscului │54/2002 privind │Naţional pentru Reducerea │Cercetare-Dezvoltare │ │
  │ │Regionale şi │Seismic │înfiinţarea Centrului │Riscului Seismic" se │pentru Protecţia │ │
  │ │Locuinţei │Finanţat din venituri │Naţional pentru Reducerea │înlocuieşte cu denumirea │Construcţiilor la Acţiuni │ │
  │ │ │proprii şi subvenţii │Riscului Seismic, │"Centrul Naţional de │Seismice şi Alunecări de │ │
  │ │ │acordate de la bugetul │publicată în Monitorul │Cercetare-Dezvoltare │Teren - CNRRS (denumire │ │
  │ │ │de stat │Oficial al României, │pentru Protecţia │nouă, fără a deveni │ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 633 din 27 │Construcţiilor la Acţiuni │entitate nouă) │ │
  │ │ │ │august 2002, aprobată cu │Seismice şi Alunecări de │Finanţat din venituri │ │
  │ │ │ │modificări prin Legea │Teren - CNRRS" │proprii şi subvenţii │ │
  │ │ │ │nr. 614/2002 │Reducere de posturi │acordate de la bugetul │ │
  │ │ │ │ │ │de stat, prin bugetul │ │
  │ │ │ │ │ │Ministerului Dezvoltării │ │
  │ │ │ │ │ │Regionale şi Locuinţei │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 59.│Ministerul │Agenţia Naţională │Legea nr. 152/1998 privind│Reducere de posturi │Agenţia Naţională pentru │ 33 │
  │ │Dezvoltării │pentru Locuinţe │înfiinţarea Agenţiei │ │Locuinţe │ │
  │ │Regionale şi │Finanţată din venituri │Naţionale pentru Locuinţe,│ │Finanţată din venituri │ │
  │ │Locuinţei │proprii │publicată în Monitorul │ │proprii │ │
  │ │ │ │Oficial al României, │ │ │ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 265 din │ │ │ │
  │ │ │ │16 iulie 1998, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 60.│Ministerul │Ministerul Agricultu- │Ordonanţa de urgenţă a │Reducere de posturi │Ministerul Agriculturii, │ 136 │
  │ │Agriculturii, │rii, Pădurilor şi │Guvernului nr. 221/2008 │ │Pădurilor şi Dezvoltării │ │
  │ │Pădurilor şi │Dezvoltării Rurale │pentru stabilirea unor │ │Rurale │ │
  │ │Dezvoltării Rurale│Finanţat integral de la│măsuri de reorganizare │ │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │bugetul de stat │în cadrul administraţiei │ │bugetul de stat │ │
  │ │ │ │publice centrale, │ │ │ │
  │ │ │ │publicată în Monitorul │ │ │ │
  │ │ │ │Oficial al României, │ │ │ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 882 din 24 │ │ │ │
  │ │ │ │decembrie 2008, aprobată │ │ │ │
  │ │ │ │prin Legea nr. 186/2009, │ │ │ │
  │ │ │ │cu modificările ulterioare│ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 61.│Ministerul │Agenţia Domeniilor │Legea nr. 268/2001 privind│Reducere de posturi │Agenţia Domeniilor │ 94 │
  │ │Agriculturii, │Statului │privatizarea societăţilor │Schimbarea regimului de │Statului │ │
  │ │Pădurilor şi │Finanţată integral din │comerciale ce deţin în │finanţare │Finanţată integral de la │ │
  │ │Dezvoltării Rurale│venituri proprii │administrare terenuri │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │proprietate publică şi │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │privată a statului cu │ │Agriculturii, Pădurilor şi│ │
  │ │ │ │destinaţie agricolă şi │ │Dezvoltării Rurale │ │
  │ │ │ │înfiinţarea Agenţiei │ │ │ │
  │ │ │ │Domeniilor Statului, │ │ │ │
  │ │ │ │publicată în Monitorul │ │ │ │
  │ │ │ │Oficial al României, │ │ │ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 299 din │ │ │ │
  │ │ │ │7 iunie 2001, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 62.│Ministerul │Centrul de Formare şi │Legea muntelui nr. │Desfiinţare, ca urmare a │Agenţia Naţională a Zonei │ 0 │
  │ │Agriculturii, │Inovaţie pentru │347/2004, republicată în │comasării prin absorbţie, │Montane │ │
  │ │Pădurilor şi │Dezvoltare în Carpaţi │Monitorul Oficial al │şi preluarea atribuţiilor │Finanţată integral de la │ │
  │ │Dezvoltării Rurale│Finanţat integral de la│României, Partea I, nr. │de către Agenţia Naţională│bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │bugetul de stat, prin │448 din 30 iunie 2009 │a Zonei Montane │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │ │ │Agriculturii, Pădurilor şi│ │
  │ │ │Agriculturii, Pădurilor│ │ │Dezvoltării Rurale │ │
  │ │ │şi Dezvoltării Rurale │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 63.│Ministerul │Agenţia Naţională de │Ordonanţa Guvernului │Oficiile judeţene de │Camerele agricole, │ 1092 │
  │ │Agriculturii, │Consultanţă Agricolă │nr. 22/2005 privind │consultanţă agricolă se │instituţii publice │ │
  │ │Pădurilor şi │Finanţată din venituri │reorganizarea activităţii │transformă în camere │descentralizate │ │
  │ │Dezvoltării Rurale│proprii şi subvenţii de│de consultanţă agricolă, │agricole │Finanţate din venituri │ │
  │ │ │la bugetul de stat │publicată în Monitorul │ │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │ │Oficial al României, │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 102 din │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │31 ianuarie 2005, │ │Agriculturii, Pădurilor şi│ │
  │ │ │ │aprobată cu modificări │ │Dezvoltării Rurale │ │
  │ │ │ │prin Legea nr. 77/2005, │ │ │ │
  │ │ │ │cu modificările ulterioare│ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 64.│Ministerul │Autoritatea Hipică │Legea calului nr. 389/2005#9474;Desfiinţare, prin │Agenţia Naţională pentru │ 0 │
  │ │Agriculturii, │Naţională │publicată în Monitorul │preluarea atribuţiilor de │Ameliorare şi Reproducţie │ │
  │ │Pădurilor şi │Finanţată din venituri │Oficial al României, │către Agenţia Naţională │în Zootehnie "Prof. dr. │ │
  │ │Dezvoltării Rurale│proprii şi subvenţii de│Partea I, nr. 9 din 5 │pentru Ameliorare şi │G.K. Constantinescu" │ │
  │ │ │la bugetul de stat │ianuarie 2006, cu modifi- │Reproducţie în Zootehnie │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │ │cările şi completările │"Prof. dr. G.K. │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │ulterioare │Constantinescu" │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │ │Schimbarea regimului de │Agriculturii, Pădurilor şi│ │
  │ │ │ │ │finanţare │Dezvoltării Rurale │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 65.│Ministerul │Laboratorul Central │Legea nr. 266/2002 privind│Preia Banca de Resurse │Laboratorul Central pentru│ 0 │
  │ │Agriculturii, │pentru Calitatea │producerea, prelucrarea, │Genetice Vegetale Suceava,│Calitatea Seminţelor şi a │ │
  │ │Pădurilor şi │Seminţelor şi a │controlul şi certificarea │care se desfiinţează. │Materialului Săditor │ │
  │ │Dezvoltării Rurale│Materialului Săditor │calităţii, comercializarea│Schimbarea regimului de │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │Finanţat din venituri │seminţelor şi a │finanţare │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │proprii şi subvenţii de│materialului săditor, │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │la bugetul de stat │precum şi înregistrarea │ │Agriculturii, Pădurilor şi│ │
  │ │ │ │soiurilor de plante, │ │Dezvoltării Rurale │ │
  │ │ │ │publicată în Monitorul │ │ │ │
  │ │ │ │Oficial al României, │ │ │ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 343 din │ │ │ │
  │ │ │ │23 mai 2002 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 66.│Ministerul │Oficiul Naţional al │Legea viei şi vinului în │Desfiinţare prin comasare │Oficiul Naţional al Viei │ 0 │
  │ │Agriculturii, │Denumirilor de Origine │sistemul organizării │cu Oficiul Naţional al │şi Produselor Vitivinicole│ │
  │ │Pădurilor şi │pentru Vinuri │comune a pieţei │Viei şi Vinului şi │Finanţat prin venituri │ │
  │ │Dezvoltării Rurale│Finanţat integral din │vitivinicole nr. 244/2002,│constituirea Oficiului │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │venituri proprii │republicată în Monitorul │Naţional al Viei şi │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │Oficial al României, │Produselor Vitivinicole │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 633 din │Schimbarea regimului de │Agriculturii, Pădurilor şi│ │
  │ │ │ │14 septembrie 2007 │finanţare │Dezvoltării Rurale │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 67.│Ministerul │Oficiul Naţional al │Legea viei şi vinului în │Desfiinţare prin comasare │Oficiul Naţional al Viei │ 0 │
  │ │Agriculturii, │Viei şi Vinului │sistemul organizării │cu Oficiul Naţional al │şi Produselor Vitivinicole│ │
  │ │Pădurilor şi │Finanţat din venituri │comune a pieţei │Denumirilor de Origine │Finanţat din venituri │ │
  │ │Dezvoltării Rurale│proprii şi subvenţii de│vitivinicole nr. 244/2002,│pentru Vinuri şi │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │la bugetul de stat │republicată în Monitorul │constituirea Oficiului │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │Oficial al României, │Naţional al Viei şi │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 633 din │Produselor Vitivinicole │Agriculturii, Pădurilor şi│ │
  │ │ │ │14 septembrie 2007 │ │Dezvoltării Rurale │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 68.│Ministerul │Ministerul Culturii, │Ordonanţa de urgenţă a │Reducere de posturi │Ministerul Culturii, │ 25 │
  │ │Culturii, Cultelor│Cultelor şi │Guvernului nr. 221/2008 │ │Cultelor şi Patrimoniului │ │
  │ │şi Patrimoniului │Patrimoniului Naţional │pentru stabilirea unor │ │Naţional │ │
  │ │Naţional │Finanţat integral de la│măsuri de reorganizare în │ │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │bugetul de stat │cadrul administraţiei │ │bugetul de stat │ │
  │ │ │ │publice centrale, │ │ │ │
  │ │ │ │publicată în Monitorul │ │ │ │
  │ │ │ │Oficial al României, │ │ │ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 882 din │ │ │ │
  │ │ │ │24 decembrie 2008, │ │ │ │
  │ │ │ │aprobată prin Legea nr. │ │ │ │
  │ │ │ │186/2009, cu modificările │ │ │ │
  │ │ │ │ulterioare (numărul de │ │ │ │
  │ │ │ │posturi este stabilit prin│ │ │ │
  │ │ │ │Hotărârea Guvernului │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 9/2009) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 69.│Ministerul │Oficiul Naţional al │Art. 28 din Legea nr. │Reorganizare prin comasare│Institutul Naţional al │ 22 │
  │ │Culturii, Cultelor│Monumentelor Istorice │422/2001 privind │cu Institutul Naţional al │Patrimoniului │ │
  │ │şi Patrimoniului │Finanţat din venituri │protejarea monumentelor │Monumentelor Istorice, │Finanţat din venituri │ │
  │ │Naţional │proprii şi din │istorice, republicată în │care se desfiinţează. │proprii şi din subvenţii │ │
  │ │ │subvenţii de la bugetul│Monitorul Oficial al │ │de la bugetul de stat, │ │
  │ │ │de stat │României, Partea I, nr. │ │prin bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │938 din 20 noiembrie 2006,│ │Culturii, Cultelor şi │ │
  │ │ │ │cu modificările şi │ │Patrimoniului Naţional │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  │ │ │ │Hotărârea Guvernului │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 1.258/2001 privind │ │ │ │

  │ │ │ │organizarea şi │ │ │ │
  │ │ │ │funcţionarea Oficiului │ │ │ │
  │ │ │ │Naţional al Monumentelor │ │ │ │
  │ │ │ │Istorice │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 70.│Ministerul │Institutul Naţional al │Art. 27 din Legea nr. │Desfiinţare cu preluarea │Institutul Naţional al │ 16 │
  │ │Culturii, Cultelor│Monumentelor Istorice │422/2001 privind │activităţii de către │Patrimoniului │ │
  │ │şi Patrimoniului │Finanţat din venituri │protejarea monumentelor │Oficiul Naţional al │Finanţat din venituri │ │
  │ │Naţional │proprii şi din │istorice, republicată în │Monumentelor Istorice │proprii şi din subvenţii │ │
  │ │ │subvenţii de la bugetul│Monitorul Oficial al │ │de la bugetul de stat, │ │
  │ │ │de stat │României, Partea I, nr. │ │prin bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │938 din 20 noiembrie 2006,│ │Culturii, Cultelor şi │ │
  │ │ │ │cu modificările şi │ │Patrimoniului Naţional │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  │ │ │ │Hotărârea Guvernului │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 261/2002 privind │ │ │ │
  │ │ │ │organizarea şi │ │ │ │
  │ │ │ │funcţionarea Institutului │ │ │ │
  │ │ │ │Naţional al Monumentelor │ │ │ │
  │ │ │ │Istorice │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 71.│Ministerul │Institutul Naţional de │Art. 59 din Legea nr. │Desfiinţare şi organizare │Secţie în cadrul Muzeului │ 5,5 │
  │ │Culturii, Cultelor│Cercetare în Domeniul │182/2000 privind │ca secţie a Muzeului │Naţional de Istorie a │ │
  │ │şi Patrimoniului │Conservării şi │protejarea patrimoniului │Naţional de Istorie a │României │ │
  │ │Naţional │Restaurării │cultural naţional mobil, │României │Finanţată din venituri │ │
  │ │ │Finanţat din venituri │republicată în Monitorul │ │proprii şi din subvenţii │ │
  │ │ │proprii şi din │Oficial al României, │ │de la bugetul de stat, │ │
  │ │ │subvenţii de la bugetul│Partea I, nr. 828 din │ │prin bugetul Ministerului │ │
  │ │ │de stat │9 decembrie 2008 │ │Culturii, Cultelor şi │ │
  │ │ │ │Hotărârea Guvernului │ │Patrimoniului Naţional │ │
  │ │ │ │nr. 486/2002 privind │ │ │ │
  │ │ │ │înfiinţarea, organizarea │ │ │ │
  │ │ │ │şi funcţionarea │ │ │ │
  │ │ │ │Laboratorului Naţional │ │ │ │
  │ │ │ │de Cercetare în Domeniul │ │ │ │
  │ │ │ │Conservării şi Restaurării│ │ │ │
  │ │ │ │Patrimoniului Cultural │ │ │ │
  │ │ │ │Naţional Mobil │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 72.│Ministerul │Centrul Naţional pentru│Ordonanţa de urgenţă a │Reducere de posturi │Centrul Naţional pentru │ 20 │
  │ │Culturii, Cultelor│Conservarea şi │Guvernului nr. 118/2006 │Schimbarea regimului de │Conservarea şi Promovarea │ │
  │ │şi Patrimoniului │Promovarea Culturii │privind înfiinţarea, │finanţare │Culturii Tradiţionale │ │
  │ │Naţional │Tradiţionale │organizarea şi │ │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │Finanţat din venituri │desfăşurarea activităţii │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │proprii şi din │aşezămintelor culturale, │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │subvenţii de la bugetul│publicată în Monitorul │ │Culturii, Cultelor şi │ │
  │ │ │de stat │Oficial al României, │ │Patrimoniului Naţional │ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 1.038 din │ │ │ │
  │ │ │ │28 decembrie 2006, │ │ │ │
  │ │ │ │aprobată cu modificări şi │ │ │ │
  │ │ │ │completări prin Legea nr. │ │ │ │
  │ │ │ │143/2007, cu modificările │ │ │ │
  │ │ │ │şi completările ulterioare│ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 73.│Ministerul │Oficiul Român pentru │Legea nr. 8/1996 privind │Reducere de posturi │Oficiul Român pentru │ 19 │
  │ │Culturii, Cultelor│Drepturile de Autor, în│dreptul de autor şi │ │Drepturile de Autor │ │
  │ │şi Patrimoniului │coordonarea Ministeru- │drepturile conexe, │ │Finanţat integral de la │ │
  │ │Naţional │lui Culturii, Cultelor │publicată în Monitorul │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │şi Patrimoniului │Oficial al României, │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Naţional │Partea I, nr. 60 din 26 │ │Culturii, Cultelor şi │ │
  │ │ │Finanţat integral de la│martie 1996, cu │ │Patrimoniului Naţional │ │
  │ │ │bugetul de stat, prin │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │completările ulterioare │ │ │ │
  │ │ │Culturii, Cultelor şi │ │ │ │ │
  │ │ │Patrimoniului Naţional │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 74.│Ministerul │Institutul de Memorie │Art. 60 din Legea nr. │Desfiinţare, ca urmare a │Centrul de Pregătire │ 15 │
  │ │Culturii, Cultelor│Culturală │182/2000 privind │comasării prin absorbţie │Profesională în Cultură │ │
  │ │şi Patrimoniului │Finanţat integral din │protejarea patrimoniului │cu Centrul de Pregătire │Finanţat integral din │ │
  │ │Naţional │venituri proprii │cultural naţional mobil, │Profesională în Cultură │venituri proprii │ │
  │ │ │ │republicată în Monitorul │(acesta din urmă va prelua│ │ │
  │ │ │ │Oficial al României, │şi Centrul European de │ │ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 828 din 9 │Cultură Sinaia) │ │ │
  │ │ │ │decembrie 2008 │ │ │ │
  │ │ │ │Ordonanţa Guvernului nr. │ │ │ │
  │ │ │ │43/2000 privind protecţia │ │ │ │
  │ │ │ │patrimoniului arheologic │ │ │ │
  │ │ │ │şi declararea unor situri │ │ │ │
  │ │ │ │arheologice ca zone de │ │ │ │
  │ │ │ │interes naţional, │ │ │ │
  │ │ │ │republicată în Monitorul │ │ │ │
  │ │ │ │Oficial al României, │ │ │ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 951 din 24 │ │ │ │
  │ │ │ │noiembrie 2006, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  └────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴───────┘

  --------------
  Poziţia 5 din anexa 1 a fost abrogată de art. I din ORDONANŢA nr. 24 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 29 august 2014.


  Anexa 2

  LISTA
  instituţiilor şi autorităţilor publice înfiinţate prin
  hotărâre a Guvernului, supuse reorganizării
  *Font 7*
  ┌────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬───────┐
  │Nr. │ │ Instituţia supusă │ Actul normativ │ Modalitatea de │ Structura/entitatea │Obser- │
  │crt.│ Autoritatea │ reorganizării/sursa │ de înfiinţare │ reorganizare │ rezultată/sursa de │vaţii/ │
  │ │ coordonatoare │ de finanţare │ în vigoare │ │ finanţare/ministerul │Redu- │
  │ │ │ │ │ │ sau autoritatea │cere de│
  │ │ │ │ │ │ coordonatoare │posturi│
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 1.│În subordinea │Institutul de │Hotărârea Guvernului │Comasare cu Institutul │Institutul de Investigare │ 4 │
  │ │Guvernului şi în │Investigare a Crimelor │nr. 1.724/2005 privind │Naţional pentru Memoria │a Crimelor Comunismului │ │
  │ │coordonarea │Comunismului în România│înfiinţarea Institutului │Exilului Românesc (poziţia│şi Memoria Exilului │ │
  │ │primului-ministru │Finanţat integral de la│de Investigare a Crimelor │44) şi constituirea unei │Românesc, în subordinea │ │
  │ │ │bugetul de stat, prin │Comunismului în România, │noi persoane juridice │Guvernului şi coordonarea │ │
  │ │ │bugetul Secretariatului│publicată în Monitorul │ │primului-ministru │ │
  │ │ │General al Guvernului │Oficial al României, │ │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 1.195 din 30│ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │decembrie 2005, cu │ │bugetul Secretariatului │ │
  │ │ │ │modificările şi │ │General al Guvernului │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 2.│Ministerul │Redacţia Publicaţiilor │Hotărârea Guvernului │Desfiinţare şi preluarea │Direcţie în cadrul │ 18 │
  │ │Afacerilor Externe│pentru Străinătate │nr. 331/1991 privind │activităţii de către o │Ministerului Afacerilor │ │
  │ │ │Finanţată din venituri │funcţionarea Redacţiei │direcţie din cadrul │Externe │ │
  │ │ │proprii şi subvenţii de│Publicaţiilor pentru │Ministerului Afacerilor │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │la bugetul de stat, │Străinătate, nepublicată, │Externe │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │prin bugetul │cu modificările şi │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Ministerului Afacerilor│completările ulterioare │ │Afacerilor Externe │ │
  │ │ │Externe │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 3.│Ministerul │Institutul Diplomatic │Hotărârea Guvernului │Reducere de posturi │Institutul Diplomatic │ 24 │
  │ │Afacerilor Externe│Român │nr. 880/2005 privind │ │Român │ │
  │ │ │Finanţat din venituri │organizarea şi │ │Finanţat din venituri │ │
  │ │ │proprii şi subvenţii de│funcţionarea Institutului │ │proprii şi subvenţii de │ │
  │ │ │la bugetul de stat, │Diplomatic Român, │ │la bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │prin bugetul │publicată în Monitorul │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Ministerului │Oficial al României, │ │Afacerilor Externe │ │
  │ │ │Afacerilor Externe │Partea I, nr. 748 din │ │ │ │
  │ │ │ │17 august 2005, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 4.│Ministerul │Academia de Poliţie │Hotărârea Guvernului │Reducere de posturi │Academia de Poliţie │ 100 │
  │ │Administraţiei şi │"Alexandru Ioan Cuza" │nr. 294/2007 privind │ │"Alexandru Ioan Cuza" │ │
  │ │Internelor │Finanţată integral de │organizarea şi │ │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │la bugetul de stat, │funcţionarea Academiei de │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │prin bugetul │Poliţie "Alexandru Ioan │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Ministerului │Cuza" din cadrul │ │Administraţiei şi │ │
  │ │ │Administraţiei şi │Ministerului │ │Internelor │ │
  │ │ │Internelor │Administraţiei şi │ │ │ │
  │ │ │ │Internelor, publicată în │ │ │ │
  │ │ │ │Monitorul Oficial al │ │ │ │
  │ │ │ │României, Partea I, nr. │ │ │ │
  │ │ │ │231 din 3 aprilie 2007 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 5.│Ministerul │Agenţia pentru │Anexa nr. 2 lit. B.II.1 │Reducere de posturi │Agenţia pentru │ 10 │
  │ │Întreprinderilor │Implementarea │din Hotărârea Guvernului │ │Implementarea Proiectelor │(apara-│
  │ │Mici şi Mijlocii, │Proiectelor şi │nr. 4/2009 privind │ │şi Programelor pentru │ tul │
  │ │Comerţului şi │Programelor pentru │organizarea şi │ │Întreprinderi Mici şi │cen- │
  │ │Mediului de │Întreprinderi Mici şi │funcţionarea Ministerului │ │Mijlocii │ tral) │
  │ │Afaceri │Mijlocii │Întreprinderilor Mici şi │ │Finanţată din venituri │ 65 │
  │ │ │Finanţată din venituri │Mijlocii, Comerţului şi │ │proprii şi subvenţii de la│(ofi- │
  │ │ │proprii şi subvenţii de│Mediului de Afaceri, │ │bugetul de stat, prin │ cii) │
  │ │ │la bugetul de stat, │publicată în Monitorul │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │prin bugetul │Oficial al României, │ │Întreprinderilor Mici şi │ │
  │ │ │Ministerului │Partea I, nr. 33 din │ │Mijlocii, Comerţului şi │ │
  │ │ │Întreprinderilor Mici │16 ianuarie 2009, cu │ │Mediului de Afaceri │ │
  │ │ │şi Mijlocii, Comerţului│modificările ulterioare │ │ │ │
  │ │ │şi Mediului de Afaceri │Hotărârea Guvernului │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 65/2009 privind │ │ │ │
  │ │ │ │înfiinţarea, organizarea │ │ │ │
  │ │ │ │şi funcţionarea Agenţiei │ │ │ │
  │ │ │ │pentru Implementarea │ │ │ │
  │ │ │ │Proiectelor şi Programelor│ │ │ │
  │ │ │ │pentru Întreprinderi Mici │ │ │ │
  │ │ │ │şi Mijlocii, publicată în │ │ │ │
  │ │ │ │Monitorul Oficial al │ │ │ │
  │ │ │ │României, Partea I, nr. 83│ │ │ │
  │ │ │ │din 11 februarie 2009 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 6.│Ministerul │Centrul Român pentru │Hotărârea Guvernului │Desfiinţare, ca urmare a │Centrul Român pentru │ 70 │
  │ │Întreprinderilor │Promovarea Comerţului │nr. 892/2004 privind │comasării prin fuziune │Promovarea Comerţului şi │ │
  │ │Mici şi Mijlocii, │Finanţat din venituri │organizarea şi │cu Agenţia Română pentru │Investiţiilor Străine │ │
  │ │Comerţului şi │proprii şi subvenţii de│funcţionarea Centrului │Investiţii Străine şi │Finanţat integral de la │ │
  │ │Mediului de │la bugetul de stat, │Român pentru Promovarea │constituirea unei noi │bugetul de stat, prin │ │
  │ │Afaceri │prin bugetul │Comerţului, publicată în │persoane juridice │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Ministerului │Monitorul Oficial al │Schimbarea regimului de │Întreprinderilor Mici şi │ │
  │ │ │Întreprinderilor Mici │României, Partea I, nr. │finanţare │Mijlocii, Comerţului şi │ │
  │ │ │şi Mijlocii, Comerţului│546 din 18 iunie 2004 │ │Mediului de Afaceri │ │
  │ │ │şi Mediului de Afaceri │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 7.│Ministerul │Agenţia Naţională │Hotărârea Guvernului │Reducere de posturi │Agenţia Naţională pentru │ 6 │
  │ │Educaţiei, │pentru Calificările din│nr. 1.357/2005 privind │ │Calificările din │ │
  │ │Cercetării şi │Învăţământul Superior │înfiinţarea, organizarea │ │Învăţământul Superior şi │ │
  │ │Inovării │şi Parteneriat cu │şi funcţionarea Agenţiei │ │Parteneriat cu Mediul │ │
  │ │ │Mediul Economic şi │Naţionale pentru │ │Economic şi Social - │ │
  │ │ │Social - ACPART │Calificările din │ │ACPART │ │
  │ │ │Finanţată din venituri │Învăţământul Superior şi │ │Finanţată din venituri │ │
  │ │ │proprii şi subvenţii de│Parteneriat cu Mediul │ │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │la bugetul de stat, │Economic şi Social - │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │prin bugetul │ACPART, publicată în │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Ministerului Educaţiei,│Monitorul Oficial al │ │Educaţiei, Cercetării şi │ │
  │ │ │Cercetării şi Inovării │României, Partea I, nr. │ │Inovării │ │
  │ │ │ │1.029 din 21 noiembrie │ │ │ │
  │ │ │ │2005 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 8.│Ministerul │Centrul Naţional de │Hotărârea Guvernului │Reducere de posturi │Centrul Naţional de │ 10 │
  │ │Educaţiei, │Dezvoltare a │nr. 855/1998 privind │ │Dezvoltare a │ │
  │ │Cercetării şi │Învăţământului │înfiinţarea Centrului │ │Învăţământului Profesional│ │
  │ │Inovării │Profesional şi Tehnic │Naţional de Dezvoltare a │ │şi Tehnic │ │
  │ │ │Finanţat din venituri │Învăţământului Profesional│ │Finanţat din venituri │ │
  │ │ │proprii şi subvenţii de│şi Tehnic, publicată în │ │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │la bugetul de stat, │Monitorul Oficial al │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │prin bugetul │României, Partea I, nr. │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Ministerului Educaţiei,│465 din 4 decembrie 1998, │ │Educaţiei, Cercetării şi │ │
  │ │ │Cercetării şi Inovării │cu modificările şi │ │Inovării │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 9.│Ministerul │Agenţia Naţională │Hotărârea Guvernului │Reducere de posturi │Agenţia Naţională pentru │ 8 │
  │ │Educaţiei, │pentru Programe │nr. 76/2005 privind │ │Programe Comunitare în │ │
  │ │Cercetării şi │Comunitare în Domeniul │înfiinţarea Agenţiei │ │Domeniul Educaţiei şi │ │
  │ │Inovării │Educaţiei şi Formării │Naţionale pentru Programe │ │Formării Profesionale │ │
  │ │ │Profesionale │Comunitare în Domeniul │ │Finanţată din venituri │ │
  │ │ │Finanţată integral de │Educaţiei şi Formării │ │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │la bugetul de stat, │Profesionale, publicată în│ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │prin bugetul │Monitorul Oficial al │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Ministerului Educaţiei,│României, Partea I, nr. │ │Educaţiei, Cercetării şi │ │
  │ │ │Cercetării şi Inovării │122 din 8 februarie 2005, │ │Inovării │ │
  │ │ │ │cu modificările ulterioare│ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 10.│Ministerul │Centrul Naţional pentru│Hotărârea Guvernului │Desfiinţare prin comasare │Agenţia de Credite şi │ 1 │
  │ │Educaţiei, │Burse de Studii în │nr. 51/2009 privind │prin fuziune cu Agenţia de│Burse de Studii │ │
  │ │Cercetării şi │Străinătate │organizarea şi │Credite pentru Studenţii │Finanţată din venituri │ │
  │ │Inovării │Finanţat din venituri │funcţionarea Ministerului │din Instituţiile de │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │proprii şi subvenţii de│Educaţiei, Cercetării şi │Învăţământ Superior de │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │la bugetul de stat, │Inovării, publicată în │Stat şi Particular │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │prin bugetul │Monitorul Oficial al │Acreditate şi înfiinţarea │Educaţiei, Cercetării şi │ │
  │ │ │Ministerului Educaţiei,│României, Partea I, nr. │Agenţiei de Credite şi │Inovării │ │
  │ │ │Cercetării şi Inovării │64 din 3 februarie 2009 │Burse de Studii │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 11.│Ministerul │Agenţia de Administrare│Hotărârea Guvernului │Reducere de posturi │Agenţia de Administrare │ 5 │
  │ │Educaţiei, │a Reţelei Naţionale de │nr. 1.609/2008 privind │ │a Reţelei Naţionale de │ │
  │ │Cercetării şi │Informatică pentru │înfiinţarea Agenţiei de │ │Informatică pentru │ │
  │ │Inovării │Educaţie şi Cercetare │Administrare a Reţelei │ │Educaţie şi Cercetare │ │
  │ │ │Finanţată din venituri │Naţionale de Informatică │ │Finanţată din venituri │ │
  │ │ │proprii şi subvenţii de│pentru Educaţie şi │ │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │la bugetul de stat, │Cercetare prin │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │prin bugetul │reorganizarea Oficiului │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Ministerului Educaţiei,│pentru Administrare şi │ │Educaţiei, Cercetării şi │ │
  │ │ │Cercetării şi Inovării │Operare al Infrastructurii│ │Inovării │ │
  │ │ │ │de Comunicaţii de Date │ │ │ │
  │ │ │ │"Roedunet", publicată în │ │ │ │
  │ │ │ │Monitorul Oficial al │ │ │ │
  │ │ │ │României, Partea I, nr. │ │ │ │
  │ │ │ │847 din 16 decembrie 2008,│ │ │ │
  │ │ │ │cu modificările ulterioare│ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 12.│Ministerul │Institutul Limbii │Hotărârea Guvernului │Reducere de posturi │Institutul Limbii Române │ 1 │
  │ │Educaţiei, │Române │nr. 34/1999 privind │ │Finanţat din venituri │ │
  │ │Cercetării şi │Finanţat din venituri │înfiinţarea Institutului │ │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │Inovării │proprii şi subvenţii de│Limbii Române, publicată │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │la bugetul de stat, │în Monitorul Oficial al │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │prin bugetul │României, Partea I, nr. │ │Educaţiei, Cercetării şi │ │
  │ │ │Ministerului Educaţiei,│30 din 27 ianuarie 1999, │ │Inovării │ │
  │ │ │Cercetării şi Inovării │cu modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 13.│Ministerul │Centrul Naţional de │Hotărârea Guvernului │Desfiinţarea Centrului │Direcţie generală în │ 6 │
  │ │Educaţiei, │Formare a Personalului │nr. 604/2001 privind │Naţional de Formare a │cadrul Ministerului │ │
  │ │Cercetării şi │din Învăţământul │înfiinţarea Centrului │Personalului din │Educaţiei, Cercetării şi │ │
  │ │Inovării │Preuniversitar │Naţional de Formare a │Învăţământul │Inovării │ │
  │ │ │Finanţat din venituri │Personalului din │Preuniversitar │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │proprii şi subvenţii de│Învăţământul │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │la bugetul de stat, │Preuniversitar, publicată │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │prin bugetul │în Monitorul Oficial al │ │Educaţiei, Cercetării şi │ │
  │ │ │Ministerului Educaţiei,│României, Partea I, nr. │ │Inovării │ │
  │ │ │Cercetării şi Inovării │368 din 9 iulie 2001, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 14.│Ministerul │Centrul Naţional pentru│Hotărârea Guvernului │Desfiinţare şi preluarea │Institutul de Ştiinţe ale │ 47 │
  │ │Educaţiei, │Curriculum şi Evaluare │nr. 231/2007 privind │activităţii de curriculum │Educaţiei şi Centrul │(redu- │
  │ │Cercetării şi │în Învăţământul │înfiinţarea, organizarea │şi a celei pentru manuale │Naţional de Evaluare şi │cere │
  │ │Inovării │Preuniversitar │şi funcţionarea Centrului │de către Institutul de │Examinare │totală │
  │ │ │Finanţat integral de la│Naţional pentru Curriculum│Ştiinţe ale Educaţiei │Finanţat din venituri │de per-│
  │ │ │bugetul de stat, prin │şi Evaluare în │Activitatea de evaluare │proprii şi subvenţii de la│sonal) │
  │ │ │bugetul Ministerului │Învăţământul │este preluată de Centrul │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │Educaţiei, Cercetării │Preuniversitar, publicată │Naţional de Evaluare şi │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │şi Inovării │în Monitorul Oficial al │Examinare. │Educaţiei, Cercetării şi │ │
  │ │ │ │României, Partea I, nr. │ │Inovării │ │
  │ │ │ │188 din 19 martie 2007 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 15.│Ministerul │Comisia Naţională a │Hotărârea Guvernului │Reducere de posturi │Comisia Naţională a │ 1 │
  │ │Educaţiei, │României pentru UNESCO │nr. 624/1995 privind │ │României pentru UNESCO │ │
  │ │Cercetării şi │Finanţată integral de │organizarea şi │ │Finanţată integral de la │ │
  │ │Inovării │la bugetul de stat, │funcţionarea Comisiei │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │prin bugetul │Naţionale a României │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Ministerului Educaţiei,│pentru UNESCO, publicată │ │Educaţiei, Cercetării şi │ │
  │ │ │Cercetării şi Inovării │în Monitorul Oficial al │ │Inovării │ │
  │ │ │ │României, Partea I, nr. │ │ │ │
  │ │ │ │191 din 23 august 1995 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 16.│Ministerul │Federaţia Sportului │Hotărârea Guvernului │Reducere de posturi │Federaţia Sportului Şcolar│ 1 │
  │ │Educaţiei, │Şcolar şi Universitar │nr. 1.239/1996 privind │Schimbarea regimului de │şi Universitar │ │
  │ │Cercetării şi │Finanţată din venituri │înfiinţarea, organizarea │finanţare │Finanţată integral de la │ │
  │ │Inovării │proprii şi subvenţii de│şi funcţionarea Federaţiei│ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │la bugetul de stat, │Sportului Şcolar şi │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │prin bugetul │Universitar, publicată în │ │Educaţiei, Cercetării şi │ │
  │ │ │Ministerului Educaţiei,│Monitorul Oficial al │ │Inovării │ │
  │ │ │Cercetării şi Inovării │României, Partea I, nr. │ │ │ │
  │ │ │ │306 din 25 noiembrie 1996,│ │ │ │
  │ │ │ │cu modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  │ │ │ │Notă: Potrivit acestei │ │ │ │
  │ │ │ │hotărâri a Guvernului, │ │ │ │
  │ │ │ │Federaţia este unitate │ │ │ │
  │ │ │ │autonomă cu personalitate │ │ │ │
  │ │ │ │juridică, care │ │ │ │
  │ │ │ │funcţionează pe lângă │ │ │ │
  │ │ │ │Ministerul Educaţiei │ │ │ │
  │ │ │ │Cercetării şi Inovării, │ │ │ │
  │ │ │ │însă potrivit pct. X de la│ │ │ │
  │ │ │ │lit. A din anexa nr. 3 la │ │ │ │
  │ │ │ │Hotărârea Guvernului nr. │ │ │ │
  │ │ │ │51/2009 privind │ │ │ │
  │ │ │ │organizarea şi │ │ │ │
  │ │ │ │funcţionarea Ministerului │ │ │ │
  │ │ │ │Educaţiei, Cercetării şi │ │ │ │
  │ │ │ │Inovării, Federaţia este │ │ │ │
  │ │ │ │trecută la unităţi în │ │ │ │
  │ │ │ │coordonarea sau în │ │ │ │
  │ │ │ │subordinea Ministerului │ │ │ │
  │ │ │ │Educaţiei, Cercetării şi │ │ │ │
  │ │ │ │Inovării │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │17. │Ministerul │Inspectoratele şcolare │Hotărârea Guvernului │Reducere de posturi │Inspectoratele şcolare │ 239 │
  │ │Educaţiei, │judeţene şi │nr. 51/2009 privind │ │judeţene şi Inspectoratul │ │
  │ │Cercetării şi │Inspectoratul Şcolar al│organizarea şi │ │Şcolar al Municipiului │ │
  │ │Inovării │Municipiului Bucureşti │funcţionarea Ministerului │ │Bucureşti │ │
  │ │ │Finanţate integral de │Educaţiei, Cercetării şi │ │Finanţate integral de la │ │
  │ │ │la bugetul de stat, │Inovării, publicată în │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │prin bugetul │Monitorul Oficial al │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Ministerului Educaţiei,│României, Partea I,nr. 64 │ │Educaţiei, Cercetării şi │ │
  │ │ │Cercetării şi Inovării │din 3 februarie 2009, cu │ │Inovării │ │
  │ │ │ │modificările ulterioare │ │ │ │
  │ │ │ │(prin art. 142 din Legea │ │ │ │
  │ │ │ │învăţământului nr. 84/ │ │ │ │
  │ │ │ │1995, republicată, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare, │ │ │ │
  │ │ │ │inspectoratele şcolare │ │ │ │
  │ │ │ │sunt în subordinea │ │ │ │
  │ │ │ │Ministerului Educaţiei, │ │ │ │
  │ │ │ │Cercetării şi Inovării) │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │18. │Ministerul │Institutul Naţional de │Hotărârea Guvernului │Desfiinţare, ca urmare a │Institutul Naţional de │ 107 │
  │ │Mediului │Cercetare-Dezvoltare │nr. 686/1999 privind │comasării prin absorbţie │Cercetare-Dezvoltare │(în │
  │ │ │Marină "Grigore Antipa"│înfiinţarea Institutului │şi preluarea activităţii │pentru Protecţia Mediului │total) │
  │ │ │- I.N.C.D.M. Constanţa │Naţional de Cercetare- │de către Institutul │Finanţat din venituri │ │
  │ │ │Finanţat din venituri │Dezvoltare Marină │Naţional de Cercetare- │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │proprii şi subvenţii de│"Grigore Antipa" - │Dezvoltare pentru │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │la bugetul de stat,prin│I.N.C.D.M. Constanţa, │Protecţia Mediului │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │publicată în Monitorul │ │Mediului │ │
  │ │ │Mediului │Oficial al României, │ │ │ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 434 din │ │ │ │
  │ │ │ │6 septembrie 1999, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările ulterioare │ │ │ │
  │ │ │ │Art. 7 lit. a) coroborat │ │ │ │
  │ │ │ │cu art. 8 pct. A lit. a) │ │ │ │
  │ │ │ │din Ordonanţa Guvernului │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 57/2002 privind │ │ │ │
  │ │ │ │cercetarea ştiinţifică şi │ │ │ │
  │ │ │ │dezvoltarea tehnologică, │ │ │ │
  │ │ │ │aprobată cu modificări şi │ │ │ │
  │ │ │ │completări prin Legea │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 324/2003, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤ │
  │19. │Ministerul │Institutul Naţional de │Hotărârea Guvernului │Desfiinţare, ca urmare a │Institutul Naţional de │ │
  │ │Mediului │Cercetare-Dezvoltare │nr. 409/1999 privind │comasării prin absorbţie │Cercetare-Dezvoltare │ │
  │ │ │"Delta Dunării" │înfiinţarea Institutului │şi preluarea activităţii │pentru Protecţia Mediului │ │
  │ │ │- I.N.C.D.D.D. Tulcea │Naţional de Cercetare- │de către Institutul │Finanţat din venituri │ │
  │ │ │Finanţat din venituri │Dezvoltare "Delta │Naţional de Cercetare- │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │proprii şi subvenţii de│Dunării" - │Dezvoltare pentru │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │la bugetul de stat,prin│I.N.C.D.D.D. Tulcea, │Protecţia Mediului │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │publicată în Monitorul │ │Mediului │ │
  │ │ │Mediului │Oficial al României, │ │ │ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 257 din │ │ │ │
  │ │ │ │4 iunie 1999, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările ulterioare │ │ │ │
  │ │ │ │Art. 7 lit. a) coroborat │ │ │ │
  │ │ │ │cu art. 8 pct. A lit. a) │ │ │ │
  │ │ │ │din Ordonanţa Guvernului │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 57/2002 privind │ │ │ │
  │ │ │ │cercetarea ştiinţifică şi │ │ │ │
  │ │ │ │dezvoltarea tehnologică, │ │ │ │
  │ │ │ │aprobată cu modificări şi │ │ │ │
  │ │ │ │completări prin Legea │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 324/2003, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │20. │Ministerul │Institutul Naţional de │Hotărârea Guvernului │Desfiinţare, prin │Institutul Naţional de │ │
  │ │Mediului │Cercetare-Dezvoltare │nr. 337/1999 privind │comasare prin absorbţie │Cercetare-Dezvoltare │ │
  │ │ │pentru Protecţia Mediu-│înfiinţarea Institutului │şi preluarea activităţii │pentru Protecţia Mediului │ │
  │ │ │lui - ICIM Bucureşti │Naţional de Cercetare- │de către Institutul │Finanţat din venituri │ │
  │ │ │Finanţat din venituri │Dezvoltare pentru │Naţional de Cercetare- │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │proprii şi subvenţii de│Protecţia Mediului - ICIM │Dezvoltare pentru │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │la bugetul de stat,prin│Bucureşti, │Protecţia Mediului │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │publicată în Monitorul │ │Mediului │ │
  │ │ │Mediului │Oficial al României, │ │ │ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 218 din │ │ │ │
  │ │ │ │18 mai 1999, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările ulterioare │ │ │ │
  │ │ │ │Art. 7 lit. a) coroborat │ │ │ │
  │ │ │ │cu art. 8 pct. A lit. a) │ │ │ │
  │ │ │ │din Ordonanţa Guvernului │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 57/2002 privind │ │ │ │
  │ │ │ │cercetarea ştiinţifică şi │ │ │ │
  │ │ │ │dezvoltarea tehnologică, │ │ │ │
  │ │ │ │aprobată cu modificări şi │ │ │ │
  │ │ │ │completări prin Legea │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 324/2003, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │21. │Ministerul │Inspecţia de Stat │Hotărârea Guvernului │Reducere de posturi │Inspecţia de Stat pentru │ 135 │
  │ │Economiei │pentru Controlul │nr. 1.340/2001 privind │Schimbarea regimului │Controlul Cazanelor, │ │
  │ │ │Cazanelor,Recipientelor│organizarea şi │de finanţare │Recipientelor sub Presiune│ │
  │ │ │sub Presiune şi │funcţionarea Inspecţiei │ │şi Instalaţiilor de │ │
  │ │ │Instalaţiilor de │de Stat pentru Controlul │ │Ridicat - ISCIR │ │
  │ │ │Ridicat - ISCIR │Cazanelor, Recipientelor │ │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │Finanţată integral │sub Presiune şi │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │din venituri proprii │Instalaţiilor de Ridicat, │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │publicată în Monitorul │ │Economiei │ │
  │ │ │ │Oficial al României, │ │ │ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 37 din │ │ │ │
  │ │ │ │21 ianuarie 2002, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │22. │Ministerul │Biroul Român de │Hotărârea Guvernului │Reducere de posturi │Biroul Român de Metrologie│ 195 │
  │ │Economiei │Metrologie Legală - │nr. 193/2002 privind │ │Legală - BRML │ │
  │ │ │BRML │organizarea şi │ │Finanţat din venituri │ │
  │ │ │Finanţat integral din │funcţionarea Biroului │ │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │venituri proprii │Român de Metrologie │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │Legală, publicată în │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │Monitorul Oficial al │ │Economiei │ │
  │ │ │ │României, Partea I, │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 173 din 13 martie 2002│ │ │ │
  │ │ │ │cu modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │23. │Ministerul Muncii,│Direcţia de Muncă şi │Hotărârea Guvernului │Desfiinţare, ca urmare a │Agenţia Naţională │ 143 │
  │ │Familiei şi │Protecţie Socială │nr. 11/2009 privind │comasării prin absorbţie │pentru Prestaţii Sociale │ │
  │ │Protecţiei Sociale│Finanţată integral din │organizarea şi │cu Agenţia Naţională │Finanţată integral din │ │
  │ │ │bugetul de stat, prin │funcţionarea Ministerului │pentru Prestaţii Sociale │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │Muncii, Familiei şi │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Muncii, Familiei şi │Protecţiei Sociale, │ │Muncii, Familiei şi │ │
  │ │ │Protecţiei Sociale │publicată în Monitorul │ │Protecţiei Sociale │ │
  │ │ │ │Oficial al României, │ │ │ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 41 din │ │ │ │
  │ │ │ │23 ianuarie 2009, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │24. │Ministerul │Direcţiile de sănătate │Hotărârea Guvernului │Reducere de posturi │Direcţiile de sănătate │ 304 │
  │ │Sănătăţii │publică judeţene şi a │nr. 1.718/2008 privind │ │publică judeţene şi a │ │
  │ │ │municipiului Bucureşti │organizarea şi │ │municipiului Bucureşti, │ │
  │ │ │Finanţate integral de │funcţionarea Ministerului │ │în subordinea │ │
  │ │ │la bugetul de stat,prin│Sănătăţii, publicată în │ │Ministerului Sănătăţii │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │Monitorul Oficial al │ │Finanţate integral de la │ │
  │ │ │Sănătăţii │României, Partea I, nr. 5 │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │din 6 ianuarie 2009, cu │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │modificările şi │ │Sănătăţii │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │25. │Ministerul │Centrul Naţional de │Hotărârea Guvernului │Comasare prin fuziune cu │Şcoala Naţională de │ 30 │
  │ │Sănătăţii │Perfecţionare în │nr. 1.718/2008 privind │Şcoala Naţională de │Sănătate Publică, │ │
  │ │ │Domeniul Sanitar │organizarea şi │Sănătate Publică şi │Management şi │ │
  │ │ │Bucureşti │funcţionarea Ministerului │Management Sanitar │Perfecţionare în Domeniul │ │
  │ │ │Finanţat integral din │Sănătăţii, publicată în │Bucureşti │Sanitar Bucureşti │ │
  │ │ │venituri proprii │Monitorul Oficial al │O parte din activitatea │Persoană juridică în │ │
  │ │ │ │României, Partea I, nr. 5 │Centrului Naţional de │subordinea Universităţii │ │
  │ │ │ │din 6 ianuarie 2009, cu │Perfecţionare în Domeniul │de Medicină şi Farmacie │ │
  │ │ │ │modificările şi │Sanitar Bucureşti se preia│"Carol Davila" Bucureşti │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │de către Ministerul │şi în coordonarea │ │
  │ │ │ │ │Sănătăţii,iar o altă parte│Ministerului Sănătăţii │ │
  │ │ │ │ │de către Institutul │Finanţată integral din │ │
  │ │ │ │ │Naţional de Sănătate │venituri proprii │ │
  │ │ │ │ │Publică, nou-înfiinţat │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │26. │Ministerul │Centrul Naţional de │Hotărârea Guvernului │Reducere de posturi şi │Centrul Naţional de │ 5 │
  │ │Sănătăţii │Sănătate Mintală │nr. 1.718/2008 privind │reorganizare, ca urmare │Sănătate Mintală şi │ │
  │ │ │Bucureşti, aflat în │organizarea şi │a preluării atribuţiilor │Luptă Antidrog, aflat în │ │
  │ │ │subordinea Ministerului│funcţionarea Ministerului │de consiliere medicală în │subordinea Ministerului │ │
  │ │ │Sănătăţii │Sănătăţii, publicată în │domeniul consumului de │Sănătăţii │ │
  │ │ │Finanţat integral de la│Monitorul Oficial al │droguri din cadrul │Finanţat din venituri │ │
  │ │ │bugetul de stat, prin │României, Partea I, nr. 5 │Inspectoratului General │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │bugetul Ministerului │din 6 ianuarie 2009, cu │al Poliţiei Române │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │Sănătăţii │modificările şi │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │Sănătăţii │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │27. │Ministerul │Institutul de Sănătate │Hotărârea Guvernului │Comasare prin fuziune │Institutul Naţional de │ 8 │
  │ │Sănătăţii │Publică Bucureşti, din │nr. 1.718/2008 privind │cu entităţile de la │Sănătate Publică, în │ │
  │ │ │subordinea Ministerului│organizarea şi │poz. 28-32 şi │subordinea Ministerului │ │
  │ │ │Sănătăţii │funcţionarea Ministerului │constituirea unei noi │Sănătăţii │ │
  │ │ │Finanţat integral de la│Sănătăţii, publicată în │persoane juridice, │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │bugetul de stat, prin │Monitorul Oficial al │Institutul Naţional de │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │României, Partea I, nr. 5 │Sănătate Publică │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Sănătăţii │din 6 ianuarie 2009, cu │Bucureşti │Sănătăţii │ │
  │ │ │ │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │28. │Ministerul │Institutul de Sănătate │Hotărârea Guvernului │Comasare prin fuziune │Institutul Naţional de │ 15 │
  │ │Sănătăţii │Publică Iaşi, din │nr. 1.718/2008 privind │cu entităţile de la │Sănătate Publică, în │ │
  │ │ │subordinea Ministerului│organizarea şi │poz. 27, 29-32 şi │subordinea Ministerului │ │
  │ │ │Sănătăţii │funcţionarea Ministerului │constituirea unei noi │Sănătăţii │ │
  │ │ │Finanţat integral de la│Sănătăţii, publicată în │persoane juridice, │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │bugetul de stat, prin │Monitorul Oficial al │Institutul Naţional de │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │României, Partea I, nr. 5 │Sănătate Publică │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Sănătăţii │din 6 ianuarie 2009, cu │Iaşi │Sănătăţii │ │
  │ │ │ │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │29. │Ministerul │Institutul de Sănătate │Hotărârea Guvernului │Comasare prin fuziune │Institutul Naţional de │ 8 │
  │ │Sănătăţii │Publică "Prof.dr. Iuliu│nr. 1.718/2008 privind │cu entităţile de la │Sănătate Publică, în │ │
  │ │ │Moldovan" Cluj-Napoca, │organizarea şi │poz. 27, 28 şi 30-32 şi │subordinea Ministerului │ │
  │ │ │din subordinea │funcţionarea Ministerului │constituirea unei noi │Sănătăţii │ │
  │ │ │Ministerului Sănătăţii │Sănătăţii, publicată în │persoane juridice, │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │Finanţat integral de la│Monitorul Oficial al │Institutul Naţional de │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │bugetul de stat, prin │României, Partea I, nr. 5 │Sănătate Publică │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │din 6 ianuarie 2009, cu │Bucureşti │Sănătăţii │ │
  │ │ │Sănătăţii │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │30. │Ministerul │Institutul de Sănătate │Hotărârea Guvernului │Comasare prin fuziune │Institutul Naţional de │ 12,5 │
  │ │Sănătăţii │Publică "Prof.dr. │nr. 1.718/2008 privind │cu entităţile de la │Sănătate Publică, în │ │
  │ │ │Leonida Georgescu" │organizarea şi │poz. 27-29, 31 şi 32 │subordinea Ministerului │ │
  │ │ │Timişoara, din │funcţionarea Ministerului │şi constituirea unei noi │Sănătăţii │ │
  │ │ │subordinea Ministerului│Sănătăţii, publicată în │persoane juridice, │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │Sănătăţii │Monitorul Oficial al │Institutul Naţional de │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │Finanţat integral de la│României, Partea I, nr. 5 │Sănătate Publică │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │bugetul de stat, prin │din 6 ianuarie 2009, cu │Bucureşti │Sănătăţii │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │Sănătăţii │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │31. │Ministerul │Centrul de Sănătate │Hotărârea Guvernului │Comasare prin fuziune │Institutul Naţional de │ 6,5 │
  │ │Sănătăţii │Publică Târgu Mureş, │nr. 1.718/2008 privind │cu entităţile de la │Sănătate Publică, în │ │
  │ │ │din subordinea │organizarea şi │poz. 27-30 şi 32 şi │subordinea Ministerului │ │
  │ │ │Ministerului Sănătăţii │funcţionarea Ministerului │constituirea unei noi │Sănătăţii │ │
  │ │ │Finanţat integral de la│Sănătăţii, publicată în │persoane juridice, │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │bugetul de stat, prin │Monitorul Oficial al │Institutul Naţional de │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │României, Partea I, nr. 5 │Sănătate Publică │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Sănătăţii │din 6 ianuarie 2009, cu │Bucureşti │Sănătăţii │ │
  │ │ │ │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │32. │Ministerul │Centrul de Sănătate │Hotărârea Guvernului │Comasare prin fuziune │Institutul Naţional de │ 0 │
  │ │Sănătăţii │Publică Sibiu, din │nr. 1.718/2008 privind │cu entităţile de la │Sănătate Publică, în │ │
  │ │ │subordinea Ministerului│organizarea şi │poz. 27-31 şi │subordinea Ministerului │ │
  │ │ │Sănătăţii │funcţionarea Ministerului │constituirea unei noi │Sănătăţii │ │
  │ │ │Finanţat integral de la│Sănătăţii, publicată în │persoane juridice, │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │bugetul de stat, prin │Monitorul Oficial al │Institutul Naţional de │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │României, Partea I, nr. 5 │Sănătate Publică │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Sănătăţii │din 6 ianuarie 2009, cu │Bucureşti │Sănătăţii │ │
  │ │ │ │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │33. │Ministerul │Oficiul Central de │Hotărârea Guvernului │Reducere de posturi │Oficiul Central de │ 22 │
  │ │Sănătăţii │Stocare pentru Situaţii│nr. 1.718/2008 privind │ │Stocare pentru Situaţii │ │
  │ │ │Speciale Bucureşti, din│organizarea şi │ │Speciale Bucureşti, în │ │
  │ │ │subordinea Ministerului│funcţionarea Ministerului │ │subordinea Ministerului │ │
  │ │ │Sănătăţii │Sănătăţii, publicată în │ │Sănătăţii │ │
  │ │ │Finanţat integral de la│Monitorul Oficial al │ │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │bugetul de stat, prin │României, Partea I, nr. 5 │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │din 6 ianuarie 2009, cu │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Sănătăţii │modificările şi │ │Sănătăţii │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │34. │Ministerul │Agenţia Naţională │Hotărârea Guvernului │Preia Autoritatea Hipică │Agenţia Naţională │ 0 │
  │ │Agriculturii, │pentru Ameliorare şi │nr. 1.223/1996 privind │Naţională │pentru Ameliorare şi │ │
  │ │Pădurilor şi │Reproducţie în │reorganizarea activităţii │ │Reproducţie în │ │
  │ │Dezvoltării Rurale│Zootehnie "Prof. dr. │de coordonare şi │ │Zootehnie "Prof. dr. │ │
  │ │ │G. K. Constantinescu" │dezvoltare a │ │G. K. Constantinescu" │ │
  │ │ │Finanţată integral de │patrimoniului genetic │ │Finanţată integral de la │ │
  │ │ │la bugetul de stat,prin│naţional din zootehnie, │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │publicată în Monitorul │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Agriculturii, Pădurilor│Oficial al României, │ │Agriculturii, Pădurilor şi│ │
  │ │ │şi Dezvoltării Rurale │Partea I, nr. 310 din │ │Dezvoltării Rurale │ │
  │ │ │ │27 noiembrie 1996, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │35. │Ministerul │Banca de Resurse │Hotărârea Guvernului │Desfiinţare şi preluare a │Laboratorul Central │ 0 │
  │ │Agriculturii, │Genetice Vegetale │nr. 8/2009 privind │activităţii de către │pentru Calitatea │ │
  │ │Pădurilor şi │Suceava │organizarea şi │Laboratorul Central │Seminţelor şi a │ │
  │ │Dezvoltării Rurale│Finanţată integral de │funcţionarea Ministerului │pentru Calitatea │Materialului Săditor │ │
  │ │ │la bugetul de stat,prin│Agriculturii, Pădurilor şi│Seminţelor şi a │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │Dezvoltării Rurale, │Materialului Săditor │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │Agriculturii, Pădurilor│publicată în Monitorul │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │şi Dezvoltării Rurale │Oficial al României, │ │Agriculturii, Pădurilor şi│ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 38 din │ │Dezvoltării Rurale │ │
  │ │ │ │21 ianuarie 2009 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │36. │Ministerul │Laboratorul Central │Hotărârea Guvernului │Preia atribuţiile │Laboratorul Central │ 0 │
  │ │Agriculturii, │pentru Controlul │nr. 1.564/2003 privind │Laboratorului Regional │pentru Controlul Calităţii│ │
  │ │Pădurilor şi │Calităţii şi Igienei │înfiinţarea laboratoarelor│pentru Controlul Calităţii│şi Igienei Vinului │ │
  │ │Dezvoltării Rurale│Vinului Valea │publice pentru controlul │şi Igienei Vinului Blaj şi│Finanţat din venituri │ │
  │ │ │Călugărească │calităţii şi igienei │Laboratorului Regional │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │Finanţat din venituri │vinului, publicată în │pentru Controlul Calităţii│bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │proprii şi subvenţii de│Monitorul Oficial al │şi Igienei Vinului │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │la bugetul de stat,prin│României, Partea I, │Odobeşti │Agriculturii, Pădurilor şi│ │
  │ │ │bugetul Ministerului │nr. 10 din 8 ianuarie 2004│ │Dezvoltării Rurale │ │
  │ │ │Agriculturii, Pădurilor│cu modificările şi │ │ │ │
  │ │ │şi Dezvoltării Rurale │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │37. │Ministerul │Laboratorul Regional │Hotărârea Guvernului │Desfiinţare prin │Laboratorul Central │ 0 │
  │ │Agriculturii, │pentru Controlul │nr. 1.564/2003 privind │preluarea atribuţiilor de │pentru Controlul Calităţii│ │
  │ │Pădurilor şi │Calităţii şi Igienei │înfiinţarea laboratoarelor│către Laboratorul │şi Igienei Vinului │ │
  │ │Dezvoltării Rurale│Vinului Blaj │publice pentru controlul │Central pentru Controlul │Finanţat din venituri │ │
  │ │ │Finanţat din venituri │calităţii şi igienei │Calităţii şi Igienei │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │proprii şi subvenţii de│vinului, publicată în │Vinului Valea Călugărească│bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │la bugetul de stat,prin│Monitorul Oficial al │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │României, Partea I, │ │Agriculturii, Pădurilor şi│ │
  │ │ │Agriculturii, Pădurilor│nr. 10 din 8 ianuarie 2004│ │Dezvoltării Rurale │ │
  │ │ │şi Dezvoltării Rurale │cu modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │38. │Ministerul │Laboratorul Regional │Hotărârea Guvernului │Desfiinţare prin │Laboratorul Central │ 0 │
  │ │Agriculturii, │pentru Controlul │nr. 1.564/2003 privind │preluarea atribuţiilor de │pentru Controlul Calităţii│ │
  │ │Pădurilor şi │Calităţii şi Igienei │înfiinţarea laboratoarelor│către Laboratorul │şi Igienei Vinului │ │
  │ │Dezvoltării Rurale│Vinului Odobeşti │publice pentru controlul │Central pentru Controlul │Finanţat din venituri │ │
  │ │ │Finanţat din venituri │calităţii şi igienei │Calităţii şi Igienei │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │proprii şi subvenţii de│vinului, publicată în │Vinului Valea Călugărească│bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │la bugetul de stat,prin│Monitorul Oficial al │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │bugetul Ministerului │României, Partea I, │ │Agriculturii, Pădurilor şi│ │
  │ │ │Agriculturii, Pădurilor│nr. 10 din 8 ianuarie 2004│ │Dezvoltării Rurale │ │
  │ │ │şi Dezvoltării Rurale │cu modificările şi │ │ │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │39. │Ministerul │Centrul de Consultanţă │Hotărârea Guvernului │Desfiinţare, ca urmare a │Centrul de Cercetare şi │ 6 │
  │ │Culturii, Cultelor│pentru Programe │nr. 68/2005 privind │comasării prin absorbţie │Consultanţă în Domeniul │ │
  │ │şi Patrimoniului │Culturale Europene │înfiinţarea Centrului de │cu Centrul de Studii şi │Culturii │ │
  │ │Naţional │Finanţat din venituri │Consultanţă pentru │Cercetări în Domeniul │Finanţat din venituri │ │
  │ │ │proprii şi subvenţii │Programe Culturale │Culturii │proprii şi subvenţii │ │
  │ │ │acordate de la bugetul │Europene, publicată în │ │acordate de la bugetul │ │
  │ │ │de stat │Monitorul Oficial al │ │de stat, prin bugetul │ │
  │ │ │ │României, Partea I, │ │Ministerului Culturii, │ │
  │ │ │ │nr. 104 din 1 februarie │ │Cultelor şi Patrimoniului │ │
  │ │ │ │2005, cu modificările şi │ │Naţional │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │40. │Ministerul │Centrul de Studii şi │Hotărârea Guvernului │Preia Centrul de │Centrul de Cercetare şi │ 0 │
  │ │Culturii, Cultelor│Cercetări în Domeniul │nr. 67/2005 privind │Consultanţă pentru │Consultanţă în Domeniul │ │
  │ │şi Patrimoniului │Culturii │înfiinţarea Centrului de │Programe Culturale │Culturii │ │
  │ │Naţional │Finanţat din venituri │Studii şi Cercetări în │Europene │Finanţat din venituri │ │
  │ │ │proprii şi subvenţii │Domeniul Culturii, │ │proprii şi subvenţii │ │
  │ │ │acordate de la bugetul │publicată în Monitorul │ │acordate de la bugetul │ │
  │ │ │de stat, prin bugetul │Oficial al României, │ │de stat, prin bugetul │ │
  │ │ │Ministerului Culturii, │Partea I, nr. 118 din │ │Ministerului Culturii, │ │
  │ │ │Cultelor şi │7 februarie 2005, cu │ │Cultelor şi Patrimoniului │ │
  │ │ │Patrimoniului Naţional │modificările ulterioare │ │Naţional │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │41. │Ministerul │Centrul de Pregătire │Hotărârea Guvernului │Preia Centrul European │Centrul de Pregătire │ 9 │
  │ │Culturii, Cultelor│Profesională în Cultură│nr. 1.878/2005 privind │de Cultură din Sinaia şi │Profesională în Cultură │ │
  │ │şi Patrimoniului │Finanţat din venituri │înfiinţarea Centrului de │Institutul de Memorie │Finanţat din venituri │ │
  │ │Naţional │proprii │Pregătire Profesională │Culturală │proprii │ │
  │ │ │ │în Cultură, publicată în │ │ │ │
  │ │ │ │Monitorul Oficial al │ │ │ │
  │ │ │ │României, Partea I, │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 40 din 17 ianuarie │ │ │ │
  │ │ │ │2006 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │42. │Ministerul │Centrul European de │Hotărârea Guvernului │Desfiinţare, ca urmare a │Centrul de Pregătire │ 8 │
  │ │Culturii, Cultelor│Cultură din Sinaia │nr. 9/2009 privind │comasării prin absorbţie │Profesională în Cultură │ │
  │ │şi Patrimoniului │Finanţat din venituri │funcţionarea Ministerului │cu Centrul de Pregătire │Finanţat din venituri │ │
  │ │Naţional │proprii şi subvenţii │Culturii, Cultelor şi │Profesională în Cultură │proprii │ │
  │ │ │acordate de la bugetul │Patrimoniului Naţional, │Schimbarea regimului │ │ │
  │ │ │de stat, prin bugetul │publicată în Monitorul │de finanţare │ │ │
  │ │ │Ministerului Culturii, │Oficial al României, │ │ │ │
  │ │ │Cultelor şi │Partea I, nr. 38 din │ │ │ │
  │ │ │Patrimoniului Naţional │21 ianuarie 2009, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │43. │Abrogată │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │44. │Ministerul │Institutul Naţional │Ordonanţa de urgenţă a │Desfiinţare, cu preluarea │Institutul de Investigare │ 9 │
  │ │Culturii, Cultelor│pentru Memoria Exilului│Guvernului nr. 64/2003 │activităţii de către │a Crimelor Comunismului şi│ │
  │ │şi Patrimoniului │Românesc │pentru stabilirea unor │Institutul de Investigare │Memoria Exilului Românesc,│ │
  │ │Naţional │Finanţat din venituri │măsuri privind │a Crimelor Comunismului │în subordinea Guvernului │ │
  │ │ │proprii şi subvenţii │înfiinţarea, organizarea, │din subordinea │şi coordonarea primului- │ │
  │ │ │acordate de la bugetul │reorganizarea sau │Secretariatului General │ministru │ │
  │ │ │de stat │funcţionarea unor │al Guvernului │Finanţat integral de la │ │
  │ │ │ │structuri din cadrul │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │ │aparatului de lucru al │ │bugetul Secretariatului │ │
  │ │ │ │Guvernului, a │ │General al Guvernului │ │
  │ │ │ │ministerelor, a altor │ │ │ │
  │ │ │ │organe de specialitate │ │ │ │
  │ │ │ │ale administraţiei publice│ │ │ │
  │ │ │ │centrale şi a unor │ │ │ │
  │ │ │ │instituţii publice, │ │ │ │
  │ │ │ │publicată în Monitorul │ │ │ │
  │ │ │ │Oficial al României, │ │ │ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 464 din │ │ │ │
  │ │ │ │29 iunie 2003, aprobată │ │ │ │
  │ │ │ │cu modificări prin Legea │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 194/2004, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările ulterioare │ │ │ │
  │ │ │ │Hotărârea Guvernului │ │ │ │
  │ │ │ │nr. 656/2003 privind │ │ │ │
  │ │ │ │înfiinţarea Institutului │ │ │ │
  │ │ │ │Naţional pentru Memoria │ │ │ │
  │ │ │ │Exilului Românesc, │ │ │ │
  │ │ │ │publicată în Monitorul │ │ │ │
  │ │ │ │Oficial al României, │ │ │ │
  │ │ │ │Partea I, nr. 417 din │ │ │ │
  │ │ │ │13 iunie 2003, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificările ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │45. │Ministerul │Centrul Cultural "Sala │Hotărârea Guvernului │Reducere de posturi │Centrul pentru Artele │ 10 │
  │ │Culturii, Cultelor│Palatului" │nr. 1.088/2006 privind │ │Spectacolului "Sala │ │
  │ │şi Patrimoniului │Finanţat din venituri │înfiinţarea Centrului │ │Palatului" │ │
  │ │Naţional │proprii şi subvenţii │Cultural "Sala Palatului",│ │în subordinea Guvernului │ │
  │ │ │acordate de la bugetul │publicată în Monitorul │ │Finanţat din venituri │ │
  │ │ │de stat, prin bugetul │Oficial al României, │ │proprii şi subvenţii │ │
  │ │ │Ministerului Culturii, │Partea I, nr. 731 din │ │acordate de la bugetul │ │
  │ │ │Cultelor şi │28 august 2006, cu │ │de stat, prin bugetul │ │
  │ │ │Patrimoniului Naţional │modificările şi │ │Ministerului Culturii, │ │
  │ │ │ │completările ulterioare │ │Cultelor şi │ │
  │ │ │ │ │ │Patrimoniului Naţional │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │46. │Ministerul │Centrul Naţional al │Hotărârea Guvernului │Reducere de posturi │Centrul Naţional al │ 13 │
  │ │Culturii, Cultelor│Cinematografiei │nr. 1.064/2005 privind │ │Cinematografiei │ │
  │ │şi Patrimoniului │Finanţat din venituri │reorganizarea şi │ │Finanţat din venituri │ │
  │ │Naţional │proprii şi subvenţii │funcţionarea Centrului │ │proprii şi subvenţii de la│ │
  │ │ │de la bugetul de stat, │Naţional al │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │prin bugetul │Cinematografiei, │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Ministerului Culturii, │publicată în Monitorul │ │Culturii, Cultelor şi │ │
  │ │ │Cultelor şi │Oficial al României, │ │Patrimoniului Naţional │ │
  │ │ │Patrimoniului Naţional │Partea I, nr. 914 din │ │ │ │
  │ │ │ │12 octombrie 2005 │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │47. │Ministerul │Centrul Naţional al │Hotărârea Guvernului │Reducere de posturi │Centrul Naţional al │ 2 │
  │ │Culturii, Cultelor│Dansului Bucureşti │nr. 1.123/2004 privind │ │Dansului Bucureşti │ │
  │ │şi Patrimoniului │Finanţat din venituri │înfiinţarea Centrului │ │Finanţat din venituri │ │
  │ │Naţional │proprii şi din │Naţional al Dansului │ │proprii şi din subvenţii │ │
  │ │ │subvenţii de la bugetul│Bucureşti, publicată în │ │de la bugetul de stat, │ │
  │ │ │de stat, prin bugetul │Monitorul Oficial al │ │prin bugetul Ministerului │ │
  │ │ │Ministerului Culturii, │României, Partea I, │ │Culturii, Cultelor şi │ │
  │ │ │Cultelor şi │nr. 680 din 28 iulie 2004,│ │Patrimoniului Naţional │ │
  │ │ │Patrimoniului Naţional │cu modificările ulterioare│ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 48.│Ministerul │Administraţia Fondului │Hotărârea Guvernului │Reducere de posturi │Administraţia Fondului │ 6 │
  │ │Culturii,Cultewlor│Cultural Naţional │nr. 802/2005 privind │ │Cultural Naţional │ │
  │ │şi Patrimoniului │Finanţată de venituri │organizarea şi │ │Finanţată din venituri │ │
  │ │Naţional │proprii şi subvenţii │funcţionarea │ │proprii şi subvenţii │ │
  │ │ │acordate de la bugetul │Administraţiei Fondului │ │acordate de la bugetul │ │
  │ │ │de stat, prin bugetul │Cultural Naţional, │ │de stat, prin bugetul │ │
  │ │ │Ministerului Culturii, │publicată în Monitorul │ │Ministerului Culturii, │ │
  │ │ │Cultelor şi │Oficial al României, │ │Cultelor şi Patrimoniului │ │
  │ │ │Patrimoniului Naţional │Partea I, nr. 697 din 3 │ │Naţional │ │
  │ │ │ │august 2005, cu │ │ │ │
  │ │ │ │modificări ulterioare │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 49.│Ministerul │Centrul Naţional de │Art. 21 din Hotărârea │Reducere de posturi │Centrul Naţional de │ 3 │
  │ │Tineretului şi │Formare şi │Guvernului nr. 1.721/2008 │ │Formare şi Perfecţionare │ │
  │ │Sportului │Perfecţionare a │privind organizarea şi │ │a Antrenorilor Finanţat │ │
  │ │ │Antrenorilor │funcţionarea Ministerului │ │din venituri proprii şi │ │
  │ │ │Finanţat din venituri │Tineretului şi Sportului, │ │subvenţii acordate de la │ │
  │ │ │proprii şi subvenţii │publicată în Monitorul │ │bugetul de stat, prin │ │
  │ │ │de la bugetul de stat, │Oficial al României, │ │bugetul Ministerului │ │
  │ │ │prin bugetul │Partea I, nr. 26 din 13 │ │Tineretului şi Sportului │ │
  │ │ │Ministerului │ianuarie 2009, cu │ │ │ │
  │ │ │Tineretului şi │completările ulterioare │ │ │ │
  │ │ │Sportului │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼───────┤
  │ 50.│Ministerul │Aeroclubul României │Hotărârea Guvernului │Schimbarea regimului de │Aeroclubul României │ 0 │
  │ │Transportului şi │Finanţat integral de la│nr. 567/1991 privind │finanţare │Finanţat din venituri │ │
  │ │Infrastructurii │bugetul de stat │organizarea şi │ │proprii şi subvenţii │ │
  │ │ │ │funcţionarea Aeroclubului │ │acordate de la bugetul │ │
  │ │ │ │României, republicată în │ │de stat, prin bugetul │ │
  │ │ │ │Monitorul Oficial al │ │Ministerului │ │
  │ │ │ │României, Partea I, nr. │ │Transporturilor şi │ │
  │ │ │ │291 din 15 decembrie 1995,│ │Infrastructurii │ │
  │ │ │ │cu modificările ulterioare│ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴───────┘

  -----------------
  Poziţia 43 din anexa 2 a fost abrogată de alin. (2) al art. X din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011.
  --------