ORDONANŢĂ nr. 32 din 14 iulie 2005
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 28 iunie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Centrele de permanenţă se organizează în zone izolate sau greu accesibile ori în localităţi din mediul urban sau rural în care direcţiile de sănătate publică, respectiv direcţiile medicale din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, consideră că este necesară asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare."
  2. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) centrele de permanenţă organizate în cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, care se înfiinţează în zonele stabilite de direcţiile medicale din structura ministerelor şi instituţiilor respective, cu acordul Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, respectiv al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."
  3. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) centrele de permanenţă organizate în cadrul ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, pentru care condiţiile necesare funcţionării, inclusiv dotarea cu medicamente şi materiale sanitare pentru trusele de urgenţă, se asigură de ministerele şi instituţiile centrale în structura cărora se organizează centrele respective."
  4. La articolul 7, litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) medicii de familie care domiciliază în localitatea respectivă, în zonele în care nu există posibilitatea asocierii medicilor în vederea organizării unui centru de permanenţă, precum localităţi izolate, greu accesibile, cu un număr mic de locuitori şi cu un număr redus de medici, conform unui program stabilit de medicii respectivi cu direcţia de sănătate publică judeţeană."
  5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Centrele de permanenţă vor funcţiona cu un număr de minimum 3 medici de familie, care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele medicale din teritoriul arondat centrului respectiv.
  (2) În situaţia în care medicii de familie nu pot fi asiguraţi din unităţile administrativ-teritoriale respective sau din unităţile sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, pot participa la asociere medici din unităţile administrativ-teritoriale, altele decât cele arondate centrului.
  (3) Direcţiile de sănătate publică, respectiv direcţiile medicale din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, numesc pentru fiecare centru de permanenţă un medic coordonator dintre medicii de familie asociaţi."
  6. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:
  "(2) Plata personalului mediu sanitar prevăzut la alin. (1) se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare."
  7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - Centrul de permanenţă este deservit de ambulanţele celei mai apropiate substaţii a serviciului judeţean de ambulanţă, respectiv de serviciile de ambulanţă organizate de ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, care au înfiinţate centre de permanenţă."
  8. La articolul 12, litera d) va avea următorul cuprins:
  "d) numărul de telefon al substaţiei serviciului judeţean de ambulanţă, respectiv al celui mai apropiat serviciu de ambulanţă organizat de ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie."
  9. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - Dispoziţiile referitoare la funcţionarea centrelor de permanenţă din cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006."


  Articolul II

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul sănătăţii,
  Mircea Cinteză
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul apărării naţionale,
  Teodor Atanasiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 14 iulie 2005.
  Nr. 32.
  ______________