HOTĂRÂRE nr. 224 din 21 mai 1993
privind atribuirea codului fiscal pentru plătitorii de impozite şi taxe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL Nr. 118 din 4 iunie 1993  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Persoanele fizice şi juridice, care, prin actul legal de constituire sau prin autorizaţii eliberate în acest scop, au dreptul sa producă, sa execute lucrări sau sa presteze servicii, sa importe şi sa comercializeze produse sau sa desfăşoare alte activităţi cu caracter social-filantropic, de natura politica, sindicala, civică, religioasă, plătitoare de impozite şi taxe la buget, sînt obligate sa completeze şi sa depună declaraţia de înregistrare model IMP 1, anexa la prezenta hotărîre, în vederea atribuirii codului fiscal şi a eliberării certificatului de înregistrare fiscală.
  Declaraţiile de înregistrare se depun la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti sau la administraţiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 5 zile de la eliberarea certificatului de înmatriculare sau a autorizaţiei de funcţionare.
  Persoanele fizice şi juridice care nu au depus declaraţia prevăzută în Hotărîrea Guvernului nr. 349/1992 sînt obligate ca, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, sa depună declaraţia de înregistrare model IMP 1, în vederea atribuirii codului fiscal la organele financiare prevăzute mai sus.


  Articolul 2

  Instituţiile publice ai căror conducători îndeplinesc atributele ordonatorilor de credite, precum şi unităţile din subordinea acestora care funcţionează pe principiul mijloacelor extrabugetare sau cu subvenţii de la buget şi care întocmesc bilanţ contabil distinct au obligaţia sa completeze şi sa depună declaraţia de înregistrare model IMP 2, anexa la prezenta hotărîre, la organele fiscale prevăzute la art. 1, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri sau în termen de 5 zile de la data înfiinţării, în vederea atribuirii codului fiscal.


  Articolul 3

  Persoanele juridice care au subunitati trebuie sa depună pentru acestea declaraţia de înregistrare model IMP 1 ori IMP 2, după caz, la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti sau la administraţiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în funcţie de sediul subunitatilor.
  La declaraţia de înregistrare se va alătură în copie certificatul de înregistrare fiscală a declarantului cu sediul central.


  Articolul 4

  Reprezentantele societăţilor comerciale sau organizaţiilor economice străine, precum şi ale organizaţiilor şi organismelor internaţionale care funcţionează pe teritoriul României se supun prevederilor de la art. 1.


  Articolul 5

  Modificările intervenite în datele declarate iniţial, inclusiv încetarea activităţii, se comunica organelor fiscale prevăzute la art. 1, în mod obligatoriu în termen de 15 zile de la data survenirii acestora.


  Articolul 6

  Pe baza declaraţiei depuse de plătitorii de impozite şi taxe, organele fiscale prevăzute la art. 1 vor atribui codul fiscal unic şi vor elibera certificatul de înregistrare fiscală în termen de 15 zile de la data depunerii declaraţiei.
  Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sînt obligate sa transmită organului fiscal, pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea plătitorul de impozite şi taxe, informaţiile referitoare la înregistrarea acestuia.


  Articolul 7

  Toate documentele întocmite de plătitorii de impozite şi taxe referitoare la importuri, vînzarea produselor, prestarea serviciilor, precum şi la plata obligaţiilor către bugetul de stat şi către terţi vor avea obligatoriu înscris codul fiscal.
  Societăţile bancare, precum şi organele fiscale nu vor onora documentele prezentate de plătitorii de impozite şi taxe dacă acestea nu au înscris codul fiscal.


  Articolul 8

  Constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sînt considerate infracţiuni:
  a) nedepunerea în termen a declaraţiei de înregistrare, de modificare sau de încetare a activităţii;
  b) depunerea de declaraţii de înregistrare fictive, neconforme cu realitatea;
  c) prezentarea şi primirea documentelor prevăzute la art. 7 care nu au înscris codul fiscal;
  d) înscrierea pe documente a unor coduri fiscale false.
  Abaterile prevăzute mai sus se sancţionează cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei.
  Constatarea abaterilor şi aplicarea amenzilor se fac de către organele de specialitate din subordinea Ministerului Finanţelor.
  Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968.


  Articolul 9

  Prevederile prezentei hotărîri se aplica începînd cu data de 1 iunie 1993.
  Pe aceeaşi data se abroga Hotărîrea Guvernului nr. 349/1992 privind înregistrarea fiscală a agenţilor economici plătitori de impozite şi taxe.
  Codurile fiscale atribuite conform Hotărîrii Guvernului nr. 349/1992 rămîn valabile.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu

  DECLARAŢII

      -------------------
      Cod formular: IMP 1
      -------------------
      DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE
  pentru plătitorii de impozite
    1. Felul declaraţiei:
    1.1. Declaraţie de înregistrare ca plătitor !....!
    1.2. Declaraţie de modificare a datelor iniţiale !....!
    1.3. Declaraţie de încetare a activităţii !....!
    1.4. Declaraţie de fuzionare !....!
    1.5. Declaraţie de înregistrare ca plătitor (pentru declaraţii cu
          sediul central în străinătate) !....!
    1.6. Declaraţie de identificare a sediului central pentru
          plătitorii ce depun declaraţii de tip 1.5. !....!
    2. Date de identificare a plătitorului:
    2.1. Cod fiscal...............
    2.2. - Denumirea plătitorului..............
          - Adresa:
    2.3. Judeţul.......... cod...........
    2.4. Localitatea .................... sector..........
    2.5. Codul poştal..................
    2.6. Str., nr. etc. ................
    2.7. Telefon........ Telex.......... Fax............
    2.8. -Nr. de înmatriculare la Registrul comerţului, conform Legii nr.26/1990.
          ...........sau numărul autorizaţiei sau hotărîrii judecătoreşti........
    2.9. -Codul statistic SIRUES.........
    2.10. -Felul sediului:central.....filiala....sucursala...reprezentanta.......
    2.11. -Număr sucursale.........Număr filiale.........
    2.12. -Codul fiscal al declarantului de la sediul central (pentru filiala,sucursala)............
    3. Forma de proprietate:.............
    4. Forma juridică:...................
    5. Ministerul coordonator pentru agenţii economici cu capital de stat (conform Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea şi centralizarea raportarilor lunare şi trimestriale - nomenclator titular/departament)
          cod............ denumire...............
    6. Conturi bancare:
   ------------------------------------------------------------------------------
          Banca Contul
  -------------------------------------------------------------------------------
    7. Cifra de afaceri (vînzări):
    7.1. Cifra de afaceri (mii lei).............
    8. Doriţi sa optati pentru plata TVA?.............
    9. Data încetării activităţii: ziua....luna.......anul......
   10. Codul fiscal al unităţii rezultate în urma fuzionării:...........
  -------------------------------------------------------------------------------
      DECLAR CA CELE MENŢIONATE MAI SUS SÎNT ADEVĂRATE SI CORECTE
      Numele persoanei care face declaraţia...............
      Titlul persoanei care face declaraţia.................
      Semnătura.................Ştampila
      Data........ TALON 1
  -------------------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------------------
      SE COMPLETEAZĂ DE PERSONALUL ORGANULUI FISCAL
      - Cod organ fiscal:...............
      - Numărul de înregistrare: ............
      - Data înregistrării: ziua.....luna........ anul........
      - Numele şi prenumele persoanei care a verificat:...............
                                                            TALON 2
  -------------------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------------------
     SE DETAŞEAZĂ SI SE DA PERSOANEI CARE FACE DECLARAŢIA
     - Plătitorul.....................
       a depus declaraţia de înregistrare pentru plătitorii de impozite la.......
     - Numărul de înregistrare:.......................
     - Data înregistrării: ziua...... luna........ anul...................
                                                            TALON 3
  -------------------------------------------------------------------------------

  INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A DECLARAŢIEI DE ÎNREGISTRARE
  Formularul se completează la masina de scris sau la echipamente similare.
  Capitolul 1 - Felul declaraţiei
  Se marchează cu X unul din punctele 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., după caz.
  O declaraţie tip 1.2. se completează cînd se modifica una dintre datele din capitolele 2 - 8 inclusiv.
  Orice declarant cu sediul central în afară graniţelor tarii este obligat sa completeze o declaraţie de tip 1.6., numai capitolul 2 prin care declara date de identificare a sediului central şi o declaraţie de tip 1.5., prin care îşi declara datele proprii de identificare. In cazul declaraţiei de tip 1.6., la rubrica 2.3. se completează ţara de domiciliu a declarantului de la sediul central. In cazul fuzionării, plătitorul care încetează sa existe completează o declaraţie de tip 1.4.
  Pentru cazul încetării activităţii, după completarea datelor de identificare cuprinse în capitolul 2 se trece direct la capitolul 9.
  Capitolul 2 - Date de identificare a plătitorului
  2.1. Se completează obligatoriu Cod fiscal pentru declaraţiile de tip 1.2., 1.3., 1.4.
  Se completează obligatoriu de către toţi declarantii, persoane juridice sau fizice, punctele 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. şi 2.8.
  2.7. Se completează dacă exista telefon, telex sau fax
  2.8. Se completează obligatoriu de toţi plătitorii înscrişi la Registrul comerţului.
  2.11. Se completează numai de agenţii economici care au sucursale şi filiale.
  La 2.10. se marchează cu X felul sediului declarantului.
  2.12. Se completează numai dacă declarantul este o sucursala sau o filiala a unui agent economic.
  Capitolul 3 - Forma de proprietate
  Se alege forma de proprietate corespunzătoare situaţiei şi se completează codul în declaraţie:
  a) proprietate integral de stat:
  regii autonome 11, societăţi comerciale 12, alte unităţi economice 13
  b) proprietate mixtă (de stat şi privată):
  - de stat autohton şi străin 21
  - de stat şi privat autohton şi străin 22
  - de stat şi privat autohton 23
  - de stat şi privat străin 24
  c) proprietate privată:
  - cu capital privat autohton 31
  - cu capital privat autohton şi străin 32
  - cu capital privat străin 33
  - asociaţii agricole 34
  - persoane fizice înmatriculate la Registrul comerţului 35
  - alte persoane fizice care exercita activităţi impozabile 36
  d) proprietate cooperatistă:
  - cooperative agricole 41
  - cooperative meşteşugăreşti 42
  - cooperative de consum 43
  - cooperative de credit 44
  - alte unităţi cooperatiste 45
  e) proprietate obsteasca:
  - societăţi comerciale aparţinînd organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti 56
  - agenţi economici neorganizati în societăţi comerciale, aparţinînd organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti 57.
  Capitolul 4 - Forma juridică:
  - societăţi comerciale cu răspundere limitată S.R.L.
  - societăţi comerciale pe acţiuni S.A.
  - societăţi comerciale în nume colectiv S.N.C.
  - societăţi comerciale în comandită simpla S.C.S.
  - Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni S.C.A.
  - regii autonome R.A.
  - organizaţii cooperatiste - meşteşugăreşti O.C.1
  - consum O.C.2
  - credit O.C.3
  - locaţie de gestiune LOC
  - concesiune CON
  - închiriere INC
  - asociaţii familiale ASF
  - persoane fizice autorizate sa desfăşoare o activitate independenta PFA.
  Capitolul 5 - Ministerul coordonator
  Se completează numai de agenţii economici cu capital de stat.
  Capitolul 6 - Conturi bancare
  Se completează numai de agenţii care au conturi deschise la bănci.
  Capitolul 7 - Cifra de afaceri
  7.1. Se completează obligatoriu cifra de afaceri estimată pe 12 luni. Plătitorii de impozite şi taxe care au filiale şi sucursale vor completa cifra de afaceri totală ţinînd cont şi de activitatea subunitatilor, iar subunităţile, numai propria cifra de afaceri. Cifra de afaceri se completează în mii lei.
  Capitolul 8
  Se completează cu D sau N numai de agenţii economici cu cifra de afaceri de pînă la 10 milioane lei anual. In cazul în care răspunsul este afirmativ, se va completa formularul tip cerere de înregistrare ca plătitor de taxa pe valoarea adăugată prin opţiune.
  Capitolul 9
  Se completează în cazul încetării activităţii.
  TALON 2
  Cod organ fiscal: este codul local al unităţii fiscale unde este arondat agentul economic.
  Numărul de înregistrare: este numărul de înregistrare a declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unităţi fiscale.
  --------------------
  Cod formular: IMP 2
  --------------------
       DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE
  pentru instituţiile publice
    1. Felul declaraţiei:
    1.1. Declaraţie de înregistrare ca plătitor ......
    1.2. Declaraţie de modificare a datelor iniţiale ......
    1.3. Declaraţie de fuzionare ......
    1.4. Declaraţie de încetare a activităţii ......
    2. Date de identificare a instituţiei:
    2.1. Cod fiscal..........
    2.2. - Denumirea instituţiei publice.............
          - Adresa:
    2.3. Judeţul ............
    2.4. Localitatea..........
    2.5. Codul poştal...........
    2.6. Str., nr. etc............
    2.7. Telefon.........Telex........Fax........
    2.8. Actul normativ de înfiinţare.............
    2.9. Codul statistic SIRUES.............
    2.10. Felul ordonatorului de credite: principal.......
                                             secundar........
                                             tertiar.........
    3. Sectorul de activitate ( se marchează cu X unul din sectoare):
    3.1. Învăţămînt ........
    3.2. Sănătate ........
    3.3. Cultura şi arta ........
    3.4. Asistenta socială ........
    3.5. Gospodărie comunală şi locuinţe ........
    3.6. Apărare ........
    3.7. Ordine publica ........
    3.8. Autorităţi publice ........
    3.9. Transporturi şi comunicaţii ........
    3.10. Alte activităţi ........
    4. Sistemul de finanţare (se marchează cu X unul din sisteme):
    4.1. Integral din bugetul de stat sau bugetele locale, după caz,
          în funcţie de subordonarea acestora .........
    4.2. Integral de la bugetul de stat sau bugetele locale care
          gestionează şi mijloace extrabugetare .........
    4.3. Din venituri extrabugetare si, în completare,
         subvenţii de la buget .........
    4.4. Integral din venituri extrabugetare .........
    4.5. Din fonduri cu destinaţie specială stabilite prin lege a se
          finanta din aceste venituri .........
    5. Organul tutelar:
          (ordonator principal sau secundar de credite, după caz)
    5.1. Minister sau instituţie centrala cod....... denumire...............
                                                      (din clasificatia bugetară)
    5.2. Consiliul judeţean cod...............denumire.............
    5.3. Consiliul local cod...............denumire.............
    6. Data încetării activităţii: ziua.....luna.......anul........
    7. Codul fiscal al unităţii rezultate în urma fuzionării:............
  -------------------------------------------------------------------------------
       DECLAR CA CELE MENŢIONATE MAI SUS SÎNT CORECTE SI CORESPUND REALITĂŢII
       Ordonator de credite...................................................
       Titlul persoanei care face declaraţia..................................
       Semnătura.................Ştampila
       Data......................
                                                                       TALON 1
  -------------------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------------------
       SE COMPLETEAZĂ DE PERSONALUL ORGANULUI FISCAL
       - Cod organ fiscal:............
       - Numărul de înregistrare: .......
       - Data înregistrării: ziua.......luna.........anul.......
       - Numele şi prenumele persoanei care a verificat: .................
                                                                       TALON 2
  ...............................................................................
       SE DETAŞEAZĂ SI SE DA PERSOANEI CARE FACE DECLARAŢIA
       - Plătitorul ....................
         a depus declaraţia de înregistrare pentru plătitorii de impozite la.....
       - Numărul de înregistrare: .................
       - Data înregistrării: ziua.....luna.......anul........
                                                                       TALON 3
  -------------------------------------------------------------------------------

  INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A DECLARAŢIEI DE ÎNREGISTRARE
  Formularul se completează la masina de scris sau la echipamente similare.
  Capitolul 1 Felul declaraţiei
  Se marchează cu X unul din punctele 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., după caz. O declaraţie de tip 1.2. se completează cînd se modifica una dintre datele din capitolele 2 - 5 inclusiv. Pentru cazul încetării activităţii, se completează declaraţia 1.4., capitolele 2 şi 6.
  In cazul fuzionării, instituţia care încetează de a exista completează o declaraţie de tip 1.4.
  Capitolul 2 Date de identificare a plătitorului
  2.1. Se completează obligatoriu Cod fiscal pentru declaraţiile de tip 1.2.,
  1.3., 1.4.
  Se completează obligatoriu de către toţi declarantii punctele 2.2., 2.3.,
  2.4., 2.5., 2.6., şi 2.8.
  2.7. Se completează dacă exista telefon, telex sau fax.
  Capitolul 3 Sectorul de activitate
  Se marchează cu X unul dintre sectoarele de activitate.
  Capitolul 4 Sistemul de finanţare
  Se marchează cu X unul dintre sisteme.
  Capitolul 5 Organul tutelar
  5.2. Se completează cod judeţ.
  5.3. Se completează codul consiliilor locale atribuit pe plan local de Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, de la 001 la 999.
  Capitolul 7 se completează numai în cazul unei declaraţii de tip 1.4.
  TALON 2
  Cod organ fiscal: este codul local al unităţii fiscale unde este arondata instituţia publica.
  Numărul de înregistrare: este numărul de înregistrare a declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unităţi fiscale.
  ----------------