CERINŢE MINIME din 26 iulie 2006 (*actualizate*)
privind semnalizarea pe recipiente şi conducte
(actualizate la data de 1 iunie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  1. Containerele utilizate la locul de muncă pentru substanţe sau amestecuri chimice clasificate ca fiind periculoase conform criteriilor pentru clasele de pericol fizic sau pentru sănătate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, aşa cum a fost modificat prin amendamentele sale (Regulamentul nr. 1.272/2008), şi containerele utilizate pentru depozitarea unor astfel de substanţe sau amestecuri periculoase, precum şi conductele situate la vedere şi care conţin sau transportă astfel de substanţe şi amestecuri periculoase trebuie să fie etichetate cu pictograme de pericol relevante, în conformitate cu dispoziţiile regulamentului respectiv.
  Prima teză nu se aplică containerelor folosite la locul de muncă pentru perioade scurte de timp şi nici containerelor al căror conţinut se schimbă frecvent, în cazul în care se iau măsuri alternative adecvate, în special pentru informare şi/sau formare, asigurându-se astfel un nivel uniform de protecţie.
  Etichetele prevăzute la prima teză pot fi:
  a) înlocuite cu panourile de avertizare stabilite în anexa nr. 2, preluându-se aceeaşi pictogramă sau simbol. În cazul în care nu există niciun panou de avertizare echivalent la pct. 3.2 din anexa nr. 2, trebuie utilizată pictograma de pericol relevantă stabilită în anexa V la Regulamentul nr. 1.272/2008;
  b) completate cu informaţii suplimentare, cum ar fi numele şi/sau formula substanţei sau amestecului periculos şi detalii privind pericolul;
  c) completate sau înlocuite cu panouri care sunt aplicabile în Uniunea Europeană pentru transportul substanţelor sau amestecurilor periculoase, în cazul transportului containerelor la locul unde se lucrează.
  ----------
  Pct. 1 al anexei 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.
  2. Semnalizarea trebuie să fie amplasată în următoarele condiţii:
  a) pe partea/părţile vizibilă/vizibile;
  b) sub formă rigidă, autocolantă sau pictată.
  3. Caracteristicile intrinseci prevăzute la pct. 1.4 din anexa nr. 2 şi condiţiile de utilizare prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2 privind panourile de semnalizare de aplică, dacă este cazul, etichetării prevăzute la pct. 1 din prezenta anexă.
  4. Fără a aduce atingere prevederilor pct. 1, 2 şi 3, etichetele utilizate pe conducte trebuie amplasate vizibil, în vecinătatea locurilor care prezintă cele mai mari pericole, cum ar fi vanele şi punctele de racordare, şi la distanţe aproximativ egale.
  5. Suprafeţele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanţelor sau a amestecurilor periculoase în cantităţi mari trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător. Aceste panouri trebuie să fie dintre cele enumerate la pct. 3.2 din anexa nr. 2 sau marcate în conformitate cu pct. 1 din prezenta anexă.
  Face excepţie cazul în care ambalajele sau recipientele sunt etichetate corespunzător, ţinându-se seama de prevederile pct. 1.5 din anexa nr. 2 referitoare la dimensiuni.
  Depozitarea mai multor substanţe sau preparate periculoase poate fi indicată prin panoul de avertizare "pericol general".
  Panourile sau etichetele menţionate anterior trebuie să fie plasate, după caz, în apropierea suprafeţei de depozitare sau pe uşa de acces la depozitul respectiv.
  ----------
  Pct. 5 al anexei 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.
  -----