ORDIN nr. 4.399 din 28 iunie 2005
pentru echivalarea funcţiilor şi gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 15 iulie 2005  În temeiul art. 19 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
  ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Funcţiile şi gradele de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare se echivalează cu funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin această lege, după cum este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Unităţile şi instituţiile sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, precum şi compartimentele de specialitate ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării vor duce la îndeplinire prezentul ordin.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.893/2004 privind Instrucţiunile pentru echivalarea funcţiilor şi gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 8 iunie 2004.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Mircea Miclea
  Bucureşti, 28 iunie 2005.
  Nr. 4.399.


  Anexa
  ECHIVALAREA
  funcţiilor şi gradelor de cercetare-dezvoltare
  dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003
  privind Statutul personalului de
  cercetare-dezvoltare, cu funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale
  de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003

  Articolul 1

  Prin unităţi de cercetare-dezvoltare se înţelege unităţile şi instituţiile sistemului naţional de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 2

  Funcţiile de execuţie de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare sunt echivalente cu funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003, pentru personalul de cercetare-dezvoltare şi personalul auxiliar, după cum urmează:
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale, din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, ale personalului de cercetare-dezvoltare cu studii superioare:
  1. cercetător ştiinţific principal gradul I, cercetător principal gradul I*) - echivalente cu cercetător ştiinţific gradul I;
  2. cercetător ştiinţific principal gradul II, cercetător principal gradul II*) - echivalente cu cercetător ştiinţific gradul II;
  3. cercetător ştiinţific principal gradul III, cercetător principal gradul III - echivalente cu cercetător ştiinţific gradul III;
  4. cercetător ştiinţific, cercetător - echivalente cu cercetător ştiinţific;
  5. asistent de cercetare ştiinţifică, asistent de cercetare ştiinţifică stagiar, asistent de cercetare - echivalente cu asistent de cercetare ştiinţifică.
  b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale, din activitatea de dezvoltare tehnologică, ale personalului de cercetare-dezvoltare cu studii superioare tehnice:
  1. inginer proiectant principal gradul I, inginer tehnolog principal gradul I, inginer de dezvoltare tehnologică gradul I - echivalente cu inginer de dezvoltare tehnologică gradul I;
  2. inginer proiectant principal gradul II, inginer tehnolog principal gradul II, inginer de dezvoltare tehnologică gradul II - echivalente cu inginer de dezvoltare tehnologică gradul II;
  3. inginer proiectant principal gradul III, inginer tehnolog principal gradul I, inginer de dezvoltare tehnologică gradul III - echivalente cu inginer de dezvoltare tehnologică gradul III;
  4. inginer proiectant, inginer tehnolog, inginer de dezvoltare tehnologică - echivalente cu inginer de dezvoltare tehnologică.
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale, din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, ale personalului auxiliar cu studii medii:
  1. tehnician principal, proiectant principal, tehnician proiectant principal, asistent I, asistent treapta I - echivalente cu tehnician treapta I;
  2. tehnician, proiectant, tehnician proiectant, asistent II, asistent treapta II - echivalente cu tehnician treapta II;
  3. desenator tehnic principal, asistent III, asistent treapta III - echivalente cu tehnician treapta III;
  4. desenator tehnic, asistent stagiar, asistent - echivalente cu tehnician stagiar.


  Articolul 3

  (1) Funcţiile de execuţie din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică ale personalului auxiliar cu studii superioare, prevăzute la art. 9 din Legea nr. 319/2003, cum ar fi inginer, arhitect, chimist, fizician, matematician, economist, geolog, medic, biolog, biochimist, jurist, filolog şi alte funcţii asemenea, nu se echivalează.
  (2) Personalul auxiliar cu studii superioare din activitatea de cercetare-dezvoltare îşi păstrează încadrarea prevăzută în nomenclatoarele de funcţii ale celorlalte sectoare de activitate.


  Articolul 4

  (1) Echivalarea funcţiilor de execuţie din activitatea de dezvoltare tehnologică, prevăzute la art. 2 lit. b) şi c), se aplică personalului de cercetare ştiinţifică şi/sau de dezvoltare tehnologică, care participă la activitatea de cercetare ştiinţifică şi/sau dezvoltare tehnologică.
  (2) Prevederile art. 2 lit. b) şi c) nu se aplică proiectanţilor, proiectanţilor tehnologi care nu desfăşoară activitate de dezvoltare tehnologică, precum şi proiectanţilor pentru investiţii (pentru proiectări tehnologice de execuţie, utilităţi, construcţii şi instalaţii).


  Articolul 5

  Funcţiile de cercetător principal gradul I*) (sau de cercetător ştiinţific principal gradul I) şi de cercetător principal gradul II*) (sau de cercetător ştiinţific principal gradul II), dobândite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 65/2002 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, pot face obiectul echivalărilor prevăzute la art. 2 lit. a) numai dacă aceste funcţii au fost dobândite în condiţiile dispuse prin Ordonanţa Guvernului nr. 65/2002 şi menţinute prin Legea nr. 319/2003, şi anume încadrarea pe funcţii s-a făcut prin decizie a conducătorului unităţii de cercetare-dezvoltare emisă pe baza ordinului ministrului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare prin care au fost atribuite gradele profesionale.


  Articolul 6

  Pentru funcţiile de execuţie din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003, altele decât cele prevăzute la art. 2 pentru care s-au stabilit echivalenţele, echivalarea cu funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003 se va face prin decizie a conducătorului unităţii de cercetare-dezvoltare, emisă în baza propunerilor motivate ale consiliului ştiinţific sau ale organului ştiinţific echivalent acestuia din unitatea de cercetare-dezvoltare, şi avizate favorabil de Ministerul Educaţiei şi Cercetării - pentru activitatea de cercetare.


  Articolul 7

  Operarea în carnetele de muncă a echivalenţelor dintre funcţiile de execuţie din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, prevăzute la art. 2, se face prin decizie a conducătorului unităţii de cercetare-dezvoltare, emisă în baza prevederilor prezentului ordin.
  ------------