HOTĂRÂRE nr. 31 din 24 ianuarie 1996pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentațiilor de urbanism privind zone și stațiuni turistice și a documentațiilor tehnice privind construcții din domeniul turismului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 22 din 30 ianuarie 1996
  Guvernul României hotărăște:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Metodologia de avizare a documentațiilor de urbanism privind zone și stațiuni turistice și a documentațiilor tehnice privind construcții din domeniul turismului, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

  p. PRIM-MINISTRU
  DAN MIRCEA POPESCU,
  ministru de stat,
  ministrul muncii și protecției sociale
  Contrasemnează:
  Ministrul turismului,
  Dan Matei Agathon
  Ministrul lucrărilor publice
  și amenajării teritoriului,
  Marin Cristea


  Anexă

  METODOLOGIA
  de avizare a documentațiilor de urbanism privind zone și stațiuni turistice și a documentațiilor tehnice privind construcții din domeniul turismului

  Capitolul 1 Dispoziții generale1.1. Prin avizul Ministerului Turismului se urmărește:
  a) corelarea prevederilor din documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului privind zone și stațiuni turistice cu cerințele de dezvoltare turistica a acestora și cu caracteristicile specifice amenajărilor din domeniul turismului, aliniate la standardele interne și internaționale;
  b) valorificarea și protecția patrimoniului turistic prin dezvoltarea unui turism durabil și calitativ, în concordanta cu strategia și cu programul național din domeniu;
  c) creșterea competitivitatii ofertei turistice românești, ținând seama de criteriile de performanță specifice construcțiilor cu destinație turistica.
  1.2. Avizul de specialitate al Ministerului Turismului precede și constituie o condiție a eliberării autorizației de constituire/desființare pentru obiectivele din domeniul turismului, potrivit precizărilor de la pct. 2.1.2.1.3. Avizul emis menționează categoria în care poate fi încadrat obiectivul, cu condiția respectării și a celorlalte criterii privind clasificarea pe stele și categorii a structurilor de primire turistice, și constituie premisa acordării ulterioare a categoriei.


  Capitolul 2 Obiectivul avizării2.1. Avizul de specialitate al Ministerului Turismului se emite pentru:2.1.1. documentații de urbanism și amenajare a teritoriului privind zone și stațiuni turistice, cu regulamentele de urbanism aferente;2.1.2. documentații tehnice privind amplasamentul, conformarea și functionalitatea construcțiilor noi cu destinație turistica de tipul:
  a) structuri de primire turistice:– hotel, hotel-apartament, motel, vila, bungalou, cabana, sat de vacanta, camping, pensiune cu o capacitate mai mare de 3 camere, indiferent de categoria de confort a acestora;
  b) structuri de servire a mesei:– restaurant clasic, restaurant specializat, restaurant cu specific național sau local, braserie, berarie, gradina de vara, baruri de orice tip, unități de tip fast food-restaurant cu autoservire, bufet tip "expres", pizzerie, snack-bar-cofetarie, patiserie, organizate în:
  * unități amenajate în spații speciale destinate, cuprinse în structuri de primire turistice;
  * structuri independente, amplasate în cadrul stațiunii turistice;

  c) structuri de agrement turistic:– cluburi, cazinouri, sali polivalente, instalații și dotări specifice agrementului turistic - transport turistic pe cablu, părții amenajate pentru practicarea schiului și altele asemenea;
  d) structuri de tratament balnear:– complexe de turism balnear;
  2.1.3. documentații privind functionalitatea specifică a construcțiilor existente din domeniul turismului, supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifica funcția turistica a acestora;2.1.4. documentații privind construcțiile ce urmează a fi modificate structural și funcțional în scopul primirii unei functionalitati cu profil turistic.


  Capitolul 3 Procedura de avizare3.1. Pentru avizarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului vizind domeniul turismului, prevăzute la cap. 2 pct. 2.1.1 din prezenta metodologie, se va prezenta partea scrisă și desenată, corespunzător fiecărui tip-faza a documentației, după caz, plan de amenajare a teritoriului - național, județean, plan urbanistic - general, zonal, de detaliu -, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.3.2. În vederea emiterii avizului Ministerului Turismului asupra documentațiilor privind construcții și amenajări din domeniul turismului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, se vor prezenta:
  a) cererea de solicitare a avizului din partea beneficiarului;
  b) certificatul de urbanism;
  c) documentația tehnica de execuție-proiect în faza pentru autorizare de construire, care va cuprinde:
  d) 1. piese scrise:– memoriu succint pentru fiecare specialitate în parte;– date și indicii care caracterizează construcția proiectata;
  d) 2. piese desenate:– planul cuprinzând încadrarea în teritoriu la una dintre scarile: 1:10.000; 1:2.000; 1:1.000;– planul de situație al imobilelor care fac obiectul avizării, la scara: 1:2.000 sau 1:1.000; 1:500; 1:200; 1:100, după caz, care va preciza:
  * parcela cadastrala pentru care a fost eliberat certificatul de urbanism;
  * amplasarea tuturor construcțiilor care se vor construi sau care se vor desfiinta;
  * accesele în incinta și în construcție;
  – plantații, spații verzi;– trasee de alimentare cu apa și canalizare;– planurile tuturor nivelurilor;– secțiuni care să cuprindă cota zero, cotele tuturor nivelurilor, înălțimea acoperișului și pantele acestuia;– toate fatadele care să cuprindă și clădirile invecinate, după caz, pentru construcțiile alipite unor imobile existente.

  Piesele desenate sus-menționate se vor prezenta la una dintre scarile: 1:100; 1:50 și, în mod excepțional, 1:20 pentru unele detalii de finisaje băi și de mobilare, specifice funcțiunii hoteliere a camerelor, pentru unități de categoria de confort de 4 și 5 stele.
  3.3. Elemente de analiza și criterii de avizare:3.3.1. Pentru documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului, analiza va avea în vedere elemente și criterii privind:
  a) interconectarea intereselor generale ale zonei cu strategia de dezvoltare a turismului;
  b) statuarea unei dezvoltări turistice durabile a zonei și a stațiunilor turistice;
  c) zonificarea teritorial-funcțională care să releve natura dominantă a activității de baza;
  d) reglementări specifice stațiunii turistice și/sau zonelor functionale din cadrul acesteia;
  e) prevederi privind delimitarea zonelor aferente obiectivelor protejate, monumente istorice și de arhitectura;
  f) prevederi privind delimitarea zonelor cu interdicție temporară sau definitivă de construire, de extinderi de construcții, precum și alte situații, după caz;
  g) prevederi de reabilitare, protejare și conservare a mediului, în funcție de principalele tipuri de resurse;
  h) dezvoltarea sistemului de rețele tehnico-edilitare în corelare cu necesitățile rezultate din asigurarea amplasamentelor pentru obiective turistice sau de alta natura în cadrul zonelor sau al stațiunilor turistice;
  i) destinația terenurilor în funcție de zonele de interes turistic, funcțiuni admise și interziceri;
  j) amplasarea construcțiilor în raport cu căile majore de circulație;
  k) rezervarea terenurilor, legată de rezolvarea problemelor de infrastructura turistica, circulație rutiera, parcaje publice, cît și a celor aferente obiectivelor turistice;
  l) prescripții legate de accesul la construcțiile turistice, precum și condițiile minimale de echipare edilitara, recomandări și prescripții vizind utilizarea unor materiale de construcții, finisaje exterioare inclusiv și, după caz, la acoperisuri și învelitori;
  m) prescripții referitoare la terenurile afectate de funcțiuni de utilitate publică, specifice stațiunilor turistice;
  n) protecția factorilor naturali din perimetrul zonelor și al stațiunilor turistice;
  o) protecția construcțiilor turistice existente, precum și a celor supuse avizării în vederea autorizării de construire;
  p) referiri asupra modului de utilizare a terenurilor prin evidentierea coeficientului de ocupare a acestora;
  r) alte situații specifice stațiunii turistice în contextul unor precizări de detaliu privind prescripții și recomandări generale, precum și specifice zonei și/sau stațiunilor turistice.
  3.3.2. Pentru analiza privind emiterea avizului specific asupra amplasamentului, conformarii și functionalitatii obiectivelor supuse avizării se vor avea în vedere, în principal, elemente și criterii cu referire la:
  a) respectarea prevederilor certificatului de urbanism;
  b) încadrarea în prevederile planului urbanistic general, zonal sau de detaliu, după caz;
  c) respectarea prevederilor privind încadrarea în măsuri de natura restrictiva unde, potrivit legii, s-a instituit un anumit regim de protecție, rezervații istorice și de arhitectura, parcuri naționale și balneare, rezervații naturale;
  d) condiții noi determinate ale amplasarii de construcții într-un cadru restrictionat, cu orientări ale dezvoltării de perspectiva pe anumite profiluri ale zonei, altele decît cele care au stat la baza aprobărilor inițiale, cai rutiere noi, rezerve naturale, facilități deosebite;
  e) avize prealabile de la factori implicați, pentru obiective și/sau lucrări având un înalt grad de complexitate;
  f) considerente asupra amplasamentului în contextul prevederilor normelor și ale criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistice, după caz, cu referire la caracteristicile terenului, cota pânzei de ape freatice, zone inundabile;
  g) accesul în zona și la obiectiv, drumuri și circulatii, accese pietonale și carosabile, parcaje, vecinătăți, sistematizare verticala;
  h) prevederi privind exploatarea rațională și protecția factorilor naturali și de mediu în stabilirea capacităților unor funcțiuni din cadrul obiectivelor analizate, amplasate în stațiuni turistice;
  i) posibilități de asigurare a calității produsului turistic în perspectiva, în funcție de rezervele omologate privind resursele naturale;
  j) dezvoltarea armonioasă și echilibrata în spațiul avut în vedere privind capacități de primire, alimentație pentru turism, tratament balnear, agrement , în cadrul stațiunii sau al zonelor functionale, stabilite prin planul urbanistic;
  k) prevederi privind echiparea cu utilități, racorduri, trasee, care pot afecta capacitatile existente în zona;
  l) prevederi privind respectarea normativelor și a criteriilor de performanță a construcțiilor din domeniu, de asigurare a functionalitatii și a gradului de confort vizind:– partiul de arhitectura, accese și evacuari, suprafețele încăperilor, situarea și orientarea acestora în cadrul obiectivului, înscrierea în parametrii tehnici specifici funcțiunilor privind iluminatul natural, izolarea fonica;
  m) prevederi și nivelul de echipare cu aparatura și/sau utilaje specifice și dotare, corespunzător gradului de confort preconizat;
  n) prevederi și nivelul de decorare și al amenajărilor interioare, finisaje, dotarea cu mobilier;
  o) respectarea fluxului tehnologic specific profilului activităților, determinat în stabilirea nivelului de confort al obiectivului, al capacităților, după caz, de cazare, alimentație pentru turism, tratament balnear, agrement turistic;
  p) organizarea spațiilor anexe și a fluxurilor tehnologice specifice spațiilor de producție gastronomica - bucatarii, preparari, depozitare, laboratoare, precum și a spațiilor tehnice - spălătorii, centrala termica, grupuri sanitare pentru personal.
  3.3.3. Comisia de avizare de specialitate a Ministerului Turismului poate refuza acordarea avizului atunci când:
  a) prin arhitectura practicată, dimensiuni, aspect exterior, finisaje, se modifica natura și caracterul zonei în care se vor amplasa viitoarele construcții ori nu se respecta prescripțiile stabilite prin actele normative;
  b) prin amplasament, structura capacităților sau profilul funcțional, noile construcții sau instalații pot compromite sau pot aduce prejudicii cadrului natural existent, mediului ambiant, peisajului caracteristic, resurselor naturale, salubritatii și/sau securității publice;
  c) terenurile pentru amplasamente sunt inundabile, erodate sau aluneca;
  d) construcțiile noi, prin amplasament, au accese care nu asigura functionalitatea normală sau sunt inaccesibile mijloacelor de stingere a incendiilor;
  e) construcțiile noi nu se încadrează în parametrii funcționali și de valorificare rațională a resurselor naturale;
  f) interese majore de ordin edilitar de perspectiva impun anumite restrictii de care nu s-a ținut seama;
  g) documentația supusă avizării nu reflecta clar functionalitatea tehnologică specifică profilului structurilor turistice, după caz, de primire turistice, de servire a mesei, de tratament balnear, de agrement turistic, ale obiectivului analizat.


  Capitolul 4 Dispoziții finale 4.1. Avizul se emite în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației complete la Ministerul Turismului.
  În cazul unor lucrări având un înalt grad de complexitate, termenul de emitere a avizului se prelungește cu 15 zile.
  4.2. În situația depunerii unei documentații incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen de 15 zile de la data înregistrării, în vederea completării.4.3. Contestațiile la aviz se depun în scris la Ministerul Turismului, în termen de 15 zile de la data primirii avizului de către beneficiar, urmînd ca în termen de 15 zile să se transmită răspunsul la contestație.