STANDARDE din 10 ianuarie 2007de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007 Notă
  Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 21 din 10 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 18 ianuarie 2007.

  Standardul reprezinta descrierea cerințelor formulate în termeni de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activități de educatie.
  Standardele de acreditare sunt standarde naționale, care se aplică învățământului preuniversitar de stat și particular, și se referă la domeniile prevăzute de art. 10 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 75/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006. Pentru fiecare domeniu sunt definite subdomenii, pentru fiecare subdomeniu sunt formulati indicatori, iar la fiecare indicator sunt definiti descriptori.
  Descriptorii sunt enunturi care stabilesc, în mod concret și observabil, cerințele minime pe care organizația furnizoare de educatie trebuie să le indeplineasca, pentru fiecare indicator, în vederea acreditarii.
  Domeniul: A. Capacitatea instituțională; criteriul: a) structurile instituționale, administrative și manageriale

  Subdomenii
   

  Indicatori de
  performanță

  Descriptori
   

   

  1. Management
  strategic
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.1. Existenta, structura
  și conținutul documentelor
  proiective (proiectul de
  dezvoltare și planul de
  implementare).
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.1.1. Existenta proiectului de dezvoltare pe termen mediu
  (3-5 ani) pentru organizația furnizoare de educatie, având
  cel puțin elementele prevăzute la autorizare.

  1.1.2. Indeplinirea scopurilor și a obiectivelor stabilite
  prin proiectul de dezvoltare și prin planurile de implemen-
  tare, pentru întreaga perioadă de autorizare provizorie, după
  caz.

  1.1.3. Fundamentarea proiectul de dezvoltare pe analiza
  contextului socio-economic și cultural în care va functiona
  organizația furnizoare de educatie. Pentru organizațiile
  furnizoare de educatie care fac parte din învățământul
  profesional și tehnic, proiectul de dezvoltare se
  fundamentează pe planul local de actiune pentru invatamant -
  PLAI și pe planul regional de actiune pentru invatamant -
  PRAI.

  1.1.4. Fundamentarea noului proiect de dezvoltare pe rezul-
  tatele proiectului anterior (se aplică unităților scolare
  acreditate și celor pentru care perioada de autorizare a fost
  mai lunga decat durata de viața a proiectului de dezvoltare).

  1.1.5. Formularea clara a viziunii și a misiunii asumate de
  organizația furnizoare de educatie.

  1.1.6. Definirea unor scopuri/tinte strategice care vor fi
  realizate în perioada de aplicare a proiectului de dezvoltare

  1.1.7.Motivarea necesității, fezabilitatii și a oportunitatii
  noului proiect de dezvoltare.

  1.1.8. Afisarea la loc vizibil a misiunii și a tintelor
  strategice.

  1.1.9. Cunoasterea misiunii și a tintelor strategice de către
  cadrele didactice, elevi, parinti, autorități locale,
  comunitatea în general.

  1.1.10. Concordanta viziunii, misiunii și tintelor strategice
  cu tipul organizației furnizoare de educatie, cu forma și
  nivelul de educatie la care aceasta funcționează.

  1.1.11. Definirea etapelor în realizarea proiectului de
  dezvoltare și a principalelor categorii de resurse utilizate
  pentru realizarea proiectului.

  1.1.12. Precizarea indicatorilor de realizare și a
  modalitatilor de evaluare a atingerii tintelor propuse.

  1.1.13. Elaborarea, pe baza proiectului de dezvoltare, a
  planului operational/planului de implementare a proiectului,
  pentru primul an în care acesta se aplică.

  1.1.14. Planul de implementare va cuprinde programe sau
  acțiuni. Pentru fiecare program/actiune sunt precizate:
  obiectivele (definite în termeni de rezultate asteptate),
  resursele (umane, materiale, financiare, de timp, de
  informatie, de expertiza, etc.) utilizate,
  termenele de realizare, responsabilitatile precum și
  indicatorii de realizare (reperele observabile ale
  indeplinirii obiectivelor propuse).

  1.1.15. Prezentarea rezultatelor participării organizației la
  alte proiecte educationale dezvoltate la nivelul scolii, al
  comunității locale, la nivel național sau international.

  1.1.16. Prezentarea bugetului estimat necesar pentru
  realizarea proiectului de dezvoltare și a bugetului detaliat
  pentru programele/actiunile cuprinse în planul operational
  pentru primul an de functionare. Adecvarea acestuia la
  dezvoltarea preconizata a unității de invatamant.

  1.1.17. Existenta, în proiectul de dezvoltare și în planul de
  implementare, a elementelor de dezvoltare a unui invatamant
  incluziv (de asigurare a egalitatii de sanse în educatie și
  de sprijinire a elevilor din grupuri sociale defavorizate,
  respectiv a celor cu cerințe educationale speciale).

  1.2. Organizarea interna
  a unității de invatamant
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.2.1. Existenta, cel puțin, a regulamentelor interne de
  functionare prevăzute de legislatia în vigoare.

  1.2.2. Existenta organigramei organizației furnizoare de
  educatie, cu linii clare de decizie, comunicare și raportare.

  1.2.3. Existenta "fisei postului" pentru toate posturile
  prevăzute în organigrama. Fisa postului va cuprinde, cel
  puțin: numele postului, locul de muncă, condițiile de ocupare
  (pregatire, experienta, calificari, competente, etc.), locul
  în structura organizației și relatiile cu alte posturi din
  organigrama (subordonare, coordonare sau supervizare), scopul
  activității și functia/functiile indeplinite, atribuțiile
  specifice cu standardele și descriptorii de nivel asociați,
  limitele autorității.

  1.3. Existenta și
  functionarea sistemului
  de comunicare interna și
  externa
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.3.1. Functionarea eficienta a sistemului de comunicare
  formala interna cu personalul propriu și cu elevii.

  1.3.2. Functionarea eficienta a sistemului de comunicare
  formala externa cu parintii, angajatorii și cu alte
  institutii și grupuri semnificative de interes.

  1.3.3. Functionarea eficienta a sistemului de comunicare
  instituțională cu alte institutii și organizații cu rol în
  conceperea, furnizarea și evaluarea serviciilor educationale
  oferite.

  1.3.4. Promovarea ofertei educationale.

  2. Management
  operational
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2.1. Functionarea curenta
  a unității de invatamant
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2.1.1. Functionarea organismelor de conducere - individuala
  și colectiva - în condițiile prevăzute de legislatia în
  vigoare și de reglementarile interne.

  2.1.2. Existenta și gestionarea eficienta a documentelor
  manageriale prevăzute de legislatia în vigoare și
  reglementarile interne.

  2.1.3. Realizarea procedurilor de management al resurselor
  umane pentru personalul didactic, didactic auxiliar și
  nedidactic (recrutare, selecție, normare, utilizare, stimu-
  lare, disponibilizare, etc.) conform legislației în vigoare
  și reglementarilor interne.

  2.1.4 Functionarea curenta a organizației scolare fără
  perturbari majore.

  2.1.5. Exista dovezi privind urmarirea respectarii regulamen-
  telor interne de functionare și privind corectarea perturba-
  rilor constatate în functionarea organizației, dacă este
  cazul.

  2.2. Existenta și
  functionarea sistemului de
  gestionare a informatiei;
  inregistrarea, prelucrarea
  și utilizarea datelor și
  informațiilor
   
   
   
   
   

  2.2.1.Functionalitatea sistemului de gestionare a informatiei
  și de înregistrare, prelucrare și utilizate a datelor și
  informațiilor.

  2.2.2. Cuprinderea, în sistemul de gestionare a informatiei,
  a tuturor informațiilor necesare raportarilor prevăzute de
  legislatia în vigoare.

  2.2.3. Respectarea condițiilor și procedurilor legale și
  privind siguranța și confidentialitatea în activitatea de
  colectare, prelucrare și utilizare a informatiei.

  2.3. Asigurarea servi-
  ciilor medicale pentru
  elevi
   
   

  2.3.1. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi, conform
  legislației în vigoare.

  2.3.2. Existenta procedurilor de asigurare a serviciilor
  medicale de urgenta.

  2.4.Asigurarea securitatii
  tuturor celor implicati în
  activitatea scolara, în
  timpul desfășurării
  programului
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2.4.1. Existenta unui sistem și a procedurilor de asigurare a
  securitatii tuturor celor implicati în activitatea scolara,
  în timpul desfășurării programului (paza proprie, acorduri/
  contracte cu firme specializate, cu jandarmeria sau cu
  politia).

  2.4.2. Respectarea sistemelor și a procedurilor de sănătate
  și securitate a muncii și de PSI prevăzute de legislatia în
  vigoare pentru activitățile desfășurate în tipul respectiv de
  organizație.

  2.4.3. Existenta unor proceduri specifice, cunoscute și
  asumate de către toți cei implicati în activitatea unității
  de invatamant, privind gestionarea situațiilor de criza.

  2.5. Asigurarea
  serviciilor de orientare
  și consiliere pentru elevi

  2.5.1. Asigurarea serviciilor de orientare și consiliere
  pentru elevi, conform legislației în vigoare - de preferinta
  prin cabinete proprii.

  Domeniul: A. Capacitatea instituțională; criteriul: b) baza materială

  Subdomenii
   

  Indicatori de
  performanță

  Descriptori
   

   

  1. Spatii
  scolare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.1. Existenta și carac-
  teristicile spatiilor
  scolare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.1.1. Existenta spatiilor scolare în care funcționează
  unitatea de invatamant (proprii și/sau inchiriate,
  concesionate, în comodat sau deținute sub orice alta forma
  legala).

  1.1.2. Adecvarea numarului salilor de clasa, al laboratoa-
  relor, al atelierelor/fermelor scolare, al salilor de
  demonstratie, etc. la planul de scolarizare prognozat și
  realizat.

  1.1.3. Adecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al
  atelierelor/fermelor scolare, al salilor de demonstratie, etc
  la nivelul de scolarizare și profilul unității de invatamant.

  1.1.4. Adecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al
  atelierelor/fermelor scolare, al salilor de demonstratie, etc
  la disciplinele/modulele cuprinse în planul de invatamant.

  1.1.5. Folosirea eficienta a spatiilor scolare pe baza unei
  planificari riguroase.

  1.1.6. Respectarea, în spatiile scolare deținute, a Normelor
  de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea și
  instruirea copiilor și tinerilor, conform legislației în
  vigoare (norme generale și specifice).

  1.2. Dotarea spatiilor
  scolare
   
   
   
   
   
   

  1.2.1. Respectarea, în spatiile scolare deținute, a normati-
  velor de dotare, conform legislației în vigoare.

  1.2.2. Dotarea spatiilor scolare în concordanta cu efectivele
  de elevi din cadrul formatiunilor de studiu.

  1.2.3. Demonstrarea preocuparilor conducerii scolii pentru
  îmbunătățirea dotarii spatiilor scolare.

  1.3. Accesibilitatea
  spatiilor scolare
   
   
   

  1.3.1. Accesibilitatea spatiilor scolare pentru toți elevii,
  inclusiv pentru cei cu nevoi speciale.

  1.3.2. Localizarea usoara a spatiilor scolare prin semnalarea
  lor corespunzătoare.

  1.4. Utilizarea spatiilor
  scolare
   

  1.4.1. Utilizarea spatiilor scolare în procesul didactic
  conform destinatiei lor și planificarii intocmite la nivelul
  organizației scolare.

  2. Spatii
  adminis-
  trative
   
   
   

  2.1. Existenta, carac-
  teristicile și functiona-
  litatea spatiilor
  administrative
   
   

  2.1.1. Existenta spatiilor administrative (proprii și/sau
  inchiriate, concesionate, în comodat sau deținute sub orice
  alta forma legala) în cadrul unității de invatamant.

  2.1.2. Organizarea și dotarea spatiilor administrative
  corespunzător tipului de activitate.

  3. Spatii
  auxiliare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3.1. Existenta,
  caracteristicile și
  functionalitatea spatiilor
  auxiliare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3.1.1. Existenta spatiilor auxiliare - sali de mese,
  dormitoare, vestiare, bucatarie, spalatorie (proprii și/sau
  inchiriate, concesionate, în comodat sau deținute sub orice
  alta forma legala), după caz, corelate cu proiectul de
  dezvoltare instituțională și cu planul de implementare al
  proiectului.

  3.1.2. Corelarea spatiilor auxiliare - sali de mese,
  dormitoare, vestiare, bucatarie, spalatorie, cu planul de
  invatamant, cu numărul elevilor și cu tipul, nivelul și forma
  de invatamant.

  3.1.3. Existenta spatiilor sanitare și dotarea lor în
  conformitate cu normativele de igiena în vigoare.

  3.1.4. Existenta unui spatiu propriu destinat bibliotecii
  scolare/centrului de informare și documentare sau a unui
  acord privind utilizarea bibliotecii unei alte unități de
  invatamant.

  3.1.5. Existenta unui spatiu destinat cabinetului medical.

  3.1.6. Existenta unui spatiu destinat cabinetului de
  orientare și consiliere pentru elevi.

  3.1.7. Respectarea, în spatiile auxiliare, a Normelor de
  igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea și
  instruirea copiilor și tinerilor (norme specifice), conform
  legislației în vigoare.

  3.1.8. Respectarea, în spatiile auxiliare, a normativelor de
  dotare, conform legislației în vigoare.

  3.2. Accesibilitatea
  spatiilor auxiliare
   
   
   

  3.2.1. Accesibilitatea spatiilor auxiliare pentru toți
  elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale.

  3.2.2. Localizarea usoara a spatiilor auxiliare prin
  semnalizarea lor corespunzătoare.

  3.3. Utilizarea spatiilor
  auxiliare
   
   
   
   
   
   
   

  3.3.1. Utilizarea spatiilor auxiliare conform destinatiei lor
  și planificarii intocmite la nivelul organizației scolare.

  3.3.2. Asigurarea, prin programul de functionare, a accesului
  tuturor elevilor și personalului scolii la biblioteca/centrul
  de documentare și informare.

  3.3.3. Asigurarea, prin programul de functionare, a accesului
  tuturor elevilor la serviciile de orientare și consiliere.

  4.Materialele
  și mijloacele
  de invatamant
  auxiliarele
  curriculare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4.1. Dotarea cu mijloace
  de invatamant și cu
  auxiliare curriculare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4.1.1. Adecvarea mijloacelor de invatamant și a auxiliarelor
  curriculare deținute la planul de scolarizare prognozat, la
  nivelul de scolarizare, la profilul și la
  specializarile/calificarile profesionale existente în oferta
  educationala.

  4.1.2. Respectarea, în dotarea cu mijloace de invatamant și
  auxiliare curriculare, a normativelor de dotare, conform
  legislației în vigoare.

  4.1.3. Realizarea unui progres (crestere cantitativa și/sau
  diversificare) privind achizitionarea/realizarea unor noi
  mijloace de invatamant sau auxiliare curriculare.

  4.2. Existenta și dezvol-
  tarea fondului bibliotecii
  scolare/centrului de
  documentare și informare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4.2.1. Concordanta fondului bibliotecii scolare/centrului de
  documentare și informare cu normativele prevăzute de
  legislatia în vigoare.

  4.2.2. Adecvarea fondului bibliotecii scolare/centrului de
  informare și documentare la numărul de elevi estimat, la
  nivelul de scolarizare, la profilul și la specializarile/
  calificarile profesionale oferite. Numărul de volume și
  publicatii per elev este cel puțin egal cu numărul mediu de
  volume și publicatii per elev corespunzător nivelului de
  educatie.

  4.2.3.Existenta, în biblioteca scolii/în centrul de informare
  și documentare a cate unui exemplar din fiecare manual
  alternativ aprobat, pentru fiecare disciplina din planul de
  invatamant al primului an de studiu sau suporturi de curs
  pentru fiecare disciplina/modul din planul de invatamant al
  primului an de studiu.

  4.2.4. Existenta unei evidente clare a utilizarii fondului
  bibliotecii scolare/centrului de informare și documentare -
  numar de utilizari pentru fiecare elev și pentru fiecare
  item utilizat.

  4.2.5. Realizarea unui progres (crestere cantitativa și
  diversificare) privind achizitionarea/realizarea de noi
  materiale pentru biblioteca/centrul de documentare și
  informare.

  4.3. Dotarea cu tehnologie
  informatica și de
  comunicare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4.3.1. Existenta tehnologiei informatice și de comunicare (o
  retea functionala de minim 6 calculatoare) - cu excepția
  nivelului prescolar.

  4.3.2. Existenta conectarii la Internet a retelei de
  calculatoare.

  4.3.3. Extinderea utilizarii tehnologiei informatice și de
  comunicare la alte discipline din curriculum național și/sau
  la decizia scolii, în afara celor corespunzătoare ariei
  curriculare "Tehnologii".

  4.3.4. Cresterea numerica a disciplinelor care utilizeaza
  tehnologiile informatice și de comunicare precum și, în
  interiorul disciplinei, a numarului de ore în care sunt
  folosite tehnologiile informatice și de comunicare.

  4.3.5. Asigurarea accesului tuturor elevilor și cadrelor
  didactice la reteaua de calculatoare, pentru documentare și
  informare în timpul și în afara orelor de profil din
  programul scolar.

  4.3.6. Asigurarea unui numar suficient de calculatoare astfel
  încît numărul de elevi din unitatea de invatamant ce revine
  la un calculator este cel mult egal cu numărul de elevi ce
  revine la un calculator corespunzător județului/municipiului
  București și nivelului de scolarizare.

  4.3.7. Utilizarea tehnologiei informatice și de comunicare în
  activitatea administrativa și/sau de secretariat și/sau a
  bibliotecii.

  4.3.8.Dotarea/îmbunătățirea/actualizarea/inlocuirea periodica
  a echipamentelor și programelor informatice utilizate.

  4.4. Accesibilitatea
  echipamentelor,
  materialelor, mijloacelor
  de invatamant și
  auxiliarelor curriculare
   

  4.4.1. Accesul elevilor la mijloacele de invatamant
  auxiliarele curriculare, la biblioteci/centru de documentare
  și informare, la tehnologia informatica și de comunicare.

  4.4.2. Accesul personalului, în interesul unității scolare,
  la: telefon, fax, copiator, computer cu scanner și imprimanta

  5. Documente
  scolare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  5.1. Procurarea și
  utilizarea documentelor
  scolare și a actelor de
  studii
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  5.1.1. Achizitionarea documentelor scolare și a actelor de
  studii în conformitate cu normativele în vigoare, cu numărul
  prognozat a elevilor, cu nivelul de scolarizare, cu profilul
  și cu specializarile/calificarile profesionale existente în
  oferta educationala.

  5.1.2. Existenta, în bugetul scolii, a liniei bugetare
  destinata achizitiei documentelor scolare și a actelor de
  studii.

  5.1.3. Respectarea legislației în vigoare privind completarea
  utilizarea și gestionarea documentelor scolare și a actelor
  de studii.

  5.1.4. Existenta unui sistem eficient de accesare a
  documentelor din arhiva unității de invatamant.

  5.1.5. Securizarea documentelor scolare se realizează conform
  legislației în vigoare.

  Domeniul: A. Capacitatea instituțională; criteriul: c) resurse umane
  Subdomenii Indicatori de performanță Descriptori
  1. Manage- mentul personalului 1.1. Managementul personalului didactic și de conducere 1.1.1. Respectarea, de către personalul de conducere angajat, a condițiilor prevăzute de Legea Învățământului, precum și de Statutul personalului didactic.
  1.1.2. Stabilirea, în statul de functiuni, a necesarului de cadre didactice pentru functionarea unității de invatamant în functie de planul de scolarizare realizat, de nivelul de scolarizare, de profilul și de specializarile/calificarile profesionale existente în oferta educationala.
  1.1.3. Acoperirea cu personal didactic calificat este de minim 85%.
  1.1.4. Acoperirea cu personal didactic titular angajat este de cel puțin 50%. Pentru restul personalului, exista contracte de muncă pe durata determinata (suplinire și/sau cumul) sau contracte de colaborare.
  1.1.5. Transparenta procedurilor de management al resurselor umane.
  1.1.6. Corelarea activității de evaluare a cadrelor didactice cu celelalte proceduri de management al resurselor umane.
  1.2. Managementul personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic 1.2.1. Stabilirea, în statul de functiuni, a necesarului de personal didactic auxiliar și personal nedidactic necesar funcționarii unității de invatamant, în functie de planul de scolarizare prognozat, de nivelul de scolarizare, de profilul și de specializarile/calificarile profesionale existente în oferta educationala.
  1.2.2. Acoperirea cu personal didactic auxiliar și nedidactic calificat este de cel puțin 75%.
  1.2.3. Asigurarea necesarului de personal didactic auxiliar și de personal nedidactic calificat în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare.
  1.2.4. Existenta criteriilor, metodologiei și instrumentelor de evaluare periodica a personalului didactic auxiliar și nedidactic, conform legislației în vigoare și diferentiat pe categorii de personal.
  1.2.5. Realizarea procedurilor de evaluare a personalului didactic auxiliar și nedidactic în conformitate cu legislatia în vigoare și cu reglementarile interne.

  Domeniul: B. Eficacitate educațională; criteriul: a) conținutul programelor de studiu

  Subdomenii
   

  Indicatori de
  performanță

  Descriptori
   

   

  1. Oferta
  educationala
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.1. Definirea și
  promovarea ofertei
  educationale
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.1.1. Existenta ofertei educationale, care cuprinde cel
  puțin: nivelurile și formele de invatamant autorizate și/sau
  acreditate, după caz, în care se face scolarizare,
  specializarile/calificarile obtinute de absolventi, resursele
  educationale (umane și materiale) puse la dispoziție pentru
  activitățile curriculare și extracurriculare, programul
  scolii și facilitatile puse la dispoziția elevilor, datele de
  contact ale unității de invatamant.

  1.1.2. Promovarea ofertei educationale către toți actualii și
  potentialii beneficiari folosind mijloace clasice și/sau
  electronice.

  1.1.3. Scolarizarea exclusiv în nivelurile și formele de
  invatamant, specializari/calificari profesionale
  autorizate/acreditate, după caz.

  1.1.4. Adecvarea ofertei educationale la diagnoza contextului
  socio-economic și cultural în care va functiona școala, la
  proiectul de dezvoltare, la planul operational pentru primul
  an de functionare, la dotarea existenta și la
  personalul prognozat.

  1.2. Existenta
  parteneriatelor cu
  reprezentanti ai
  comunității
   

  1.2.1. Existenta și functionalitatea unor parteneriate cu
  reprezentanti ai comunității.

  1.2.2. Diseminarea, la nivelul unității de invatamant și al
  comunității, a rezultatelor parteneriatelor stabilite.

  2. Curriculum
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2.1. Proiectarea
  curriculumului
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2.1.1. Utilizarea curriculumului național sau alternativ
  aprobat de Ministerul Educatiei și Cercetarii pentru fiecare
  nivel de scolarizare, profil și specializare/calificare
  profesionala din oferta scolii.

  2.1.2. Existenta strategiei de dezvoltare-proiectare a
  curriculum-ului la decizia scolii/curriculum-ului în
  dezvoltare locala pentru fiecare nivel de scolarizare, profil
  și specialitate/calificare profesionala din oferta scolii.

  2.1.3. Stabilirea orarului/programului de studiu al elevilor
  în conformitate cu cerințele igienice și pedagogice.

  2.1.4. Exista planificarea corespunzătoare a continuturilor
  invatarii pentru toate disciplinele/modulele din curriculum.

  2.1.5. Proiectarea unităților de invatare promovează și
  incurajeaza centrarea pe elev.

  2.2. Realizarea
  curriculum-ului
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2.2.1. Respectarea orarului proiectat.

  2.2.2. Utilizarea auxiliarelor curriculare, echipamentelor și
  materialelor de studiu.

  2.2.3. Utilizarea manualelor scolare aprobate MEdC

  2.2.4. Corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei
  curriculare.

  2.2.5. Adecvarea strategiilor și a metodologiei didactice la
  specificul cultural al populatiei scolare și la motivatia
  fiecarui elev.

  2.2.6. Utilizarea autoevaluarii elevilor, a evaluării
  formative și a feed-back-ului pentru optimizarea procesului
  de invatare.

  2.2.7. Realizarea, conform prevederilor legale în vigoare, a
  programelor de educatie diferentiata (pentru copiii cu
  cerințe educative speciale - provenind din grupuri
  defavorizate social sau predispuse la abandon scolar, pentru
  copii supradotati etc.).

  2.2.8. Informarea regulata a elevilor și/sau a parintilor
  acestora privind progresul realizat și rezultatele scolare.

  2.2.9. Revizuirea periodica a curriculum-ului la decizia
  scolii/în dezvoltare locala pe baza rezultatelor
  autoevaluarii, ale evaluării formative și sumative.

  Domeniul: B. Eficacitate educațională; criteriul: b) rezultatele învățării

  Subdomenii
   

  Indicatori de
  performanță

  Descriptori
   

   

  1. Performan-
  tele scolare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.1. Evaluarea
  rezultatelor scolare
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.1.1. Planificarea activităților de evaluare (initiale,
  curente, finale) la nivelul catedrei de specialitate și la
  nivelul unității de invatamant

  1.1.2. Realizarea activităților de evaluare pe baza
  standardelor naționale în vigoare.

  1.1.3. Inregistrarea activităților de evaluare în
  conformitate cu legislatia în vigoare.

  1.1.4. Aplicarea sistemului de notare prevăzut de legislatia
  în vigoare pentru tipul respectiv de institutie de invatamant
  sau, în lipsa acesteia, conform unui sistem propriu.

  1.1.5. Existenta unor criterii clare și cunoscute de către
  profesori, elevi și parintii acestora privind succesul scolar
  și recompensarea rezultatelor scolare deosebite, precum și
  privind insuccesul scolar și consecintele acestuia.

  1.1.6. Urmarirea traiectului scolar și profesional ulterior
  cel puțin pentru un esantion reprezentativ din randul
  fiecarei promotii de absolventi.

  1.1.7. Urmarirea evolutiei performantelor scolare utilizand
  sistemul național de indicatori privind educatia.

  1.1.8. Realizarea raportarilor solicitate de instituțiile
  abilitate prin lege (din cadrul sistemului de invatamant și
  din afara acestuia).

  1.1.9. Realizarea raportarilor publice față de principalii
  purtatori de interese de la nivelul scolii și al comunității.

  2. Performan-
  tele extra-
  scolare
   
   
   
   
   
   
   
   

  2.1. Evaluarea
  rezultatelor la
  activitățile
  extracurriculare
  (extra-clasa și
  extra-scolare)
   
   
   
   
   

  2.1.1. Planificarea activităților extracurriculare cu impli-
  carea cadrelor didactice, a elevilor, a parintilor și a altor
  membri ai comunității.

  2.1.2. Popularizarea activităților extracurriculare în randul
  personalului scolii, al elevilor, al parintilor și al altor
  purtatori de interese relevanti.

  2.1.3. Inregistrarea rezultatelor la activitățile
  extracurriculare prezente în oferta scolii, inclusiv a
  impactului acestor activități asupra grupurilor-ținta.

  Domeniul: B. Eficacitate educațională; criteriul: c) activitatea de cercetare științifică sau metodică, după caz

  Subdomeniu
   

  Indicatori de
  performanță

  Descriptori
   

   

  1. Activita-
  tea
  stiintifica
  și metodica
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.1. Activitatea
  stiintifica
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.1.1. Utilizarea rezultatelor cercetării stiintifice
  (realizate la nivel local, național sau international) pentru
  îmbunătățirea performantelor scolare.

  1.1.2. Inițierea sau participarea institutiei de invatamant
  (prin cadrele de conducere, cadrele didactice sau alte
  persoane angajate cu contracte de muncă pe durata
  nedeterminata) la proiecte de cercetare stiintifica sau de
  dezvoltare, realizate la nivel local, regional, național
  sau international.

  1.2. Activitatea
  metodica a cadrelor
  didactice
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.2.1. Functionarea colectivelor de catedra, a comisiilor
  metodice și a celorlalte comisii (a dirigintilor, pe arii
  curriculare etc.) prevăzute de legislatia în vigoare.

  1.2.2. Participarea cadrelor didactice și a personalului de
  conducere la activitățile metodice de la nivelul localității
  și județului.

  1.2.3. Realizarea activităților metodice în unitatea de
  invatamant, cu participarea cadrelor didactice și de
  conducere din școala și din afara ei.

  1.2.4. Existenta documentelor privind activitățile metodice
  realizate în unitatea de invatamant sau la care au participat
  cadrele didactice.

  Domeniul: B. Eficacitate educațională; criteriul: d) activitatea financiară a organizației
  Subdomeniu Indicatori de performanță Descriptori
  1.Activitatea financiară 1.1. Constituirea bugetului scolii 1.1.1. Constituirea bugetului unității de invatamant în conformitate cu prevederile legale în vigoare, indicandu-se sursele de finanțare.
  1.1.2. Adecvarea bugetului prognozat la proiectul de dezvoltare al unității de invatamant.
  1.1.3.Existenta unor demersuri concrete pentru diversificarea și/sau suplimentarea surselor de finanțare.
  1.1.4. Utilizarea a cel puțin 25% din bugetul realizat al unității de invatamant pentru dezvoltarea bazei materiale proprii (spatii, echipamente, materiale, auxiliare pentru uzul direct al elevilor și profesorilor).
  1.2. Execuția bugetară 1.2.1. Asigurarea activităților financiar contabile, de control și de audit financiar cu personal propriu sau prin achizitionarea serviciilor de specialitate.
  1.2.2. Realizarea executiei bugetare în conformitate cu reglementarile legale.
  1.2.3.Corelarea executiei bugetare cu proiectul de dezvoltare și cu planul anual de implementare.
  1.2.4. Alocarea a cel puțin 25% din bugetul aprobat al unității de invatamant pentru dezvoltarea bazei materiale proprii (spatii, echipamente, materiale, auxiliare pentru uzul direct al elevilor și profesorilor), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: a) strategii și proceduri pentru asigurarea calității

  Subdomenii
   

  Indicatori de
  performanță

  Descriptori
   

   

  1. Autoeva-
  luarea
  institu-
  tionala
   
   
   
   

  1.1. Existenta și
  aplicarea procedurilor
  de autoevaluare
  instituțională
   
   
   
   

  1.1.1.Realizarea procedurilor și utilizarea instrumentelor de
  autoevaluare instituțională care respecta prevederile legale.

  1.1.2. Utilizarea rezultatelor autoevaluarii pentru optimiza-
  rea funcționarii și dezvoltării institutiei de invatamant.

  1.1.3. Realizarea, în ultimii trei ani, cel puțin a unui
  ciclu de autoevaluare - optimizare.

  2. Manage-
  mentul
  calității la
  nivelul
  organizației
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2.1. Existenta și
  aplicarea procedurilor
  interne de asigurare a
  calității
   
   
   
   
   
   
   

  2.1.1.Functionarea procedurilor interne de asigurare a calita
  tii(de proiectare, de monitorizare, de evaluare, de revizuire

  2.1.2. Participarea reprezentantilor purtatorilor majori de
  interese din școala și din comunitate (cadre didactice,
  parinti, elevi) la procesul decizional derulat la nivelul
  unității de invatamant.

  2.1.3. Existenta procedurilor de colectare regulata a
  feed-back-ului din partea elevilor și a altor factori
  interesati interni și externi.

  2.2. Dezvoltarea
  profesionala a
  personalului
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  2.2.1. Existenta strategiei de dezvoltare manageriala și de
  dezvoltare profesionala pentru personalului de conducere,
  respectiv pentru personalul didactic, didactic auxiliar și
  nedidactic.

  2.2.2. Corelarea strategiei de dezvoltare manageriala și
  dezvoltare profesionala cu proiectul de dezvoltare, cu planul
  operational și cu oferta educationala a institutiei de
  invatamant.

  2.2.3. Culegerea sistematica a dovezilor privind participarea
  conducerii scolii la programele de dezvoltare manageriala și
  dezvoltarea profesionala.

  2.2.4. Finalizarea programelor și activităților de dezvoltare
  profesionala și dezvoltare manageriala cu documentele
  prevăzute de legislatia în vigoare
  (diplome, certificate, adeverinte etc.).

  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: b) proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și activităților desfășurate
  Subdomeniu Indicator de performanță Descriptori
  1. Revizuirea periodica a ofertei scolii 1.1. Revizuirea ofertei educationale și a proiectului de dezvoltare 1.1.1. Aplicarea procedurilor interne (modalități, termene și responsabilității) prin care rezultatele evaluării și monitorizarii calității, ale autoevaluarii instituționale și ale evaluării rezultatelor invatarii pot duce la revizuirea ofertei educationale și la modificarea proiectului de dezvoltare.
  1.1.2. Existenta unor proceduri interne de identificare a punctelor tari și a celor slabe, a oportunitatilor și amenintarilor.

  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: c) proceduri obiective și transparente de evaluare și rezultatelor învățării

  Subdomeniu
   

  Indicator de
  performanță

  Descriptori
   

   

  1.Optimizarea
  procedurilor
  de evaluare
  a invatarii
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.1. Existenta și
  aplicarea procedurilor
  de optimizare a
  evaluării invatarii
   
   
   
   
   
   
   
   

  1.1.1. Datele privind progresul și dezvoltarea elevilor se
  culeg și se înregistrează în mod sistematic.

  1.1.2. Existenta, dacă este cazul a unor planuri remediale
  privind progresul și dezvoltarea elevilor.

  1.1.3. Realizarea periodica a activităților de evaluare a
  satisfactiei elevilor și/sau a parintilor acestora precum și
  a altor purtatori de interese relevanti (angajatori,
  autorități publice locale etc.) față de rezultatele scolare,
  extrascolare și generale ale activității institutiei de
  invatamant.

  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: d) proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral
  Subdomeniu Indicator de performanță Descriptori
  1. Evaluarea corpului profesoral 1.1. Evaluarea calității activității corpului profesoral 1.1.1. Existenta unor criterii, metodologii și instrumente clare și transparente de evaluare periodica a personalului didactic.
  1.1.2. Stabilirea, dacă este cazul, și împreună cu cadrele didactice implicate, a unor planuri individuale de remediere a punctelor slabe identificate.
  1.1.3. Adecvarea criteriilor metodologiilor și instrumentelor de evaluare a personalului la tipul de unitate de invatamant și la proiectul de dezvoltare în curs.
  1.1.4. Realizarea evaluării periodice a personalului conform legislației în vigoare și reglementarilor interne.
  1.1.5. Existenta progresului în dezvoltarea profesionala a corpului profesoral (grade didactice, programe de formare în tara și strainatate, programe masterale sau doctorale).
  1.1.6. Existenta procedurilor de insertie profesionala pentru cadrele didactice noi/fără experienta recenta, dacă este cazul.

  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: e) accesibilitatea resurselor adecvate învățării
  Subdomeniu Indicator de performanță Descriptori
  1.Optimizarea accesului la resursele educationale 1.1. Optimizarea accesului la resursele educationale 1.1.1. Existenta progresului în privinta accesului elevilor la resursele educationale ale scolii: auxiliarele curriculare fondul de carte și alte materiale din biblioteca/centrul de documentare, tehnologia informatica și de comunicare (inclusiv accesul la Internet), servicii de orientare și consiliere etc.
  1.1.2. Existenta progresului privind facilitarea studiului individual și integrarea elevilor cu cerințe educationale speciale și a persoanelor în situații de risc educational.
  1.1.3. Existenta progresului în privinta accesului corpului profesoral la resursele educationale ale scolii: auxiliarele curriculare, fondul de carte și alte materiale din biblioteca/centrul de documentare, tehnologia informatica și de comunicare (inclusiv accesul la Internet) etc.

  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calității

  Subdomeniu
   

  Indicator de
  performanță

  Descriptori
   

   

  1. Constitui-
  rea și actua-
  lizarea bazei
  de date
   
   
   

  1.1. Constituirea bazei
  de date a unității de
  invatamant
   
   
   
   

  1.1.1. Existenta bazei de date în care sunt incluse toate
  datele și informațiile necesare funcționarii și dezvoltării
  organizației precum și raportarii la nivel național și local.

  1.1.2. Cuprinderea, în baza de date, a campurilor referitoare
  la rezultatele autoevaluarii, ale monitorizarii și ale
  evaluării externe.

  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: g) transparența informațiilor de interes public cu privire la programele de studii și, după caz, certificatele, diplomele și calificările oferite

  Subdomeniu
   

  Indicator de
  performanță

  Descriptori
   

   

  1. Asigurarea
  accesului la
  informatie al

  1.1. Asigurarea
  accesului la oferta
  educationala a scolii

  1.1.1. Informarea factorilor interesati interni și externi cu
  privire la programele de studii și, după caz, cu privire la
  certificatele, diplomele și calificarile oferite.

  instituțiilor│
  interesate │


  1.1.2. Informarea elevilor și parintilor privind oportuni-
  tatile de educatie și formare de la nivel
  local/regional/național, inclusiv posibilitatea obtinerii
  de burse.

   

   

  1.1.3. Existenta activităților de relatii publice.

  Domeniul: C. Managementul calității; criteriul: h) funcționalitatea structurilor de asigurare a calității informației, conform legii
  Subdomeniu Indicator de performanță Descriptori
  1. Functio- narea struc- turilor responsabile cu evaluarea interna calității 1.1. Constituirea și functionarea structurilor responsabile cu evaluarea interna a calității 1.1.1. Functionarea structurilor responsabile cu evaluarea interna a calității (programarea activității, proiecte, rapoarte etc.).

  -------