HOTĂRÎRE nr. 552 din 5 august 1991
privind normele de organizare în ţara a acţiunilor de protocol
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 29 august 1991  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi plafoanele de cheltuieli ocazionate de acestea, la instituţiile publice, sînt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărîre.


  Articolul 2

  În funcţie de evoluţia preţurilor produselor alimentare, Ministerul Economiei şi Finanţelor va actualiza, în termen de 30 de zile, plafoanele maxime stabilite prin prezenta hotărîre.


  Articolul 3

  Cheltuielile de protocol stabilite ca urmare a aplicării prezentei hotărîri se vor încadra în creditele bugetare aprobate fiecărei instituţii publice.


  Articolul 4

  Prevederile prezentei hotărîri se aplică începînd cu data 1 august 1991.
  Pe aceeaşi dată se abroga anexa nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1573/1971 privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, Nota aprobată de primul-ministru al Guvernului cu nr. 219/10.02.1990 şi orice alte prevederi contrare.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN


  Anexa 1
  NORME
  privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural -ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice

  Partea I MINISTERE, ORGANE CENTRALE ŞI LOCALE ALE ADMINISTRAŢIEI DE STAT ŞI ALTE INSTITUŢII DE SUBORDONARE CENTRALA SAU LOCALĂ

  Organizarea acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific de către ministere, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, precum şi de către instituţii de subordonare centrala sau locală, se efectuează astfel:

  Capitolul 1 Organizarea de mese şi cocteiluri

  1. Mese oficiale (dejunuri, dineuri) se pot organiza cu ocazia vizitei cu caracter oficial în ţara a unor persoane din străinătate, în limita următoarelor sume:
  a) 1.000 lei de persoana pentru cele oferite de către miniştrii secretari de stat - şefi de departamente şi asimilaţii acestora, prefecţi şi primarul general al Capitalei, conducătorii celorlalte organe centrale;
  b) 750 lei de persoana pentru cele oferite de subsecretarii de stat şi cei cu funcţii asimilate acestora, adjuncţi ai prefecţilor şi adjunctii primarului general al Capitalei, directorii generali din ministere şi celelalte organe centrale.
  În situaţii neprevăzute, cu justificarea corespunzătoare, aceste plafoane pot fi majorate:
  - cu pînă la 20%, cu aprobarea ministrului de stat coordonator, pentru cele de la lit. a);
  - cu pînă la 10%, cu aprobarea ministrilor, conducătorilor celorlalte organe centrale, prefecţilor şi primarului general al Capitalei, pentru cele de la lit. b).
  2. Cocteiluri pot fi organizate, în situaţiile care impun astfel de manifestări, de către ministere şi celelalte organe centrale, în limita a cel mult 225 lei de persoana, cu aprobarea conducătorului instituţiei respective.
  3. Numărul reprezentanţilor din partea română nu poate depăşi, în cazurile prevăzute la pct. 1 lit. a), b):
  - 2-3 reprezentanţi la 1-2 străini;
  - 3-5 reprezentanţi la 3-4 străini;
  - un număr de reprezentanţi cel mult egal la 5 sau mai mulţi străini.
  În situaţii deosebite, justificate, la nivelul ministerelor şi celorlalte organe centrale, depăşirea numărului prevăzut mai sus se aproba de către miniştri sau conducătorii organelor respective, după caz.
  4. Acţiuni prevăzute la pct. 1 şi 2 se pot organiza o singură dată, pentru fiecare delegaţie, la venire sau plecarea acesteia. În cazul unor vizite în provincie ale delegatiilor străine, organele locale pot oferi o masa oficială într-un cadru restrîns, cu respectarea plafoanelor stabilite la pct. 1.


  Capitolul 2 Invitarea în ţara noastră a unor delegaţii şi persoane pe cheltuiala părţii române

  1. Invitarea în România a unor delegaţii sau persoane străine de către ministere, instituţii şi celelalte organe centrale, prefecturi şi Primăria municipiului Bucureşti se face cu aprobarea ministrului de stat care răspunde de activitatea respectiva.
  2. Din delegatiile oficiale, de regula, pot face parte cel mult 5 persoane. Pentru persoanele care depăşesc acest număr, cheltuielile de masa zilnice, cît şi cele de cazare, vor fi suportate de către delegatiile străine respective.
  3. Numărul de persoane poate fi depăşit, dacă este o consecinţa a reciprocităţii.
  4. În cazul invitaţiilor individuale, partea română va suporta cheltuielile numai pentru numărul de persoane aprobat în condiţiile pct. 2 de mai sus. Persoanele din străinătate care însoţesc pe invitaţi şi care nu se încadrează în numărul aprobat îşi vor suporta integral cheltuielile de masa şi cazare.
  5. Pentru persoanele care vin în ţara pe cheltuiala părţii române, în condiţiile arătate mai sus, se pot suporta, după caz, cheltuielile cu caracter protocolar prevăzute la cap. I, precum şi:
  A. Cheltuieli zilnice de masa
  a) pînă la 1.500 lei de persoana pe zi pentru delegatiile conduse de miniştri, din care fac parte personalităţi ale vieţii economice, culturale, ştiinţifice, ziarişti, corespondenti de presa, radioteleviziune, precum şi pentru invitaţii ministrilor şi celor cu funcţii asimilate acestora, prefecţilor, primarului general al Capitalei şi conducătorilor celorlalte organe centrale;
  b) pînă la 1.250 lei de persoana pe zi pentru invitaţii secretarilor de stat, subsecretarilor de stat şi ai celor cu funcţii asimilate acestora;
  c) pînă la 1.000 lei de persoana pe zi pentru invitaţii directorilor generali şi ai directorilor din ministere.
  B. Cheltuieli de cazare pentru o perioadă aprobată
  Cazarea invitaţilor la nivel de miniştri se va asigura în hoteluri de lux, iar pentru celelalte categorii de invitaţi, în hoteluri de categoria I A. Se va avea în vedere folosirea, cu prioritate, a posibilităţilor de cazare proprii ale instituţiei respective, iar tarifele practicate vor fi cele ale unităţilor de cazare specializate. Închirierea de apartamente este admisă numai pentru miniştri şi asimilaţii acestora.
  C. Alte cheltuieli Se mai suporta, după caz, cheltuieli pentru:
  - cafele, ape minerale sau sucuri în timpul tratativelor sau şedinţelor de lucru; atunci cînd acestea sînt prelungite, se pot oferi şi gustari, în limita sumei de 100 lei de persoana pe zi;
  - transportul la şi de la mijlocul de transport internaţional la locul de cazare, la sosirea şi plecarea din ţara;
  - asistenţa medicală în caz de imbolnavire;
  - fotografii ce se executa cu ocazia vizitei oficiale sau semnării unor documente oficiale;
  - buchete de flori la sosire şi plecare, în cazul în care din delegaţie sau din rindul invitaţilor fac parte şi femei;
  - oferirea unei cupe de sampanie cu ocazia semnării unor acorduri şi convenţii;
  - vizionarea unor spectacole, vizitarea oraşului sau a unor muzee etc.;
  - închirierea şi amenajarea unor sali de şedinţe, cînd se pune problema închirierii şi amenajării unor astfel de spaţii;
  - cadouri în limita sumei maxime de 4.000 lei pentru o delegaţie.
  Transportul în localitate şi în afară localităţii se va asigura, în funcţie de necesităţile de serviciu sau protocoale, cu mijloacele de transport ale instituţiei sau cu autovehicule închiriate de la Regia autonomă de transport Bucureşti sau Departamentul turismului, după caz, cînd instituţia nu dispune de mijloace de transport care pot răspunde acţiunii respective.


  Capitolul 3 Cheltuielile ce se pot efectua pentru delegaţii străini a căror întreţinere nu cade în sarcina părţii române

  Pentru delegaţii străini care vin în ţara în cadrul relaţiilor economice, tehnico-ştiinţifice, comerciale, financiar-bancare sau al unor acorduri comerciale, culturale etc., care nu prevăd pentru instituţia primitoare obligaţia suportării cheltuielilor de întreţinere zilnica (cazare, masa etc.) se pot suporta, după caz, cheltuielile cu caracter protocolar în condiţiile prevăzute la cap. 1 şi 2 lit. c).
  Atunci cînd sînt interese deosebite pentru parte română, se pot organiza vizite de documentare sau de lucru în alta localitate, cu aprobarea ministrului, a şefului de departament sau a conducătorilor celorlalte organe centrale, după caz, asigurindu-se cazare şi masa în condiţiile prevăzute la cap. 2.


  Capitolul 4 Cheltuieli pentru insotitori

  Delegaţii şi invitaţii din străinătate prevăzuţi la cap. 2 şi 3 pot fi însoţiţi, atunci cînd este cazul, de persoane române, salariaţi ai instituţiei primitoare, specialişti implicaţi în problematica vizitei.
  Unităţile pot apela la insotitori români din afară acestora, în cazul cînd nu este posibila delegarea din rindul salariaţilor proprii. Pentru munca prestată, aceştia vor fi remuneraţi pe bază de contract sau convenţie, acordindu-se o remunerare zilnica corelata cu cea a personalului de specialitate (translatori).
  În situaţia în care insotitorii menţionaţi în alineatele precedente se deplaseaza cu invitaţii sau delegaţii străini într-o alta localitate, unitatea suporta cheltuielile pentru transport, cazare şi masa, pînă la nivelul celor efectiv făcute în acest scop pentru invitaţii sau delegaţii străini, sau în limita unor sume inferioare stabilite cu anticipatie de conducerea instituţiei. În asemenea situaţii, aceştia nu mai au dreptul la decontarea altor cheltuieli de delegare.
  Soferii care se deplaseaza cu delegaţii sau invitaţii străini în alta localitate beneficiază, în perioada respectiva, de cazare, precum şi de cheltuieli pentru masa, în limita unei sume, stabilite cu anticipatie de conducătorul instituţiei, de pînă la 200 lei de persoana pe zi. În perioada respectiva aceştia nu beneficiază de indemnizaţia de delegare.
  În cazul cînd împrejurările o cer, insotitorii şi soferii de pe lîngă delegaţii sau invitaţii străini pot beneficia de cheltuieli pentru masa în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi în localitatea unde îşi are sediul instituţia ai căror angajaţi sînt, cu aprobarea conducătorului instituţiei respective.


  Capitolul 5 Organizarea în ţara a unor manifestatii cu caracter cultural-ştiinţific

  Cheltuielile legate de organizarea unor astfel de manifestatii se suporta de participanţi.
  Fondurile necesare pentru cheltuielile ce se efectuează cu închirieri şi amenajări de sali, tiparituri sau traduceri, mijloace de transport etc. se asigura din sumele realizate, de către instituţiile organizatoare, din taxele plătite cu anticipatie de participanţii din ţara şi din străinătate.
  Cheltuielile pentru cazarea şi masa participanţilor, precum şi pentru eventualele excursii prevăzute în planul acţiunii, se suporta de către aceştia.


  Capitolul 6 Alte prevederi

  1. Invitaţilor şi delegaţilor străini li se pot acorda sume de bani pentru cheltuielile personale numai în cazuri de reciprocitate prevăzute prin acorduri sau înţelegeri.
  2. Cheltuielile prevăzute în prezentele norme pentru acţiunile de protocol se efectuează în limita fondurilor aprobate anual, în acest scop, prin bugetele de venituri şi cheltuieli.
  3. Cheltuielile de protocol se fac cu respectarea normelor Ministerului Economiei şi Finanţelor privind controlul preventiv. Ministerele şi celelalte unităţi vor organiza o evidenta a cheltuielilor făcute pentru fiecare delegaţie (invitat).
  4. Organele de control financiar propriu, precum şi ale Ministerului Economiei şi Finanţelor vor verifica respectarea prevederilor din prezentele norme, iar încălcarea acestora atrage sancţionarea disciplinară şi răspunderea materială sau penală, după caz, potrivit legii.
  5. Pentru persoanele care vin în ţara, pe linie de stat, în schimb de experienta sau documentare în cadrul unor acorduri, pe bază de reciprocitate, fără transfer de valuta, se va urmări ca numărul celor pentru care cheltuielile se suporta de partea română sa nu depăşească 10 persoane. Cheltuielile pentru întreţinerea zilnica a acestora (masa, cazare etc.) se vor asigura în limita fondurilor aprobate în acest scop, în condiţiile stabilite prin acordurile încheiate.
  6. Ministerele, celelalte organe centrale, prefecturile şi Primăria municipiului Bucureşti pot constitui un fond la dispoziţia conducătorului acestora, stabilit prin luarea în calcul a sumei de 350 lei anual de fiecare salariat din aparatul propriu. Acest fond se constituie din sumele totale aprobate pentru protocol şi poate fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de reprezentare şi tratatii, ocazionate de primirea unor delegaţi sau invitaţi români, în limita a 40 lei de invitat pe zi.
  La nivelul instituţiilor de învăţămînt superior se poate constitui, din sumele totale prevăzute la alineatul precedent, un fond la dispoziţia rectorului, în limita a 225 lei anual pentru fiecare salariat din aparatul propriu, pentru acoperirea cheltuielilor de reprezentare şi tratatii, ocazionate de primirea unor delegaţi sau invitaţi români, în limita a 30 lei de invitat pe zi.
  7. Prezentele norme nu se aplică regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care cheltuielile de protocol sînt reglementate distinct prin instrucţiunile Ministerului Economiei şi Finanţelor date în aplicarea Legii nr. 12/1991 privind impozitul pe profit.


  Partea a II-a PARLAMENT, PRESEDINTIE ŞI GUVERN

  Organizarea acţiunilor de protocol, precum şi nivelul plafoanelor de cheltuieli pentru Parlamentul, Preşedinţia şi Guvernul României se stabilesc prin norme proprii, potrivit legii.
  În situaţia în care nu au fost stabilite norme proprii, Ministerul Economiei şi Finanţelor poate include în proiectul şi/sau bugetul administraţiei centrale de stat sume pentru acoperirea cheltuielilor de protocol organizate de Parlament, Presedintie şi Guvern, avîndu-se în vedere următoarele principii:
  - nivelul cheltuielilor se estimeaza pe baza plafoanelor stabilite pentru miniştri;
  - pentru invitaţii Parlamentului, Presedentiei şi Guvernului României, care au un statut special sau în legătură cu care exista un interes deosebit, cheltuielile de protocol pot fi majorate cu pînă la 50% în situaţia în care acţiunile de protocol sînt aprobate, caz cu caz, de către conducătorii instituţiilor enumerate mai sus.
  --------------