HOTĂRÂRE nr. 962 din 28 decembrie 2017privind aprobarea tarifului pentru unele operațiuni efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. XV din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă tariful, structurat pe nivele de tarifare, pentru unele operațiuni efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, constând în: eliberare de informații, extrase de registru și certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului, precum și certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, copii și copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru și de pe actele prezentate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2
  (1) Informațiile și documentele prevăzute în anexă sunt eliberate cu titlu gratuit autorităților și instituțiilor publice, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii, instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea, precum și misiunilor diplomatice acreditate și altor persoane juridice prevăzute de lege.(2) Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale eliberează cu titlu gratuit jurnaliștilor și reprezentanților mijloacelor de informare în masă informații punctuale înregistrate în registrul comerțului.(3) Informațiile eliberate jurnaliștilor și reprezentanților mijloacelor de informare în masă, în condițiile alin. (2), pot fi utilizate numai în scopul informării opiniei publice.(4) Informațiile, extrasele de registru și certificatele constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului, precum și certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, eliberate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, se furnizează în limba română.


  Articolul 3
  (1) Pentru serviciile auxiliare prestate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, tariful, structurat pe nivele de tarifare, pentru multiplicarea documentelor, transmiterea de documente prin fax, prin poștă, în țară, precum și expedierea de documente, prin poștă, în străinătate, cu/fără confirmare de primire, se stabilește prin ordin al ministrului justiției.(2) Serviciile de transmitere de acte și informații prin e-mail se prestează cu titlu gratuit.


  Articolul 4

  În cazul în care se achită o sumă în plus față de suma stabilită prin prezenta hotărâre, aceasta se va restitui potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5
  (1) Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale colectează tarifele aferente unor activități și/sau fonduri cu destinație specială și le virează în contul persoanelor juridice beneficiare, prevăzute de lege.(2) Persoanele juridice beneficiare sau, după caz, cele care administrează fondurile cu destinație specială prevăzute la alin. (1) suportă comisioanele percepute, inclusiv de oficiile registrului comerțului, pentru operațiunile de plăți derulate prin intermediul sistemului de decontare și plăți, aferente colectării și virării tarifelor prevăzute la alin. (1).


  Articolul 6
  (1) Tariful se poate achita în numerar, prin virament bancar în conturile deschise la Trezoreria Statului și online, prin portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului.(2) Tariful se poate achita și prin intermediul Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.


  Articolul 7
  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Prevederile art. 6 alin. (2) se aplică de la data la care interconectarea Sistemului național electronic de plată cu Oficiul Național al Registrului Comerțului este operațională.


  Articolul 8

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 902/2012 privind aprobarea taxei și tarifului pentru operațiunile efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 24 septembrie 2012, cu modificările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Sofia Mariana Moț,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ilan Laufer

  București, 28 decembrie 2017.
  Nr. 962.

  ANEXĂ

  Tariful, structurat pe nivele de tarifare, pentru unele operațiuni efectuate
  de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale


  Nr. crt.

  Denumirea operațiunii

  Tarif - lei -

  1.

  Cerere eliberare de informații (durată de funcționare, capital social, administratori, asociați/acționari, activitate principală, activitate secundară, activități autorizate; administratori/reprezentanți pentru sucursale/subunități/ sedii secundare; directori/cenzori; informații din situațiile financiare anuale disponibile, alte informații, după caz, date înregistrate în registrul comerțului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat)

  20/firmă

  2.

  Cerere eliberare certificat constatator/extras de registru

  45

  3.

  Cerere eliberare raport istoric despre o firmă

  250/firmă

  4.

  Cerere eliberare date statistice și informații pentru serii de firme grupate în funcție de un criteriu*)

  9/criteriu/firmă

  5.

  Cerere copii certificate

  4 + 0,2/pagină certificată

  6.

  Cerere copii

  0,2/pagină copie
  Notă
  *) Pentru serii de firme grupate în funcție de un criteriu se vor furniza informații privind denumirea, numărul de ordine în registrul comerțului, sediul social, starea firmei și informația utilizată drept criteriu de selecție.

  Pentru cererea de eliberare de informații prevăzute la pct. 1 se vor furniza indicatorii financiari: cifra de afaceri, profit/pierdere brut(ă), profit/pierdere net(ă), număr mediu de salariați, active imobilizate total.
  Informațiile specificate la pct. 3 și 4 vor fi eliberate în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, în funcție de complexitatea solicitării.
  Nivelul de tarifare se reduce în funcție de numărul de firme despre care se solicită informații:– între 101 și 1.000 de firme: reducere 30%;– între 1.001 și 10.000 de firme: reducere 60%;– peste 10.000 de firme: reducere 80%.

  ----