ORDIN nr. 440 din 9 septembrie 2008
privind modificarea tarifelor pentru acordarea şi menţinerea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 19 septembrie 2008  Având în vedere dispoziţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice şi ale Hotărârii Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice,
  în temeiul art. 83 din Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, şi al art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007,
  preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:

  Articolul I

  Tarifele cuprinse în anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, se modifică după cum urmează:
  "A.1. Tarifele pentru acordarea licenţelor, respectiv tarifele anuale pentru menţinerea licenţelor sunt cele din tabelul următor:
                                                                      - lei -

  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
  │Nr. │ Serviciul/Activitatea │ Licenţă │
  │crt.│ ├───────┬───────┬───────┤
  │ │ │clasa 1│clasa 2│clasa 3│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 1. │serviciul public de alimentare cu apă şi │ │ │ │
  │ │de canalizare │ 24.450│ 10.850│ 1.300│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 2. │serviciul public de alimentare cu apă │ 16.300│ 8.150│ 1.080│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 3. │captarea şi tratarea apei brute │ 10.850│ 5.400│ 760│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 4. │captarea apei brute │ 4.300│ 2.150│ 760│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 5. │tratarea apei brute │ 6.500│ 3.250│ 1.080│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 6. │transportul apei potabile şi/sau industriale │ 7.050│ 3.500│ 485│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 7. │distribuţia apei potabile şi/sau industriale │ 7.050│ 3.500│ 485│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 8. │serviciul public de canalizare │ 9.750│ 3.250│ 650│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │ 9. │colectarea şi transportul apelor uzate de la │ │ │ │
  │ │utilizatori la staţiile de epurare │ 4.850│ 1.630│ 325│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │10. │epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate │ │ │ │
  │ │în emisar │ 4.850│ 1.630│ 325│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │11. │colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a │ │ │ │
  │ │deşeurilor din gurile de scurgere a apelor │ │ │ │
  │ │meteorice şi asigurarea funcţionalităţii │ │ │ │
  │ │acestora │ 1.950│ 650│ 325│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │12. │evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din │ │ │ │
  │ │intravilanul localităţilor │ 1.950│ 650│ 325│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │13. │evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor │ │ │ │
  │ │şi a altor deşeuri similare derivate din │ │ │ │
  │ │activităţile serviciului public de canalizare │ 1.950│ 650│ 325│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │14. │furnizarea apei potabile │ 1.080│ 760│ 325│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │15. │serviciul public de salubrizare a localităţilor │ 32.500│ 16.300│ 1.630│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │16. │precolectarea, colectarea, transportul şi │ │ │ │
  │ │depozitarea deşeurilor municipale │ 21.700│ 10.800│ 1.300│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │17. │înfiinţarea depozitelor de deşeuri menajere şi │ │ │ │
  │ │administrarea acestora │ 10.800│ 5.400│ 1.080│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │18. │colectarea, transportul şi depozitarea │ │ │ │
  │ │deşeurilor rezultate din activităţi de │ │ │ │
  │ │construcţii şi demolări │ 3.250│ 1.080│ 540│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │19. │organizarea prelucrării, neutralizării şi │ │ │ │
  │ │valorificării materiale şi energetice a │ │ │ │
  │ │deşeurilor │ 6.500│ 3.250│ 540│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │20. │măturatul, spălatul, stropitul şi întreţinerea │ │ │ │
  │ │căilor publice │ 7.600│ 3.800│ 540│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │21. │depozitarea controlată a deşeurilor menajere │ 5.400│ 2.700│ 540│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │22. │curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile │ │ │ │
  │ │publice şi menţinerea în funcţiune a acestora │ │ │ │
  │ │pe timp de polei sau îngheţ │ 8.650│ 4.320│ 650│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │23. │sortarea deşeurilor municipale │ 8.650│ 4.320│ 540│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │24. │dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea │ 10.800│ 5.400│ 860│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │25. │serviciul public de alimentare cu energie │ │ │ │
  │ │termică produsă centralizat │ 10.800│ 5.400│ 1.080│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │26. │producerea energiei termice în sistem │ │ │ │
  │ │centralizat │ 9.500│ 4.750│ 950│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │27. │transportul, distribuţia şi furnizarea energiei │ │ │ │
  │ │termice produse centralizat │ 7.150│ 3.550│ 590│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤
  │28. │serviciul de iluminat public local │ 32.500│ 13.000│ 2.150│
  │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘

  A.2. Tariful de analiză a documentaţiei de licenţiere este de 54 lei.
  A.3. Titularii licenţelor care asigură serviciul pentru mai puţin de 5.000 de locuitori vor achita pentru acordarea licenţei un tarif unic de 325 lei şi un tarif anual de menţinere a licenţei de 108 lei."


  Articolul II

  Tarifele prevăzute la art. I se vor aplica începând cu data de întâi a lunii următoare publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele
  Autorităţii Naţionale de Reglementare
  pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
  Marian Cristinel Bîgiu
  Bucureşti, 9 septembrie 2008.
  Nr. 440.
  __________