REGULAMENT din 24 august 2005 (*actualizat*)
privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute**)
(actualizat până la data de 19 mai 2016*)
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Aprobat de HOTĂRÂREA nr. 322 din 24 august 2005 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009.

  ──────────


  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor constituie garanţia independenţei şi imparţialităţii acestora în exercitarea funcţiei.
  (2) Responsabilitatea pentru formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor revine Institutului Naţional al Magistraturii, conducătorilor instanţelor sau parchetelor la care aceştia îşi desfăşoară activitatea, precum şi fiecărui judecător sau procuror, prin pregătire individuală.


  Articolul 2

  Judecătorii şi procurorii în funcţie participă cel puţin o dată la 3 ani la programe de formare profesională continuă organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, de instituţii de învăţământ superior din ţară sau din străinătate ori la alte forme de perfecţionare profesională.


  Articolul 3

  (1) Formarea profesională continuă trebuie să ţină seama de dinamica procesului legislativ şi constă, în principal, în cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei interne, a documentelor europene şi internaţionale la care România este parte, a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice ale profesiei de judecător sau de procuror, în abordarea multidisciplinară a instituţiilor cu caracter de noutate, precum şi în cunoaşterea şi aprofundarea unor limbi străine şi operarea pe calculator.
  (2) Formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor se realizează ţinându-se seama de necesitatea specializării lor.


  Articolul 4

  Judecătorii şi procurorii au obligaţia de a urma în cadrul programelor de formare profesională continuă un curs intensiv pentru învăţarea sau aprofundarea unei limbi străine şi a unui curs intensiv pentru iniţierea sau aprofundarea cunoştinţelor de operare pe calculator, organizate de Institutul Naţional al Magistraturii ori de instanţele judecătoreşti sau de parchetele de pe lângă acestea, de instituţii de învăţământ superior din ţară ori din străinătate, precum şi de alte instituţii de specialitate.


  Articolul 5

  Formarea profesională continuă se organizează atât la nivelul Institutului Naţional al Magistraturii, cât şi descentralizat, la nivelul curţilor de apel şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi la instanţele şi parchetele din circumscripţiile acestora.


  Articolul 5^1

  (1) Magistratul care nu poate participa la seminarele, conferinţele sau orice alt program de formare profesională, organizate de Institutul Naţional al Magistraturii sau la nivel descentralizat, pentru care şi-a exprimat opţiunea şi pentru care a fost selectat, are obligaţia să anunţe imposibilitatea participării, de îndată ce a intervenit motivul justificat care a determinat această situaţie, cu cel puţin 48 de ore înaintea începerii seminarului.
  (2) În situaţiile în care imposibilitatea participării intervine cu mai puţin de 48 de ore înaintea începerii seminarului sau magistratul, în mod justificat, nu poate îndeplini obligaţia prevăzută de alin. (1), cauzele exoneratoare se apreciază de ordonatorul de credite, pe baza propunerii organizatorului activităţii de formare profesională şi a documentelor justificative depuse de magistratul în cauză.
  (3) Anunţul prevăzut la alin. (1) se poate realiza prin orice mijloace de comunicare scrisă către organizatorul activităţii de formare, fiind transmis, de regulă, persoanei de contact indicate în cuprinsul invitaţiei de participare la activitatea de formare respectivă.
  ----------
  Art. 5^1 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 26 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016.


  Articolul 5^2

  În cazul lipsei nejustificate de la activitatea de formare, al neîndeplinirii obligaţiei prevăzute de art. 5^1 alin. (1) sau al nedepunerii documentelor justificative prevăzute de art. 5^1 alin. (2), magistratul va fi obligat să suporte cheltuielile efectuate de către organizator în vederea participării acestuia la activitatea de formare la care nu a participat sau a participat doar parţial.
  ----------
  Art. 5^2 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 26 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016.


  Articolul 5^3

  (1) Organizatorul activităţii de formare profesională care constată neparticiparea sau participarea parţială a judecătorului sau procurorului întocmeşte un referat, care cuprinde datele relevante privind activitatea de formare, motivele neparticipării sau participării parţiale, date privind anunţul prevăzut la art. 5^1, precum şi, după caz, propuneri privind suportarea cheltuielilor. Referatul însoţit de eventualele documente justificative va fi avut în vedere de ordonatorul de credite pentru recuperarea cheltuielilor prevăzute la art. 5^2 sau, după caz, la aprecierea asupra cauzelor justificative prevăzute de art. 5^1 alin. (2).
  (2) Referatul prevăzut la alin. (1) se transmite şi instanţei sau parchetului la care funcţionează judecătorul sau procurorul, pentru a fi avut în vedere în activitatea de evaluare a activităţii profesionale.
  ----------
  Art. 5^3 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 503 din 26 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 19 mai 2016.


  Articolul 6

  Institutul Naţional al Magistraturii coordonează formarea judecătorilor şi procurorilor din fonduri bugetare, în conformitate cu programul de formare profesională continuă aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.


  Capitolul II Cursurile de formare profesională continuă organizate de Institutul Naţional al Magistraturii


  Articolul 7

  Institutul Naţional al Magistraturii organizează atât cursuri generale de formare profesională continuă, cât şi cursuri speciale. Cursurile speciale de formare profesională continuă se organizează pentru:
  a) judecătorii din instanţele specializate şi procurorii din parchetele de pe lângă acestea;
  b) judecătorii şi procurorii care au fost numiţi în condiţiile art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) judecătorii şi procurorii care au primit calificativul "Nesatisfăcător" sau calificativul "Satisfăcător" în urma a două evaluări consecutive.


  Articolul 8

  (1) Cursurile de formare profesională continuă se organizează de Institutul Naţional al Magistraturii în baza unui program anual, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii.
  (2) Programul de formare profesională continuă cuprinde domeniile şi temele de formare.
  (3) Cursurile de formare profesională continuă se desfăşoară, de regulă, sub formă de seminarii, colocvii, mese rotunde sau sesiuni.
  (4) Cursurile de formare profesională continuă includ şi seminare de practică neunitară în domeniile drept civil, drept penal, litigii cu profesionişti şi contencios administrativ şi fiscal, organizate semestrial, cu participarea preşedinţilor secţiilor corespunzătoare de la curţile de apel.
  -------
  Alin. (4) al art. 8 a fost introdus de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.081 din 8 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 31 octombrie 2013.


  Articolul 9

  (1) La elaborarea programului de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor, consiliul ştiinţific va lua în considerare următoarele:
  a) propunerile formatorilor Institutului Naţional al Magistraturii cu privire la domeniile de formare şi temele ce urmează a fi dezbătute;
  b) propunerile instanţelor şi ale parchetelor;
  c) propunerile asociaţiilor profesionale ale magistraţilor;
  d) propunerile altor specialişti din domeniul dreptului;
  e) evaluarea rezultatelor formării profesionale din anii anteriori.
  (2) Programul de formare profesională continuă, locul şi perioada de desfăşurare a cursurilor se transmit în mod obligatoriu, după aprobare, tuturor judecătorilor şi procurorilor, în vederea formulării de către aceştia a opţiunilor de participare.
  (3) Opţiunile judecătorilor şi procurorilor se fac, de regulă, în anul anterior celui în care se desfăşoară cursurile de formare şi se transmit, prin intermediul conducerii instanţelor şi parchetelor, după analizarea şi aprobarea lor în colegiul de conducere al instanţei, respectiv parchetului.
  (4) Planul de formare rezultat în urma opţiunilor judecătorilor şi procurorilor se comunică instanţelor şi parchetelor, precum şi participanţilor, pentru a fi avut în vedere la organizarea activităţilor. Conducerile instanţelor şi parchetelor au obligaţia de a lua măsurile ce se impun pentru a permite judecătorului sau procurorului să participe la cursurile de formare profesională continuă, conform planificării aprobate de colegiul de conducere.


  Articolul 10

  Activitatea de formare profesională continuă este asigurată de personalul de instruire al Institutului Naţional al Magistraturii. Acesta cuprinde judecători şi procurori, cadre didactice din învăţământul superior juridic acreditat, alţi specialişti români şi străini, precum şi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor.


  Articolul 11

  La sfârşitul fiecărei sesiuni de formare profesională continuă judecătorii şi procurorii participanţi completează o fişă de evaluare a dezbaterilor şi primesc un atestat.


  Articolul 12

  Cursurile de formare profesională continuă se desfăşoară, de regulă, la sediul Institutului Naţional al Magistraturii sau la sediul centrelor regionale de pregătire a judecătorilor şi procurorilor.


  Articolul 13

  (1) Institutul Naţional al Magistraturii elaborează programe şi organizează următoarele cursuri speciale de formare profesională continuă:
  a) cursuri pentru judecătorii din instanţele specializate şi procurorii din parchetele de pe lângă acestea;
  b) cursuri de 6 luni pentru judecătorii şi procurorii care au fost numiţi în condiţiile art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) cursuri de 3-6 luni pentru judecătorii şi procurorii care au primit calificativul "Satisfăcător" în urma a două evaluări consecutive sau calificativul "Nesatisfăcător".
  (2) Domeniile de formare, tematica, modul de organizare şi desfăşurare a cursurilor prevăzute la alin. (1) se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii.


  Articolul 14

  Cursurile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi c) se încheie prin susţinerea unui examen.


  Capitolul III Formarea profesională continuă descentralizată


  Articolul 15

  (1) Formarea continuă la nivel descentralizat include toate sesiunile de pregătire organizate de instanţe şi parchete în baza prezentului regulament.
  (2) În cadrul instanţelor şi parchetelor se organizează periodic, sub coordonarea curţilor de apel sau parchetelor de pe lângă acestea, activităţi de formare profesională continuă, constând în consultări, dezbateri, seminare, sesiuni ori mese rotunde, cu participarea Institutului Naţional al Magistraturii.
  -------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.223 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2010.


  Articolul 16

  Institutul Naţional al Magistraturii coordonează activitatea de pregătire profesională continuă descentralizată, conform prevederilor prezentului regulament.
  -------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.223 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2010.


  Articolul 17

  (1) Preşedintele curţii de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel desemnează judecătorii, respectiv procurorii care răspund de organizarea activităţii de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor de la curtea de apel şi instanţele din circumscripţia acesteia, respectiv de la parchetul de pe lângă curtea de apel şi parchetele subordonate.
  (2) Institutul Naţional al Magistraturii organizează întruniri periodice ale judecătorilor şi procurorilor desemnaţi conform alin. (1) în vederea asigurării unei pregătiri uniforme la nivelul instanţelor sau, după caz, al parchetelor.
  (3) Responsabilii de la nivelul curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea organizează întâlniri periodice cu judecătorii şi procurorii de la nivelul instanţelor sau parchetelor din subordine.
  -------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.223 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2010.


  Articolul 18

  (1) Programul de formare continuă descentralizată este aprobat anual de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, cel mai târziu în luna noiembrie, de regulă odată cu programul de formare profesională continuă centralizată.
  (2) Programul de formare continuă descentralizată cuprinde: analiza activităţii formării continue descentralizate a anului în curs, tematica formării continue descentralizate aferentă anului următor şi, după caz, propuneri de optimizare a sistemului în anul următor.
  -------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.223 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2010.


  Articolul 19

  (1) Tematica formării continue descentralizate se stabileşte pe baza propunerilor formulate potrivit art. 9 alin. (1) şi a celor comunicate de către responsabili şi va corespunde obiectivelor formării continue stabilite pentru anul următor.
  (2) Tematica formării continue descentralizate cuprinde domenii comune, cu caracter obligatoriu, şi domenii orientative. La nivelul instanţelor şi parchetelor se pot organiza consultări şi dezbateri şi asupra altor teme, în domenii specifice.
  -------
  Art. 19 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.223 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2010.


  Articolul 20

  (1) După aprobare, programul de formare continuă descentralizată este transmis curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea, în vederea întocmirii planurilor de formare continuă descentralizată.
  (2) Responsabilul de la nivelul curţii de apel, respectiv al parchetului de pe lângă aceasta alcătuieşte planul unitar de formare continuă descentralizată la nivelul fiecărei curţi de apel, respectiv fiecărui parchet de pe lângă aceasta, cu consultarea conducătorului instanţei sau parchetului şi a managerului economic. La întocmirea planului contribuie toţi responsabilii din circumscripţie, sub coordonarea responsabililor de la nivelul curţilor de apel şi al parchetelor de pe lângă acestea.
  -------
  Art. 20 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.223 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2010.


  Articolul 21

  (1) La întocmirea planului responsabilii au în vedere domeniile comune, selectează domeniile orientative în care există nevoi de formare la nivelul curţii de apel sau parchetului de pe lângă aceasta şi introduc domeniile specifice conform art. 19 alin. (2).
  (2) În vederea alcătuirii planului de formare continuă la nivel descentralizat, responsabilii stabilesc şi planifică numărul de activităţi de formare pentru fiecare domeniu, identificând resursele materiale şi umane pentru fiecare activitate de formare. Planul întocmit va cuprinde domeniul şi tema activităţii de formare, perioada de desfăşurare, locaţia, numărul de participanţi, sursa fondurilor utilizate.
  (3) Responsabilii stabilesc forma de desfăşurare a activităţilor de pregătire - seminare, consultări, dezbateri, sesiuni, întâlniri sau mese rotunde, în funcţie de domeniile incluse în plan, nevoile de formare şi resursele existente. Se consideră drept seminar activităţile de formare cu caracter preponderent interactiv care includ desfăşurarea, în flux continuu, a cel puţin 5 ore de lucrări, alocate prezentării şi dezbaterii tematicii stabilite.
  -------
  Art. 21 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.223 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2010.


  Articolul 22

  (1) După aprobarea, în prealabil, de către preşedinţii curţilor de apel sau procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea, planificarea activităţilor de formare profesională continuă la nivel descentralizat este transmisă de îndată Institutului Naţional al Magistraturii, în scopul exercitării atribuţiilor de coordonare.
  (2) Planificarea activităţilor este, de asemenea, transmisă către instanţele sau parchetele din circumscripţia curţii de apel, respectiv a parchetului de pe lângă aceasta, în scopul exercitării dreptului de opţiune a magistraţilor pentru participarea la activităţile de formare continuă descentralizată.
  -------
  Art. 22 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.223 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2010.


  Articolul 23

  (1) Selecţia participanţilor la activităţile de formare se realizează de către judecătorii sau procurorii responsabili cu organizarea activităţii de formare profesională continuă de la nivelul instanţelor ori parchetelor, sub coordonarea judecătorilor sau procurorilor responsabili de la nivelul curţilor de apel ori parchetelor de pe lângă acestea, şi se supune aprobării colegiilor de conducere.
  (2) La selecţia participanţilor sunt avute în vedere următoarele criterii: opţiunea judecătorului sau procurorului, competenţa materială a instanţei sau parchetului de la care provine magistratul respectiv, specializarea acestuia şi recomandările comisiilor de evaluare. Sunt incluşi cu prioritate pe lista de participanţi judecătorii sau procurorii care nu participă în anul respectiv la seminare cu tematici similare organizate de Institutul Naţional al Magistraturii la nivel centralizat ori de alte instituţii sau organisme naţionale sau internaţionale.
  -------
  Art. 23 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.223 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2010.


  Articolul 24

  (1) După desfăşurarea seminarului, responsabilii alcătuiesc un raport de seminar, conţinând informaţii privind: perioada de desfăşurare şi tema seminarului, aprecieri privind calitatea şi utilitatea acestuia, acoperirea temelor aflate în agenda seminarului, aprecierile nominale asupra prestaţiei moderatorilor, impresia generală asupra seminarului, sugestiile participanţilor. La redactarea raportului de seminar, responsabilii ţin cont în mod egal atât de propriile observaţii, cât şi de fişele de evaluare completate de participanţi.
  (2) Raportul de seminar, împreună cu agenda seminarului şi lista de participanţi, sunt transmise de responsabili în cel mult două săptămâni de la desfăşurarea seminarului Institutului Naţional al Magistraturii.
  (3) Celelalte activităţi de formare prevăzute la art. 21 alin. (3) sunt cuprinse în raportul semestrial transmis Institutului Naţional al Magistraturii. Raportul semestrial cuprinde domeniul, tema, locaţia, data desfăşurării activităţii şi numărul de participanţi pentru fiecare activitate de formare.
  -------
  Art. 24 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.223 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2010.


  Articolul 25

  În organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare continuă descentralizată, Institutul Naţional al Magistraturii exercită următoarele atribuţii:
  a) elaborează şi supune aprobării Consiliului Superior al Magistraturii Programul de formare continuă descentralizată;
  b) transmite instanţelor şi parchetelor Programul de formare continuă descentralizată;
  c) realizează formarea formatorilor;
  d) transmite responsabililor, din oficiu sau la cererea acestora, pentru a fi puse la dispoziţia magistraţilor şi consultate de aceştia, materialele de pregătire relevante utilizate în cadrul seminarelor sau programelor de pregătire organizate de Institutul Naţional al Magistraturii la nivel centralizat;
  e) organizează întruniri periodice cu responsabilii pentru prezentarea Programului de formare continuă descentralizată pentru anul următor şi ori de câte ori este necesar, pentru discutarea problemelor specifice şi identificarea soluţiilor optime în domeniul pregătirii magistraţilor;
  f) ia orice măsuri necesare bunei funcţionări sau optimizării sistemului.
  -------
  Art. 25 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.223 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2010.


  Articolul 26

  Responsabilul cu activitatea de formare continuă descentralizată de la nivelul curţii de apel, respectiv parchetului de pe lângă curtea de apel exercită următoarele atribuţii:
  a) centralizează, analizează şi transmite Institutului Naţional al Magistraturii propunerile de formare continuă ale magistraţilor din circumscripţia curţii de apel sau parchetului de pe lângă aceasta;
  b) identifică şi analizează nevoile de formare la nivel descentralizat şi propune domeniile obligatorii pentru anul următor;
  c) întocmeşte şi completează, dacă este cazul, planul de formare continuă la nivel descentralizat;
  d) realizează selecţia participanţilor la activităţile de formare la nivel descentralizat şi o supune aprobării colegiului de conducere;
  e) organizează activităţile de formare continuă descentralizată, astfel cum au fost stabilite în planul propriu;
  f) întocmeşte rapoartele de seminar şi raportările semestriale privind activităţile de formare continuă descentralizată organizate la nivelul curţii de apel, respectiv parchetului de pe lângă aceasta, pe care le transmite Institutului Naţional al Magistraturii;
  g) identifică şi comunică Institutului Naţional al Magistraturii propuneri de optimizare a funcţionalităţii sistemului;
  h) coordonează relaţia cu responsabilii de la instanţele/parchetele din circumscripţia curţii de apel sau parchetului de pe lângă aceasta;
  i) ia orice alte măsuri necesare bunei funcţionări sau optimizării sistemului.
  -------
  Art. 26 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.223 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2010.


  Articolul 27

  Responsabilul cu activitatea de formare continuă descentralizată de la nivelul instanţelor şi parchetelor exercită următoarele atribuţii:
  a) centralizează, analizează şi transmite responsabilului de la nivelul curţii de apel sau parchetului de pe lângă aceasta propunerile de formare continuă ale magistraţilor din circumscripţia instanţei sau parchetului de pe lângă aceasta;
  b) colaborează cu responsabilul de la nivelul curţii de apel sau parchetului de pe lângă aceasta la întocmirea planului de formare continuă descentralizată;
  c) colaborează cu responsabilul de la nivelul curţii de apel sau parchetului de pe lângă aceasta la realizarea selecţiei participanţilor la activităţile de formare la nivel descentralizat;
  d) organizează activităţile de formare continuă descentralizată de la nivelul instanţei sau parchetului respectiv;
  e) întocmeşte rapoartele de seminar şi raportările semestriale privind activităţile de formare continuă descentralizată organizate la nivelul instanţei sau parchetului de pe lângă aceasta şi le transmite responsabilului de la nivelul curţii de apel sau parchetului de pe lângă aceasta;
  f) exercită orice alte atribuţii necesare bunei funcţionări sau optimizării sistemului.
  -------
  Art. 27 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.223 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2010.


  Articolul 28

  În domeniile obligatorii se pot realiza, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii, programe comune ale Institutului Naţional al Magistraturii şi ale curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea.
  -------
  Art. 28 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.223 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2010.


  Articolul 29

  (1) Pentru realizarea activităţilor de formare continuă descentralizată, responsabilii pot folosi ca personal de instruire formatori ai Institutului Naţional al Magistraturii, cadre didactice universitare din învăţământul juridic superior acreditat, judecători şi procurori, personal de specialitate juridică ori alţi specialişti români sau străini.
  (2) Pentru folosirea personalului de instruire care nu are calitatea de formator al Institutului Naţional al Magistraturii este necesară aprobarea colegiului de conducere al instanţei sau parchetului.
  -------
  Art. 29 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.223 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2010.

  ------