ORDONANŢĂ nr. 16 din 23 august 2012
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I poz. 5 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 48^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "ARTICOLUL 48^1
  Prevederi aplicabile actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale
  Dispoziţiile art. 43 alin. (3), art. 44, 45 şi 48 se aplică în mod corespunzător şi actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale, cu excepţia cazului în care prin lege se prevede altfel."
  2. La articolul 83, alineatul (3^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3^1) Data depunerii declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-România este data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiei. În cazul în care declaraţia nu este validată, data depunerii declaraţiei este data validării astfel cum rezultă din mesajul electronic."
  3. La articolul 83, după alineatul (3^2) se introduce un nou alineat, alineatul (3^3), cu următorul cuprins:
  "(3^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (3^1), în situaţia în care declaraţia fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea declaraţiei, data depunerii declaraţiei este data din mesajul transmis iniţial în cazul în care contribuabilul depune o declaraţie validă până în ultima zi lucrătoare a aceleiaşi luni."
  4. La articolul 114, alineatul (2^6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2^6) În situaţia în care plata se efectuează de către o altă persoană decât debitorul, dispoziţiile art. 1.472 şi 1.474 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător."
  5. La articolul 115, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:
  "(3^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul obligaţiilor fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală, precum şi a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligaţia fiscală sau amenda pe care o alege contribuabilul."
  6. După articolul 148 se introduce un nou articol, articolul 148^1, cu următorul cuprins:
  "ARTICOLUL 148^1
  Suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanţie bancară
  (1) În cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe fiscale, executarea silită se suspendă sau nu începe pentru obligaţiile fiscale contestate dacă contribuabilul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garanţie bancară la nivelul obligaţiilor fiscale contestate. Valabilitatea scrisorii de garanţie bancară trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii.
  (2) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară contestaţia este respinsă, în totalitate sau în parte, organul fiscal execută garanţia în ultima zi de valabilitate a acesteia dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
  a) contribuabilul nu plăteşte obligaţiile fiscale pentru care să respins contestaţia;
  b) contribuabilul nu depune o nouă scrisoare de garanţie bancară;
  c) instanţa judecătorească nu a dispus, prin hotărâre executorie, suspendarea executării actului administrativ fiscal potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Scrisoarea de garanţie bancară rămâne fără obiect în următoarele situaţii:
  a) contestaţia a fost admisă, în totalitate;
  b) instanţa judecătorească admite, prin hotărâre executorie, cererea contribuabilului de suspendare a executării actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."


  Articolul II

  Prevederile art. I pct. 5 din prezenta ordonanţă se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2012.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Mircea Duşa
  Ministrul delegat pentru administraţie,
  Radu Stroe
  Bucureşti, 23 august 2012.
  Nr. 16.
  ----