HOTĂRÂRE nr. 42. din 23 mai 2017privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Accelerarea inovării în domeniul energiei curate - COM (2016) 763
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 30 mai 2017
  În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
  Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/203, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 16 mai 2017, Camera Deputaţilor:1. Sprijină utilizarea instrumentelor financiare specifice pentru a reduce riscul asumat în cazul investiţiilor private în tehnologii sau în modele de afaceri netestate din domeniul energiei curate şi propune ca planul de investiţii pentru Europa să fie cât mai mult extins pentru finanţarea IMM şi să fie adaptat cerinţelor acestora, în special investiţiile de mai mici dimensiuni caracteristice acestora.2. Salută scăderea ratei intensităţii energetice, care măsoară consumul de energie în raport cu producţia economică, şi solicită Comisiei Europene să depună eforturi pentru ca reducerea să fie reflectată în economiile mai puţin dezvoltate, precum şi în facturarea consumului casnic, inclusiv prin sprijinirea tehnologiilor off-grid, a autoconsumului şi favorizării echipamentului specific uşor de reparat.3. Recomandă ca abordarea conform căreia cele mai interesante inovaţii creatoare de pieţe au loc la confluenţa dintre diferite sectoare, discipline şi abordări să fie cât mai rapid transpusă în sprijinirea antreprizei private, în special a IMM şi start-up, dar şi prin încurajarea colaborării cu factorii interesaţi din domeniul educaţiei.4. Recomandă o abordare mai cuprinzătoare şi mai curajoasă în ce priveşte sprijinirea tehnologiilor mai puţin mature destinate obţinerii energiei electrice din surse regenerabile, precum şi a cercetării şi inovării adaptate pieţei pentru aceste tehnologii, astfel încât cele puternic inovatoare şi cele de nişă să fie cât mai repede puse pe piaţă, iar cele incipiente să parcurgă mai uşor etapele necesare pentru a deveni comerciale.5. Sprijină accelerarea apariţiei de tehnologii inovatoare cu emisii reduse de dioxid de carbon şi subliniază că stimularea competitivităţii acestora ar trebui să includă consolidarea pieţei unice, astfel încât şi clienţii de nişă ai acestora să poată forma masa critică necesară pentru asigurarea rentabilităţii.6. Sprijină eforturile de evitare a schimbării destinaţiei terenurilor şi a silviculturii în efortul global de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi recomandă includerea cu prioritate a zonelor verzi urbane, având în vedere ireversibilitatea dispariţiei acestora.7. Recomandă sprijinirea bioeconomiei, în special a tinerilor întreprinzători din acest domeniu, prin investiţii şi instrumente de piaţă adecvate stadiului incipient şi profilului de risc economic al tehnologiilor implicate.8. Recomandă ca eforturile de angajare a achiziţiilor publice în crearea de noi pieţe destinate produselor inovatoare să includă publicitatea adecvată a acestora, inclusiv prin acceptarea corespondenţei cu specificul pieţelor locale, regionale sau naţionale.9. Salută încurajarea soluţiilor de transport bazate pe energii alternative şi recomandă instituirea unui mecanism specific de sprijinire a IMM-urilor în acest sens, având în vedere faptul că investiţii de mici dimensiuni ale acestora ar putea fi considerate strategice, dar nu ar fi eligibile sau prioritare pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei sau pentru garanţia Fondului european pentru investiţii strategice.10. Recomandă ca sporirea bugetului alocat proiectelor demonstrative din domeniul energiei din cadrul iniţiativei InnovFin, ca şi extinderea domeniului de aplicare a acesteia să aibă în vedere şi proiecte cu scop educativ, precum şi posibilitatea dezvoltării de sinergii între instrumentele de finanţare aplicabile, prin includerea în mecanismul consultativ unic prevăzut al întâlnirilor directe dintre factorii interesaţi, inclusiv a celor din domeniul educaţiei.11. Salută măsura prevăzută de a sprijini generarea de inovaţii revoluţionare în domeniul energiei care să poată capta şi crea noi pieţe şi subliniază că sunt necesare identificarea şi combaterea obstacolelor birocratice şi a practicilor de piaţă neloiale, ce au un impact negativ pronunţat în faza emergentă sau incipientă a tehnologiilor revoluţionare.12. Recomandă ca sprijinirea electromobilităţii să includă o evaluare a disponibilităţii de piaţă a materiilor prime necesare tehnologiilor avansate utilizate pentru fabricarea acumulatorilor, atât pe plan european, cât şi mondial, precum şi încurajarea pieţei europene comune a serviciilor conexe.13. Recomandă ca finanţarea publică pentru cercetare în domeniul energiei curate, promovate prin intermediul iniţiativei „Misiunea inovare“, să fie analizată împreună cu cercetarea privată în acelaşi domeniu şi să includă o abordare curajoasă a cercetării interdisciplinare şi de frontieră.14. Recomandă ca favorizarea colaborării strânse dintre cercetătorii şi inovatorii din ţările în curs de dezvoltare şi cei europeni să includă ca prioritară cooperarea cu statele din vecinătatea estică a Uniunii.15. Recomandă extinderea programelor comune de implantare a tehnologiilor în domeniul eficienţei energetice şi al energiei din surse regenerabile către statele din vecinătatea estică a Uniunii, în calitate de parteneri privilegiaţi, precum şi favorizarea colaborării strânse dintre cercetătorii europeni şi cei din aceste state.16. Recomandă sporirea eforturilor pentru sprijinirea şi armonizarea la nivelul Uniunii a educaţiei tehnologice în rândul copiilor şi tinerilor, în special a celei pentru inovare, investiţia în educaţie fiind indispensabilă inovării.

  Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE

  Bucureşti, 23 mai 2017.
  Nr. 42.
  -----