ORDIN nr. 2.206 din 6 noiembrie 2014
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 2 decembrie 2014  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 20 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru subprogramul prevăzut la art. 2 lit. b) sunt considerate eligibile unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora."
  2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Obiectivele de investiţii din cadrul Programului se realizează pe terenuri şi/sau construcţii, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, sau în administrarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."
  3. La articolul 5, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "d) extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor sanitare;"
  4. La articolul 5, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
  "l) construcţia/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora."
  5. La articolul 6 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) lucrări pentru realizarea componentelor sistemului centralizat de alimentare cu apă, constând în: frontul de captare a apei, inclusiv instalaţiile de pompare până la staţia de clorinare, conductele de aducţiune, staţia de clorinare şi/sau tratare a apei, rezervorul de înmagazinare a apei potabile, staţiile de pompare şi repompare între componentele tehnologice şi de la acestea în reţelele de distribuţie, reţelele de distribuţie, anexele administrative şi împrejmuirile, branşamente până la limita de proprietate;"
  6. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. c), d) şi g) care se finanţează sunt lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente obiectivelor de investiţii propuse, precum şi dotarea acestora, după caz."
  7. La articolul 6 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) amenajarea acostamentelor, inclusiv căi de acces pietonale şi trotuare în interiorul localităţilor;"
  8. La articolul 6, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10)-(12), cu următorul cuprins:
  "(10) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. l) care se finanţează sunt lucrări de construire, transformări, consolidări, amenajări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări a construcţiilor şi instalaţiilor aferente obiectivelor de investiţii propuse, înfiinţări/amenajări de infrastructură turistică.
  (11) În cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. c) se finanţează inclusiv dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor de învăţământ preuniversitar, şi anume achiziţia de echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente.
  (12) În cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. d) se finanţează inclusiv dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor sanitare, şi anume achiziţia de echipamente medicale şi mobilier specific medical, alte categorii de echipamente şi dotări independente."
  9. La articolul 7 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) În cadrul domeniului specific prevăzut la art. 5 lit. c) şi d) pentru dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor sanitare, beneficiarii transmit nota de fundamentare întocmită conform modelului prevăzut în anexele nr. 1^1 şi 1^2."
  10. La articolul 8, partea dispozitivă a alineatului (1) şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Categoriile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii noi, precum şi obiectivelor de investiţii în continuare prevăzute la art. 10 alin. (1^1) care se pot finanţa prin Program de la bugetul de stat şi de la bugetul local, care sunt definite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, sunt:
  ........................................................................
  b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire, proiect tehnic şi detalii de execuţie, conform prevederilor pct. B cap. 3 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;"
  11. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Pentru dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor sanitare, beneficiarii transmit în copie conformă cu originalul contractul de achiziţie, factură fiscală, proces-verbal de recepţie, proces-verbal de punere în funcţiune, certificate de conformitate, după caz."
  12. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2), cu excepţia subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, au obligaţia de a transmite spre informare consiliilor judeţene documentele prevăzute la alin. (1)."
  13. La articolul 18, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(1^1) Beneficiarii, cu excepţia reprezentanţilor subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, au obligaţia să transmită consiliilor judeţene toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin Program a obiectivelor de investiţii, răspunzând de realitatea, exactitatea şi legalitatea acestora."
  14. La articolul 18, după alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alineatul (1^3), cu următorul cuprins:
  "(1^3) Autorităţile administraţiei publice locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor transmit trimestrial Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice stadiul obiectivelor de investiţii incluse în Program, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6."
  15. După anexa nr. 1 se introduc două noi anexe, anexele nr. 1^1 şi 1^2, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale şi administraţiei publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Bucureşti, 6 noiembrie 2014.
  Nr. 2.206.


  Anexa 1
  (Anexa nr. 1^1 la normele metodologice)
  NOTĂ DE FUNDAMENTARE
  privind necesitatea şi oportunitatea finanţării dotării cu
  echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator,
  alte categorii de echipamente şi dotări independente
  pentru .............................
  Unitatea de învăţământ preuniversitar (denumire, prezentarea activităţii specifice, alte date relevante)
  .........................................................................
  .........................................................................
  Obiectul solicitării
  .........................................................................
  .........................................................................
  Justificarea necesităţii şi oportunităţii finanţării achiziţionării de echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente
  Necesitatea (scurtă prezentare privind situaţia existentă, deficienţe majore ale situaţiei actuale, aşteptări şi prognoze pe termen mediu şi lung, din care să rezulte necesitatea, existenţa personalului didactic de specialitate care să asigure utilizarea echipamentelor solicitate la finanţare)
  .........................................................................
  .........................................................................
  Oportunitatea (asigurarea calităţii serviciilor de educaţie prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente)
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  Fondurile solicitate (valoarea totală estimată, exprimată în lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs)
  ..........................................................................
  Fondurile alocate cu destinaţii similare pe ultimii 3 ani, după caz
  ..........................................................................
  Documente justificative ataşate notei de fundamentare (în copie, act administrativ al beneficiarului de aprobare a achiziţiei solicitate, respectiv hotărâre de consiliu local/judeţean şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentatului legal al unităţii de învăţământ preuniversitar că nu beneficiază de finanţare din alte surse de finanţare legal constituite pentru achiziţia solicitată)
  ..........................................................................
  *Font 9*
              Beneficiar, Reprezentant legal al unităţii
                                                               de învăţământ preuniversitar,
      Unitatea administrativ-teritorială .................
      Primar/Preşedintele consiliului judeţean ..........
      Numele şi prenumele ......................... Numele şi prenumele ............
      Semnătura ........................... Semnătura ......................


  Anexa 2
  (Anexa nr. 1^2 la normele metodologice)
  NOTĂ DE FUNDAMENTARE
  privind necesitatea şi oportunitatea finanţării dotării cu
  echipamente medicale şi alte categorii de echipamente şi
  dotări independente pentru ................................
  Unitatea sanitară (denumire, prezentarea activităţii specifice, alte date relevante)
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  Obiectul solicitării
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  Justificarea necesităţii şi oportunităţii finanţării achiziţionării de echipamente medicale şi mobilier specific medical, alte categorii de echipamente şi dotări independente
  Necesitatea (scurtă prezentare privind situaţia existentă, deficienţe majore ale situaţiei actuale, aşteptări şi prognoze pe termen mediu şi lung, din care să rezulte necesitatea, existenţa personalului medical de specialitate care să asigure utilizarea echipamentelor solicitate la finanţare)
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  Oportunitatea (asigurarea calităţii serviciilor medicale prin dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea unităţilor sanitare cu echipamente medicale şi/sau cu alte categorii de echipamente şi dotări independente)
  ..........................................................................
  Fondurile solicitate (valoarea totală estimată exprimată în lei cu TVA inclus, din care solicitată pentru anul în curs, după caz)
  ..........................................................................
  Fondurile alocate cu destinaţii similare pe ultimii 3 ani, după caz
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  Documente justificative ataşate notei de fundamentare (în copie, act administrativ al beneficiarului de aprobare a achiziţiei solicitate, respectiv hotărâre de consiliu local/judeţean şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentatului legal al unităţii sanitare că nu beneficiază de finanţare din alte surse de finanţare legal constituite pentru achiziţia solicitată)
  ..........................................................................
  *Font 9*
                  Beneficiar, Reprezentant legal al
                                                                unităţii sanitare,
      Unitatea administrativ-teritorială ................
      Primar/Preşedintele consiliului judeţean ..........
      Numele şi prenumele ......................... Numele şi prenumele ...........
      Semnătura .......... Semnătura ..........

  -------