ACORD din 20 mai 2021între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 13 ianuarie 2022 Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 31 din 5 ianuarie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 39 din 13 ianuarie 2022.

  Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova (denumite în continuare părți),
  având în vedere intenția autorităților din județul Iași din România și din raioanele Nisporeni, Ungheni, Glodeni și Fălești din Republica Moldova de a coopera în domeniul serviciilor de alimentare cu apă,
  ținând cont de prevederile articolului 10 alineatul (3) din Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău la 28 iunie 2010,
  au convenit următoarele:

  Articolul 1
  (1) Părțile convin să permită amplasarea unor apeducte, cu subtraversarea râului Prut, în următoarele localități:
  a) între localitățile Măcărești (România) - Măcărești (Republica Moldova);
  b) în sectorul localității Tabăra (România);
  c) între localitățile Sculeni (România) - Sculeni (Republica Moldova);
  d) între localitățile Ungheni (România) - Ungheni (Republica Moldova).
  (2) Amplasamentele exacte ale apeductelor menționate la alin. (1) lit. a)-c) din prezentul articol sunt indicate în anexa la prezentul acord.(3) Amplasamentul exact al apeductului menționat la alin. (1) lit. d) din prezentul articol va fi convenit ulterior de către părți prin hotărârea Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării.


  Articolul 2

  În scopul aplicării prezentului acord, termenii următori au înțelesul menționat:
  a) construire - ansamblul lucrărilor pentru realizarea și punerea în funcțiune a apeductului care traversează râul Prut;
  b) utilizare - ansamblul de activități și lucrări care au drept scop asigurarea permanentă a stării de funcționare corespunzătoare condițiilor tehnico-economice și de siguranță a apeductelor, inclusiv înlăturarea avariilor, ținând cont de necesitatea de a nu periclita viața, securitatea și sănătatea, protecția mediului înconjurător și patrimoniul persoanelor fizice sau juridice;
  c) apeduct - conductă și instalațiile conexe de traversare a râului Prut;
  d) societăți - societățile cu sediul în România și în Republica Moldova, care construiesc și utilizează apeductele.


  Articolul 3
  (1) Toate lucrările și activitățile de execuție și utilizare a apeductelor vor fi realizate cu respectarea legislației în vigoare din România și, respectiv, Republica Moldova.(2) Investițiile pe teritoriul României și pe teritoriul Republicii Moldova, până la punctele de interconectare, inclusiv traversarea frontierei de stat, vor fi realizate de către societatea din România.(3) Pentru a facilita implementarea proiectului, Guvernul Republicii Moldova va scuti de taxe vamale, alte taxe sau impozite fiscale echipamentele și materialele furnizate de societatea din România.


  Articolul 4
  (1) Persoanele, mijloacele de transport și tehnica utilizată la efectuarea lucrărilor care decurg din punerea în aplicare a prezentului acord vor traversa frontiera de stat exclusiv prin punctele de trecere a frontierei de stat, cu respectarea legislației în vigoare a părților.(2) Societățile sunt obligate să înștiințeze, în prealabil, autoritățile competente pentru controlul frontierei de stat despre toate lucrările de construcție și utilizare, să nu deterioreze semnele de frontieră de stat, mijloacele tehnice de supraveghere, precum și să nu genereze schimbarea albiei râului Prut.


  Articolul 5
  (1) Efectuarea lucrărilor de construire a apeductelor va fi inițiată ulterior obținerii de către societăți a autorizațiilor necesare, în conformitate cu legislațiile în vigoare în statele părților.(2) Părțile asigură că activitățile de construire și utilizare a apeductelor vor fi executate cu respectarea prevederilor legale aplicabile în vigoare în statul părții pe teritoriul căruia se află tronsonul în cauză al apeductului.(3) Părțile vor lua măsurile necesare pentru a se asigura că societățile mențin în stare corespunzătoare apeductele, pe toată durata de utilizare a acestora.


  Articolul 6
  (1) Prioritizarea amplasării apeductelor și subtraversării râului Prut se va realiza prin consultări între ambele părți semnatare ale prezentului acord.(2) Soluționarea tuturor diferendelor referitoare la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord se va face prin negocieri între părți.


  Articolul 7
  (1) Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă nedeterminată.(2) Prezentul acord intră în vigoare la 30 de zile de la data primirii ultimei notificări prin care părțile își comunică reciproc, prin canale diplomatice, îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării sale în vigoare.(3) Prezentul acord poate fi amendat oricând prin consimțământul comun scris al părților. Amendamentele vor intra în vigoare conform procedurii menționate la alineatul (2) al acestui articol și vor constitui parte integrată a prezentului acord.(4) Prezentul acord poate fi denunțat de oricare dintre părți prin notificarea în scris a celeilalte părți. Denunțarea va produce efecte la două luni de la primirea notificării respective. În cazul în care denunțarea va surveni ulterior efectuării unor lucrări de amplasare a apeductelor, partea care a denunțat acordul va compensa societatea care a efectuat lucrările pentru cheltuielile ocazionate de aceste lucrări.

  Semnat la Chișinău la 20 mai 2021, în două exemplare originale în limba română.
  Semnează pentru Guvernul României
  Daniel Ioniță,
  ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Moldova
  Semnează pentru Guvernul Republicii Moldova
  Ghenadie Iurco,
  secretar de stat - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului


  ANEXĂ

  Sculeni

  Coordonate Stereo - 70

  Mențiuni

  Pct.

  X

  Y

  1.

  649701.850

  697474.996

  România

  2.

  649699.708

  697462.909

  3.

  649785.952

  697446.550

  Republica Moldova

  4.

  649788.094

  697455.637

  Măcărești
  Coordonate Stereo - 70Mențiuni
  Pct.XY
  5.620179.962726166.965România
  6.620188.110726162.408
  7.620228.688726243.324Republica Moldova
  8.620220.682726247.826

  Tabăra - comuna Bivolari
  Coordonate Stereo - 70Mențiuni
  Pct.XY
  9.678101.831682240.764România
  10.678109.785682245.651
  11.678019.526682378.824Republica Moldova
  12.678013.226682373.146

  -----