ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 104 din 25 iunie 2020pentru modificarea art. 36 alin. (6) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 30 iunie 2020
  Având în vedere consecințele scăderii cu o cantitate de 9 milioane tone a producției de lignit și implicit a producției de energie electrică, generată de imposibilitatea continuării unor lucrări de utilitate publică și interes național, respectiv scăderea capacității de echilibrare a Sistemului energetic național cu risc de black-out la nivel de stat și faptul că nu se vor putea constitui stocurile de cărbune pentru vârful de iarnă 2020-2021,
  luând în considerare creșterea prețului energiei electrice la nivelul consumatorului final și implicit apariția unor probleme sociale prin introducerea a minimum 4.000 de lucrători în șomaj cu efect în bugetul asigurărilor sociale,
  în considerarea urgenței generate de obligativitatea continuării activității de exploatare a carierelor de lignit și asigurarea unei aplicări a normei conforme scopului acesteia și în acord cu interpretarea judecătorească în materie, în alte condiții generânduse prejudicii atât persoanelor juridice, cât și statului, reprezentat prin diverse organe ale administrației publice centrale,
  având în vedere că prin lipsa imediată de intervenție normativă subiecții de drept vizați de dispozițiile art. 36 alin. (6) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să apeleze la obținerea unei interpretări judiciare, ceea ce va conduce, prin timpul de soluționare, la nerealizarea imediată a veniturilor prognozate necesare acoperirii cheltuielilor curente minime de susținere a activităților, cu consecința lipsirii de efecte juridice a actelor administrative notificate Comisiei Europene,
  ținând cont de faptul că lipsa resursei energetice înregistrată la data prezentei conduce la întreruperea activității grupurilor energetice care funcționează pe bază de lignit, ceea ce creează o problemă majoră de adecvanță a Sistemului energetic național în sensul că nu se va mai dispune de resursele necesare acoperirii consumului de energie electrică, cu utilizarea la maximum a capacității transfrontaliere de import,
  având în vedere că aceste măsuri vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Alineatul (6) al articolului 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Terenurile forestiere achiziționate de operatorul economic cu capital integral sau majoritar de stat în condițiile art. 6 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, care nu fac parte din coridorul de expropriere al unei lucrări miniere declarate de interes național și de utilitate publică de exploatare a zăcămintelor de lignit, dar care se regăsesc pe amplasamentul lucrării în cauză și sunt necesare realizării lucrărilor miniere pot fi scoase din fondul forestier național. În acest caz, beneficiarul scoaterii din fondul forestier național este operatorul economic cu capital integral sau majoritar de stat. Pentru terenurile forestiere care au fost incluse în coridorul de expropriere al lucrării miniere de interes național și de utilitate publică beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier este statul român.


  Articolul II

  Dispozițiile art. 36 alin. (6) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum sunt modificate prin prezenta ordonanță de urgență a Guvernului, se aplică și procedurilor de scoatere definitivă din fondul forestier național a terenurilor necesare realizării lucrărilor miniere de interes național și de utilitate publică de exploatare a zăcămintelor de lignit, aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe

  București, 25 iunie 2020.
  Nr. 104.
  ----