ORDIN nr. 118 din 4 septembrie 2017privind procedura de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înființarea asociațiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociație religioasă de către asociațiile existente
EMITENT
 • SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 13 septembrie 2017
  În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) și ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată,
  în temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte, cu modificările ulterioare,
  secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Avizul consultativ se acordă de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înființarea asociațiilor religioase și înregistrarea acestora în Registrul asociațiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociație religioasă de către asociațiile constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, al căror obiect principal de activitate îl reprezintă exercitarea unei credințe religioase.(2) Pentru obținerea avizului, asociația interesată adresează o cerere Secretariatului de Stat pentru Culte, care va fi însoțită de documentele prevăzute la art. 41 alin. (2) lit. a)-c) și e) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată.(3) Asociațiile constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru obținerea avizului adresează o cerere Secretariatului de Stat pentru Culte, care va fi însoțită de documentele prevăzute la alin. (2), precum și de următoarele documente:
  a) copie de pe actul constitutiv și statutul asociației constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și de pe actele/documentele prin care s-au aprobat toate modificările intervenite în actul constitutiv și în statut;
  b) copie de pe dovada dobândirii personalității juridice.
  (4) În cazul asociațiilor prevăzute la alin. (3), hotărârea de modificare a actului constitutiv privind transformarea asociației în asociație religioasă se va comunica în formă autentică și va cuprinde cel puțin următoarele elemente:
  a) semnăturile și elementele de identificare ale cel puțin 300 de membri asociați, cetățeni români sau rezidenți, care nu fac parte din alte asociații religioase sau culte recunoscute;
  b) enunțarea clară a hotărârii membrilor prevăzuți la lit. a) de a transforma asociația în asociație religioasă, cu scopul expres al exercitării unei credințe religioase specifice;
  c) denumirea asociației, care nu poate să fie identică sau asemănătoare cu cea a unui cult sau a unei alte asociații religioase recunoscute;
  d) sediul, patrimoniul, primele organe de conducere ale asociației religioase;
  e) persoana împuternicită să facă demersurile în vederea transformării în asociație religioasă.
  (5) Membrii asociați prevăzuți la alin. (4) trebuie să își însușească și mărturisirea de credință și statutul asociației religioase, care trebuie să cuprindă: structura sa de organizare centrală și locală, modul de conducere, administrare și control, modul de înființare și desființare a unităților locale, drepturile și obligațiile membrilor, principalele activități pe care asociația religioasă înțelege să le desfășoare în vederea atingerii scopurilor sale spirituale; alte prevederi specifice asociației religioase respective.(6) Asociațiile prevăzute la alin. (3) pot proba faptul că aveau ca obiect principal de activitate exercitarea unei credințe religioase la data intrării în vigoare a Legii nr. 489/2006, republicată, prin conținutul statutului, prin raportul de activitate depus anual la Secretariatul de Stat pentru Culte sau prin alte mijloace de probă.


  Articolul 2
  (1) Cererile și documentația se depun la Compartimentul pentru relația cu mediul asociativ din cadrul Direcției relații culte, care verifică conținutul documentației depuse de către asociație și solicită, după caz, completarea acesteia. Completarea se solicită în maximum 10 zile de la depunerea documentației, prelungindu-se în mod corespunzător termenul de răspuns.(2) În termen de 10 zile calendaristice de la depunerea solicitărilor sau de la completarea documentației, Compartimentul pentru relația cu mediul asociativ are obligația să întocmească referatele de oportunitate în vederea eliberării avizului sau, după caz, de respingere, în condițiile legii.(3) Referatele de oportunitate și documentația în baza cărora au fost elaborate se prezintă pentru avizul de legalitate Compartimentului juridic, legislativ și relația cu Parlamentul din cadrul Direcției relații culte care, în termen de 10 zile calendaristice, va aviza sau va respinge motivat acordarea avizului solicitat.


  Articolul 3
  (1) Se aprobă formularele avizelor eliberate de Secretariatul de Stat pentru Culte pentru asociațiile religioase, în conformitate cu prevederile art. 1, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.(2) În cazul respingerii solicitării de aviz, răspunsul va trebui să conțină, detaliat, motivele care au stat la baza acestei decizii.


  Articolul 4
  (1) Se aprobă instituirea registrului asociațiilor religioase care au primit avizul consultativ al Secretariatului de Stat pentru Culte, gestionat de Direcția relații culte prin Compartimentul pentru relația cu mediul asociativ.(2) Registrul asociațiilor religioase are următorul conținut:
  ┌────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬──────────┐
  │Nr. de      │Denumirea │Numele și    │Sediul    │Nr. avizului│          │
  │înregistrare│asociației│prenumele    │asociației│ / data     │          │
  │a cererii   │religioase│președintelui│religioase│eliberării  │Observații│
  ├────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
  │      0     │     1    │      2      │     3    │      4     │     5    │
  └────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴──────────┘


  Articolul 5
  (1) Se aprobă modelul de tabel care conține datele de identificare și semnăturile asociaților, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Tabelul cuprinzând datele de identificare și semnăturile de adeziune ale asociaților este parte a actului constitutiv.


  Articolul 6

  Direcția relații culte va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru culte nr. 15/2012 privind procedura de acordare a avizului consultativ de către Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înființarea asociațiilor religioase sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociație religioasă de către asociațiile existente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 3 aprilie 2012, se abrogă.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte,
  Victor Opaschi


  București, 4 septembrie 2017.
  Nr. 118.

  Anexa nr. 1

      ROMÂNIA
      GUVERNUL ROMÂNIEI
      SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE

                                        AVIZ
                                 Nr. ...../.......

      În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) lit. d) din Legea
  nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor,
  republicată,
      văzând Cererea înregistrată cu nr. ...../......., formulată de ........,
  prin care se solicită avizul consultativ al Secretariatului de Stat pentru
  Culte în vederea dobândirii personalității juridice și înregistrării ca
  asociație religioasă,
      având în vedere referatul de oportunitate și avizul de legalitate privind
  înființarea acesteia,
      ținând seama că prevederile actului constitutiv și ale statutului stabilesc
  drept scop al asocierii manifestarea unei credințe religioase,
      Secretariatul de Stat pentru Culte avizează înființarea asociației
  religioase ..........., cu sediul în localitatea ........., str. ............
  nr. ........, județul/sectorul ................., conform actului constitutiv,
  autentificat cu nr. ..../......., și statutului asociației, autentificat cu
  nr. ....../....... de către .................. .
      Orice modificare a actului constitutiv sau a statutului asociației va
  trebui declarată.

                                 Secretar de stat,
                                 .................
                              (semnătura și ștampila)

                      Direcția relații culte - Compartimentul
                   juridic, legislativ și relația cu Parlamentul,
                       .....................................
                                    (semnătura)


  Anexa nr. 2

      ROMÂNIA
      GUVERNUL ROMÂNIEI
      SECRETARIATUL DE STAT PENTRU CULTE

                                        AVIZ
                                  Nr. ...../......

      În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) lit. d) și ale art. 47
  alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul
  general al cultelor, republicată,
      văzând Cererea înregistrată cu nr. ..../......., formulată de ..........,
  prin care se solicită avizul consultativ al Secretariatului de Stat pentru
  Culte în vederea dobândirii statutului de asociație religioasă,
      având în vedere referatul de oportunitate și avizul de legalitate privind
  dobândirea statutului și înregistrării ca asociație religioasă,
      ținând seama că prevederile actului constitutiv și ale statutului stabilesc
  drept scop al asocierii manifestarea unei credințe religioase,
      Secretariatul de Stat pentru Culte avizează dobândirea statutului de
  asociație religioasă de către ..........., cu sediul în localitatea ..........,
  str. ........ nr. ......, județul/sectorul ..........., consemnate în Hotărârea
  adunării generale autentificate cu numărul ........... de către ............. .
      Orice modificare a statutului privind scopul asociației va trebui declarată,
  potrivit legii.

                                 Secretar de stat,
                                 .................
                              (semnătura și ștampila)

                      Direcția relații culte - Compartimentul
                   juridic, legislativ și relația cu Parlamentul,
                       .....................................
                                    (semnătura)


  Anexa nr. 3

  Tabel privind datele de identificare și semnăturile de adeziune ale asociaților

  Noi, membrii asociați, declarăm că ne-am însușit statutul Asociației (denumirea asociației), nu facem parte din alte culte sau asociații religioase și hotărâm să constituim/transformăm Asociația (denumirea asociației) în asociația religioasă (denumirea asociației), conform prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, în scopul expres declarat al exercitării credinței formulate în Mărturisirea de credință ...*)
  Notă
  *) Acest text trebuie să se regăsească pe fiecare pagină a tabelului privind datele de identificare și semnăturile de adeziune ale asociaților.

  ┌────┬───────────────────┬──────┬────────────────────────┬─────────┬────┐
  │Nr. │                   │      │           CNP          │         │    │
  │crt.│Numele și prenumele│Adresa│(codul numeric personal)│Semnătura│Data│
  ├────┼───────────────────┼──────┼────────────────────────┼─────────┼────┤
  │  0 │        1          │   2  │            3           │    4    │  5 │
  └────┴───────────────────┴──────┴────────────────────────┴─────────┴────┘

  ----