LEGE nr. 457 din 1 noiembrie 2004 (*actualizată*)
privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun
(actualizată până la data de 1 ianuarie 2009*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.067 din 17 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 1 ianuarie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA nr. 6 din 30 ianuarie 2008**) aprobată de LEGEA nr. 225 din 28 octombrie 2008.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Anterior datei de 1 ianuarie 2009, data de intrare în vigoare a Ordonanţei nr. 6 din 30 ianuarie 2008, publicate în Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2008, acest act normativ a fost aprobat cu modificări de Legea nr. 225 din 28 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 739 din 31 octombrie 2008. În consecinţă, şi modificările aduse Legea nr. 225 din 28 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 739 din 31 octombrie 2008 asupra Legii nr. 457 din 1 noiembrie 2004, nu se pot aplica decât cu data de 1 ianuarie 2009.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Prezenta lege stabileşte măsuri cu privire la publicitatea produselor din tutun, precum şi cu privire la promovarea acestora în presă şi în alte publicaţii tipărite, în emisiuni radiodifuzate, prin servicii ale societăţii informaţionale şi prin sponsorizarea în domeniul tutunului, inclusiv prin distribuirea gratuită a produselor din tutun, în vederea prevenirii consumului produselor din tutun.


  Articolul 2

  În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) produse din tutun - produsele destinate fumatului, prizatului, suptului sau mestecatului, fabricate total ori parţial din tutun, modificat genetic sau nu;
  b) publicitate pentru produsele din tutun - orice formă de comunicare comercială care are ca scop sau ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun;
  -----------
  Litera b) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2008.
  c) sponsorizare pentru produsele din tutun - orice formă de contribuţie publică sau privată pentru orice eveniment, activitate ori persoană, cu scopul sau având ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun;
  -----------
  Litera c) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2008.
  d) servicii ale societăţii informaţionale - orice servicii de acest tip, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, cu modificările ulterioare.
  e) profesionişti în comerţul cu produse din tutun - orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o activitate în domeniul producţiei ori comercializării produselor din tutun sau al consultanţei profesionale care priveşte produsele din tutun.
  -----------
  Litera e) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2008.


  Articolul 3

  (1) Se interzice publicitatea produselor din tutun:
  a) în presa scrisă şi în orice alte publicaţii tipărite, cu excepţia anunţurilor prevăzute expres de lege;
  -----------
  Litera a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2008.
  b) transmisă de posturile de radiodifuziune şi de televiziune publice sau private;
  c) în sălile de spectacol, cinematografe sau alte tipuri de săli de proiecţie a materialelor vizuale destinate publicului;
  -----------
  Litera c) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.
  d) pe panouri publicitare, pe copertine sau orice alte structuri de afişaj, indiferent de locul amplasării acestora ori de taxele datorate, cu excepţia celor situate în spaţiile de vânzare a produselor din tutun din incinta unităţilor economice şi a spaţiilor special amenajate pentru fumat;
  -----------
  Litera d) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2008.
  e) prin serviciile societăţii informaţionale;
  f) prin folosirea mărcilor de produse din tutun pe alte produse decât cele din tutun sau pe servicii care nu au legătură cu comerţul cu produse din tutun, cu excepţia acelor produse necesare fumatului, precum scrumiere, brichete, chibrituri şi altele asemenea;
  -----------
  Litera f) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2008.
  g) prin vânzarea sau oferirea gratuită de produse alimentare ori jucării fabricate cu intenţia evidentă de a da produsului şi/sau ambalajului său asemănarea cu un produs din tutun.
  -----------
  Litera g) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.
  h) prin crearea, comercializarea sau oferirea gratuită de jocuri, inclusiv a celor destinate utilizării pe calculator, ori jucării care promovează fumatul sau în care este utilizată o marcă de produs din tutun;
  -----------
  Litera h) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.
  i) prin folosirea mărcilor produselor din tutun sau a unor mesaje care promovează fumatul, inscripţionate ori amplasate pe partea exterioară a oricărui mijloc de transport, precum şi pe partea interioară şi exterioară a mijloacelor de transport în comun.
  -----------
  Litera i) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.
  (2) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisă numai în publicaţiile destinate în mod exclusiv profesioniştilor în comerţul cu produse din tutun şi în publicaţiile care nu au fost editate ori tipărite în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene şi nici nu sunt destinate în principal pieţei româneşti ori celei comunitare.
  -----------
  Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.
  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. e), este permisă publicitatea produselor din tutun prin servicii ale societăţii informaţionale doar în condiţiile prevăzute la alin. (2).
  -----------
  Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.


  Articolul 4

  (1) Se interzice sponsorizarea pentru produsele din tutun a evenimentelor ori activităţilor care au efecte transfrontiere sau care implică ori au loc în cel puţin două state membre ale Uniunii Europene, dintre care unul este România.
  (2) Se interzice distribuirea gratuită a produselor din tutun în contextul sponsorizării evenimentelor prevăzute la alin. (1), având ca scop ori ca efect direct sau indirect promovarea produselor din tutun.
  (3) Se interzice distribuirea gratuită a produselor din tutun tinerilor cu vârsta sub 18 ani.
  -----------
  Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.
  (4) Se interzice sponsorizarea pentru produse din tutun a evenimentelor şi activităţilor destinate tinerilor cu vârsta sub 18 ani.
  -----------
  Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.
  (5) Se interzice sponsorizarea pentru produse din tutun a oricăror evenimente sau activităţi care se desfăşoară în unităţile medicale ori în unităţile de învăţământ medico-farmaceutic.
  -----------
  Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.


  Articolul 4^1

  Pentru publicitatea produselor din tutun prin intermediul serviciilor de radiodifuziune şi pentru sponsorizarea programelor de radiodifuziune se aplică prevederile art. 30, respectiv art. 34 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  -----------
  Art. 4^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.


  Articolul 5

  (1) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi ale art. 4 alin. (1), (4) şi (5) şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000 lei la 50.000 lei.
  (2) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) şi se sancţionează astfel:
  a) persoanele juridice, cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 10.000 lei;
  b) persoanele fizice, cu amendă contravenţională de la 500 lei la 1.000 lei.
  (3) Începând cu a doua abatere, încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1) se sancţionează cu amendă contravenţională prevăzută la alin. (1) şi cu suspendarea temporară a activităţii de către instituţiile competente.
  -----------
  Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 225 din 28 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2008.
  -----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 6 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008.


  Articolul 6

  (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest sens din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, conform prevederilor legale în vigoare.
  (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 5, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
  (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 5 li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 7

  (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2006.
  (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 10 lit. b) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 2 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 8

  Prezenta lege transpune Directiva nr. 2003/33/CE privind armonizarea dispoziţiilor legislative, de reglementare sau administrative ale statelor membre cu privire la publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L152 din 20 iunie 2003, şi unele dispoziţii din Recomandarea nr. 2003/54/CE cu privire la prevenirea fumatului şi la iniţiativele de îmbunătăţire a controlului asupra tutunului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L022 din 25 ianuarie 2003.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 1 noiembrie 2004.
  Nr. 457.
  _______________