ANEXE din 19 decembrie 2017 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.676/2017 privind aprobarea unor programe şcolare pentru învăţământul primar şi pentru învăţământul gimnazial
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 bis din 18 ianuarie 2018

  Anexa 1 la ordinul ministrului educa'iei na'ionale nr. 5676/19.12.2017

  MINISTERUL EDUCA'IEI NA'IONALE

  LISTA PROGRAMELOR ,COLARE

  pentru discipline de trunchi comun sau discipline op'ionale din învă'ământul primar şi gimnazial

  Nr. crt.

  Disciplina

  image

  1.

  Religie - cultul musulman, clasa pregătitoare, clasele I – a II-a

  2.

  Religie - cultul musulman, clasele a III-a – a IV-a

  3.

  image

  Armonie şi expresivitate corporală în sport, clasele a V-a – a VIII-a, învăţământ gimnazial cu program sportiv integrat

  Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educa'iei na'ionale nr. 5676/19.12.2017 MINISTERUL EDUCA'IEI NA'IONALE

  Programa şcolară

  pentru disciplina

  RELIGIE CULTUL MUSULMAN

  Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a

  Bucureşti, 2017

  Notă de prezentare

  Programa disciplinei Religie – cultul musulman este elaborată potrivit unui nou model de proiectare curriculară, centrat pe competen'e. Construcţia programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului pentru care se învaţă şi a dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.

  Structura programei şcolare include următoarele elemente:

  Competen'ele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte diverse.

  Competen'ele generale vizate la nivelul disciplinei Religie jalonează achiziţiile elevului pentru întregul ciclu primar.

  Competen'ele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică experienţa concretă a elevului şi care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate.

  Con'inuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru dobândirea competenţelor specifice. Astfel, acestea sunt grupate pe următoarele domenii: Iubirea lui Allah şi răspunsul omului; Allah se face cunoscut omului; Viaţa musulmanului împreună cu semenii; Mari sărbători islamice.

  image

  image

  De asemenea, la nivelul fiecărei clase, programele prezintă o ofertă curriculară dezvoltată în jurul unor teme majore: Allah ne iubeşte pe noi şi noi îl iubim pe Allah (la clasa pregătitoare); Religia mea Îmi cere să mă Înţeleg bine cu oamenii (la clasa I); Ii iubesc pe Domnul meu şi pe Profetul meu, Îi ajut pe oameni (la clasa a II-a). Având ca scop familiarizarea copiilor cu domeniul religios, aceste teme orientează formularea competenţelor specifice, precum şi construirea situaţiilor de învăţare într-un mod flexibil şi creativ, în raport cu particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. Astfel, conţinuturile învăţării se subordonează atât domeniilor, cât şi temelor majore.

  Sugestiile metodologice includ strategii didactice precum şi elemente de evaluare continuă. Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare. Se urmăreşte astfel realizarea unui demers didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă în contextul specific al fiecărei clase şi al fiecărui elev. Includerea clasei pregătitoare în învăţământul general şi obligatoriu implică o perspectivă nuanţată a curriculumului la acest nivel de vârstă. Este necesară o abordare specifică educaţiei timpurii bazată, în esenţă, pe stimularea învăţării prin joc, care să ofere în acelaşi timp o plajă largă de diferenţiere a demersului didactic, în funcţie de nivelul de achiziţii variate ale elevilor.

  Programa şcolară pentru disciplina Religie reprezintă o ofertă curriculară care are alocată o oră pe săptămână în trunchiul comun al planului–cadru de învăţământ, în cadrul ariei curriculare Om şi societate.

  Studiul disciplinei Religie urmăreşte o dezvoltarea progresivă a competenţelor prin experienţa specifică vârstei elevilor, prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii elevilor.

  Pentru a asigura un cadru coerent al predării Religiei în şcoală, programa şcolară propune un set de elemente comune pentru toate cultele din România, ce au drept de predare a propriei religii în sistemul de învăţământ: lista competenţelor generale şi specifice, o serie de exemple de activităţi de învăţare şi partea generală a sugestiilor metodologice. Lista de conţinuturi este elaborată de către fiecare cult, permiţând orientarea către teme relevante pentru fiecare dintre acestea.

  image

  image

  1. 1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viaţă

  2. 2. Colaborarea cu copiii şi cu adulţii din mediul familiar, în acord cu valorile religioase

  3. 3. Explorarea activă a unor elemente din viaţa de zi cu zi, din perspectiva propriei credinţe

  Competen'e generale

  image

  Competen'e specifice şi exemple de activită'i de învă'are

  7

  1. 1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în contexte de viaţă uzuale

   Clasa pregătitoare

   Clasa I

   Clasa a II-a

   image

   image

   1.2. Observarea caracteristicilor comportamentale ale unui musulman, pe baza valorificării unor situa'ii din via'a de zi cu zi

   1.2. Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui musulman, pe baza valorificării unor situa'ii din via'a de zi cu zi

   „Rugăciunea", „La geamie", „În natură"

   rugăciunii, comportamentul în geamie, grija faţă de natură)

   1.2. Eviden'ierea caracteristicilor comportamentale ale unor modele de credin'ă

    1. 1.1. Recunoaşterea unor elemente de bază ale credin'ei religioase

     • - participarea la discuţii despre importanţa lui Allah în viaţa omului, despre importanţa iubirii (faţă de Allah, faţă de părinţi, faţă de cei apropiaţi)

     • - jocuri didactice ilustrative, care să valorifice experienţe ale copiilor, relevante din punct de vedere religios (ajutarea semenilor, aspecte ale vieţii de familie, sărbători colective, rugăciunea)

     • - exerciţii de identificare a formulelor de mulţumire faţă de Allah

     • - exerciţii de explicare a semnificaţiei expresiei unicităţii lui Allah

    1. 1.1. Descrierea unor aspecte de bază ale credin'ei religioase, prin apelul la experien'a proprie

     • - participarea la dialoguri pe tema rolului credinţei în Allah şi a rugăciunii, valorificând diferite exemple din viaţa de zi cu zi

     • - exerciţii de identificare a formulelor de mulţumire prin rugăciune

     • - realizarea de prezentări ale geamiei ca locaş de rugăciune al musulmanilor, în forme variate: exerciţii de descriere a unei geamii cunoscute, reprezentarea într-o compoziţie plastică a unei geamii, identificarea unei geamii dintr-o serie de imagini date

     • - realizarea de scurte povestiri pe tema iubirii (iubirea între semeni, iubirea lui Allah faţă de oameni, iubirea omului faţă de Allah), valorificând diferite texte cu conţinut religios

    1. 1.1. Explicarea unor aspecte specifice propriei credin'e religioase

     • - exerciţii de definire a unor termeni abordaţi în cadrul diferitelor teme, din perspectivă generală şi din perspectivă religioasă: iubire, mulţumire, dar, ajutor, recunoştinţă, iertare

     • - participarea la dialoguri pe tema importanţei iubirii: iubirea omului faţă de ceilalţi, iubirea lui Allah faţă de om, iubirea omului faţă de Allah, valorificând diferite povestiri, exemple din viaţa cotidiană

     • - relatarea unor povestiri cu conţinut religios despre iubirea lui Allah faţă de lume

     • - observarea naturii, sub aspectul măreţiei acesteia

     • - jocuri didactice pe tema formelor de manifestare a iubirii faţă de Allah şi faţă de semeni

     • - exerciţii de redare, într-o succesiune logică, a unor evenimente din viaţa Profetului

   image

   image

   1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-religios în contexte de via'ă familiare

   1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral religios într-o serie de contexte de via'ă reale sau imaginare

   „Cum ne rugăm...?"

   scurte

   1.3. Aplicarea în mod autonom a unor reguli de comportament moral religios în diferite contexte de via'ă reale sau imaginare

   8

  2. 2. Colaborarea cu copiii şi cu adulţii din mediul familiar, în acord cu valorile religioase

   Clasa pregătitoare

   Clasa I

   Clasa a II-a

   image

    1. 2.1. Asumarea unor responsabilită'i în cadrul grupurilor din care face parte, la propunerea adultului

     • - exerciţii de identificare a rolurilor sociale ale diferitelor persoane (copii, părinţi, profesori) şi a responsabilităţilor corespunzătoare fiecăreia dintre acestea

     • - participarea la dialoguri pe tema colaborării în diferite grupuri de apartenenţă

     • - participarea la activităţi caritabile, împreună cu alţi membri ai clasei sau ai şcolii

     • - participarea la jocuri de rol pe tema asumării diferitelor responsabilităţi (în familie, în şcoală)

     • - realizarea şi analizarea unor desene referitoare

    1. 2.1. Manifestarea interesului pentru asumarea unor responsabilită'i în cadrul grupurilor din care face parte

     • - identificarea responsabilităţilor personale în diferite grupuri de apartenenţă (familie, şcoală, grup de prieteni)

     • - audierea unor povestiri care evidenţiază exemple de asumare a unor roluri şi responsabilităţi în anumite grupuri

     • - jocuri de rol pe tema asumării diferitelor responsabilităţi (în familie, în şcoală)

     • - exersarea unor responsabilităţi şi sarcini de lucru variate în activităţi de grup, pentru fiecare elev

     • - prezentarea unor cazuri relevante pentru temele:

    1. 2.1. Asumarea în mod explicit a unor responsabilită'i în cadrul grupurilor din care face parte

     • - exerciţii de negociere şi stabilire în comun a responsabilităţilor în cadrul grupurilor din care face parte, pentru realizarea unor activităţi variate

     • - participarea la dialoguri pe teme privind asumarea, ascultarea şi negocierea responsabilităţilor în diferite grupuri de apartenenţă

     • - jocuri de rol pe tema asumării unor responsabilităţi (în familie, în şcoală, în grupul de prieteni etc.)

   Clasa pregătitoare

   Clasa I

   Clasa a II-a

   image

   la viaţa şcolară, la familie

   importanţa ajutorului oferit celorlalţi, rolul rugăciunii

   - organizarea unor activităţi caritabile, împreună cu

   alţi membri ai şcolii, ai comunităţii

   oferirii de sfaturi, de învăţături, de daruri

   image

   2.2. Identificarea unor elemente comune şi de diferen'iere între oameni

   „Persoanele cu nevoi speciale"

   image

   2.2. Observarea unor elemente de diversitate în cadrul diferitelor grupuri

   „Întreabă-mă şi eu îţi spun despre mine")

   pozitive faţă de propria persoană şi faţă de alţii

   image

   2.2. Descrierea unor elemente de diversitate în cadrul diferitelor grupuri

   9

   10

  3. 3. Explorarea activă a unor elemente din viaţa de zi cu zi, din perspectiva propriei credinţe

  Clasa pregătitoare

  Clasa I

  Clasa a II-a

  image

   1. 3.1. Explicarea semnifica'iei unor evenimente religioase cunoscute

    • - formularea unor enunţuri simple, utilizând cuvinte din domeniul religios-moral

    • - participarea la dialoguri pe baza audiţiei unor texte din Coran şi din vieţile sfinţilor

    • - descrierea unor evenimente din viaţa Profetului Mohamed şi a altor profeţi

    • - audierea şi/sau învăţarea de scurte rugăciuni, cu explicarea, pe înţelesul copiilor, a expresiilor şi a termenilor religioşi întâlniţi

   1. 3.1. Explicarea semnifica'iei unor evenimente religioase din via'a comunită'ii

    • - formularea unor enunţuri, utilizând cuvinte din domeniul religios-moral

    • - povestirea după imagini pe tema unor evenimente religioase din comunitate

    • - participarea la dialog pe tema unor evenimente religioase semnificative din viaţa comunităţii, pornind de la experienţele elevilor

    • - audierea şi/sau învăţarea unor rugăciuni, cântări religioase ilahi

    • - organizarea unor serbări şcolare corelate cu

  diferite evenimente din viaţa comunităţii

   1. 3.1. Explicarea importan'ei unor evenimente religioase din via'a comunită'ii şi a societă'ii

    • - elaborarea unor texte scurte, utilizând cuvinte din domeniul religios-moral

    • - participarea la discuţii pe tema rolului unor evenimente religioase semnificative din viaţa comunităţii, pornind de la experienţele elevilor

    • - realizarea de scurte prezentări ale unor sărbători religioase (bayram)

    • - povestirea după imagini cu tematică adecvată

    • - exemplificarea unor aspecte legate de evenimentele religioase, cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale

  image

  3.2. Identificarea unor sărbători şi evenimente cu semnifica'ii religioase, cu inciden'ă asupra vie'ii familiei

  • - analiza unor imagini relevante din viaţa copiilor şi a familiilor lor (fotografii şi albume de familie, imagini din sfera publică)

  • - prezentarea aspectelor caracteristice ale diferitelor sărbători din viaţa comunităţii

  • - audierea unor texte din literatură, referitoare la marile sărbători musulmane

  • - exerciţii de învăţare a unor colinde şi cântări religioase-ilahi

  • - participarea la serbări şcolare

  • - realizarea unor proiecte pe diferite teme religioase („Cum am sărbătorit Kurban Bayram", „Cum ne pregătim de “Ramazan Bayram")

  • - realizarea unor desene, felicitări, ornamente, colaje pe tema diferitelor sărbători religioase

  3.2. Prezentarea unor sărbători şi evenimente cu con'inuturi şi semnifica'ii religioase, cu inciden'ă asupra vie'ii familiei şi a comunită'ii

  • - dialog pe tema diferitelor sărbători religioase şi a unor aspecte specifice acestora în viaţa familiei sau a comunităţii (modalităţi de pregătire pentru celebrarea evenimentului, alte obiceiuri specifice în familie, comunitate)

  • - participarea la discuţii privind evenimentele religioase din viaţa omului (botezul, nunta), valorificând experienţele concrete ale copiilor

  • - realizarea, pe grupe de lucru, a unor proiecte cu diferite teme („Despre colind", „Natura altfel, în fiecare zi", „Cum sărbătorim Kurban Bayram",

   „Cum ne pregătim de Ramazan Bayram")

  • - participarea la sărbătorile comunităţii

  • - învăţarea unor poezii, la alegere, cu referire la marile sărbători religioase

  3.2. Explicarea rolului diferitelor sărbători şi evenimente cu con'inuturi şi semnifica'ii religioase, cu inciden'ă asupra vie'ii familiei şi comunită'ii

  • - dialog pe tema rolului marilor sărbători religioase şi a unor tradiţii specifice din viaţa familiei sau a comunităţii

  • - participarea, pe grupe de lucru, la realizarea unor proiecte pe diferite teme („Tradiţiile din localitatea mea"; „Cum păstrăm tradiţiile religioase")

  • - analizarea unor imagini relevante din viaţa copiilor, a familiilor lor, a comunităţii privind diferite forme de manifestare a iubirii

  • - audierea/ învăţarea unor colinde şi cântări religioase-ilahi

  • - organizarea unor serbări şcolare

  • - participarea al prezentări pe tema locurilor sfinte, organizate în forme variate (vizionarea de documentare, filme, audierea de povestiri)

  11

  Con'inuturi

  DOMENII

  CLASA PREG TITOARE

  CLASA I

  CLASA A II-A

  Allah ne iubeşte pe noi şi noi îl iubim pe Allah

  Religia mea îmi cere să mă înţeleg bine cu oamenii

  Ii iubesc pe Allah şi pe Profetul meu, îi ajut pe oameni

  Iubirea lui

  image

  Allah şi răspunsul omului

  image

  Îl iubesc pe Allah

  • - Omul, fiinţă creată de către Allah (omul şi celelalte fiinţe de pe pământ)

  • - Sunt copilul lui Allah şi al părinţilor mei (raportarea copiilor la Allah; raportarea copiilor la proprii părinţi)

  • - Ce înseamnă să fiu musulman, cum devin musulman (expresia care explică Unicitatea lui Allah şi sensul acesteia)

  • - Cum vorbesc cu cei din jur (rolul comunicării în viaţa omului; reguli simple de comunicare)

  • - Ce simt faţă de ceilalţi (iubirea aproapelui; forme de manifestare a sentimentelor)

  • - Cum mă comport ca un musulman (reguli de comportament; modele de comportament, în diferite contexte; exemple concrete de fapte bune)

  • - O zi din viaţa mea de musulman (când cerem ajutor lui Allah, când îi mulţumim lui Allah; exemple concrete din viaţa cotidiană)

  • - Rugăciuni de mulţumire către Allah

  Islamul este religia mea, Allah este domnul meu

  • - Allah este în sufletul şi în mintea mea în fiecare zi (în numele lui Allah încep orice lucru. Recunoştinţă pentru tot ceea ce ne dă Allah (cum îi mulţumim lui Allah, pentru ce îi mulţumim lui Allah)

  • - Geamia este casa lui Allah (locul unde oamenii participă la slujbe)

  • - Cum arată o geamie (aspecte de diferenţiere faţă de alte clădiri; aspecte specifice unei geamii)

  • - Cum mă comport în geamie (exemple de comportament, de ţinută vestimentară)

  • - Când, unde şi cui mă rog (momentele în care ne rugăm; modul în care ne rugăm)

  • - Pentru cine mă rog (pentru propria persoană, pentru părinţi şi ceilalţi membri ai familiei, pentru toţi oamenii)

  • - Binefacerile rugăciunii (împlinirea cererilor de folos; întărirea relaţiei dintre semeni)

  • - Cum ne ajută în viaţă şi în devenirea noastră cititul ( primul mesaj divin: Citeşte!; importanţa cititului în viaţa unui musulman)

  • - Aspecte din viaţa Profetului Mohammed despre respect, recunoştinţa şi toleranţă

  Allah este unic, Profetul Mohammed este Alesul Lui

  • - Allah a creat totul; toate ni s-au încredinţat nouă

  • - Allah îi iubeşte pe cei ce fac bine (orice faptă bună ne apropie mai mult de Allah)

  • - Mărturisirea credinţei (formula de mărturisire a credinţei şi sensul acesteia)

  • - Preasfântul Mohammed, Alesul lui Allah (evenimentele principale din viaţa profetului)

  • - Allah ne ajută să Îl cunoaştem şi să Îl iubim (Allah ne-a transmis Cuvântul Său în Coran; ne-a pus în suflet dorinţa de a-L cunoaşte şi de a-L iubi)

  • - Iubirea, sentimentul cel mai înalt al omului (ce înseamnă să iubeşti; pe cine iubim; exemple de oameni care îşi arată iubirea faţă de Allah şi faţă de semeni)

  • - Ritualul împărţirii (Zekat); pomana (Sadaka)

  • - Ajutorul oferit celorlalţi, semn al iubirii faţă de Allah (ce înseamnă să ajuţi pe cineva, faptele bune săvârşite din iubire; exemple de îndatoriri şi de fapte de ajutorare a semenilor, în diferite contexte de viaţă)

  image

  Allah se face cunoscut omului

  Cură'enia, ordinea, sănătatea

  • - Allah ne-a dăruit o lume frumoasă (frumuseţea creaţiei; natura şi oamenii; ocrotirea naturii de către om)

  • - Religia noastră acordă atenţie curăţeniei, ordinii şi sănătăţii (măsuri pentru sănătatea personală; respectarea regulilor de igienă personală; importanţa ordinii)

  • - Despre cumpătare în viaţa de zi cu zi (nu facem risipă, îi încurajăm pe cei din jur să aibă acelaşi comportament)

  • - Despre responsabilitate, exemple din viaţa de zi cu zi (despre cum preţuim ceea ce se află în jurul nostru: la şcoală, acasă în mediul înconjurător, fiinţe, lucruri, natură)

  Importan'a cură'eniei

  • - Omul se bucură de creaţia lui Allah (ce înseamnă creaţia lui Allah; perfecţiunea creaţiei lui Allah; cum ne manifestăm respectul faţă de creaţia lui Allah)

  • - Curăţenia face parte din credinţă

  • - Curăţenia sufletească (ce înseamnă curăţenia sufletească, cum ne păstrăm sufletul curat)

  • - Curăţenia exterioară: a corpului, a locuinţei, a şcolii, a mediului înconjurător (cum putem păstra curat mediul înconjurător, de ce este important să avem un mediu curat şi sănătos, care sunt efectele unui mediu nesănătos)

  • - Exemple din viaţa Profetului Mohammed; exemple din viaţa cotidiană despre igienă

  Recunoştin'a, credin'a, rugăciunea

  • - Recunoştinţa faţă de Allah, faţă de părinţi şi faţă de cei care ne fac bine (ce este recunoştinţa; exemple de persoane din Coran care şi-au arătat recunoştinţa faţă de binefăcători; exemple din viaţa cotidiană)

  • - Ce înseamnă să fii un om credincios (manifestarea credinţei în particular şi în mod public, prin cuvinte şi fapte)

  • - Rugăciunile de mulţumire şi de laudă aduse lui Allah (ce înseamnă să mulţumeşti; ce înseamnă să lauzi; pentru ce Îi mulţumim lui Allah)

  • - Ritualurile de cult (ritualul de cult, după învăţăturile Profetului: o vorbă, o faptă sau o acţiune care să îi placă lui Allah – a stimula oamenii să facă fapte bune, a fi corect, a-i împăca pe cei certaţi, a ajuta pe cei orfani, a saluta, a ocroti)

  12

  image

  Via'a musulmanului împreună cu semenii

  Allah ne cere să ne ajutăm unii pe al'ii

  • - Familia mea (ce este o familie; relaţiile dintre membrii familiei; activităţi religioase în familie)

  • - Primii mei prieteni (copilăria şi prietenia; colegi şi prieteni; alegerea prietenilor; modele de prietenie)

  • - Cum ne ajutăm unii pe alţii (acasă, la şcoală, pe stradă )

  • - Oamenii din lumea întreagă (diversitatea oamenilor în lume; activităţi de ajutorare a semenilor, exemple )

  ,coala mea şi prietenii mei

  • - Cum mă comport la şcoală (reguli de bună purtare, modele şi exemple de comportament)

  • - Atitudini pozitive faţă de propria persoană şi faţă de alţii (un copil musulman îi iubeşte şi îi respectă pe colegi şi pe profesori)

  • - Cum mă comport cu semenii mei (comportamente specifice în relaţie cu rudele şi cu vecinii, în societate)

  • - Ce înseamnă să fii un prieten bun şi cu credinţă în Allah (manifestarea prin cuvinte şi fapte)

  • - Rugăciunea şi rugămintea (prin ce se aseamănă; prin ce se deosebesc; exemple de rugăciuni şi de rugăminţi)

  Trăim într-o comunitate

  • - Respectul faţă de oameni (faţă de cei asemenea nouă, faţă de cei care au alte credinţe şi obiceiuri)

  • - Reguli de manifestare a iubirii şi respectului faţă de semeni, pe baza învăţăturilor din Coran (salutul, cererea permisiunii pentru a realiza anumite activităţi, respectarea drepturilor celorlalţi)

  • - Ajutorul dat celor bolnavi (cum ne comportăm faţă de cei bolnavi; exemple din textele religioase de ajutorare a celor aflaţi în suferinţă; forme de ajutorare a celor bolnavi)

  • - Ajutorul dat celor singuri (cum ne comportăm faţă de oamenii singuri; exemple de ajutorare a celor singuri; forme de ajutorare a celor singuri)

  image

  Mari sărbători islamice

  Sărbătorile religioase

  • - Cum sărbătoresc Kurban Bayram (pregătiri specifice, participarea la slujba de Bayram, colindul, vizita de sărbători)

  • - Cum sărbătoresc Ramazan Bayram (colindul, felicitările reciproce, oferirea de cadouri, împăcarea cu cei certaţi, întrunirea familiei, vizitarea rudelor şi a prietenilor, îmbrăcarea cu cele mai curate haine)

  • - Colinde in luna Ramazan; colindul în ziua de Bayram

  • - Noaptea sfântă – Noaptea Kadir în luna

  Ramazan

  Zilele si nop'ile religioase. Sarbatoarea naşterii profetului Mohammed

  • - Slujba de Vineri (namazul de grup şi rolul specific : întăreşte sentimentele de frăţie, unitate si coeziune)

  • - Nopţile de Kandil (rugăciunea şi citirea de verste din Coran)

  • - Sărbătorim împreună – Ramazan Bayram şi Kurban Bayram (familie, vecini, rude, prieteni)

  • - Luna Postului (Ramazan) – luna prieteniei şi a frăţiei; de ce se ţine post, cum se ţine post – un ritual al răbdării

  • - Sărbatoarea naşterii Profetului Mohammed (Kutlu Dogum Haftasi)

  Sărbătorile religioase şi locurile sfinte. Tradi'ii

  • - Sărbătoarea Postului (Ramazan)

  • - Semnificaţia şi importanţa postului (postul este o datorie faţă de Allah)

  • - Sărbătoarea Jertfei (Kurban); ritualul jertfei; modul de împărţire a animalului sacrificat (pentru săraci, pentru vecini, pentru familie)

  • - Se merge la geamie (moschee) pentru

   namaz (rugăciunea) de sărbătoare

  • - În timpul celor Trei Luni Sfinte ne rugăm mai mult

  • - Locurile sfinte: Kaaba – casa libertăţii şi a siguranţei. Mecca şi Medine

  • - Tradiţii populare: Ziua de Nevruz, Hidirlez.

  13

  Lista elementelor de conţinut este completată cu un ansamblu de elemente de tip predominant confesional (rugăciuni, texte biblice, cântări religioase şi colinde), recomandate a fi abordate pe parcursul fiecărei clase. Acestea nu vor fi analizate ca unităţi de conţinut de sine stătătoare, ci vor constitui mijloace de realizare şi de explicitare a temelor anterior menţionate.

  La clasa pregătitoare, propunem următoarea listă cu elemente:

  image

  Sugestii metodologice

  Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare pentru proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în concordanţă cu specificul disciplinei Religie. Elevii vor învăţa, prin metode adecvate vârstei, ceea ce le este necesar pentru dezvoltarea sa armonioasă şi pentru a face faţă cu succes cerinţelor şcolare. Cadrul didactic va urmări sistematic realizarea de conexiuni între toate disciplinele de studiu, creând contexte semnificative de învăţare pentru viaţa reală.

  Strategii didactice

  Valorificarea valenţelor formative ale disciplinei Religie promovează utilizarea de strategii didactice care accentuează construcţia progresivă a cunoştinţelor specifice, prin abordări flexibile şi diferenţiate ale conţinuturilor învăţării, în paralel cu formarea progresivă la elevi comportamentelor verbale şi acţionale, aplicabile în diferite contexte de viaţă din mediul apropiat.

  Caracterul practic-aplicativ al disciplinei Religie solicită utilizarea, pentru segmentul de vârstă căruia ne adresăm, a unui cadru metodologic variat, care îmbină metodele tradiţionale cu cele moderne, astfel încât acestea să devină căi pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare a elevilor, pentru crearea unui cadru educaţional bazat pe moralitate şi religiozitate, prin care să fie sprijinită formarea de conduite precum încrederea, respectul pentru diferenţă, atitudinea pozitivă faţă de sine şi faţă de alţii, care să ajute la interiorizarea valorilor şi a normelor moral-religioase.

  Metodele de predare-învăţare recomandate în activităţile didactice la disciplina Religie vizează cu precădere:

  Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţământ. Se recomandă cu prioritate metode moderne de evaluare precum: observarea sistematică a comportamentului elevilor, centrarea pe progresul personal, autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi atitudini, în contexte fireşti, sincretice, adaptate vârstei. Este recomandabil ca evaluarea să se realizeze prin raportare la standarde generale şi nu la nivelul clasei. De asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai bună adecvare la particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor.

  Procesul de evaluare va pune accent pe recunoaşterea experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite de către elevi în contexte nonformale sau informale. Evoluţia fiecărui elev va fi înregistrată şi discutată cu părinţii. În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul fiecărui elev în parte.

  Grupul de lucru

  Nume, prenume

  Institu'ia de apartenen'ă

  Bolat Nurdanie

  Şcoala Gimnazială „Lucian Grigorescu” Medgidia, judeţul Constanţa

  Vildan Bormambet

  Ministerul Educaţiei Naţionale

  Anexa nr. 3 la ordinul ministrului educa'iei na'ionale nr. 5676 /19.12.2017 MINISTERUL EDUCA'IEI NA'IONALE

  Programa şcolară

  pentru disciplina

  RELIGIE

  CULTUL MUSULMAN

  Clasele a III-a şi a IV-a

  Bucureşti, 2017

  Notă de prezentare

  Programa şcolară pentru disciplina Religie cultul musulman reprezintă o ofertă curriculară pentru clasele a III-a şi a IV-a din învăţământul primar. Disciplina este prevăzută în planul-cadru de învăţământ în aria curriculară Om şi societate, având un buget de timp de 1 oră/săptămână, pe durata unui an şcolar.

  Programa disciplinei Religie este elaborată potrivit unui nou model de proiectare curriculară, centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului pentru care se învaţă şi a dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.

  Structura programei şcolare include următoarele elemente:

  Competen'ele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte diverse.

  Competen'ele generale vizate la nivelul disciplinei Religie jalonează achiziţiile elevului pentru întregul ciclu primar.

  Competen'ele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică experienţa concretă a elevului şi care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate.

  Con'inuturile învă'ării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru dobândirea competenţelor specifice. Astfel, acestea sunt grupate pe următoarele domenii: Iubirea lui Allah şi răspunsul omului; Allah se face cunoscut omului; Viaţa musulmanului împreună cu semenii; Mari sărbători islamice. De asemenea, la nivelul fiecărei clase, programele prezintă o ofertă curriculară dezvoltată în jurul unor teme majore: Allah este Viaţa (la clasa a III-a); Allah este Calea, Coranul este cartea sfântă (la clasa a IV-a). Aceste teme susţin formarea competenţelor specifice, precum şi construirea situaţiilor de învăţare într-un mod flexibil şi creativ, în raport cu particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. Astfel, conţinuturile învăţării se subordonează atât domeniilor, cât şi temelor majore.

  Sugestiile metodologice includ strategii didactice, precum şi elemente de evaluare continuă. Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare. Se urmăreşte astfel realizarea unui demers didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă în contextul specific al fiecărei clase şi al fiecărui elev. Educaţia religioasă la ultimele două clase ale ciclului primar presupune trecerea de la învăţarea prin joc, specifică primelor trei clase, la un sistem metodologic mai complex, care să permită diferenţierea demersului didactic în funcţie de nivelul achiziţiilor elevilor, dar şi de nevoia dezvoltării acestora.

  Pentru a asigura un cadru coerent în predarea Religiei, programa şcolară propune un set de elemente comune pentru toate cultele din România ce au drept de predare a propriei religii în sistemul de învăţământ: lista competenţelor generale, o serie de exemple de activităţi de învăţare şi partea generală a sugestiilor metodologice. Listele de competenţe specifice şi de conţinuturi sunt elaborate de către fiecare cult, permiţând orientarea către teme relevante pentru fiecare dintre acestea.

  image

  image

  1. 1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viaţă

  2. 2. Colaborarea cu copiii şi cu adulţii din mediul familiar, în acord cu valorile religioase

  3. 3. Explorarea activă a unor elemente din viaţa de zi cu zi, din perspectiva propriei credinţe

  Competen'e generale

  image

  Competen'e specifice şi exemple de activită'i de învă'are

  21

  1. 1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viaţă

   Clasa a III-a

   Clasa a IV-a

   image

   image

   1.2. Identificarea principalelor îndatoriri ale unui musulman în rela'ie cu semenii, pe baza valorificării unor experien'e din via'a cotidiană

   image

   1.2. Sintetizarea principalelor îndatoriri ale unui musulman, pe baza valorificării unor situa'ii din via'a cotidiană şi a exemplelor din Coran

    1. 1.1. Analizarea unor opinii cu semnifica'ie religioasă, exprimate în raport cu anumite situa'ii de via'ă

     • - participarea la dialoguri pe diferite teme: importanţa lui Allah în viaţa omului, importanţa omului în viaţa semenilor si a celorlalte fiinţe din natură, viaţa de pe pământ

     • - exerciţii de definire a unor termeni abordaţi în cadrul unor teme, din perspectivă generală şi din perspectivă religioasă: adevăr, bunătate, răbdare, respect, putere

     • - realizarea unor colaje cu imagini, fotografii care ilustrează aspecte din natură

     • - explicarea, la nivelul de înţelegere al copiilor, a semnificaţiei participării la slujbele religioase

     • - vizionarea unor înregistrări video/participarea la diferite slujbe (În nopţile de Kandil, de Bayram)

     • - jocuri didactice ilustrative, care să valorifice experienţe ale copiilor, relevante din punct de vedere religios (referitoare la manifestarea unor virtuţi în viaţa lor: sinceritatea, blândeţea, bunătatea, răbdarea)

     • - explicarea, la nivelul de înţelegere al copiilor, a principiilor credinţei islamice (condiţii ale credinţei)

    1. 1.1. Compararea unor opinii cu semnifica'ie religioasă, exprimate în raport cu diferite situa'ii de via'ă

     • - participarea la dialoguri pe teme religioase (unicitatea fiecărei persoane, importanţa raportării omului la Allah, rolul profeţilor, importanţa împlinirii poruncilor divine), prin valorificarea unor povestiri, jocuri, ilustraţii

     • - exerciţii de definire a unor termeni sau expresii: Coran, Preasfânt, Profet, drept, permis şi nepermis

     • - exerciţii de identificare a unor texte în Coranul cel Sublim (Kur’an-i Kerim), cu sprijinul profesorului

     • - exerciţii de exprimare a acordului/dezacordului faţă de opiniile altora

     • - exerciţii de argumentare a opiniei proprii în spiritul toleranţei faţă de opinia altora

     • - analiza unor texte care necesită exprimarea unui punct de vedere personal faţă de o anumită situaţie

   image

   Clasa a III-a

   Clasa a IV-a

   image

   1.3. Formularea unor reguli de comportament moral-religios, pentru diferite contexte de via'ă familiare

   1.3. Analizarea modului în care sunt aplicate reguli de comportament moral-religios, în diferite contexte de via'ă familiare

   image

   22

   23

  2. 2. Colaborarea cu copiii şi cu adulţii din mediul familiar, în acord cu valorile religioase

   Clasa a III-a

   Clasa a IV-a

   image

   image

   2.2. Descrierea unor tipuri de rela'ii şi atitudini sociale, din perspectiva moralei religioase, pornind de la situa'ii concrete

   image

   2.2. Analizarea unor tipuri de rela'ii şi atitudini sociale, din perspectiva moralei religioase, pornind de la situa'ii concrete

    1. 2.1. Exersarea unor roluri în cadrul grupurilor de apartenen'ă

     • - exerciţii de identificare a rolurilor sociale ale unui elev, în raport cu persoanele importante din viaţa sa de musulman (părinţi, vecini, rude, comunitate, prieteni)

     • - participarea la diferite activităţi educative, împreună cu alţi membri ai şcolii sau ai comunităţii

     • - analizarea unor studii de caz pe tema importanţei fiecărui om în viaţa celor din grupurile de apartenenţă

     • - exersarea unor responsabilităţi şi sarcini de lucru variate, în activităţile de tip perechi şi în cele de grup

     • - asumarea de roluri în rezolvarea unor sarcini de lucru în grupuri mici

     • - exerciţii de construire a unui text pe teme de educaţie religioasă, pe baza unui suport vizual sau a unui plan de idei

    1. 2.1. Descrierea comportamentelor rela'ionale din cadrul grupurilor de apartenen'ă

     • - exersarea unor roluri specifice activităţilor desfăşurate în diferite contexte (activităţi de grup, activităţi religioase)

     • - audierea unor povestiri care evidenţiază exemple de convieţuire armonioasă între semeni

     • - prezentarea unor cazuri reale sau imaginare relevante pentru teme de educaţie religioasă: „Cum relaţionez cu cei care mă îndrumă”, „Rolul semenilor în viaţa musulmanului”, „Iertarea şi iubirea celorlalţi”, „Exemplul personal şi relaţiile cu semenii”

     • - participarea la jocuri didactice care facilitează dezvoltarea climatului afectiv pozitiv în cadrul grupului

     • - elaborarea de compuneri pe teme de educaţie religioasă, pornind de la o situaţie dată

   image

   24

  3. 3. Explorarea activă a unor elemente din viaţa de zi cu zi, din perspectiva propriei credinţe

   Clasa a III-a

   Clasa a IV-a

   image

   image

   3.2. Prezentarea importan'ei unor sărbători şi evenimente cu semnifica'ii religioase, din via'a familiei şi a comunită'ii

   image

   3.2. Prezentarea importan'ei unor sărbători şi evenimente cu con'inuturi şi semnifica'ii religioase, din via'a musulmanilor

    1. 3.1. Analizarea semnifica'iei unor evenimente religioase din via'a comunită'ii apropiate

     • - formularea de întrebări referitoare la diferite evenimente religioase din viaţa comunităţii

     • - povestirea după imagini (planşe, ilustraţii) cu tematică adecvată

     • - dialoguri pe baza lecturii unor texte cu conţinut religios

     • - exerciţii de descriere a unor evenimente din viaţa Preasfântului Mohammed, model de toleranţă şi convieţuire pentru toţi oamenii

     • - audierea/învăţarea de rugăciuni, cântări religioase – ilahi, cu explicarea semnificaţiei acestora, a expresiilor şi a termenilor religioşi

     • - imaginarea unor povestiri privind raportarea persoanei la diferite lucruri, fiinţe

     • - participarea la evenimente semnificative din viaţa şcolii şi a comunităţii

    1. 3.1. Analizarea semnifica'iei unor evenimente religioase din via'a comunită'ii şi a societă'ii

     • - elaborarea de compuneri pornind de la unele evenimente religioase

     • - dialog pe tema unor evenimente religioase semnificative din viaţa comunităţii şi a societăţii, pornind de la experienţele elevilor

     • - exerciţii de explicare a importanţei ritualului religios şi a modelului de urmat, Preasfântul Mohammed

     • - audierea/învăţarea unor rugăciuni, cântări religioase – ilahi

     • - lectura unor texte religioase, literare relevante privind viaţa unor sfinţi români (activitate interdisciplinară Religie – Istoria şi tradiţiile minorităţii turce, Limba şi literatura turcă)

     • - organizarea de serbări şcolare cu tematică religioasă

   25

   CON'INUTURI

   DOMENII

   CLASA a III-a

   CLASA a IV-a

   Allah este Via'a

   Allah este Calea, Coranul este cartea sfântă

   image

   Iubirea lui Allah şi răspunsul omului)

   Măre'ia lui Allah:

   image

   Cu Allah pe calea vie'ii

   image

   image

   Allah se face cunoscut omului)

   Ce înseamnă să fii musulman

   image

   Ritualurile de cult ne apropie de Allah

   image

   image

   Via'a musulmanului împreună cu semenii

   Via'a împreună cu ceilal'i

   image

   vârsta copilăriei; de ce este important efortul de a învăţa şi de a munci; Allah îi iubeşte pe oamenii care muncesc)

   Iubirea aproapelui, sprijin pentru convie'uirea cu ceilal'i

   image

   image

   Mari sărbători islamice

   Zilele, nop'ile şi lunile religioase

   image

   Mesagerul lui Allah, Preasfântul Mohammed

   image

   26

   Lista elementelor de conţinut este completată cu un ansamblu de elemente de tip predominant confesional (rugăciuni, texte biblice, cântări religioase şi colinde), recomandate a fi abordate pe parcursul fiecărei clase. Acestea nu vor fi analizate ca unităţi de conţinut de sine stătătoare, ci vor constitui modalităţi de exemplificare a temelor anterior menţionate.

   La clasa a III-a, propunem următoarea listă de elemente:

  Sugestii metodologice

  Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei şcolare pentru proiectarea şi derularea la clasă a activităţilor de predareînvăţareevaluare, în concordanţă cu specificul disciplinei Religie. Elevul va învăţa, prin metode adecvate vârstei, ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea sa armonioasă la această etapă de vârstă şi pentru a face faţă cu succes cerinţelor şcolare.

  Abordarea con'inuturilor

  Acest aspect presupune o atitudine flexibilă a profesorului de religie, prin accentul pus pe: valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor; accentuarea caracterului aplicativ al conţinuturilor, creând contexte semnificative de învăţare pentru viaţa reală; abordări diferenţiate ale conţinuturilor învăţării, în acord cu experienţele elevilor şi cu contextul social în care trăiesc aceştia; realizarea de conexiuni între Religie şi alte discipline de studiu.

  Astfel, pentru fiecare dintre temele propuse de programele şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a sunt identificate aspecte specifice, ce se impun a fi abordate în activitatea de predare-învăţare şi care pot constitui, de asemenea, repere în prezentarea conţinuturilor la nivelul manualelor şcolare şi al auxiliarelor didactice.

  În abordarea conţinuturilor se recomandă să fie utilizate exemple cu învăţămintele unor episoade din Coran, din vieţile sfinţilor şi din viaţa cotidiană, relevante pentru fiecare temă.

  În desfăşurarea activităţilor didactice, profesorul de religie poate realiza diferite tipuri de conexiuni interdisciplinare: cele prevăzute de programa şcolară, prin relaţie cu celelalte discipline din aria curriculară Om şi societate (Educaţie civică, Istorie, Geografie); conexiuni cu alte discipline de studiu din celelalte arii curriculare (Limba şi literatura turcă, Muzică şi mişcare, Arte vizuale şi abilităţi practice); conexiuni realizate de echipe de profesori, prin lecţii sau prin activităţi extraşcolare cu caracter interdisciplinar. Astfel, se recomandă utilizarea unor abordări integrate care să promoveze: un accent prioritar pus pe proiecte, utilizarea de surse de cunoaştere care completează informaţiile din manualul şcolar, stabilirea de relaţii între concepte, gruparea flexibilă a elevilor în designul situaţiilor de învăţare. O astfel de abordare a curriculumului sugerează o schimbare de la procesul de predare-învăţare centrat pe acumularea de informaţii religioase la o abordare centrată pe elev, care îi permite acestuia să exploreze sensuri şi semnificaţii, să valorifice experienţa sa de viaţă, să stabilească corelaţii între învăţarea din clasă cu învăţarea din contexte nonformale şi informale.

  Strategii didactice

  Valorificarea valenţelor formative ale disciplinei Religie promovează utilizarea de strategii didactice care accentuează construcţia progresivă a cunoştinţelor specifice, prin abordări flexibile şi diferenţiate ale conţinuturilor învăţării, în paralel cu formarea progresivă la elevi a capacităţii de autoevaluare a comportamentelor verbale şi acţionale, aplicabile în diferite contexte de viaţă din mediul apropiat al copilului.

  Caracterul practic-aplicativ al disciplinei Religie solicită utilizarea, pentru segmentul de vârstă căruia ne adresăm, a unui cadru metodologic variat, care îmbină metodele tradiţionale cu cele moderne, astfel încât acestea să devină căi pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare a elevilor, pentru crearea unui cadru educaţional bazat pe moralitate şi religiozitate, prin care să fie sprijinită formarea de conduite precum încrederea, respectul pentru diferenţă, atitudinea pozitivă faţă de sine şi faţă de alţii, care să ajute la interiorizarea valorilor şi a normelor moral-religioase.

  Metodele de predare-învăţare recomandate în activităţile didactice la disciplina Religie vizează cu precădere:

  Aspecte privind evaluarea

  Evaluarea constituie o componentă organică a procesului de învăţământ. Se recomandă a fi utilizate cu prioritate metode moderne de evaluare, precum: observarea sistematică a comportamentului elevilor, centrarea pe progresul personal, autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi atitudini, în

  contexte fireşti, sincretice, adaptate vârstei. Este recomandabil ca evaluarea să se realizeze prin raportare la standarde generale şi nu la nivelul clasei. De asemenea, evaluarea orientează cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai bună adecvare la particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor.

  Procesul de evaluare va pune accent pe recunoaşterea experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite de către copii în contexte nonformale sau informale. Evoluţia copilului va fi înregistrată şi discutată cu părinţii. În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul fiecărui elev în parte.

  Grupul de lucru

  Nume, prenume

  Institu'ia de apartenen'ă

  Bolat Nurdanie

  Şcoala Gimnazială „Lucian Grigorescu” Medgidia, judeţul Constanţa

  Vildan Bormambet

  Ministerul Educaţiei Naţionale

  Anexa nr. 4 la ordinul ministrului educa'iei na'ionale nr. 5676/19.12.2017 MINISTERUL EDUCA'IEI NA'IONALE

  Programa şcolară

  pentru disciplina op'ională

  ARMONIE ,I EXPRESIVITATE CORPORALĂ ÎN SPORT

  CLASELE A V-A – A VIII-A

  ÎNVĂ'ĂMÂNT GIMNAZIAL CU PROGRAM SPORTIV INTEGRAT

  Bucureşti, 2017

  Notă de prezentare

  Programa şcolară pentru disciplina opţională Armonie şi expresivitate corporală în sport reprezintă o ofertă curriculară pentru învăţământul gimnazial cu program sportiv integrat (clasele a V- a – a VIII-a). Programa şcolară este elaborată pentru un buget de timp de 1 oră/săpt., pentru fiecare an şcolar, conform prevederii din planul-cadru de învăţământ în care se alocă ore pentru opţionalul la nivelul ariei curriculare Educaţie fizică, sport şi sănătate.

  Programa disciplinei Armonie şi expresivitate corporală în sport este elaborată potrivit modelului de proiectare curriculară centrat pe competenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să contribuie la completarea profilului de formare al absolventului de gimnaziu cu profil sportiv integrat. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea demersului didactic, pornind de la competenţe, vizează perfecţionarea componentelor morfologice şi funcţionale ale elevului şi prevenirea instalării unor influenţe negative generate de practicarea unilaterală a disciplinei sportive în care acesta se specializează.

  Structura programei include, pe lângă Nota de prezentare, următoarele elemente:

  Competen'ele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în diverse contexte particulare.

  Competen'ele generale vizate la nivelul disciplinei Armonie şi expresivitate corporală în sport jalonează achiziţiile elevului pentru întregul ciclu gimnazial. Acestea conduc la dezvoltarea motricităţii elevului, la familiarizarea acestuia cu deprinderile necesare unei vieţi sănătoase şi la dezvoltarea fizică armonioasă.

  Competen'ele specifice sunt derivate din competenţele generale şi reprezintă etape în dobândirea acestora, formându-se pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care valorifică experienţa concretă a elevului şi care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învăţare variate.

  Con'inuturile învăţării sunt grupate pe următoarele domenii:

  1. 1. Elemente ale dezvoltării fizice armonioase

  2. 2. Calităţi motrice

  3. 3. Elemente de compensare a efectelor specifice disciplinei sportive practicate

   image

  4. 4. Refacere şi recuperare

  Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activităţii didactice, precum şi elemente de evaluare continuă.

  Prezenta programă şcolară propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare. Se urmăreşte astfel realizarea unui demers didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă în contextul specific al fiecărei clase şi al fiecărui elev. Este necesară, de asemenea, o abordare specifică educaţiei la acest nivel de vârstă, care să ofere diferenţierea demersului didactic, în funcţie de achiziţiile elevilor.

  Disciplina Armonie şi expresivitate corporală în sport urmăreşte o dezvoltare progresivă a competenţelor, prin valorificarea experienţei specifice vârstei elevilor, prin accentuarea dimensiunilor afectiv-atitudinale şi acţionale ale formării personalităţii acestora.

  Programa de Armonie şi expresivitate corporală în sport, document reglator al procesului de învăţământ, stabileşte şi permite fiecărui cadru didactic formarea la elevi a competenţelor specifice fiecărui an de studiu, utilizând, ca mijloace, categoriile de conţinuturi pe care le consideră eficiente, corespunzător particularităţilor clasei şi condiţiilor concrete de activitate.

  image

  Programa şcolară are un caracter concentric, în sensul valorificării competenţelor specifice formate în anul/anii anteriori de studiu şi favorizării fenomenului de transfer.

  image

  image

  1. 1. Utilizarea metodelor şi mijloacelor de menţinere şi de dezvoltare a armoniei şi expresivită'ii corporale

  2. 2. Utilizarea procedurilor de prevenire a instalării eventualelor abateri de la armonia dezvoltării fizice

  Competen'e generale

  35

  1. 1. Utilizarea metodelor şi mijloacelor de menţinere şi de dezvoltare a armoniei şi expresivităţii corporale

   Clasa a V-a

   Clasa a VI-a

   Clasa a VII-a

   Clasa a VIII-a

   1.2. Identificarea mijloacelor de dezvoltare a armoniei şi expresivită'ii corporale

   1.2. Utilizarea mijloacelor de dezvoltare a armoniei şi expresivită'ii corporale

   1.2. Operarea cu mijloacele de dezvoltare a armoniei şi expresivită'ii corporale, corespunzător disciplinei sportive practicate

   sportive practicate

   1.2. Ac'ionarea pentru asigurarea dezvoltării armoniei şi expresivită'ii corporale corespunzător particularită'ilor individuale

    1. 1.1. Identificarea mijloacelor de men'inere a armoniei dezvoltării fizice

     • - recunoaşterea principalelor exerciţii pentru menţinerea armoniei dezvoltării fizice

     • - recunoaşterea exerciţiilor care se adresează regiunilor şi segmentelor expuse abaterilor de la atitudinea corporală corectă

    1. 1.1. Utilizarea mijloacelor de men'inere a armoniei dezvoltării fizice

     • - efectuarea principalelor exerciţii pentru menţinerea armoniei dezvoltării fizice

     • - efectuarea exerciţiilor care previn instalarea unor abateri de la atitudinea corporală corectă la nivelul regiunilor şi segmentelor expuse

    1. 1.1. Operarea cu mijloacele de men'inere a armoniei dezvoltării fizice, corespunzător disciplinei sportive practicate

     • - efectuarea unor programe individualizate de menţinere a armoniei dezvoltării fizice

     • - efectuarea exerciţiilor de dezvoltare a tonicităţii şi troficităţii regiunilor musculare frecvent sau mai puţin solicitate în eforturile specifice disciplinei sportive

    1. 1.1. Ac'ionarea pentru asigurarea armoniei dezvoltării fizice corespunzător particularită'ilor individuale

     • - exersarea sistematică a programelor individualizate de menţinere a armoniei dezvoltării fizice

     • - conceperea şi realizarea programelor individuale de dezvoltare a tonicităţii şi troficităţii musculaturii de la nivelul segmentelor sau zonelor insuficient dezvoltate

   image

   image

   36

  2. 2. Utilizarea procedurilor de prevenire a instalării eventualelor abateri de la armonia dezvoltării fizice

  Clasa a V-a

  Clasa a VI-a

  Clasa a VII-a

  Clasa a VIII-a

   1. 2.1. Recunoaşterea abaterilor posibile de la armonia dezvoltării fizice generate de disciplina sportivă practicată

    • - identificarea abaterilor posibile pe baza modelelor prezentate (planşe, diapozitive, film)

    • - observarea propriei dezvoltări fizice în comparaţie cu modelul prezentat

  2.2. Identificarea, în antrenament, a factorilor care asigură dezvoltarea expresivă a corpului

  • - observarea diferenţelor dintre acţiunile realizate cu amplitudine şi cursivitate faţă de cele realizate cu rigiditate

  • - observarea diferenţelor dintre acţiunile realizate cu supleţe faţă de cele realizate cu indici scăzuţi de mobilitate

  • - determinarea influenţelor probei/postului/ disciplinei practicate asupra expresivităţii corpului

   1. 2.1. Identificarea, pe parcursul antrenamentelor, a factorilor generatori de abateri de la armonia corporală

    • - observarea influenţelor specifice, posibil negative, ale principalelor elemente/procedee tehnice

    • - determinarea influenţelor probei/postului disciplinei sportive practicate asupra armoniei propriei dezvoltări fizice

  2.2. Aplicarea, în antrenament, a măsurilor şi mijloacelor care duc la armonia dezvoltării fizice şi la expresivitate corporală

  • - efectuarea exerciţiilor de dezvoltare a amplitudinii specifice realizării elementelor şi procedeelor tehnice

  • - efectuarea exerciţiilor de dezvoltare a supleţei regiunilor musculare angrenate în eforturile specifice

  • - execuţii în faţa oglinzii pentru constatarea aspectelor de expresivitate

   1. 2.1. Adoptarea unei atitudini corporale corecte şi expresive

    • - verificări reciproce, pe parcursul activităţii de instruire, a menţinerii atitudinii corporale corecte şi a expresivităţii

    • - atenţionări reciproce între colegi asupra abaterilor de la atitudiniea corporală corectă şi redresări ale acesteia

  2.2. Recunoaşterea formelor de manifestare a abaterilor de la expresivitatea corporală

  • - sesizarea diferenţelor dintre atitudinea corporală expresivă şi atitudinile corporale deficiente

  • - sesizarea eficienţei mişcărilor, procedeelor, acţiunilor efectuate cu expresivitate comparativ cu cele realizate cu indici scăzuţi de expresivitate

  • - determinarea ritmurilor optime pentru creşterea expresivităţii execuţiilor

   1. 2.1. Aplicarea modalită'ilor de men'inere a armoniei corporale

    • - efectuarea sistematică a exerciţiilor de menţinere a armoniei corporale

    • - adoptarea unor programe individualizate de menţinere a armoniei corporale

  2.2. Aplicarea mijloacelor şi măsurilor de eliminare a abaterilor de la expresivitatea corporală

  • - efectuarea exerciţiilor preventive pentru evitarea instalării abaterilor de la expresivitatea corporală

  • - exersarea procedeelor şi acţiunilor specifice probei/postului/disciplinei care îşi sporesc eficienţa prin expresivitatea execuţiei

  Domenii de con'inut

  Clasa a V-a

  Clasa a VI-a

  Clasa a VII-a

  Clasa a VIII-a

  1. Elemente ale dezvoltării fizice armonioase

  • poziţii de bază şi derivate

  • exerciţii libere, cu obiecte şi cu partener, de influenţare selectivă a aparatului locomotor

  • exerciţii corective pentru atitudinile deficiente segmentare şi posturale

  • complexe de exerciţii pentru dezvoltare fizică armonioasă

   (libere, cu obiecte portative, cu/fără fond muzical, cu partener)

  • exerciţii pentru educarea actului respirator în efort

  • instrumente şi tehnici de

   determinare a indicatorilor morfologici şi funcţionali

  • informaţii despre:

  - cauzele care produc atitudini corporale deficiente înainte de a se instala deficienţele propriu-zise

  • postura corectă în poziţiile specifice realizării procedeelor şi

   acţiunilor din disciplina sportivă practicată

  • relaţii şi proporţii între lungimi, diametre şi perimetre corporale şi

   segmentare în raport cu disciplina sportivă practicată

  • mobilitatea articulaţiilor solicitate

   în execuţiile specifice disciplinei sportive practicate

  • stabilitatea articulară solicitată în

   execuţiile specifice disciplinei sportive practicate

  • complexe de exerciţii pentru dezvoltare fizică armonioasă

  • informaţii despre:

  • - abaterile frecvente de la atitudinea corporală corectă

  • - cauzele care le produc şi mijloacele de prevenire a instalării acestora

  • structura şi parametrii exerciţiilor fizice pentru diminuarea ţesutului

   adipos

  • raportul corect dintre înălţime şi greutate, specific vârstei, genului şi disciplinei/probei/postului

  • tonicitatea şi troficitatea musculaturii corporale

  • complexe de exerciţii pentru

   dezvoltare fizică armonioasă cu anumite teme şi scopuri precise

  • informaţii despre:

  • - factorii alimentari şi de efort care concură la creşterea masei musculare active

  • - factorii alimentari, vestimentari şi de efort care concură la diminuarea ţesutului adipos

  • structura şi parametrii exerciţiilor fizice pentru

   creşterea masei musculare active solicitate frecvent în disciplina sportivă practicată

  • determinări şi înregistrări în

   jurnalul personal a indicilor morfologici şi funcţionali şi comparări cu valori de referinţă specifice vârstei, genului şi disciplinei sportive practicate

  • postúri deficiente frecvente în disciplina sportivă practicată

  • complexe de exerciţii pentru

   dezvoltare fizică armonioasă

  • informaţii despre:

  • - regimul echilibrat de viaţă (zilnic şi săptămânal)

  • - efectele nocive ale curelor de slăbire intensivă

  2. Calită'i motrice

  • viteza de execuţie în acte şi acţiuni motrice singulare

   specifice disciplinei sportive practicate

  • viteza de reacţie la stimuli

   specifici, angrenând grupe musculare utilizate curent în disciplina sportivă practicată

  • forţa segmentară a grupelor musculare angajate în eforturile

  specifice disciplinei sportive

  practicate

  • viteza de execuţie/ repetiţie în acte şi acţiuni motrice singulare şi

   repetate, specifice disciplinei sportive practicate

  • viteza de reacţie la stimuli specifici,

   angrenând în execuţii grupe musculare mai puţin utilizate în disciplina sportivă practicată

  • forţa dinamică segmentară a grupelor musculare angajate în

  eforturile specifice disciplinei

  practicate

  • viteza de reacţie/ execuţie la stimuli variabili, în acţiuni motrice

   complexe, în relaţie cu partenerii şi/ sau adversarii

  • viteza de deplasare specifică,

   liberă şi cu manevrarea obiectelor specifice disciplinei

  • forţa dinamic-rezistivă,

  segmentară şi regională, a grupelor musculare angajate în eforturile specifice disciplinei

  practicate

  • viteza de reacţie/ execuţie, în regim de coordonare şi sincronizare dinamică complexă

  • viteza de reacţie/ execuţie în

   acţiuni motrice complexe şi sincronizate, modelate pe condiţiile competiţionale, specifice disciplinei sportive

  • forţa dinamic-rezistivă generală a grupelor musculare angajate

  în eforturile specifice disciplinei

  practicate

  image

  37

  Domenii de con'inut

  Clasa a V-a

  Clasa a VI-a

  Clasa a VII-a

  Clasa a VIII-a

  • rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi aerobe, specifice

   disciplinei sportive practicate

  • rezistenţa musculară generală implicată în eforturi specifice disciplinei sportive practicate

  • coordonarea corporală generală a realizării corecte şi expresive a

   structurilor motrice specifice disciplinei practicate

  • mobilitatea generală a tuturor articulaţiilor corporale

  • stabilitatea principalelor articulaţii

   angajate în efortul specific disciplinei practicate

  • supleţea generală a lanţurilor musculare şi a structurilor

   tendinoase/ ligamentare angajate în acţiunile motrice specifice disciplinei practicate

  • aspecte legate de calităţile motrice combinate (viteză –

   coordonare)

  • informaţii sportive despre influenţa nivelului de dezvoltare a calităţilor motrice asupra armoniei şi expresivităţii corporale, în general

  • rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi anaerob-aerobe moderate,

   specifice disciplinei sportive practicate

  • rezistenţa musculară regională implicată în eforturi specifice disciplinei sportive practicate

  • coordonarea regională şi

   segmentară a realizării corecte şi expresive a structurilor motrice specifice disciplinei practicate

  • mobilitatea regională a articulaţiilor angajate în efortul din disciplina

   sportivă practicată

  • stabilitatea şi posturarea principalelor articulaţii angajate în efortul specific disciplinei practicate

  • supleţea principalelor lanţuri musculare şi a structurilor

   tendinoase/ ligamentare angajate în acţiunile motrice specifice disciplinei practicate

  • aspecte legate de calităţile motrice combinate (viteză – rezistenţă)

  • informaţii sportive despre influenţa

  nivelului de dezvoltare a calităţilor motrice asupra armoniei şi expresivităţii corporale, în sporturi de expresivitate artistică şi emoţională

  • rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi anaerob-aerobe de

   durată, specifice disciplinei sportive practicate

  • rezistenţa musculară segmentară implicată în eforturi specifice disciplinei sportive practicate

  • coordonarea regională şi

   segmentară a realizării corecte şi expresive a structurilor motrice specifice disciplinei practicate în condiţii de efort susţinut

  • mobilitatea regională şi segmentară a articulaţiilor

   angajate în efortul din disciplina sportivă practicată

  • stabilitatea şi echilibrul static al

   principalelor articulaţii angajate în efortul specific disciplinei practicate

  • supleţea lanţurilor musculare şi a structurilor tendinoase/

   ligamentare regionale angajate în acţiunile motrice specifice disciplinei practicate

  • aspecte legate de calităţile motrice combinate (viteză – forţă)

  • informaţii sportive despre influenţa

  nivelului de dezvoltare a calităţilor motrice asupra armoniei şi expresivităţii corporale, în disciplina sportivă practicată

  • rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi anaerob-aerobe

   susţinute, specifice disciplinei sportive practicate

  • rezistenţa musculară locală implicată în eforturi specifice disciplinei sportive practicate

  • coordonarea regională şi

   segmentară a realizării corecte şi expresive a structurilor motrice specifice disciplinei practicate în condiţii competiţionale

  • mobilitatea regională şi segmentară a articulaţiilor

   angajate în efortul specific în situaţii diferite din disciplina sportivă practicată

  • stabilitatea şi echilibrul dinamic al principalelor articulaţii

   angajate în efortul specific disciplinei practicate

  • supleţea lanţurilor musculare regionale şi segmentare şi a

   structurilor tendinoase/ ligamentare angajate în acţiunile motrice specifice disciplinei practicate

  • aspecte legate de calităţile

   motrice combinate (viteză-forţă- rezistenţă)

  • informaţii sportive despre

  influenţa nivelului de dezvoltare a calităţilor motrice asupra armoniei şi expresivităţii corporale, ca factor de evaluare a performanţei sportive

  image

  38

  Domenii de con'inut

  Clasa a V-a

  Clasa a VI-a

  Clasa a VII-a

  Clasa a VIII-a

  3. Elemente de compensare a efectelor specifice disciplinei sportive practicate

  • modele generale de atitudine corporală generală, prezentate

   prin diferite mijloace grafice şi media

  • categorii de discipline sportive cu ponderi diferite ale aspectelor

   legate de armonia şi expresivitatea corporală

  • posibile efecte negative ale neglijării în pregătirea sportivă a

   aspectelor legate de armonia şi expresivitatea corporală

  • aspecte legate de simetria şi asimetria corporală şi segmentară

  • pregătirea artistică şi estetică - factor sau componentă

   importantă a antrenamentului sportiv, în general

  • informaţii despre rolul armoniei şi

  expresivităţii corporale, ca factor pozitiv asupra sănătăţii organismului, dar şi asupra esteticii generale a mişcărilor în sport

  • modele de atitudine corectă, globală şi segmentară, prezentate

   prin diferite mijloace grafice şi media, în relaţie cu disciplina sportivă practicată

  • poziţia disciplinei sportive

   practicate şi ponderea aspectelor legate de armonia şi expresivitatea corporală specifică acesteia

  • efecte negative, de natură morfologică, ale neglijării în

   pregătirea sportivă a aspectelor legate de armonia şi expresivitatea corporală

  • aspecte legate de armonia şi proporţionalitatea corporală

  • pregătirea artistică şi estetică -

   factor sau componentă importantă a antrenamentului sportiv, în sporturile de expresivitate

  • informaţii despre rolul armoniei şi expresivităţii corporale, ca factor

  pozitiv asupra sănătăţii organismului, dar şi asupra esteticii mişcărilor în sport

  • modele de atitudine corectă/ incorectă, globală şi segmentară,

   prezentate prin diferite mijloace grafice şi media, în relaţie cu disciplina sportivă practicată

  • importanţa aspectelor legate de

   armonia şi expresivitatea corporală referitoare la disciplina practicată

  • efecte negative, de natură morfo- funcţională, ale neglijării în

   pregătirea sportivă a aspectelor legate de armonia şi expresivitatea corporală

  • aspecte legate de armonia, proporţionalitatea corporală şi

   funcţionalitatea normală a organismului

  • pregătirea artistică şi estetică - factor sau componentă a

   antrenamentului sportiv, în disciplina sportivă practicată

  • informaţii despre rolul armoniei şi

  expresivităţii corporale, ca factor pozitiv asupra sănătăţii organismului, dar şi asupra esteticii mişcărilor în sport

  • exerciţii de formare a unei atitudini corecte şi expresive,

   globală şi segmentară, în relaţie cu disciplina sportivă practicată

  • elemente de analiză a aspectelor legate de armonia şi

   expresivitatea corporală referitoare la disciplina practicată

  • efecte negative, de natură morfo-funcţională, ale neglijării

   în pregătirea sportivă specifică din disciplina practicată a aspectelor legate de armonia şi expresivitatea corporală

  • aspecte legate de dieta dirijiată şi influenţa ei complexă asupra armoniei şi esteticii corporale

  • pregătirea artistică şi estetică - factor sau componentă în

   evaluarea performanţei, în sport, dar şi în disciplina sportivă practicată

  • informaţii despre rolul armoniei şi expresivităţii corporale, ca

  factor pozitiv asupra sănătăţii organismului, dar şi asupra esteticii mişcărilor în sport

  4. Refacere şi recuperare

  • rolul respiraţiei în refacerea organismului după efort

  • rolul pauzelor active în refacerea

   organismului după efort

  • hidratarea pe parcursul antrenamentelor cu durată prelungită – factor de refacere a capacităţii de efort

  • mijloace de relaxare a

   musculaturii după eforturile depuse în antrenament

  • automasajul – mijloc de refacere

   a capacităţii de contracţie a musculaturii

  • timpul de revenire după efort –

  indicator de adaptare a organismului la eforturile solicitate

  • „încălzirea” generală şi specifică –

   factor de evitare a accidentelor musculo – ligamentare

  • regimul optim de antrenamente

   săptămânal în diferite perioade de pregătire

  • proceduri de fortificare a

  organismului în perioadele de odihnă prelungită (vacanţe)

  • traumatismele uşoare care pot

   surveni în antrenamente şi concursuri în disciplina sportivă practicată

  • măsuri şi mijloace de acţionare pentru diminuarea/eliminarea

  consecinţelor traumatismelor uşoare

  image

  39

  Domenii de con'inut

  Clasa a V-a

  Clasa a VI-a

  Clasa a VII-a

  Clasa a VIII-a

  • duşurile/băile calde – factor de refacere a capacităţii de efort

  • băuturile naturale vitaminizate – surse de energie pentru

  antrenament

  • indicatorii anuali de volum şi intensitate a efortului specific

  vârstei şi genului în disciplina sportivă practicată

  • rezultatele controlului medical periodic şi ale investigaţiilor

   funcţionale – criterii de dirijare corectă a pregătirii sportive

  • caracteristicile antrenamentului ideomotor în caz de accidente

  care presupun limitarea deplasării

  40

  Sugestii metodologice

  În vederea valorizării competenţelor generale şi specifice, respectiv, a asigurării transferabilităţii la nivelul activităţii educaţionale, se recomandă ca strategiile didactice utilizate în predarea disciplinei Armonie şi expresivitate corporală în sport să pună accent pe: construcţia progresivă a cunoaşterii, flexibilitatea abordărilor şi parcursul diferenţiat, coerenţă şi abordări inter- şi transdisciplinare.

  Lecţiile se vor desfăşura sub formă de antrenament practic – formativ/ informativ - disciplina având ca scop completarea şi valorizarea pregătirii realizate prin lecţiile curente de pregătire sportivă practică.

  Pe lângă creşterea capacităţii de performanţă a elevilor, realizată prin pregătirea sportivă practică şi concursuri, disciplina Armonie şi expresivitate corporală în sport adaugă, ca produs educaţional şi formativ, atitudinea corporală globală şi segmentară armonioasă, corectă şi expresivă, eficienţa şi expresivitatea acţiunilor tehnico – tactice specifice disciplinei sportive practicate, cât şi favorizarea procesului de pregătire sportivă, prin adoptarea unor măsuri complexe, cu efecte pozitive asupra morfologiei, dar şi asupra funcţionalităţii corporale.

  Profesorii pot elabora şi alte activităţi de învăţare, conţinuturi şi instrumente de evaluare, în funcţie de particularităţile clasei de elevi, baza materială de care dispune şcoala şi opţiunile elevilor.

  Lecţia de Armonie şi expresivitate corporală în sport rămâne o creaţie a fiecărui profesor, care trebuie să reflecte competenţele sale profesionale, capacitatea de a se adapta condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii didactice şi particularităţilor elevilor, utilizând îndrumările/ sugestiile metodologice oferite prin această programă, astfel:

  În perspectiva unui demers educaţional centrat pe competenţe, se recomandă utilizarea cu preponderenţă a evaluării continue, formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiţionale cu cele alternative (proiectul, portofoliul, autoevaluarea, evaluarea în perechi, observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevului) şi va pune accent pe:

  BIBLIOGRAFIE

  BOTA, Cornelia, Ergofiziologie, Editura Globus, Bucureşti, 2000

  BRATU, Mircea, Bazele generale ale kinetoterapiei, Editura Bren, Bucureşti, 2011 CORDUN, Mariana, Kinetologie medicală, Editura Axa, Bucureşti, 1999 CORDUN, Mariana, Kinantropometrie, Editura CD Press, Bucureşti, 2009

  DRĂGAN Ioan şi colab., Selecţia şi orientarea medico-sportivă, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1989

  FOZZA, Cristina, Îndrumar pentru corectarea deficienţelor fizice, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002

  IFRIM, Mircea, Antropologie motrică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986 OPRESCU, Victor, Aptitudini şi atitudini, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991

  TSCHIENE, Peter, Prioritatea aspectului biologic in teoria antrenamentului, Colecţia S.D.P. Fiziologia sportului Nr. 350, 351, 352, M.T.S.-C.C.P.S., Bucureşti, 1995.

  Grupul de lucru

  PĂUNESCU Alin Cătălin Ministerul Educaţiei Naţionale DRAGOMIR Petrică Institutul de Ştiinte ale Educaţiei

  STĂNESCU Monica U.N.E.F.S. Bucureşti

  NEAGU Nicolae Emilian U.M.F. Tîrgu Mureş

  MELINTE Elena Magda I.S.J. Neamţ

  FARKAS Csaba-Istvan I.S.J. Covasna

  OPREA Laurenţiu I.S.M. Bucureşti

  GANERA Cătălin L.P.S. „Nicolae Rotaru” Constanţa

  image

  JAKO Alexandru L.P.S. „Avram Iancu” Zalău