HOTĂRÂRE nr. 341 din 4 iunie 2013
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate şi a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 7 iunie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 3 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) taurine din rase de carne şi metişii acestora: tauri din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne."
  2. La articolul 2, după litera c) se introduc trei noi litere, literele c^1) - c^3), cu următorul cuprins:
  "c^1) vacă din rasă de carne - femela din specia taurine din rase de carne care a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor;
  c^2) vacă metisă cu rasă de carne - femela din specia taurine care a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor, obţinută din încrucişarea cu un taur din rasă de carne;
  c^3) taur din rasă de carne - masculul din specia taurine necastrat;"
  3. La articolul 5 alineatul (1) litera a), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(i) vaci din rase de carne şi/sau vaci metise cu rase de carne, pentru care nu s-a beneficiat de ajutor specific pentru categoria prevăzută la art. 1 lit. a); şi/sau"
  4. La articolul 5 alineatul (1) litera a), după punctul (îi) se introduce un nou punct, punctul (iii), cu următorul cuprins:
  "(iii) tauri din rase de carne."
  5. La articolul 5 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "f) animalele pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie deţinute de beneficiar cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie a acestora şi până în momentul ieşirii/până la data depunerii cererii, după caz."
  6. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru animalele din categoria prevăzută la art. 1 lit. c), ajutorul specific se acordă:
  a) o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, pentru tineretul mascul şi/sau femel care are vârsta de maximum 25 de luni la data ieşirii din exploataţie cuprinsă în perioada 1 august a anului calendaristic precedent - 15 iulie a anului în care se solicită ajutorul specific, respectiv maximum 25 de luni la data de 15 iulie a anului în care se solicită ajutorul specific, pentru tineretul existent în exploataţie;
  b) anual, pentru vaci din rase de carne şi pentru vaci metise cu rase de carne;
  c) o singură dată în viaţă, pentru taurii din rase de carne din specia taurine."
  7. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Valoarea ajutorului financiar specific se calculează anual în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 30.447.205 euro, repartizat astfel:
  a) 22.447.205 euro, pentru categoria vaci de lapte, prevăzută la art. 1 lit. a);
  b) 1.500.000 euro, pentru categoria bivoliţe de lapte, prevăzută la art. 1 lit. b);
  c) 6.500.000 euro, pentru categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora, prevăzută la art. 1 lit. c)."
  8. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Cuantumul ajutorului specific se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului alocat anual pe categorie la efectivul de capete eligibile pe fiecare categorie, fără a depăşi:"
  9. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
  "(3) În situaţia în care beneficiarii dintr-o anumită categorie nu utilizează în totalitate plafonul alocat anual pentru categoria pentru care au depus cereri, diferenţa se redistribuie la celelalte categorii.
  (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul de cerere 2012, valoarea ajutorului financiar specific se calculează în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 27.495.205 euro, repartizat astfel:
  a) 19.495.205 euro, pentru categoria vaci de lapte, prevăzută la art. 1 lit. a);
  b) 1.500.000 euro, pentru categoria bivoliţe de lapte, prevăzută la art. 1 lit. b);
  c) 6.500.000 euro, pentru categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora, prevăzută la art. 1 lit. c)."
  10. La articolul 9, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Pentru a beneficia de ajutorul specific prevăzut la art. 1, solicitanţii trebuie să depună o cerere pe beneficiar pentru toate exploataţiile deţinute cu cod primit de la ANSVSA, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în perioada 10 iunie-15 iulie a anului pentru care se face solicitarea, la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială se află exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţită de următoarele documente valabile stabilite pentru categoriile prevăzute la art. 1:"
  11. La articolul 9 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  "e) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu drept de liberă practică împuternicit, care atestă că animalele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi."
  12. La articolul 9 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) pentru vaca din rase de carne şi pentru taurul din rase de carne, copia certificatului de origine;"
  13. La articolul 9 alineatul (3), după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) şi a^2), cu următorul cuprins:
  "a^1) pentru vaca metisă cu rasă de carne născută în România, copia buletinului de însămânţări artificiale al mamei/adeverinţei de montă naturală autorizată a mamei, pe care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne;
  a^2) pentru vaca metisă cu rasă de carne provenită din import, copia paşaportului, în care să fie evidenţiat codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne;"
  14. Anexa "Cerere de plată pentru anul ... a ajutorului specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2012, valoarea ajutorului financiar specific se calculează în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon total maxim alocat pentru plăţile anuale suplimentare în anul 2012 de 7.050.000 euro, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 3."
  2. La articolul 5 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
  "j) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu drept de liberă practică împuternicit, care atestă că animalele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi."
  3. La articolul 8, după alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alineatul (1^3), cu următorul cuprins:
  "(1^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2013, perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului specific este 1 septembrie-5 octombrie 2013."
  4. La articolul 8, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^3), cu următorul cuprins:
  "(2^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2013, beneficiarii solicită organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea, până la data de 15 octombrie 2013, a documentului justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 , al cărui model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 , care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine."
  5. La articolul 12, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^3), cu următorul cuprins:
  "(2^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2013, controlul la faţa locului se efectuează începând cu data de 1 noiembrie 2013, conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură."
  6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul III

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlăţean
  Bucureşti, 4 iunie 2013.
  Nr. 341.


  Anexa 1
  -------
  (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 796/2012)
  --------------------------------------------
    JudeţulNr. cerere şi data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor .. .. .. .. .. .. .. .din. .. .. ../. .. .. ./VIZA ANARZ  prin OARZ judeţeană  (doar pt cod schema TC)  Nume şi prenume . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
    Centrul Judeţean APIA
    Numele şi prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea*) . .. .. ..Semnătura funcţionarului care primeşte cererea*)
    Nr. unic de identificare solicitant (RUI) RO. .. .. .. .. ..Nr. cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul (daca este cazul) Nr. .. .. .. .. .. .. .din


  CERERE DE PLATĂ pentru anul .....
  A AJUTORULUI SPECIFIC ACORDAT PRODUCĂTORILOR DE
  LAPTE ŞI DE CARNE DE VITĂ DIN ZONELE DEFAVORIZATE
  PERSOANE FIZICE:*)
    01.*) Nume02.*) Prenume
       
    03.*) CNP                          
    04. Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)
    ADRESA DOMICILIU:
    05.*) Judeţ06.*) Localitate
       
    07.*) Sat/Strada08.*) Nr.09.*) Cod poştal10. Bl.11. Sc.12. Ap.
               
    13.*) Telefon14. Fax15. E-mail
         

      PERSOANE JURIDICE sau PFA/ÎI/ÎF:*)
    16.*) Denumire
     
    17.*) Cod unic identificare (CUI)/Cod fiscal (CIF)                    
    18.*) Nume administrator/reprezentant19.*) Prenume administrator/reprezentant
       
    20.*) CNP administrator/reprezentant                          
    21.*) Tip de organizare      
    ADRESĂ SEDIU PJ/PFA/ÎI/ÎF:
    22.*) Judeţ23.*) Localitate
       
    24.*) Sat / Strada25.*) Nr.26.*) Cod poştal27. Bl.28. Sc.29. Ap.
               
    30.*) Telefon31. Fax32. E-mail
         


      COORDONATE BANCARE:*)
   
  33.*) Banca 34.*) Filiala
  35.*) Nr. cont IBAN


      ÎMPUTERNICIT
      (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicire)
   
  36. Nume 37. Prenume
  38. CNP


      39. Cod ţară, nr. act identitate (altă cetăţenie)
   
  40. Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale


      Notă: Câmpurile notate cu "*)" sunt OBLIGATORIU de completat.
   
  ┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
   │41. Înregistrare în Sistemul │ Forma de organizare │
   │Cotelor de Lapte cu cotă de lapte ├────────────────────┬───────────────────┤
   │pentru livrări şi/sau vânzări │ PF │ PJ/PFA/II/IF │
   │directe (se bifează doar pentru ├────────────────────┼───────────────────┤
   │vaci de lapte) │ [] │ [] │
   └───────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┘


      42.*) SEDIUL EXPLOATAŢIEI pentru care se solicită ajutor specific
      (se completează pentru fiecare cod de exploataţie ANSVSA pentru care se
      solicită ajutor)
   
  Nr. crt Cod ANSVSA Judeţ Comună/oraş Sat Strada Nr. Cod Siruta comună/oraş


      43. LOCAŢIA UNDE SE ŢIN ANIMALELE ÎN PERTOADA DE REŢINERE
      (se completează doar dacă locaţia este diferită de sediul exploataţiei)
   
  Nr. crt Judeţ Comună/oraş Sat Strada Nr. Cod Siruta comună/oraş


      44.*) LISTA CU ANIMALELE PENTRU CARE SE SOLICITĂ AUTORUL SPECIFIC ÎN
      ANUL .....
   
  Nr. crt. Număr de identificare animal (crotalie) Specia Rasa Data naşterii (ziua/luna/anul) Codul ANSVSA al expoziţiei Cod ajutor specific


      45. ALTE BOVINE DEŢINUTE ÎN EXPLOATAŢIILE DECLARATE ÎN CERERE
   
  Nr. crt. Număr de identificare animal (crotalie) Specia Rasa Data naşterii (ziua/luna/anul) Codul ANSVSA al expoziţiei
  ...


   
  1. Nr. de vaci de lapte solicitate în cerere ... capete
  2. Nr. bivoliţe de lapte solicitate în cerere ... capete
  3. Nr. de taurine rasa carne/metis solicitate în cerere ... capete
  4. Nr. total de animale solicitate (4)=(1)+(2)+(3) ... capete
  5. Nr. total alte animale deţinute în exploataţiile din cerere ... capete


   
  Declar că pentru exploataţiile menţionate în cerere deţin registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1760/2000


      46. ALTE DATE
    Declar că deţin o suprafaţă de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . haAm depus cerere unică de plată pe suprafaţă
    DANU
    Nr. şi data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      Ovine, caprine, suine
   
  Ovine Caprine Suine
  Nr. de capete deţinute


   
  Semnătură administrator/titular/reprezentant legal/persoana fizică/ împuternicit Nume şi prenume: Ştampilă Data


  47. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII
  Subscrisa/Subsemnatul (beneficiar) ............................, reprezentat/ă de ..................................., în calitate de .............................................., declar următoarele:
  1. Am luat cunoştinţă de condiţiile de eligibilitate pentru:
  a) crescătorii de vaci de lapte din zonele defavorizate (cod: VL), conform reglementărilor europene şi naţionale, pe care mă angajez să le respect, şi care sunt următoarele:
  - solicitarea unui ajutor specific pentru un număr cuprins între două şi 15 capete de vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, la termenul-limită de depunere a cererilor; efectivul minim pentru care se solicită ajutor trebuie să fie de 2 capete de vaci de lapte pe exploataţia cu cod ANSVSA;
  - vaca de lapte se defineşte ca fiind femela din specia taurine care a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor;
  - înregistrarea în sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe;
  - identificarea şi înregistrarea în Registrul Naţional al Exploataţiilor - RNE a vacilor de lapte din exploataţie pentru care se solicită ajutor specific, la termenul limită de depunere a cererilor;
  - deţinerea registrului individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.760/2000
  - menţinerea la adresa exploataţiei/locaţiei, menţionată în cerere, a vacilor de lapte pentru care se solicită ajutor specific anual, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererilor;
  - deţinerea adeverinţei emise prin proceduri SNIIA de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care atestă că animalele sunt curinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;
  - localizarea sediului exploataţiei şi, după caz, a locaţiei de reţinere a animalelor în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa nr. 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013;
  b) crescătorii de bivoliţe de lapte (cod: FB), conform reglementărilor europene şi naţionale, pe care mă angajez să le respect, şi care sunt următoarele:
  - solicitarea unui ajutor specific pentru un efectiv de maximum 50 de capete de bivoliţe de lapte pe beneficiar;
  - bivoliţa de lapte pentru care se solicită ajutor specific a fătat cel puţin o dată până la termenul limită de depunere a cererilor, produsul fiind identificat şi înregistrat în RNE;
  - Identificarea şi înregistrarea în Registrul Naţional al Exploataţiilor - RNE a bivoliţelor de lapte din exploataţie pentru care se solicită ajutor specific la termenul limită de depunere a cererilor;
  - deţinerea registrului individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.760/2000 ;
  - menţinerea la adresa exploataţiei/locaţiei, menţionată în cerere, a bivoliţelor de lapte pentru care se solicită ajutor specific pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererilor;
  - deţinerea adeverinţei emise prin proceduri SNIIA de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care atestă că animalele sunt curinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;
  - localizarea sediului exploataţiei şi, după caz, a locaţiei de reţinere a animalelor în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa nr. 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013;
  c) crescătorii de taurine de rase de carne şi metişii acestora (cod: TC), conform reglementărilor europene şi naţionale, pe care mă angajez să le respect şi care sunt următoarele:
  - solicitarea unui ajutor specific pentru un efectiv total de maximum 90 de capete pe beneficiar, constituit, după caz, din: tauri din rase de carne, vaci din rase carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi metişii acestora;
  - vaca din rase de carne se defineşte ca fiind femela din specia taurine , care a fătat cel puţin odată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul Naţional al Expoataţiilor;
  - vaca metisă cu rasă de carne - femela din specia taurine, care a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor, obţinută din încrucişarea cu un taur din rasă de carne;
  - taurul din rasa de carne se defineşte ca fiind masculul specia taurine necastrat;
  - identificarea şi înregistrarea în Registrul Naţional al Exploataţiilor - RNE a animalelor din exploataţie pentru care se solicită ajutor specific;
  - deţinerea registrului individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.760/2000 ;
  - deţinerea documentelor oficiale care atestă rasa de carne/metişii din rasele de carne;
  - deţinerea documentelor care atestă ieşirile din efectiv, după caz;
  - deţinerea adeverinţei emise prin proceduri SNIIA de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care atestă că animalele sunt curinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;
  - deţinerea în exploataţie a animalelor pentru care se solicită ajutor specific anual, cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie a acestora şi până în momentul ieşirii/până la data depunerii cererii, după caz;
  - solicitarea ajutorului o singură dată pentru tineretul mascul şi/sau femel care are vârsta de maximum 25 de luni la data ieşirii din expoataţie cuprinsă în perioada 01 august a anului calendaristic precedent - 15 iulie a anului în care se solicită ajutorul specific, respectiv maxim 25 de luni la data de 15 iulie a anului în care se solicită ajutorul specific, pentru tineretul existent în exploataţie;
  - solicitarea ajutorului pentru taurii din rasa de carne din specia taurine o singură dată;
  - localizarea sediului exploataţiei în zonele defavorizate din România, identificate în Anexa nr. 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.
  2. Am luat cunoştinţă de modalităţile de acordare a ajutorului specific:
  a) notificarea, în scris, către Centrul Judeţean al A.P.I.A. a oricăror modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei acestora;
  b) nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale;
  c) neefectuarea controlului la faţa locului ca urmare a refuzului beneficiarului atrage excluderea cererii de la plată. În cazul repetării refuzului controlului în ani de acordare diferiţi, toate animalele vor fi înregistrate ca negăsite la faţa locului;
  d) orice cerere de plată poate fi retrasă total, în scris, în orice moment, mai puţin în situaţiile în care beneficiarul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren şi dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli, conform art. 25 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 .
  e) în cadrul controlului la faţa locului se verifică elementele referitoare la sistemul de identificare şi de înregistrare a bovinelor, prevăzute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 , pentru toate bovinele existente în exploataţie la data controlului;
  f) în cazul în care se constată nereguli în ceea ce priveşte sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor, se aplică prevederile art. 63, alin. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 ;
  g) bovina supusă unui caz de circumstanţă naturală poate fi înlocuită cu altă bovină declarată în cerere, în termen de 10 zile lucrătoare, dar numai până la data limită de reţinere;
  h) autorităţile responsabile de la nivelul A.P.I.A., al Comisiei Europene şi al Curţii de Conturi etc. Au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de plată, în raportul de control la faţa locului şi în alte documente aferente dosarului;
  i) în cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.I.A va întreprinde demersurile legale, după caz;
  j) falsul în declaraţii se pedepseşte conform prevederilor legale.
  3. Drept care declar şi mă angajez la următoarele:
  a) Declar că, datele din formularul cererii de plată şi din documentele anexate sunt reale, complete, corecte şi valabile;
  b) Declar că nu am beneficiat în anul curent de altă schemă de plată din fonduri europene pentru scopul finanţat prin prezentul ajutor specific;
  c) Declar că respect standardele de eco-condiţionalitate aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi acivităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei, după caz (Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autărităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2155/42/2011)
  d) Mă angajez să furnizez toate documentele cerute de către A.P.I.A;
  e) Mă angajez să permit accesul autorităţilor competente în exploataţie pentru efectuarea controlului la faţa locului;
  f) Mă angajez ca, după depunerea cererii de plată, să notific în scris A.P.I.A, în cazul în care au intervenit modificări ale informaţiilor declarate, în termen de 7 zile lucrătoare;
  g) Mă angajez să comunic în scris A.P.I.A dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru (art. 75 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1.122/2009 şi art. 31 din Regulamentul CE nr. 73/2009 ). În acest sens, voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră sau de circumstanţă excepţională. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole, incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului, decesul beneficiarului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial şeptelul;
  h) Mă angajez să comunic în scris A.P.I.A dacă exploataţia a fost afectată de un caz de circumstanţă naturală, în termen de 10 zile lucrătoare după constatarea acestuia (art. 67 din Regulamentul CE nr. 1.122/2009 ), dar numai până la data limită de reţinere, şi voi prezenta documente doveditoare în acest sens. Cazurile de circumstanţă naturală sunt: moartea unui animal ca urmare a unei boli şi/sau moartea unui animal ca urmare a unui accident de care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.
  4. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a A.P.I.A, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum şi să fie făcute publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001.
  Semnătură administrator/titular/reprezentant legal/persoana fizică/ împuternicit Nume şi prenume: Ştampilă Data

  48. CONTROLUL VIZUAL AL CERERII DE PLATĂ ŞI AL DOCUMENTELOR ATAŞATE
    *) Solicit ajutor specific pentru:*) BifaţiDocumente ataşateBifaţiComplet
    PFPJ/PFA / II / IF
    Documente comune ataşate pentru toate categoriile (VL, FB, TC)   Copie BI/CI/paşaport  
    Copie CUI /CIF  
    Copie BI/CI/paşaport administrator/reprezentant/titular  
    Copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul Unic de Identificare - RUI al APIA
    În caz de reprezentare: delegaţia de împuternicire şi copii CI/BI titular de cerere şi împuternicit  
    În caz de reprezentare: procură notarială de împuternicire şi copii CI/BI titular de cerere şi împuternicit  
    Dovadă cont bancar activ
    Adeverinţa emisă prin proceduri SNIIA de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care atestă că animalele sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;
    VACI DE LAPTE Cod : VL documente specificeCopie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte
    Copie de pe paşaportul fiecărui animal din lista vacilor de lapte, pentru care se solicită ajutor specific
    BIVOLIŢE DE LAPTE Cod: FB documente specificeCopie de pe paşaportul fiecărui animal din lista bivoliţelor de lapte, pentru care se solicită ajutor specific
    TAURINE DIN RASE DE CARNE ŞI METIŞII ACESTORA Cod: TC documente specificeCopie de pe paşaportul fiecărui animal din lista taurinelor din rase de carne şi metişii acestora, pentru care se solicită ajutor specific
    TC.1. Pentru vaci din rase de carne şi/sau vaci metise cu rase de carne:
    TC.1.1. Vaci de carne - copia certificatului de origine
    TC.1.2. Vaci metise cu rase de carne - copia buletinului de însămânţări artificiale/adeverinţei de montă naturală a mamei, pe care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne şi/sau copia paşaportului, în care să fie evidenţiat codul taălui, care trebuie să fie din rasă de carne, după caz;
    TC.2. Pentru tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi metişii acestora:
    TC.2.1. Tineret din rase de carne - copia certificatului de origine al mamei şi copia buletinului de însămânţări artificiale din care să reiasă că tatăl este rasă de carne/adeverinţă de montă naturală
    Copia documentului care atestă ieşirea din efectiv, după caz
    TC.2.2. Tineret metis - copia documentului din care să reiasă faptul că unul din părinţi este rasă de carne, respectiv, copia certificatului de origine al mamei sau copia buletinului de însămânţări artificiale/adeverinţă de montă naturală
    TC.3. Pentru tauri din rase de carne
    TC.3. Tauri din rase de carne - copia certificatului de origine
      CÂMPURILE NOTATE CU "*" SUNT OBLIGATORII.
   
  Semnătură administrator/titular/reprezentant legal/persoana fizică/ împuternicit Nume şi prenume: Ştampilă Data

  Semnătură funcţionar APIA care a preluat cererea şi a efectuat controlul vizual al cererii şi a documentelor ataşate


  Anexa 2
  -------
  (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2010)
  --------------------------------------------------
  Plafonul total maxim alocat pentru plăţile
  anuale suplimentare în anul 2012
  Sectoarele pentru care se acordă sprijin Plafonul alocat (euro)
  Producţia vegetală 5.727.000
  Producţia animalieră 1.323.000
  Total: 7.050.000

  -----