PROCEDURĂ DE ACHIZIȚIE din 3 martie 2017a manualelor școlare pentru clasa a V-a în anul școlar 2017-2018
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 8 martie 2017 Notă
  *) Aprobată de ORDINUL nr. 3.411 din 3 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 170 din 8 martie 2017.


  Capitolul I Dispoziții generale


  Articolul 1
  (1) Prezenta procedură reglementează modul în care se realizează achiziționarea manualelor școlare, din fondurile alocate de Ministerul Educației Naționale, denumit în continuare MEN, în vederea utilizării lor pentru clasa a V-a.(2) Centrul Național de Evaluare și Examinare, denumit în continuare CNEE, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordonarea MEN, asigură organizarea licitației deschise în vederea achiziționării manualelor școlare.


  Articolul 2

  În sensul prezentei proceduri se definesc următorii termeni:
  a) achiziționare de manuale școlare - cumpărarea, din fondurile alocate de MEN, a manualelor școlare noi și/sau a manualelor școlare reeditate;
  b) acord-cadru de furnizare a manualelor școlare - înțelegere scrisă intervenită între un ofertant și CNEE, al cărei scop este stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care stau la baza contractelor de achiziție publică ce urmează a fi atribuite pe o perioadă de 4 ani;
  (la 09-10-2017, Litera b) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.764 din 24 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 09 octombrie 2017 )

  c) calendarul pentru evaluarea proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar - termene stabilite în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare, pentru procedura de licitație deschisă, denumit în continuare Calendar;
  d) catalogul manualelor școlare aprobate pentru învățământul preuniversitar - listă oficială care cuprinde titlurile de manuale școlare aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, denumit în continuare Catalog;
  e) contract de achiziție publică a manualelor școlare - contract subsecvent acordului-cadru de furnizare a manualelor școlare, având ca obiect furnizarea/achiziționarea de manuale școlare noi și reeditate;
  f) criterii tehnice de calitate - norme în baza cărora proiectele de manuale școlare sunt acceptate sau neacceptate;
  g) evaluator de proiecte de manuale școlare - cadru didactic cu statut de expert care are atribuții în evaluarea proiectelor de manuale școlare; evaluatorul proiectelor de manuale școlare are specialitatea disciplinei/a modulului de pregătire pentru care se propune proiectul și a parcurs un program de formare în evaluarea proiectelor de manuale școlare;
  h) ofertanți - autori individuali/grupuri de autori/unități economice care au capacitate de realizare și distribuție a manualelor școlare;
  i) proiect de manual școlar - propunere de manual școlar, prezentată în conformitate cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, depusă de către un ofertant, în vederea evaluării și a aprobării prin ordin al ministrului educației naționale;
  j) sesiune de evaluare a proiectelor de manuale școlare - perioadă de timp determinată, pe parcursul căreia se desfășoară evaluarea proiectelor de manuale școlare;
  k) specificații tehnice din caietul de sarcini - set de parametri care cuprind cerințele obligatorii pentru realizarea proiectului de manual școlar.


  Articolul 3

  Achiziționarea manualelor școlare cuprinde următoarele etape:
  a) anunțarea publică a licitației în vederea achiziționării manualelor școlare se face pe website-urile MEN, CNEE și în Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP);
  b) depunerea pe platforma SEAP a ofertelor corespunzătoare proiectelor de manuale școlare în forma precizată prin caietul de sarcini; pentru proiectele de manuale școlare elaborate în limba de predare a minorităților naționale se depune și traducerea în limba română a acestora;
  c) evaluarea proiectelor de manuale școlare, în baza criteriilor tehnice de calitate prevăzute de Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a, cuprinsă în anexa nr. 3 la ordin;
  d) transmiterea, către ofertanți a cererilor de clarificări asupra calității proiectului de manual școlar;
  e) comunicarea rezultatelor evaluării proiectelor de manuale școlare, la finalizarea procedurii de licitație;
  f) depunerea, de către ofertanți, a eventualelor contestații privind rezultatul evaluării proiectelor de manuale școlare și soluționarea acestora;
  g) elaborarea listei proiectelor de manuale școlare care au fost declarate acceptate în urma procedurii de licitație;
  h) încheierea contractelor de achiziție publică a manualelor școlare cu ofertanții declarați câștigători.  Capitolul II Desfășurarea licitației de manuale școlare


  Articolul 4
  (1) Pentru achiziționarea manualelor școlare pentru învățământul obligatoriu, MEN, prin CNEE, în calitate de autoritate contractantă, organizează o procedură de licitație deschisă, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare, criteriul de atribuire fiind "Cel mai bun raport calitate-preț".(2) Licitația în vederea achiziționării manualelor școlare este organizată pe loturi.


  Articolul 5
  (1) Licitația în vederea achiziționării manualelor școlare se realizează pe baza criteriilor tehnice de calitate și a ofertei financiare.(2) Criteriile tehnice de calitate sunt cuprinse în Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin.(3) Modul de acordare a punctajului pentru fiecare criteriu tehnic de calitate și pentru oferta financiară se publică odată cu caietul de sarcini, la momentul postării procedurii de achiziție în SEAP.(4) Ponderea punctajului rezultat în urma evaluării pe baza criteriilor tehnice de calitate este de 85% din punctajul total.(5) Ponderea punctajului preț rezultat în urma evaluării ofertei financiare de proiecte de manuale școlare este de 15% din punctajul total.


  Articolul 6
  (1) Ofertanții pot participa la sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale școlare cu unul sau cu mai multe proiecte de manuale școlare pentru aceeași disciplină/modul de pregătire pentru o clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare.(2) Ofertanții își asumă răspunderea cu privire la respectarea prevederilor legale în domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe, printr-o declarație autentificată, depusă la CNEE odată cu proiectul de manual școlar.(3) În vederea acceptării pentru evaluare, ofertele trebuie să respecte toate criteriile de conformitate prevăzute în caietul de sarcini.


  Articolul 7

  Depunerea ofertelor de proiecte de manuale școlare se face pe platforma SEAP în termenul stabilit prin procedura de licitație deschisă.


  Articolul 8
  (1) Pe lângă comisia de evaluare constituită de CNEE vor fi cooptați și specialiști externi, denumiți experți cooptați.(2) Evaluarea pe baza criteriilor tehnice de calitate se realizează conform Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.(3) Comisia de evaluare constituită de CNEE întocmește Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție de manuale școlare, denumit în continuare Raportul procedurii, pe baza rapoartelor de specialitate întocmite de experții cooptați pentru fiecare proiect de manual școlar; în raportul procedurii se calculează punctajul calității al proiectului de manual școlar, ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor finale pentru criteriile tehnice de calitate, acordate de evaluatori.(4) Raportul procedurii cuprinde proiectele de manuale școlare acceptate, respectiv neacceptate, în urma procesului de evaluare pe baza criteriilor tehnice de calitate.(5) Proiectele de manuale școlare care au obținut cel puțin 72 de puncte din 85 posibile se consemnează ca fiind proiecte de manuale școlare acceptate în urma procesului de evaluare pe baza criteriilor tehnice de calitate.


  Articolul 9
  (1) Comisia de evaluare constituită de CNEE evaluează oferta financiară a proiectelor de manuale școlare astfel: pentru cel mai mic preț ofertat se alocă punctajul maxim posibil, de 15 puncte, iar pentru celelalte oferte se acordă un punctaj care se calculează după formula:
  Punctaj preț = (cel mai mic preț ofertat/preț ofertă) x 15.(2) Punctajul preț pentru oferta financiară se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.


  Capitolul III Depunerea, rezolvarea contestațiilor și stabilirea câștigătorilor licitației de manuale școlare


  Articolul 10

  Contestarea rezultatului procedurii de licitație se face în conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.


  Articolul 11

  Rezolvarea contestațiilor licitației se derulează în conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.


  Capitolul IV Achiziționarea manualelor școlare


  Articolul 12

  În vederea achiziționării manualelor școlare, CNEE declară câștigătoare ale licitației proiectele de manuale școlare ale căror punctaje cumulate sunt de minimum 77 de puncte.


  Articolul 13

  CNEE monitorizează achiziționarea manualelor școlare, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, pe baza comenzilor inspectoratelor școlare.


  Articolul 14
  (1) Achiziționarea manualelor școlare are la bază încheierea unui acord-cadru de furnizare a manualelor școlare între CNEE, ca autoritate contractantă, și ofertanții câștigători, ca operatori economici, care prevede:
  a) obligațiile pe care ofertanții și le-au asumat, conform specificațiilor tehnice ale exemplarului de referință;
  b) obligațiile ofertanților, de realizare și distribuție a manualelor școlare;
  c) specificarea prețului unitar de achiziție;
  d) acordarea dreptului de liber acces, pe toată durata de viabilitate a manualului școlar.
  (2) Acordul-cadru de furnizare a manualelor școlare se încheie pe o perioadă de 4 ani.
  (la 09-10-2017, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 4.764 din 24 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 09 octombrie 2017 )
  (3) În acordul-cadru de furnizare a manualelor școlare se prevede, în mod expres, faptul că ofertanții au obligația de a asigura un stoc de manuale școlare reeditate, la prețul unitar calculat, anual, după formula:

  P(s) = P(ia) + [P(ia) x R(i)],


  unde:
  P(s) - reprezintă prețul de achiziție al manualului școlar din noul stoc;
  P(ia) - reprezintă prețul inițial de achiziție al manualului;
  R(i) - reprezintă rata de indexare, în procente.(4) Rata de indexare este calculată de către Institutul Național de Statistică, denumit în continuare INS, ca indice al prețurilor de consum pentru postul de cheltuieli Cărți școlare, pentru perioada cuprinsă între luna în care s-a încheiat contractul de achiziție și luna premergătoare celei în care se face solicitarea către INS.


  Articolul 15

  La nivel local, inspectoratele școlare monitorizează distribuția manualelor școlare în unitățile de învățământ.


  Capitolul V Completarea stocurilor cu manuale școlare reeditate pentru învățământul preuniversitar


  Articolul 16

  Completarea stocurilor cu manuale școlare reeditate pentru învățământul preuniversitar se realizează anual prin achiziționarea de manuale școlare, în format tipărit și digital.


  Articolul 17
  (1) CNEE monitorizează completarea stocurilor cu manuale școlare reeditate pentru învățământul preuniversitar, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, pe baza comenzilor inspectoratelor școlare.(2) Procesul de completare a stocurilor cu manuale școlare reeditate vizează numai acele titluri din Catalog care, la rubrica "Mod de achiziție", au specificația MEN.


  Capitolul VI Dispoziții finale


  Articolul 18

  Sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a pentru anul școlar 2017-2018 sunt organizate astfel încât depunerea pe platforma SEAP, de către ofertanți, a proiectelor de manuale școlare, în vederea evaluării, să fie făcută la cel mult 100 de zile din momentul anunțării publice a licitației în vederea achiziționării manualelor școlare.


  Articolul 19

  Specificațiile tehnice pentru proiectele de manuale, inclusiv limba în care se realizează evaluarea, sunt făcute publice în caietul de sarcini din cadrul procedurii de licitație deschisă.


  Articolul 20

  Procesul de evaluare a traducerii din limba română a manualelor școlare pentru învățământul în limbile minorităților naționale cuprinde următoarele etape:
  a) depunerea la CNEE de către ofertanți a manualelor școlare traduse;
  b) stabilirea membrilor comisiilor de evaluare a traducerilor;
  c) evaluarea corectitudinii traducerii din limba română a manualelor școlare pentru învățământul în limbile minorităților naționale;
  d) redactarea raportului, în baza căruia manualul școlar tradus este declarat admis sau respins;
  e) comunicarea către ofertanți a rezultatelor evaluării traducerilor și postarea rezultatelor pe website-ul CNEE, în termenul stabilit prin Calendar;
  f) realizarea proiectului de ordin al ministrului educației naționale privind aprobarea manualelor școlare traduse din limba română în limbile minorităților naționale, declarate admise.


  Articolul 21
  (1) Rezultatul evaluării traducerii din limba română a manualelor școlare pentru învățământul în limbile minorităților naționale nu poate fi contestat.(2) Manualele școlare traduse, declarate respinse după sesiunea de evaluare a traducerii, pot participa la o nouă verificare, după remediere.


  Articolul 22
  (1) Procesul de verificare a adaptării manualelor școlare pentru învățământul de masă în vederea utilizării în învățământul special cuprinde următoarele etape:
  a) depunerea, la CNEE, de către ofertanți a manualelor școlare adaptate învățământului special;
  b) stabilirea membrilor comisiilor de verificare, pe tipuri de deficiență;
  c) verificarea corectitudinii adaptării manualelor școlare pentru învățământul special;
  d) redactarea raportului, în baza căruia manualul școlar adaptat este declarat "Admis" sau "Respins";
  e) comunicarea către ofertanți a rezultatelor procesului de verificare a adaptării manualelor școlare pentru învățământul de masă și postarea rezultatelor pe website-ul CNEE, în termenul stabilit prin Calendar;
  f) realizarea proiectului de ordin al ministrului educației naționale privind aprobarea manualelor școlare adaptate, declarate admise.
  (2) Manualele școlare aprobate, adaptate învățământului special, eliminate după sesiunea de verificare, pot participa la o sesiune ulterioară de verificare, după remediere.

  ------