METODOLOGIE din 16 aprilie 2008 (*actualizată*)
privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
(actualizată până la data de 14 decembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Aprobată de Hotărârea Guvernului nr. 430/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 339 din 1 mai 2008.

  ──────────


  Articolul 1

  (1) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare comisia de evaluare, se organizează şi funcţionează, potrivit prevederilor art. 85 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, ca organ de specialitate, fără personalitate juridică, al consiliului judeţean, respectiv al consiliului local din cadrul fiecărui sector al municipiului Bucureşti.
  (2) Comisia de evaluare desfăşoară activitate decizională în domeniul încadrării persoanelor adulte în grad de handicap, respectiv în domeniul promovării drepturilor acestor persoane, cu respectarea legislaţiei în domeniu, precum şi a prezentei metodologii.


  Articolul 2

  Atribuţiile principale din domeniul de activitate al comisiei de evaluare sunt cele prevăzute de art. 87 alin. (1) din Legea nr. 448/2006, republicată, după cum urmează:
  a) stabileşte încadrarea adultului în grad de handicap;
  b) stabileşte, după caz, orientarea profesională a adultului cu handicap, respectiv capacitatea de muncă;
  c) stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
  d) reevaluează periodic sau la sesizarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, încadrarea în grad de handicap, orientarea profesională, precum şi celelalte măsuri de protecţie a adulţilor cu handicap;
  e) revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
  f) îl informează pe adultul cu handicap sau pe reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite;
  g) soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
  h) promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le întreprind.


  Articolul 3

  (1) În exercitarea atribuţiilor privind încadrarea unei persoane adulte într-un grad de handicap, prevăzute la art. 2 lit. a), comisia de evaluare analizează dosarul întocmit de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, organizat potrivit art. 88 din Legea nr. 448/2006, republicată, în cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumit în continuare serviciul de evaluare complexă.
  (2) Comisia de evaluare eliberează certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap şi elaborează programul individual de reabilitare şi integrare socială, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
  (3) În situaţia în care rezultatul evaluării complexe a unei persoane nu susţine încadrarea în grad de handicap, comisia de evaluare motivează respingerea cererii acesteia, potrivit prevederilor pct. II din anexa nr. 1.


  Articolul 4

  În exercitarea atribuţiilor privind orientarea profesională a unei persoane adulte cu handicap, prevăzute la art. 2 lit. b), comisia de evaluare eliberează certificate de orientare profesională, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.


  Articolul 5

  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 2 lit. c), comisia de evaluare poate stabili următoarele măsuri de protecţie a persoanelor cu handicap:
  a) admiterea în centre rezidenţiale sau de zi, publice ori public-private;
  b) plasarea la asistent personal profesionist;
  c) acordarea de servicii sociale la domiciliu, acolo unde este cazul.


  Articolul 6

  (1) Exercitarea atribuţiilor privind informarea adultului cu handicap sau a reprezentantului legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite, potrivit art. 2 lit. f), se realizează prin secretariatul comisiei de evaluare. Informaţiile privind modalitatea de încadrare în grad de handicap pot fi obţinute de la secretariatul comisiei de evaluare de orice persoană fizică sau juridică interesată.
  (2) Cererea-tip de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.
  (3) Cererea-tip de evaluare complexă poate fi obţinută de pe site-urile direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare DGASPC, de la DGASPC, primăria de domiciliu sau din alte surse.
  (4) Documentele necesare în vederea evaluării complexe sunt următoarele:
  a) cerere-tip de evaluare complexă, întocmită potrivit alin. (2);
  b) copie de pe documentele de identitate;
  c) documente medicale;
  d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 6.
  (5) Documentele medicale menţionate la alin. (4) lit. c) sunt:
  a) referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
  b) scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, numai în situaţia primei prezentări la serviciul de evaluare complexă;
  c) investigaţii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexă.
  (6) Cererea-tip de evaluare complexă, însoţită de documentele necesare prevăzute la alin. (4):
  a) se depune de către persoana solicitantă, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora, de către orice persoană care o reprezintă, la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura DGASPC;
  ----------
  Lit. a) a alin. (6) al art. 6 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 927 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016.
  b) în cazul persoanelor care solicită reevaluarea, se depune cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap;
  ----------
  Lit. b) a alin. (6) al art. 6 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 927 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016.
  c) se transmite serviciului de evaluare complexă, obligatoriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, de către primărie, şi în termen de 24 de ore de la înregistrare, de către DGASPC.
  (7) Serviciul de evaluare complexă verifică şi analizează dosarul persoanei solicitante, care trebuie să conţină documentele prevăzute la alin. (4), şi, în termen de 5 zile lucrătoare, comunică persoanei în cauză data planificată la care aceasta urmează a se prezenta în vederea evaluării; în cazul unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare.
  (8) Evaluarea complexă se realizează în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii şi documentelor la serviciul de evaluare complexă.
  (9) În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză.
  (10) Cheltuielile de deplasare, în vederea asigurării evaluării complexe la domiciliu/reşedinţă, potrivit alin. (9), se suportă din bugetul DGASPC.


  Articolul 7

  În vederea obţinerii certificatului de orientare profesională, persoana cu handicap va depune o cerere în acest sens la primăria din localitatea în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa sau la registratura DGASPC, care o va transmite în termen de 5 zile lucrătoare, respectiv 24 de ore la serviciul de evaluare complexă.


  Articolul 8

  (1) Constituirea şi componenţa nominală a comisiei de evaluare se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv prin hotărâre a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor art. 85 alin. (4) din Legea nr. 448/2006
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale celorlalte prevederi legale în vigoare.
  ----------
  Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 927 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016.
  (2) Modificarea componenţei nominale a comisiei de evaluare se aprobă în condiţiile prevăzute la alin. (1).
  (3) Lucrările de secretariat ale comisiei de evaluare se asigură de un secretariat care funcţionează în cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  (4) Membrii secretariatului comisiei de evaluare sunt numiţi prin dispoziţie a conducătorului DGASPC.


  Articolul 9

  (1) Şedinţele comisiei de evaluare se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor din componenţa acesteia.
  (2) Comisia de evaluare se întruneşte obligatoriu o dată pe săptămână în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui.
  (3) La lucrările comisiei de evaluare pot participa, la cerere, şi alte persoane, cu acordul preşedintelui, în măsura în care prezenţa lor este utilă.
  (4) Membrii comisiilor de evaluare, inclusiv preşedintele, au dreptul, potrivit art. 85 alin. (7) din Legea nr. 448/2006
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la o indemnizaţie de şedinţă, echivalentă cu 1% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti. Plata indemnizaţiei se suportă din bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  ----------
  Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 927 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016.
  (5) Venitul maxim lunar ce poate fi obţinut în calitate de membru al comisiei de evaluare, ca urmare a activităţii prestate, nu poate depăşi cuantumul lunar stabilit potrivit alin.(4).
  (6) Prezenţa membrilor Comisiei de evaluare la şedinţele acesteia este obligatorie. În cazul în care un membru absentează de la şedinţe de două ori consecutiv, fără motive temeinice, acesta va fi înlocuit.
  (7) Deciziile comisiei de evaluare se iau, în şedinţele legal întrunite, potrivit alin. (1), cu votul majorităţii membrilor.


  Articolul 10

  (1) Şedinţele comisiei de evaluare sunt conduse de către preşedintele acesteia.
  (2) La şedinţe participă, în mod obligatoriu, secretarul comisiei de evaluare, fără a fi implicat în soluţionarea cazurilor.


  Articolul 11

  Preşedintele şi membrii comisiei de evaluare răspund în faţa consiliului judeţean, respectiv local al sectorului municipiului Bucureşti, pentru neîndeplinirea obligaţiilor care le revin potrivit legii, precum şi pentru adoptarea unor decizii cu nerespectarea dispoziţiilor legale.


  Articolul 12

  (1) Comisia de evaluare competentă să soluţioneze cazurile privitoare la persoanele adulte care solicită încadrarea în grad de handicap sau care necesită o măsură de protecţie este cea în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau reşedinţa persoanei în cauză.
  (2) Certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap şi certificatele de orientare profesională eliberate de comisia de evaluare în condiţiile alin. (1) şi aflate în termen de valabilitate sunt recunoscute în cazul transferului dosarului persoanei cu handicap dintr-o unitate administrativ-teritorială în alta, respectiv dintr-o subdiviziune administrativ-teritorială în alta.
  (3) Comisia de evaluare soluţionează cazul în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data referirii dosarului de către serviciul de evaluare complexă.


  Articolul 13

  (1) Certificatul de încadrare în grad de handicap şi programul individual de integrare şi reabilitare socială, certificatul de orientare profesională, precum şi măsurile comisiei de evaluare privind asistentul personal profesionist sau admiterea în centre rezidenţiale ori de zi se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei cu handicap sau, după caz, părinţilor/reprezentanţilor legali, asistentului personal sau asistentului personal profesionist, de către secretariatul comisiei de evaluare.
  (2) Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate, potrivit art. 87 din Legea nr. 448/2006
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară.
  ----------
  Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 927 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016.
  (3) Contestaţiile se depun şi se înregistrează la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul, iar acesta va transmite contestaţia şi dosarul persoanei în cauză, în termen de 5 zile lucrătoare, Comisiei superioare.
  (4) Contestaţiile se soluţionează prin decizii emise de Comisia superioară, în termen de 60 de zile lucrătoare de la înregistrarea în Registrul de evidenţă al acesteia.
  ----------
  Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 927 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016.
  (5) Deciziile Comisiei superioare pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile adresate instanţei de contencios administrativ sunt scutite de taxa judiciară de timbru.


  Articolul 14

  (1) Activitatea comisiilor de evaluare este coordonată din punct de vedere metodologic, potrivit art. 90^2 din Legea nr. 448/2006
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către Comisia superioară, care funcţionează în structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.
  ----------
  Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 927 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016.
  (2) Instrucţiunile metodologice elaborate de Comisia superioară, precum şi deciziile acesteia sunt obligatorii pentru comisiile de evaluare judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.


  Articolul 15

  (1) În relaţia cu serviciul de evaluare complexă, secretariatul prevăzut la art. 8 alin. (3) înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către serviciul de evaluare complexă.
  (2) În relaţia cu comisia de evaluare, secretariatul îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7;
  b) transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;
  c) ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor;
  d) întocmeşte procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor;
  e) redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa;
  f) gestionează registrul de procese-verbale;
  g) gestionează registrul de contestaţii;
  h) redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare.
  (3) În relaţia cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, secretariatul transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare profesională, precum şi alte documente eliberate de comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prevăzută la alin. (2) lit. e).
  (4) Secretariatul comisiei de evaluare îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite, în condiţiile prevăzute de lege, de conducătorul DGASPC.


  Articolul 16

  (1) Certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare profesională şi deciziile adoptate de comisia de evaluare, precum şi modul în care acestea au fost luate se consemnează de secretarul comisiei de evaluare în procesul-verbal al şedinţei; procesul-verbal se semnează de către preşedinte şi de membrii prezenţi.
  (2) Procesele-verbale ale şedinţelor se consemnează în registrul de procese-verbale ale cărui pagini se numerotează şi trebuie să poarte ştampila comisiei de evaluare, precum şi semnătura secretarului comisiei de evaluare.
  (3) Documentele elaborate de comisia de evaluare se semnează de către preşedinte şi de membrii acesteia şi se contrasemnează de către secretarul comisiei de evaluare.


  Articolul 17

  (1) În vederea admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi, persoana cu handicap ori reprezentantul legal al acesteia va depune şi va înregistra o cerere în acest sens, la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, primăria urmând să o transmită, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratura DGASPC, însoţită de următoarele documente:
  a) copie de pe actele de identitate;
  b) certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului;
  c) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
  d) adeverinţă de venit;
  e) documente doveditoare a situaţiei locative;
  f) ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
  g) raportul de anchetă socială;
  h) investigaţii paraclinice;
  i) dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.
  (2) Registratura DGASPC va transmite comisiei de evaluare cererea persoanei solicitante, împreună cu documentele prevăzute la alin. (1), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.
  (3) Comisia de evaluare verifică cererea şi documentele prevăzute la alin. (1) şi soluţionează cererea, în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării dosarului.
  (4) Decizia comisiei de evaluare se redactează de către secretariatul acesteia în termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc şedinţa comisiei de evaluare şi se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data redactării.


  Articolul 18

  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


  Anexa 1

  ───────
  la metodologie
  ──────────────
  CONSILIUL JUDEŢEAN ........../CONSILIUL LOCAL ............
  COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
  Nr. ...../.........
  CERTIFICAT
  de încadrare în grad de handicap
  Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în temeiul Legii nr. 448/2006
  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, evaluând dosarul şi propunerea serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap privind pe domnul/doamna ............................................, CNP ............................, având domiciliul în ..........................., str. ................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul .......,
  stabileşte următoarele:
  I. Se încadrează în gradul de handicap*1):
  [] uşor;
  [] mediu;
  [] accentuat;
  [] grav
  [] grav cu asistent personal.
  II. Nu se încadrează în grad de handicap
  Motivare .................................................................
  III. Data dobândirii handicapului*2) ............, documentul ............
  IV. Valabilitate*3): [] 12 luni [] 24 luni [] permanent
  V. Termen de revizuire*4)
  []*2) Prezentul certificat este eliberat în vederea aplicării prevederilor art. 58 şi 59 din Legea nr. 263/2010
  privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  Prezentul certificat poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare.
  Titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile şi accesibilităţile prevăzute de Legea nr. 448/2006
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător gradului de handicap stabilit.
  Certificatul obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea lui în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.
          PREŞEDINTE, Membri, Secretar,
      .................. ............... .............
  Notă

  ──────────

  *1) Se marchează cu X căsuţa corespunzătoare.

  *2) Se completează, respectiv se marchează cu X, numai pentru persoanele care solicită pensionarea în temeiul art. 58 şi 59 din Legea nr. 263/2010

  privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

  *3) Se marchează cu X căsuţa corespunzătoare.

  *4) Nu se completează în cazul certificatului cu caracter permanent.

  ──────────

  ANEXA*5)
  la Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. ..../..........
  Domnul/Doamna ..........................
  CNP ............................,
  domiciliul în ...................., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul .....,
  statut social*6):
  [] fără venit;
  [] cu pensie de urmaş;
  [] cu pensie de invaliditate;
  [] cu pensie de limită de vârstă;
  [] salariat;
  [] altele ......................,
  cod boală
  tip handicap ................... Notă

  ──────────

  *5) Anexa are caracter confidenţial şi nu însoţeşte Certificatul de încadrare în grad de handicap.

  *6) Se bifează căsuţa corespunzătoare.

  ──────────

  ----------
  Anexa 1 la metodologie a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 927 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.005 din 14 decembrie 2016, conform pct. 6 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2

  ───────
  la metodologie
  ──────────────
  CONSILIUL JUDEŢEAN ........../CONSILIUL LOCAL ......
  COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
  Nr. ...../.....
  PROGRAM INDIVIDUAL
  de reabilitare şi integrare socială
  Numele ................ prenumele .............., CNP ...................
  I. ACŢIUNI MEDICALE
  - tratament medicamentos ..........................................
  - tratament chirurgical/ortopedic .................................
  - asistenţă medicală la domiciliu/în ambulatoriu ..................
  - kinetoterapie/fizioterapie ......................................
  - gimnastică medicală .............................................
  - ergoterapie/terapie ocupaţională ................................
  - psihoterapie ....................................................
  - meloterapie .....................................................
  - artterapie ......................................................
  - altele ..........................................................
  II. ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE/PROFESIONALE
  - orientare profesională/reorientare ..............................
  - calificare în muncă/recalificare ................................
  - învăţământ în unităţi şcolare obişnuite/speciale ................
  - încadrare în muncă ..............................................
  - loc de muncă protejat ...........................................
  - atelier protejat ................................................
  - muncă la domiciliu ..............................................
  - unitate protejată ...............................................
  - unitate economică ...............................................
  - reducerea programului de lucru ..................................
  - condiţii ambientale .............................................
  III. ACTIVITĂŢI/SERVICII SOCIALE
  - asistenţă şi îngrijire la domiciliu .............................
  - mijloace de autoservire .........................................
  - asistent personal/însoţitor .....................................
  - asistent personal profesionist ..................................
  - asistenţă socială prin centre de zi publice/private .............
  - asistenţă socială prin centre rezidenţiale publice/private ......
  IV. DATA DE REVIZUIRE .............................................
  PREŞEDINTE, Membri,
  .............. ...........
  Secretar,
  ...........


  Anexa 3

  ───────
  la metodologie
  ───────────────
  CONSILIUL JUDEŢEAN ........./CONSILIUL LOCAL .......
  COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
  Nr. ....../.....
  CERTIFICAT
  de orientare profesională
  Se atestă că doamna/domnul,
  Numele ...... prenumele .........., CNP ....................
  Adresa: str. .......... nr. .... , bl. .... , sc. ...., ap. ..., localitatea ............, judeţul/sectorul ...., încadrat în gradul de handicap ........., conform Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. .... din data ...., poate beneficia de orientare şi formare profesională în domeniul .............
  PREŞEDINTE, Membri,
  ............ ............
  Secretar,
  ..........
  Prezentul certificat poate fi adus la cunoştinţă agenţiilor teritoriale de ocupare a forţei de muncă.


  Anexa 4

  ───────
  la metodologie
  ──────────────
  CERERE - TIP
  de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap
  Nr. ......./........
  Doamnă/Domnule Director,
  Subsemnatul(a) ........, domiciliat(ă) în ........, str. ......... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......, telefonul ....., actul de identitate ....... seria .... nr. ...., CNP ........, solicit evaluarea în cadrul serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, în vederea încadrării într-un grad de handicap.
  Data Semnătura
  ............. ..............
  Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
  - copie de pe documentele de identitate;
  - documente medicale: - referat stare prezentă, de la medicul specialist;
  - scrisoare medicală - tip, de la medicul de familie;
  - anchetă socială de la serviciul social al primăriei de domiciliu.
  Doamnei/Domnului Director al DGASPC al Judeţului/Sectorului .............


  Anexa 5

  ────────
  la metodologie
  ───────────────
  Nr. ........../..........
  SCRISOARE MEDICALĂ
  Numele ......... prenumele ........., CNP ......., vârsta .............
  1. Anamneza
  - antecedente personale patologice ....................................
  2. Diagnosticul medical
  - principal ...........................................................
  - altele ..............................................................
  3. Certificatele medicale actuale (se specifică numărul, data, instituţia emitentă şi numele medicului care a eliberat certificatul)
  .......................................................................
  .......................................................................
  4. Internări în spital (data, instituţia emitentă şi diagnosticul la ieşirea din spital)
  .......................................................................
  .......................................................................
  5. Persoana - este deplasabilă;
  - nu este deplasabilă.
  Data completării ................
  Semnătura şi parafa medicului de familie
  ........................................


  Anexa 6

  ───────
  la metodologie
  ──────────────
  PRIMĂRIA ...................
  Nr. ....../......
  ANCHETĂ SOCIALĂ
  - model-cadru -
  Data evaluării ........................
  Scopul efectuării anchetei sociale este stabilirea statutului şi a contextului social în care persoana trăieşte.
  I. PERSOANA EVALUATĂ
  Numele ............ prenumele ............
  Adresa: str. .... nr. ..., bl. , sc. ap. ..., localitatea ., judeţul , sectorul ......., codul poştal ., telefon .., fax ........, e-mail ., profesia .., ocupaţia ....
  Studii: [] fără; [] primare; [] gimnaziale; [] medii; [] superioare
  C.N./C.P./B.I./C.I.: seria ..... nr. ......, eliberat de ... la data .../../., valabilitatea: ....... ,
  CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  S A A L L Z Z N N N N N C
  Certificat de încadrare în grad de handicap (anterior) nr. ..... din ....., gradul ......., codul handicapului ......, valabilitatea certificatului: data de revizuire ...................................................
  Starea civilă: [] necăsătorit; [] căsătorit; [] văduv de la data ....; [] divorţat de la data .....; [] despărţit în fapt; altele: ......,
  Copii: [] da /[] nu (dacă da, completaţi tabelul de mai jos):
  ┌──────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
  │ Numele │ Prenumele │ CNP │ Adresa │Telefonul │
  ├──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
  ├──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
  ├──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
  └──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┘

  Medic familie/curant ....../.....,(numele şi prenumele) adresa ............, telefonul ..................,
  II. REPREZENTANT LEGAL
  Numele ..................... prenumele ..................
  Calitatea: [] soţ/soţie; [] fiu/fiică; [] rudă, relaţia de rudenie ..........; [] alte persoane .................
  Locul şi data naşterii .........../.........., vârsta ..................
  Adresa .................................................................
  Telefon acasă ........., serviciu ........, fax ....., e-mail ..........
  1. AUTONOMIA ŞI STATUTUL FUNCŢIONAL AL PERSOANEI
      ACTIVITĂŢI ZILNICE

      Igiena corporală: [] fără ajutor; [] necesită îngrijire/ajutor: [] inconti-
                                                - [] parţial; nenţă
                                                - [] integral. ocazio-
                                                                         nală:

      Îmbrăcat/Dezbrăcat: [] autonomă; [] dependentă de altă persoană:
                                                - [] parţial;
                                                - [] integral.

      Servire şi hrănire: [] singură; [] necesită ajutor:
                                                - [] parţial;
                                                - [] integral.

      Mobilizarea: [] singură; [] necesită ajutor/îngrijire:
                                                - [] parţial;
                                                - [] permanent.

      Dispozitive
      utilizate la
      deplasare: [] fără dispozitive: [] cu dispozitive:
                               - [] baston; - [] scaun rulant;
                               - [] cadru. - [] cadru;
                                                  - [] altele ..........

      Deplasare în
      interiorul
      locuinţei: [] singură;
                          [] necesită ajutor;
                          [] imobilizată la pat.

      Deplasare în
      exteriorul
      locuinţei: [] singură;
                          [] necesită ajutor parţial;
                          [] depinde de alţii.

      Utilizarea
      mijloacelor de
      comunicare: [] singură;
                          [] necesită ajutor;
                          [] depinde de alţii (telefon/alarmă/sonerie).

      ACTIVITĂŢI INSTRUMENTALE
      Prepararea hranei/
      Hrănirea: [] singură;
                          [] necesită ajutor;
                          [] depinde de alţii:
                              - la [] preparare;
                              - la [] servire.

      Activităţi
      gospodăreşti: [] singură;
                          [] la activităţi uşoare se descurcă;
                          [] este incapabilă (curăţenie cameră,
                             spălat haine, vase etc.):
                              - [] total;
                              - [] parţial.

      Gestionarea
      propriilor
      venituri: [] ştie;
                          [] necesită ajutor;
                          [] este incapabilă.

      Efectuarea de
      cumpărături: [] singură;
                          [] necesită ajutor;
                          [] depinde de alţii.

      Conformarea la
      recomandările
      medicale: [] singură;
                          [] necesită dozare şi pregătire;
                          [] depinde de alţii.

      Utilizare
      mijloace de
      transport: [] singură;
                          [] numai însoţită.

      Participarea la activităţi pe timp liber: (ascultă radio, vizionează TV,
                          citeşte etc.)
                          [] Activităţi realizate:
                          1. ................................
                          [] spontan
                          2. ................................
                          [] antrenat
                          3. ................................
                          [] Nu poate/Este indiferentă
                          4. ................................

      Mod de realizare a instrucţiunilor:
      [] îşi poate aduce aminte şi poate îndeplini o secvenţă de instrucţiuni
         (o listă de cumpărături etc.);
      [] îşi poate aduce aminte instrucţiunile şi le poate îndeplini mai târziu
         (un mesaj de la locul de
      [] poate urma o instrucţiune simplă care poate fi îndeplinită atunci şi
         în acel loc.

  2. EVALUAREA STATUTULUI SENZORIAL ŞI PSIHOAFECTIV AL PERSOANEI
      Acuitate vizuală: [] acuitate vizuală completă;
                          [] distinge feţe şi obiecte de dimensiuni mari;
                          [] cecitate relativă (se poate orienta, evită
                             obstacole);
                          [] cecitate absolută (vede numai umbre şi lumini).


      Comunicarea:
      [] vorbeşte bine şi inteligibil, foloseşte un limbaj care poate fi înţeles;
         capabil să ofere informaţii exacte;
      [] unele dificultăţi în vorbire; lipsa clarităţii şi a fluenţei (are
         tendinţa de a se bâlbâi), dar foloseşte un limbaj care poate fi înţeles;
      [] dificultăţi în vorbire, este înţeles doar de cei care îl cunosc bine;
      [] se foloseşte de gesturi atunci când vrea să comunice;
      [] nu răspunde când i se vorbeşte, cu excepţia propriului său nume.

      Orientarea: [] fără probleme
                   [] dezorientare:
                       - [] în spaţiu;
                       - [] în timp;
                       - [] faţă de alte persoane.
      Memoria: [] păstrată; [] afectată parţial; [] afectată în totalitate.
      Probleme comportamentale: [] persoana evaluată se răneşte singură;
                                [] agresiune fizică faţă de alţii;
                                [] acţiuni exagerate;
                                [] distruge obiecte;
                                [] are nevoie de multă atenţie.

  III. EVALUARE SOCIALĂ
  A. Locuinţă: [] casă; [] apartament la bloc; [] alte situaţii.
  Situaţia juridică a locuinţei (proprietate personală etc.) ..............
  Situată la: [] parter; [] etaj; [] acces lift.
  Se compune din:
  nr. camere ..........; [] bucătărie; [] baie; [] duş; [] wc: [] situat în interior/[] în exterior.
  Încălzire: [] fără; [] centrală; [] cu lemne/cărbuni; [] gaze; [] cu combustibil lichid.
  Apă curentă: [] da; [] rece/[] caldă; alte situaţii ............
  Condiţii de locuit: - luminozitate: [] adecvată; [] neadecvată;
  - umiditate: [] adecvată; [] igrasie.
  Igienă: [] adecvată; [] neadecvată.
  Dotări: [] aragaz; [] maşină de gătit; [] frigider; [] maşină de spălat; [] radio; [] televizor; [] aspirator.
  Concluzii privind riscul ambiental:
  .........................................................................
  .........................................................................
  .........................................................................
  B. Reţea de familie: [] trăieşte singur; [] cu soţ/soţie; [] cu copii; [] cu alte rude; [] cu alte persoane.
  ● una dintre persoanele cu care locuieşte este:
  [] bolnavă; [] cu dizabilităţi/handicap; [] dependentă de alcool;
  ● este ajutat de familie:
  [] da; [] cu bani; [] cu mâncare; [] activităţi de menaj; [] nu;
  ● relaţiile cu familia sunt: [] bune; [] cu probleme; [] fără relaţii;
  ● există risc de neglijare: [] da; [] nu
  (dacă da, specificaţi) ....................;
  ● există risc de abuzare: [] da; [] nu
  (dacă da, specificaţi) ................... .
  [] Informaţii relevante despre persoanele care locuiesc cu persoana evaluată (numele şi prenumele, gradul de rudenie, adresa, telefonul);
  Atenţie! Va/Vor fi menţionată/menţionate persoana/persoanele care asigură sprijinul şi/sau îngrijirea persoanei evaluate.
  [] PERSOANA DE CONTACT ÎN CAZ DE URGENŢĂ:
  Numele ......... prenumele ..................................
  Calitatea: [] soţ/soţie; [] fiu/fiică; [] rudă, relaţia de rudenie .............
  [] alte persoane ...........................
  Locul şi data naşterii ........./............., vârsta ..........,
  Adresa ..........................................................
  Telefon acasă ........ serviciu ........ fax ........, e-mail ...........
  C. Reţea de prieteni, vecini:
  ● are relaţii cu prietenii, vecinii: [] da; [] nu; [] relaţii de întrajutorare;
  ● relaţiile sunt: [] permanente; [] ocazionale;
  ● este ajutat de prieteni/vecini pentru: [] cumpărături; [] activităţi de menaj; [] deplasare în exterior;
  ● participă la: [] activităţi ale comunităţii; [] activităţi recreative;
  ● comunitatea îi oferă un anumit suport: [] da; [] nu
  Dacă da, specificaţi: .................................................
  D. Evaluarea situaţiei economice:
  venit lunar propriu, reprezentat de (înscrieţi sumele acolo unde este cazul, iar unde nu este cazul se trasează linie):
  - pensie de asigurări sociale de stat .........................
  - pensie pentru agricultori ...................................
  - pensie I.O.V.R. .............................................
  - indemnizaţie pentru persoană cu handicap. ...................
  - pensie de urmaş .............................................
  - alocaţie de stat pentru copii ...............................
  - alte venituri ............... sursa .........................
  Bunuri mobile şi imobile aflate în posesie:
  ...............................................................
  ...............................................................
  E. Rezultatele evaluării:
  ● Tratamentul şi îngrijirea socio-medicală se pot realiza la domiciliul persoanei:
  [] da; [] nu
  Dacă nu, se vor preciza cauzele:
  ................................................................
  ● Nevoile identificate: 1. ..............;
  2. .............. etc.
  ● Oferta locală de servicii poate acoperi următoarele nevoi identificate:
  1. ..............;
  2. .............. etc.
  CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI:
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  Asistent social: ...............................
  Semnătura ......................................


  Anexa 7

  ───────
  la metodologie
  ───────────────
  DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ..........
  SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
  Dosar nr. ..........................
  Data înregistrării .................
  RAPORT DE EVALUARE COMPLEXĂ
  I. DATELE DE IDENTIFICARE
  a) Numele şi prenumele ..............
  CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Locul naşterii ...............................
  Domiciliul ...................................
  Actul de identitate: C.N./B.I./C.I./C.P./..... seria: ...... nr.: ...... valabilitatea: ...................................
  TELEFON
  Persoana de contact/persoana de sprijin:
  Numele şi prenumele ..........................
  Domiciliu ....................................
  Nr. de telefon ...............................
  Măsurile de protecţie specială de care a beneficiat persoana cu handicap
  .........................................................................
  II. REZULTATELE EVALUĂRII
  1. Rezultatele evaluării sociale:
  Date relevante privind evaluarea socială .................................
  ..........................................................................
  Concluziile şi recomandările asistentului social .........................
  2. Rezultatele evaluării medicale:
  Date relevante privind evaluarea medicală ................................
  ..........................................................................
  Concluziile şi recomandările medicului ...................................
  3. Rezultatele evaluării psihologice:
  Date relevante privind evaluarea psihologică .............................
  ..........................................................................
  Concluziile şi recomandările psihologului ................................
  ..........................................................................
  4. Rezultatele evaluării vocaţionale:
  Date relevante privind evaluarea vocaţională .............................
  ..........................................................................
  Concluziile şi recomandările psihopedagogului ............................
  ..........................................................................
  5. Rezultatele evaluării nivelului de educaţie:
  Date relevante privind evaluarea nivelului de educaţie ...................
  ..........................................................................
  Concluziile şi recomandările psihopedagogului ............................
  ..........................................................................
  6. Rezultatele evaluării abilităţilor şi a nivelului de integrare socială:
  Date relevante privind evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială (gradul de dependenţă) ...............................................
  Concluziile şi recomandările psihologului, psihopedagogului ..............
  III. CONCLUZII
  Propunerea de încadrare/neîncadrare într-un grad de handicap .............
  ..........................................................................
  Propunerea privind orientarea profesională ...............................
  ..........................................................................
  Propuneri privind luarea unei măsuri de protecţie ........................
  ..........................................................................
  SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ
  Asistent social,
  ...............
  Medic specialist,
  ...............
  Psiholog,
  ...............
  Alţi specialişti,

  -------