ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 8 din 4 februarie 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 6 februarie 2020
  Având în vedere că Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 30 iulie 2019, și a intrat în vigoare la 2 august 2019,
  ținând seama de considerentele reținute de Curtea Constituțională în Decizia nr. 90/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 6 mai 2019, potrivit căreia „aspectele esențiale privind ocuparea posturilor de execuție și de conducere de către funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare - cum sunt tipul probelor de examen/concurs, condițiile în care candidații sunt declarați „admiși“ și posibilitatea de contestare - trebuie să fie reglementate prin lege organică, urmând ca regulile specifice acestei proceduri să fie explicitate și detaliate prin ordin al ministrului justiției“,
  având în vedere că, la data publicării deciziei Curții Constituționale menționate mai sus, proiectul Legii privind statutul polițiștilor de penitenciare fusese adoptat de Senatul României, ca primă cameră sesizată, aflându-se în dezbaterea Camerei Deputaților - cameră decizională, astfel încât nu au putut fi operate, în acea fază a procedurii parlamentare, modificări de substanță ale proiectului de lege, cum sunt cele privind concursurile din sistemul penitenciar, prin raportare la principiul bicameralismului, consacrat de art. 61 alin. (2) din Legea fundamentală, astfel cum a fost reflectat în jurisprudența Curții Constituționale,
  luând în considerare, pe de altă parte, obligația legiuitorului de a implementa, de urgență, deciziile Curții Constituționale, prin adoptarea soluțiilor legislative în acord cu dispozițiile constituționale, astfel cum au fost interpretate prin aceste decizii,
  ținând cont de faptul că toate concursurile din sistemul administrației penitenciare au fost suspendate în considerarea deciziei Curții Constituționale menționate, precum și faptul că ordinul ministrului justiției care reglementa, în baza dispozițiilor declarate neconstituționale, organizarea și desfășurarea concursurilor în acest sistem a fost anulat prin hotărâre judecătorească definitivă,
  având în vedere necesitatea ocupării posturilor vacante în cadrul sistemului penitenciar pentru acoperirea deficitului major de personal, se impune luarea unor măsuri legislative de urgență pentru implementarea deciziei Curții Constituționale și reglementarea la nivel primar a modului de organizare și desfășurare a concursurilor; astfel, lipsa unei reglementări la nivel primar, unitare, care să reglementeze aspectele esențiale privind ocuparea posturilor de execuție și de conducere de către polițiștii de penitenciare, are drept efect imposibilitatea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante în cadrul sistemului penitenciar și, pe cale de consecință, amplificarea deficitului major de personal, împrejurări de natură a afecta în mod grav îndeplinirea atribuțiilor poliției penitenciare, constând în asigurarea executării pedepselor și a măsurilor privative de libertate pronunțate de instanțele judecătorești, prin organizarea pazei, escortării, însoțirii, supravegherii și aplicării regimului de executare a pedepselor și măsurilor privative de libertate care se execută în centrele de arestare preventivă și în secțiile speciale de arestare preventivă, prin organizarea activităților de reintegrare socială a deținuților, persoanelor internate și arestate preventiv, precum și prin activitățile de prevenire a criminalității și terorismului în mediul penitenciar, desfășurate potrivit legii.
  Ținând, totodată, seama de necesitatea efectuării în regim de urgență a unor modificări sau completări ale Legii nr. 145/2019, intervenții legislative care vizează clarificarea unor texte legislative conform voinței legiuitorului, remedierea unor omisiuni ori modificări de tehnică legislativă, în lipsa cărora o serie de dispoziții legale fie nu s-ar putea aplica, fie ar putea genera interpretări divergente, putând duce la deficiențe în activitatea unităților penitenciare, aceste modificări și completări privesc inclusiv aspecte referitoare la menținerea sau numirea în funcții de polițist de penitenciare, dreptul la apărare al polițistului de penitenciare în procedura disciplinară ori asigurarea corelării unor prevederi incidente în domeniul repunerii în drepturi a polițistului de penitenciare; în acest sens este de menționat faptul că jurisprudența Curții Constituționale este constantă în sublinierea exigenței de claritate și previzibilitate pe care trebuie să o îndeplinească actele normative, exigență întemeiată pe dispozițiile art. 1 alin. (5) din Constituția României, republicată.
  Impunându-se instituirea expresă, la nivel de lege, a indicatorilor de evaluare pentru polițiștii de penitenciare, urgența acestei reglementări este determinată de faptul că, în lipsa acesteia, nu se poate realiza evaluarea profesională în condiții de previzibilitate pentru personalul evaluat, orice întârziere în reglementare având efecte negative imediate asupra desfășurării în condiții de previzibilitate și claritate a acestui proces.
  De asemenea, se impune instituirea expresă a modului de echivalare a gradelor profesionale cu gradele militare, reglementarea acestei omisiuni legislative fiind absolut necesară și urgentă, lipsa intervenției legislative având drept consecință imposibilitatea aplicării unor dispoziții legale în vigoare în materia transferului și luării în evidență a rezerviștilor.
  Apreciind că remedierea acestor deficiențe este posibilă doar pe calea unei intervenții normative urgente,
  deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 30 iulie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 97, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) La concursul prevăzut la alin. (6) pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile stabilite la art. 11 și alin. (4) lit. a), b) și f), respectiv alin. (5) lit. a) și e). Numirea în funcții de conducere a candidaților admiși la concurs se face ca polițiști de penitenciare definitivi.2. După articolul 98 se introduc șapte noi articole, articolele 98^1-98^7, cu următorul cuprins:

  Articolul 98^1
  (1) În vederea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante de polițist de penitenciare, aferente funcțiilor de conducere și de execuție, se constituie comisii de concurs și comisii de soluționare a contestațiilor. (2) Componența nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), inclusiv desemnarea președinților acestora, se stabilește prin ordin al ministrului justiției, în cazul concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante prevăzute la art. 97 alin. (2) și pentru ocuparea posturilor vacante de polițist de penitenciare, aferente funcțiilor de conducere și de execuție, din Ministerul Justiției, respectiv prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în cazul celorlalte concursuri/examene de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare.(3) Polițiștii de penitenciare care sunt desemnați membri în comisiile de concurs ori de soluționare a contestațiilor trebuie să aibă o vechime de minimum 3 ani în poliția penitenciară.(4) La concursurile sau examenele prevăzute la alin. (1) poate participa, în calitate de observator, câte un reprezentant al organizațiilor sindicale ale polițiștilor de penitenciare, reprezentative la nivelul sistemului penitenciar.


  Articolul 98^2
  (1) Candidații înscriși la concursul sau examenul de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare, aferente funcțiilor de conducere sau de execuție, trebuie să îndeplinească condițiile generale de dobândire a calității de polițist de penitenciare, precum și condițiile obligatorii cumulative de participare la concurs, potrivit prezentei legi.(2) Îndeplinirea de către candidați a condiției de a fi apt din punct de vedere psihologic și medical pentru exercitarea funcției se constată de structurile de specialitate ale poliției penitenciare, potrivit reglementărilor specifice în domeniu.(3) Pentru participarea la concurs/examen, candidații din sursă externă care au fost declarați apt medical și psihologic plătesc o taxă al cărei cuantum se stabilește prin ordin al ministrului justiției sau, după caz, prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în funcție de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului.


  Articolul 98^3
  (1) Concursurile/Examenele pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante prevăzute la art. 97 alin. (2) se organizează de Ministerul Justiției cu sprijinul Administrației Naționale a Penitenciarelor, asigurat prin structurile de resurse umane și psihologia personalului. Concursurile/Examenele pentru ocuparea funcțiilor vacante de polițist de penitenciare, de conducere și de execuție, din Ministerul Justiției, se organizează de Ministerul Justiției prin structura proprie de resurse umane. Din comisiile de concurs și din comisiile de soluționare a contestațiilor pot face parte demnitari și personal din Ministerul Justiției, polițiști de penitenciare, specialiști în domeniul managementului și psihologi.(2) În cazul funcțiilor vacante de polițist de penitenciare, de conducere și de execuție, altele decât cele prevăzute la alin. (1), scoaterea la concurs a acestora, precum și desemnarea unității penitenciare sau, după caz, a unităților penitenciare organizatoare ale concursului se realizează prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. (3) Data și locul susținerii concursului/examenului, tematica și bibliografia, prezentarea generală a posturilor și condițiile generale, precum și condițiile obligatorii cumulative pentru ocuparea acestora, probele de concurs, normele și baremele specifice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu, datele de contact, perioada pentru depunerea actelor de înscriere la concurs/examen și cuantumul taxei de înscriere se afișează la sediul Ministerului Justiției, în cazul concursurilor/examenelor prevăzute la alin. (1), sau al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în cazul celorlalte concursuri/examene, precum și al unității organizatoare a concursului/examenului și se publică pe pagina de internet a Ministerului Justiției sau, după caz, a Administrației Naționale a Penitenciarelor cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data fixată pentru susținerea primei probe a concursului/examenului.


  Articolul 98^4
  (1) Concursul/Examenul pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante prevăzute la art. 97 alin. (2) constă în susținerea următoarelor probe:
  a) un interviu în cadrul căruia se prezintă și un proiect managerial referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere, întocmit și depus anterior de către candidat, conform anunțului de concurs;
  b) o probă practică pentru evaluarea aptitudinilor manageriale, care constă în rezolvarea unei activități, a unei situații sau a unei succesiuni de activități ori situații întâlnite în mod curent sau care pot apărea în exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere.
  (2) Comisia de concurs întocmește, pe baza tematicii și a bibliografiei de concurs stabilite prin ordin al ministrului justiției, la propunerea Administrației Naționale a Penitenciarelor, planul probelor de concurs, care cuprinde modalitatea de desfășurare a acestora și duratele de timp alocate pentru fiecare probă, precum și subiectele aferente probei practice și baremele de evaluare și notare și realizează evaluarea și notarea acestora.(3) În cadrul probelor de concurs candidații sunt verificați și evaluați cu privire la cunoștințele și aptitudinile manageriale necesare ocupării funcției pentru care candidează, fiind urmărite abilități legate de folosirea adecvată și eficientă a resurselor umane, materiale și financiare, capacitatea de organizare, strategie, analiză, sinteză, previziune, rezistența la stres, capacitatea rapidă de decizie, inițiativă și capacitate de adaptare rapidă la situații noi, comunicare.(4) Pe baza baremelor de evaluare și notare, fiecare membru al comisiei de concurs evaluează și notează candidații cu note de la 1 la 10. Pentru fiecare probă, nota acordată candidatului este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. În cazul în care între notele acordate unui candidat există o diferență mai mare de 1 punct, membrii comisiei de concurs procedează la reanalizarea probei susținute de candidat și la renotarea acesteia; procedura renotării se efectuează o singură dată, iar în cazul menținerii acestei diferențe și după renotare, membrii comisiei de concurs își motivează, în scris, punctajul acordat.(5) Probele de concurs se înregistrează audiovideo.(6) Este declarat «admis» candidatul care obține punctajul final cel mai mare pentru același post, cu condiția ca la fiecare probă să obțină cel puțin nota 7 (șapte); punctajul final este calculat ca medie aritmetică a notelor obținute la fiecare probă de concurs; la punctaje finale egale are prioritate candidatul a cărui vechime în poliția penitenciară este mai mare, iar dacă egalitatea se menține, are prioritate candidatul cu vechime mai mare în funcții de conducere din poliția penitenciară.(7) Baremele de evaluare și notare se afișează la centrul de concurs, imediat după finalizarea susținerii de către ultimul candidat a ultimei probe de concurs.(8) Împotriva baremelor de evaluare și notare, candidații pot face contestație în termen de 24 de ore de la afișarea acestora. Erorile cu privire la modalitatea de întocmire a baremelor de evaluare și notare pot fi constatate și remediate și din oficiu de comisia de concurs/examen. Soluționarea contestațiilor se realizează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a acestora.(9) Candidații nemulțumiți de rezultatele probelor de concurs pot contesta nota la una sau la ambele probe, în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se soluționează de comisia de contestații prin analizarea înregistrării audiovideo a probelor susținute de candidat, conform baremelor de evaluare și notare definitive, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a acestora. Membrii comisiei de soluționare a contestațiilor soluționează contestațiile formulate cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor alin. (4). Dacă în urma soluționării contestației formulate nota la una dintre probele de concurs se modifică, în plus sau în minus, contestația se admite.


  Articolul 98^5
  (1) Concursul/Examenul pentru ocuparea funcțiilor vacante, de conducere sau de execuție, prevăzute la art. 96, art. 97 alin. (3)-(6) și art. 98 alin. (1) și (3), constă în susținerea următoarelor probe:
  a) una sau mai multe probe cu caracter eliminatoriu, cu relevanță directă în ceea ce privește specificul atribuțiilor postului scos la concurs;
  b) probă scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului scos la concurs.
  (2) Probele cu caracter eliminatoriu, cu relevanță directă în ceea ce privește specificul atribuțiilor postului scos la concurs, sunt:
  a) proba sportivă pentru evaluarea performanței fizice;
  b) proba practică;
  c) proba orală de verificare a cunoștințelor de limbă străină;
  d) interviul, prin care se evaluează potențialul candidatului de a corespunde specificului postului și mediului de lucru vizat, stabilit prin raportare la profilul psihoprofesional al postului.
  (3) Organizarea, desfășurarea și evaluarea probelor prevăzute la alin. (2) se realizează potrivit normelor și baremelor specifice aprobate prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.(4) Proba orală de verificare a cunoștințelor de limbă străină, precum și proba interviului se înregistrează în mod obligatoriu, în funcție de dotarea tehnică existentă, cu mijloace tehnice audio sau audio-video. (5) În situația în care funcțiile scoase la concurs/examen sunt din mai multe domenii de activitate, iar tematica stabilită este diferită, se constituie comisii de concurs și de soluționare a contestațiilor distincte pentru fiecare domeniu. Pentru probele eliminatorii prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), în cadrul comisiilor de concurs pot funcționa subcomisii de concurs, alcătuite din membri specialiști în domeniul probei. (6) Prin membrii specialiști în domeniul postului scos la concurs, în cazul probei scrise, sau, după caz, prin subcomisiile de concurs, în cazul probelor eliminatorii prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), comisia de concurs întocmește, pe baza tematicii și a bibliografiei de concurs stabilite prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau, în cazul concursurilor/examenelor prevăzute la art. 98^3 alin. (1), prin ordin al ministrului justiției, subiectele, baremele de evaluare și notare, modalitatea de susținere a probelor de concurs și realizează evaluarea, corectarea și notarea acestora.(7) Proba sportivă pentru evaluarea performanței fizice se evaluează cu calificativul «admis»/«respins»; proba se evaluează potrivit baremelor stabilite prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor și împotriva ei nu poate fi formulată contestație.(8) Fiecare din probele eliminatorii prevăzute la alin. (2) lit. b)-d) se evaluează de comisia/subcomisia de concurs cu calificativul «admis»/«respins», potrivit baremelor prevăzute la alin. (3), iar împotriva calificativului acordat nu poate fi formulată contestație. (9) În cazul probei scrise pentru examinarea cunoștințelor specifice postului scos la concurs, pe baza baremelor de evaluare și notare definitive, fiecare membru specialist în domeniul postului scos la concurs notează lucrările candidaților cu note de la 1 la 10; nota acordată candidatului este media aritmetică a notelor acordate de fiecare corector. În cazul în care între notele acordate unui candidat există o diferență mai mare de 1 punct, fiecare corector procedează la reanalizarea lucrării candidatului și la renotarea acesteia. Procedura renotării se efectuează o singură dată, iar în cazul menținerii acestei diferențe și după renotare, fiecare corector își motivează, în scris, punctajul acordat.(10) Sunt declarați «admis» la concurs candidații care au fost declarați «admis» la proba sau, după caz, la probele eliminatorii, au obținut cel puțin nota 7 la proba scrisă pentru examinarea cunoștințelor specifice postului scos la concurs și care se clasează în limita numărului și categoriei de posturi scoase la concurs de unitatea pentru care au candidat; la note egale are prioritate candidatul a cărui vechime în specialitatea postului este mai mare. În cazul în care egalitatea se menține este declarat «admis» candidatul a cărui vechime în poliția penitenciară este mai mare.(11) Baremele de evaluare și notare la proba scrisă se afișează la centrele de concurs și pe pagina de internet a Administrației Naționale a Penitenciarelor, imediat după finalizarea probei scrise.(12) Împotriva baremelor de evaluare și notare la proba scrisă, candidații pot face contestație în termen de 24 de ore de la afișarea acestora. Erorile cu privire la modalitatea de întocmire a subiectelor sau a baremelor de evaluare și notare pot fi constatate și remediate și din oficiu de comisia de concurs/examen. Soluționarea contestațiilor se realizează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a acestora.(13) Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la proba scrisă pot face contestație în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor; contestațiile se soluționează de comisia de contestații, conform baremelor de corectare și notare definitive, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a acestora, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor alin. (9).
  Dacă în urma soluționării contestației formulate nota se modifică, în plus sau în minus, contestația se admite.


  Articolul 98^6
  (1) În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care țin exclusiv de persoana candidatului declarat «admis» sau care rezultă din verificările efectuate cu privire la îndeplinirea condițiilor de dobândire a calității de polițist de penitenciare, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale/notelor obținute, cu condiția ca acesta să fi obținut cel puțin nota 7 (șapte) sau, în cazul concursurilor prevăzute la art. 98^4, acesta să fi obținut la fiecare probă cel puțin nota 7 (șapte).(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul în care candidatul declarat «admis» comunică refuzul prezentării la post sau, ulterior emiterii actului de numire în funcție, nu se prezintă la post în cel mult 30 de zile calendaristice de la data comunicării acestuia.


  Articolul 98^7
  (1) Concursurile de ocupare a posturilor vacante de personal cu studii superioare din sectorul medical al poliției penitenciare se organizează și se desfășoară conform legislației din domeniul sănătății și metodologiei specifice aprobate prin ordin al ministrului sănătății, cu îndeplinirea condițiilor necesare dobândirii calității de polițist de penitenciare. Pentru posturile specifice sistemului poliției penitenciare care nu se regăsesc în metodologia specifică aprobată prin ordin al ministrului sănătății se aplică legislația specifică polițiștilor de penitenciare.(2) Concursurile de ocupare a posturilor vacante pentru clerul din poliția penitenciară se organizează cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea și organizarea clerului militar.
  3. La articolul 128, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cazul în care s-a dispus clasarea, renunțarea la urmărirea penală, achitarea, amânarea aplicării pedepsei sau renunțarea la aplicarea pedepsei, precum și în cazul încetării procesului penal, polițistul de penitenciare este repus în toate drepturile anterioare, inclusiv în funcția deținută anterior, și beneficiază de compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziție, respectiv a suspendării din funcție, potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane. În cazul în care s-a dispus condamnarea definitivă a polițistului de penitenciare la pedeapsa amenzii penale, acesta este repus în funcția deținută anterior, potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, fără a beneficia de drepturile de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziție, respectiv a suspendării din funcție.4. La articolul 134, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Menținerea sau numirea în funcții de polițist potrivit alin. (1) și (2) se face prin ordin al ministrului justiției, pe baza propunerii șefului unității din care acesta face parte, respectiv a făcut parte, și a avizului comisiei de expertiză medico-militară.(4) Comisia de expertiză medico-militară constată dacă atribuțiile funcției pe care urmează să fie menținut, respectiv numit, sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecțiunea fizică/psihică și pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava.5. La articolul 166 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaște dreptul polițistului de penitenciare de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa și de a fi asistat de către un avocat și/sau de un reprezentant al unei organizații sindicale; se consideră dovezi, în înțelesul prezentei dispoziții, înscrisurile și martorii;
  6. La articolul 171, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În situațiile prevăzute la alin. (2) și (3), persoana care a făcut sesizarea va fi înștiințată cu privire la demersurile efectuate în termen de 10 zile de la realizarea acestora.7. La articolul 196, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) La încadrarea în poliția penitenciară a cadrelor militare în activitate/rezervă, precum și la încetarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor de penitenciare, gradele profesionale ale polițiștilor de penitenciare se echivalează cu gradele militare, după cum urmează:
  A. Ofițeri:
  a) subinspector de poliție penitenciară - sublocotenent;
  b) inspector de poliție penitenciară - locotenent;
  c) inspector principal de poliție penitenciară –- căpitan;
  d) subcomisar de poliție penitenciară - maior;
  e) comisar de poliție penitenciară - locotenent colonel;
  f) comisar șef de poliție penitenciară - colonel;
  g) chestor de poliție penitenciară - general de brigadă;
  h) chestor principal de poliție penitenciară - general maior;
  i) chestor șef adjunct de poliție penitenciară - general locotenent;
  j) chestor șef de poliție penitenciară - general cu patru stele.

  B. Agenți:
  a) agent de poliție penitenciară - maistru militar cls. a IV-a sau sergent major;
  b) agent principal de poliție penitenciară - maistru militar cls. a III-a sau plutonier;
  c) agent șef adjunct de poliție penitenciară - maistru militar cls. a II-a sau plutonier major;
  d) agent șef de poliție penitenciară - maistru militar cls. I sau plutonier adjutant;
  e) agent șef principal de poliție penitenciară - maistru militar principal sau plutonier adjutant șef.
  (4) Pentru cadrele militare în activitate sau în rezervă care se încadrează în poliția penitenciară, precum și pentru polițiștii de penitenciare cărora le încetează raporturile de serviciu, perioada scursă de la ultima avansare în grad până la data încetării calității de cadru militar în activitate/polițist constituie stagiu minim în grad.
  8. La articolul 202, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) La încetarea mandatului funcției de conducere, persoanele prevăzute la alin. (2) care nu sunt reînvestite în funcție vor fi numite într-o funcție vacantă de conducere care nu este de tipul celor exercitate pe mandat sau, după caz, într-o funcție vacantă de execuție, pentru care îndeplinesc condițiile obligatorii cumulative de ocupare prevăzute de prezenta lege, conform opțiunii exprimate.9. După articolul 203 se introduce un nou articol, articolul 203^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 203^1

  Îndeplinirea condițiilor specifice postului, potrivit dispozițiilor prezentei legi, se stabilește prin raportare la fișa postului.
  10. Articolul 207 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 207

  Codul deontologic al polițistului de penitenciare se aprobă prin ordin al ministrului justiției.
  11. Articolul 208 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 208

  În situația în care, prin acte normative, calificativele obținute la evaluările anuale reprezintă o condiție, iar perioada luată în calcul include anii 2018 și 2019, această condiție se consideră îndeplinită.
  12. În anexa nr. 4, notele nr. 5 și 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:5. La lit. C «Indicatori de evaluare», pentru polițiștii de penitenciare cu funcții de execuție sunt prevăzuți 10 indicatori de evaluare, respectiv: cunoștințe profesionale și abilități practice, aplicarea cunoștințelor profesionale în activitate, calitatea și operativitatea activităților desfășurate, preocupare pentru perfecționarea profesională, comunicare, capacitatea de a lucra în echipă, responsabilitate și inițiativă, receptivitate și adaptabilitate, rezistență la stres, disciplină, iar în cazul ofițerilor cu funcții de conducere sunt prevăzuți și 4 indicatori de evaluare suplimentari vizând competențele manageriale, respectiv: capacitate decizională, previziune și planificare, organizare și coordonare, precum și monitorizare și control.6. Fiecare indicator de evaluare de la pct. 5 este notat de la 1 la 5, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorului, 1 fiind punctajul minim în cazul în care indicatorul de evaluare nu este îndeplinit, iar 5 fiind punctajul maxim, în cazul în care indicatorul de evaluare este îndeplinit permanent la nivel maxim. Acordarea punctajului corespunzător indicatorilor de evaluare se realizează prin marcarea cu «x» în una dintre cele 5 căsuțe aferente fiecărui indicator de evaluare, în funcție de nivelul care corespunde persoanei evaluate, motivându-se în aceeași căsuță încadrarea la respectivul indicator de evaluare. Administrația Națională a Penitenciarelor poate elabora modele de completare a fișelor de evaluare pe care le face cunoscute evaluatorilor.


  Articolul II
  (1) Concursurile pentru ocuparea funcțiilor vacante de polițist de penitenciare, de conducere sau de execuție, începute anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, nu mai continuă, acestea fiind reluate în acord cu noile dispoziții legale și în raport cu necesitățile instituționale de ocupare; taxele plătite de candidații care nu se reînscriu la noile concursuri se restituie.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se adoptă, prin ordin al ministrului justiției, regulamentul prevăzut la art. 99 alin. (2) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Marian Cătălin Predoiu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru

  București, 4 februarie 2020.
  Nr. 8.
  ----