HOTĂRÎRE Nr. 2291 din 15 decembrie 1969
pentru stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii privind ordinea şi liniştea publică
EMITENT
 • CONSILIUL DE MINIŞTRI
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 150 din 24 decembrie 1969  Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:

  Articolul 1

  Constituie contravenţie la ordinea şi liniştea publică următoarele fapte:
  a) tulburarea, fără drept, a liniştii publice prin producerea de zgomote ori larma, cu orice aparat sau alt obiect ori prin strigate, în condiţii şi la ore în care se stinjeneste odihna cetăţenilor;
  b) ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistica;
  c) dezlipirea sau deteriorarea, fără drept, a reclamelor, anunţurilor ori afiselor altele decît cele pentru popularizarea spectacolelor sau a oricăror manifestări culturale, expuse în locuri anume destinate;
  d) apelarea la mila publicului pentru obţinerea de ajutor material de către persoanele care au posibilităţi de întreţinere, precum şi de către persoanele care au capacitatea de a munci, în cazul în care fapta nu are caracter repetat;
  e) lăsarea în libertate a unui bolnav mintal periculos ori neanuntarea organelor sanitare sau de militie, de îndată ce au luat cunoştinţa despre scăparea de sub paza a unui asemenea bolnav, de către persoanele care aveau îndatorirea de a-l păzi sau îngriji;
  f) lăsarea în libertate sau fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri;
  g) refuzul consumatorului de a părăsi un local public unde se consuma băuturi alcoolice, după ora legală de închidere sau la cererea indreptatita a unui angajat al localului;
  h) nerespectarea măsurilor de ordine ori a regulilor stabilite pentru accesul sau evacuarea persoanelor, la întrunirile sau manifestările publice cu caracter comemorativ, cultural, sportiv ori altele asemănătoare;
  i) refuzul unei persoane, fără motiv întemeiat, de a sprijini organele în drept, pentru luarea măsurilor necesare în caz de inundaţie, calamitate sau alt pericol public, precum şi nerespectarea măsurilor de ordine luate în asemenea cazuri;
  j) neprezentarea la sediul militiei, fără motiv întemeiat, la invitaţia facuta de un ofiţer sau subofiţer de militie, a unei persoane a carei înfăţişare este necesară pentru exercitarea atribuţiilor ce revin militiei, potrivit legii, altele decît cele privind cauze penale;
  k) aruncarea asupra unei persoane, construcţii sau asupra unui mijloc de transport, cu pietre, bete sau alte asemenea obiecte, ori cu substanţe murdare, iritante sau corosive;
  l) întreruperea curentului electric sau stingerea lampilor ce servesc la iluminatul public pe străzi, în parcuri, sali de spectacole sau în alte locuri publice, de către persoane care nu au aceasta însărcinare;
  m) alarmarea sau darea semnalelor de pericol fără motiv întemeiat;
  n) organizarea sau îngăduirea jocurilor de noroc într-o casa particulară, cu scopul de a realiza foloase materiale, dacă fapta nu se săvîrşeşte în mod obişnuit;
  o) participarea la jocuri de noroc neautorizate într-un loc sau local accesibil publicului, ori în locurile şi condiţiile prevăzute la litera n;
  p) darea de băuturi alcoolice spre consum, într-un loc sau local public, de către orice persoană, unui minor sub 16 ani, în cantităţi ce i-ar provoca stare de ebrietate;
  r) neluarea, de către părinţi sau persoanele cărora li s-a încredinţat spre creştere şi educare un minor, a măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la vagabondaj, cerşetorie, prostituţie, degradarea sau distrugerea de bunuri, ori de la săvîrşirea de acte, gesturi sau proferarea de expresii care contravin regulilor de convieţuire socială;
  s) exercitarea fără autorizaţie, în mod ocazional, a comerţului pe străzi, în pieţe, parcuri sau în alte asemenea locuri sau în localuri publice;
  s,) refuzul unei persoane de a prezenta organelor de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice actul de identitate sau de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale;
  t) urmărirea, oprirea, acostarea sau jignirea unei persoane, prin cuvinte sau gesturi necuviincioase, dacă fapta nu se săvîrşeşte în condiţii în care, potrivit legii penale, sa constituie infracţiune;
  t,) împiedicarea sub orice formă a unui organ de urmărire penală sau de menţinere a ordinii publice de a legitima ori de a stabili identitatea unei persoane, sau de a conduce o persoană la sediul militiei ori al altui organ judiciar, sau de a lua măsurile necesare pentru respectarea ori menţinerea ordinii publice;
  u) comportarea jignitoare faţă de organul de menţinere a ordinii publice sau faţă de indicaţiile legale ale acestui organ aflat în exerciţiul funcţiunii, dacă fapta nu se săvîrşeşte în condiţii în care, potrivit legii penale, sa constituie infracţiune.


  Articolul 2

  Contravenţiile prevăzute la art. 1 se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 100 la 300 lei, cele de la lit. a-g;
  b) cu amendă de la 200 la 500 lei, cele de la lit. h-l;
  c) cu amendă de la 300 la 800 lei, cele de la lit. m-r;
  d) cu amendă de la 500 la 3.000 lei, cele de lit. s-u.


  Articolul 3

  Lucrurile produse prin contravenţie, care au servit la săvîrşirea ei, dacă sînt ale contravenientului, precum şi lucrurile dobîndite prin săvîrşirea contravenţiei dacă nu sînt restituite persoanei vătămate, sînt supuse confiscării în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 1 lit. a, d, n, o şi t.


  Articolul 4

  Contravenţiile se constata de primar şi de ofiţerii şi subofiterii de militie.
  Contravenţiile prevăzute la art. 1 lit. h), s,) şi t,) se constata şi de ofiţerii de securitate.
  Agenţii competenţi să constate contravenţiile, prevăzuţi la alineatele precedente, odată cu constatarea contravenţiei aplica şi sancţiunea.


  Articolul 5

  Plîngerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, însoţită de copia acestuia, se depune, după caz, la comitetul executiv al consiliului popular sau la Inspectoratul general al militiei, la Inspectoratul militiei municipiului Bucureşti, la inspectoratul militiei judeţene, la sectorul militiei municipiului Bucureşti, la serviciul, secţia ori biroul militiei municipale sau orăşeneşti, ori la postul de militie comunal, din care face parte agentul constatator, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal.
  În cazul proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate de ofiţerii de securitate, plîngerea se depune, după caz, în acelaşi termen prevăzut în alineatul precedent, la Consiliul Securităţii Statului, Inspectoratul de securitate al municipiului Bucureşti sau inspectoratul de securitate judeţean din care face parte agentul constatator.


  Articolul 6

  Plîngerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, cu excepţia celor încheiate pentru contravenţiile prevăzute în art. 1 lit. s-u, se soluţionează după cum urmează:
  a) de comitetul executiv al consiliului popular, în cazul procesului-verbal încheiat de primar;
  b) de şeful organului de militie prevăzut în art. 5 alin. 1 din care face parte ofiţerul sau subofiterul de militie care a încheiat procesul-verbal. În cazul proceselor-verbale încheiate de ofiţerii sau subofiterii de la posturile de militie comunale, plîngerea se soluţionează de şeful inspectoratului de militie căruia îi este subordonat postul sau de alţi ofiţeri ierarhic superiori agentului constatator, anume împuterniciţi de şeful inspectoratului de militie. Dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost încheiat de şeful unui organ de militie, plîngerea se soluţionează de şeful organului de militie ierarhic superior;
  c) de şeful unităţii centrale din Consiliul Securităţii Statului, ori de şeful Inspectoratului de securitate al municipiului Bucureşti sau de şeful inspectoratului de securitate judeţean, după caz, din care face parte ofiţerul de securitate care a încheiat procesul-verbal. Dacă procesul-verbal a fost încheiat de şeful unui organ de securitate, plîngerea se soluţionează de şeful organului de securitate ierarhic superior.


  Articolul 7

  În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 1 lit. s-u, plîngerea împotriva procesului-verbal de constatare, împreună cu copia procesului-verbal, se trimite de îndată judecătoriei în a carei raza teritorială a fost săvîrşită contravenţia, pentru a fi soluţionată.


  Articolul 8

  În măsura în care prezenta hotărîre nu dispune, contravenţiilor prevăzute la art. 1 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.
  Preşedintele
  Consiliului de Miniştri,
  ION GHEORGHE MAURER
  ----------