DECIZIE nr. 442 din 9 mai 2023privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a companiei de brokeraj ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 25 mai 2023
  Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5, art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 21^2 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), (3) și (38) și ale art. 28 din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 49 și ale art. 52 alin. (8) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări,
  în temeiul prevederilor art. 32 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,
  ca urmare a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptată în ședința din data de 3.05.2023, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. 2566.1 din 10.04.2023 privind concluziile și propunerile cu privire la aspectele constatate în urma controlului permanent efectuat la compania de brokeraj ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare „compania de brokeraj“, cu sediul social în municipiul București, Strada Copilului nr. 16-18, parter, camera nr. 1, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu J40/4813/14.03.2008, cod unic de înregistrare 23506024/14.03.2008 și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare al Autorității de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-486 din 12.06.2008, reprezentată de către domnul Colgiu Cătălin Constantin, în calitate de administrator,
  a constatat următoarele:
  Prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 741/2019 s-a aprobat, la cerere, suspendarea activității companiei de brokeraj ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., pentru o perioadă de 3 (trei) ani.
  Ca urmare a procesului de monitorizare și supraveghere sau control permanent efectuat de către Serviciul supraveghere, control intermediari și canale alternative de distribuție (S.S.C.I.C.A.D.) - Direcția generală - S.A.R., din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, în baza prevederilor art. 4 alin. (3), (4) și (38) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 32 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, s-a constatat nerespectarea de către compania de brokeraj a prevederilor art. 2 alin. (2) din Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 741/2019, cu privire la obligația acesteia de a transmite autorității, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, dacă dorește reluarea sau încetarea activității de distribuție.
  Prin Raportul de control permanent nr. SA-DG 11.317 din 23.11.2022, transmis cu Adresa nr. SA-DG 11.318 din 23.11.2022, compania de brokeraj a fost notificată cu privire la nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 741/2019, potrivit cărora „cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea este obligată să comunice Autorității de Supraveghere Financiară reluarea/încetarea activității de distribuție“.
  Raportul de control permanent, menționat mai sus, a fost primit de compania de brokeraj în data de 28.11.2022, potrivit confirmării de primire, semnată de un reprezentant al acesteia.
  Compania de brokeraj nu a răspuns la raportul de control permanent transmis de S.S.C.I.C.A.D., în termenul prevăzut la art. 28 alin. (23) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 7 zile de la primirea raportului de control permanent.
  Prin nerespectarea de către compania de brokeraj a obligației de a transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, dacă aceasta dorește reluarea sau încetarea activității de distribuție, au fost încălcate prevederile art. 2 alin. (2) din Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 741/2019, ceea ce constituie contravenție conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) și k) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare.
  Totodată, având în vedere obligația instituită prin art. 2 alin. (2) al deciziei mai sus menționate, în speță devin incidente și prevederile art. 28 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „În funcție de natura și gravitatea faptei, pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-g), i)-l), lit. n) și r), Consiliul A.S.F. poate aplica societăților sau intermediarilor principali, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale principale“, respectiv „b) retragerea autorizației sau a avizului, în cazul intermediarilor principali“.
  Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare,
  Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

  Articolul 1

  Se sancționează cu retragerea autorizației de funcționare compania de brokeraj ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, Strada Copilului nr. 16-18, parter, camera nr. 1, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu J40/4813/14.03.2008, cod unic de înregistrare 23506024/14.03.2008 și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare al Autorității de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-486 din 12.06.2008, reprezentată de către domnul Colgiu Cătălin Constantin, în calitate de administrator, precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali.


  Articolul 2
  (1) În termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei de retragere a autorizației de funcționare, compania de brokeraj elimină din denumire sintagma prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. a) și din obiectul de activitate activitatea de distribuție, potrivit prevederilor art. 30 alin. (3) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări. (2) Autoritatea de Supraveghere Financiară radiază compania de brokeraj ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. din Registrul intermediarilor principali, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.


  Articolul 3
  (1) Împotriva prezentei decizii compania de brokeraj ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. poate formula contestație la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare. (2) Contestația adresată Curții de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, măsura dispusă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 4

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și produce efecte începând cu data publicării.

  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Nicu Marcu

  București, 9 mai 2023.
  Nr. 442.
  ------