PLAN din 3 septembrie 2020privind modalitatea de aplicare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 septembrie 2020 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 1.513 din 3 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 829 din 9 septembrie 2020.

  În contextul instituirii unor măsuri în domeniul sănătății publice în situația de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București implementează și aplică următoarele măsuri:1. În vederea realizării cu celeritate a atribuțiilor ce le revin în stabilirea listei de contacți direcți ai persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 și a anchetelor epidemiologice, în situația constatării unui deficit de personal la nivelul structurilor direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, acestea asigură necesarul de personal, în condițiile legii.2. În situația existenței unui deficit de personal medical, paramedical și auxiliar specializat, constatat de către direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, în aria sa de competență, aceasta solicită, motivat, detașarea personalului necesar centrului județean de coordonare și conducere a intervenției, respectiv Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției.3. Solicită, motivat, detașarea, în condițiile legii, de la structurile medicale ale unităților administrativ-teritoriale sau ale consiliilor județene, a personalului medical necesar pentru îndeplinirea sarcinilor dispuse de către Ministerul Sănătății în cadrul acțiunilor de prevenire și combatere a efectelor produse de infecția cu virusul SARS-CoV-2, la direcția de sănătate publică respectivă/a municipiului București.4. Desemnează, în cel mult două ore de la confirmarea unui caz pozitiv, persoanele din cadrul DSP/DSPMB responsabile de stabilirea listei de contacți direcți ai persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 și de realizarea anchetelor epidemiologice în focare, prin emiterea unei dispoziții de către directorii executivi ai direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București. Astfel, persoanele desemnate în acest sens au obligația de a identifica și a întocmi lista contacților direcți ai persoanei confirmate în cel mult 24 de ore, în conformitate cu formularul de stabilire a contacților direcți ai cazului confirmat, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul plan. În cazul focarelor, persoanele din cadrul DSP/DSPMB desemnate pentru realizarea anchetei epidemiologice au obligația de a finaliza ancheta epidemiologică în focar în termen de 72 de ore, în conformitate cu formularul de anchetă epidemiologică în focar COVID-19, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul plan.5. Solicită sprijin logistic și informațional comitetului județean pentru situații de urgență, centrului județean de coordonare și conducere a intervenției/Centrului Municipiului București de Coordonare și Conducere a Intervenției, precum și instituției prefectului, în vederea identificării și izolării persoanelor confirmate cu virusul SARS-CoV-2, precum și a carantinării contacților acestora.6. Asigură operaționalizarea unor baze de date cu privire la focarele de infecție cu virusul SARS-CoV-2 apărute la nivelul județului/municipiului București.7. În vederea controlului eficient și închiderii cât mai rapide a focarelor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 apărute în interiorul societăților/instituțiilor publice din aria de competență, DSP/DSPMB solicită sprijinul conducerii societăților/instituțiilor publice afectate de focare de infecție SARS-CoV-2, inclusiv prin angrenarea în sprijinirea anchetei epidemiologice a furnizorilor de servicii medicale de medicina muncii aflați în relație contractuală cu aceste societăți/instituții publice și a comitetelor de sănătate și securitate în muncă de la nivelul acestora.8. Asigură transmiterea imediată a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, ce necesită a fi implementate la nivelul societăților/instituțiilor publice afectate de focare de infecție SARS-CoV-2 și la nivelul unităților sanitare implicate în gestionarea cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19, prin utilizarea mijloacelor de comunicare electronică la distanță, și urmăresc/verifică implementarea acestora prin intermediul serviciilor de control în sănătate publică.

  Anexa nr. 1

  la plan
  FORMULAR
  de stabilire a contacților direcți ai cazului confirmat

  (Se completează de către persoana desemnată de către direcția de sănătate publică.)
  Direcția de Sănătate Publică ..............
  Data: ................
  Date personale ale cazului
  Numele și prenumele ..............................
  Ocupația ..............., locul de muncă ...................
  CNP ............................., telefon ....................
  Adresa de domiciliu: str. ................... nr. ............., bl. ..............., sc. ............ ap. ............, localitatea ..........., județul ..............
  Medic de familie ............., telefon ..............
  Se iau contacții cu 3 zile înainte de debutul simptomelor/data recoltării probei pentru asimptomatici.

  Nr. crt.

  Nume și prenume contact

  Telefon contact/
  adresa

  Unde a avut loc contactul?

  Data ultimului contact

  Măsura dispusă

  Perioada cât se aplică măsura

  contact de la locul de muncă (MS, CR, EDU, IND, INS), COM, FAM, ALTA*

  denumirea
  și adresa/
  numele

  carantină la domiciliu

  carantină instituționalizată

  de la

  până la

  * Locul contactului (MS = medico-sanitară; CR = centru rezidențial pentru copii sau vârstnici; EDU = unitate de învățământ; IND = unitate industrială/de producție, INS = instituție publică; FAM = familie; COM = comunitate, ALTA - care)
  Alte cazuri la locul de muncă în ultimele 14 zile: Da/Nu ........... Dacă da, atunci când? .............
  ......................................
  ......................................
  Completat de: ................. Data ....................
  Semnătura ....................


  Anexa nr. 2

  la plan
  FORMULAR
  de anchetă epidemiologică în focar COVID-19

  (Se completează de persoana desemnată de către DSP.)
  Direcția de Sănătate Publică ...............
  Localitate focar ................
  Data depistării focarului: zz/ll/aaaa.............
  Data primei raportări a focarului la Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile: zz/ll/aaaa .................
  Tip unitate/comunitate/familie: .......................
  (MS = medico-sanitară; CR = centru rezidențial pentru copii sau vârstnici; EDU = unitate de învățământ; IND = unitate industrială/de producție; FAM = familie; COM = comunitate; INS = instituție publică, ALTA - care, menționați, de exemplu: notariat, cabinet de avocatură, firmă IT etc.)
  Denumirea oficială a unității ...................
  Efectiv total unitate/comunitate/familie .............
  Nr. total de cazuri: ......., din care:
  Nr. copii 0-17 ani ..........
  Nr. adulți 18-64 ani .........
  Nr. vârstnici ≥ 65 ani...........
  Nr. medici ............
  Nr. asistenți medicali .............
  Nr. personal auxiliar sanitar ...........
  Nr. alt personal servicii esențiale (de exemplu, poliție, salubritate, pompieri etc.) ............
  Rata nr. cazuri/1.000 persoane: ............
  Nr. decese ............, din care:
  Nr. medici..........
  Nr. asistenți medicali............
  Nr. personal auxiliar sanitar ............
  Nr. alt personal servicii esențiale (de exemplu, poliție, salubritate, pompieri etc.) ..............
  Măsuri (instituire carantină/ridicare carantină):
  Data instituirii/ridicării măsurii: zz/ll/aaaa
  Data închiderii focarului: zz/ll/aaaa
  Completat de: ......................... Data: ...................
  Semnătura .......................