HOTĂRÂRE nr. 1.110 din 3 noiembrie 2010privind componența, atribuțiile și modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2010
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Grupul de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, denumit în continuare grup de lucru, este format din câte doi reprezentanți, din care un titular și un membru supleant, nominalizați de autoritățile publice responsabile desemnate în baza dispozițiilor art. 6^2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităților publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale și europene, cu modificările ulterioare.
  (la 21-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 930 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 21 iulie 2022 )
  (2) Grupul de lucru este coordonat de un consilier de stat desemnat de primul-ministru.(3) La ședințele grupului de lucru pot fi invitați și experți/specialiști în domeniul protecției infrastructurilor critice.
  (la 21-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 930 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 21 iulie 2022 )


  Articolul 2

  Grupul de lucru își desfășoară activitatea în cadrul ședințelor organizate, de regulă, lunar sau atunci când situația o impune și are următoarele atribuții principale:
  a) analizează și formulează puncte de vedere pentru proiectele de acte normative din domeniul protecției infrastructurilor critice, elaborate de Centrul Național de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice, care urmează să fie înaintate spre aprobare/adoptare;
  b) analizează și formulează propuneri cu privire la soluțiile de integrare a proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naționale/europene în cadrul Mecanismului de comunicare și avertizare timpurie;
  c) analizează și formulează propuneri cu privire la conținutul ghidurilor/manualelor de proceduri și bunelor practici în domeniu elaborate de Centrul Național de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice;
  d) sprijină promovarea, în mod unitar, a politicilor în domeniul formării profesionale specifice domeniului protecției infrastructurilor critice;
  e) identifică și analizează activitățile procedurabile de la nivelul proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naționale/europene.

  (la 21-07-2022, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 930 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 21 iulie 2022 )


  Articolul 3
  (1) Secretariatul tehnic permanent al grupului de lucru se asigură de Ministerul Afacerilor Interne prin Centrul Național de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice.
  (la 21-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 930 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 21 iulie 2022 )
  (2) Secretariatul tehnic permanent are următoarele atribuții:
  a) asigură convocarea membrilor grupului de lucru și transmiterea ordinii de zi;
  b) primește și pregătește materialele pentru ședințele grupului de lucru și le prezintă membrilor acestuia;
  c) execută lucrările și operațiunile de secretariat pe timpul ședințelor;
  d) asigură redactarea documentelor grupului de lucru ce urmează a fi supuse analizei primului-ministru;
  e) difuzează tuturor membrilor grupului de lucru documentele elaborate și asigură distribuirea informațiilor relevante asupra infrastructurilor critice între autoritățile publice responsabile;
  f) asigură suportul logistic pentru desfășurarea ședințelor grupului de lucru;
  g) coordonează activitatea de diseminare a oportunităților de pregătire profesională în domeniul protecției infrastructurilor critice;
  (la 21-07-2022, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 930 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 21 iulie 2022 )

  h) sprijină autoritățile publice responsabile în realizarea cooperării cu partenerii din mediul privat, mediul academic și organizațiile neguvernamentale.


  Articolul 4
  (1) Nominalizarea reprezentanților autorităților publice responsabile în cadrul grupului de lucru se face prin ordin al conducătorilor acestora și se comunică Centrului Național de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a respectivului ordin.
  (la 21-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 930 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 21 iulie 2022 )
  (2) Componența grupului de lucru, precum și regulamentul de organizare și funcționare a acestuia se vor stabili în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin decizie a primului-ministru.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul transporturilor și
  infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul economiei, comerțului și
  mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Ministrul comunicațiilor și societății
  informaționale,
  Valerian Vreme
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul apărării naționale,
  Gabriel Oprea
  Ministrul agriculturii și dezvoltării
  rurale,
  Valeriu Tabără
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului
  și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Președintele Autorității Naționale
  Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor,
  Radu Roatiș Chețan
  Președintele Agenției
  Spațiale Române,
  Marius-Ioan Piso
  p. Directorul Serviciului Român
  de Informații,
  Florian Coldea
  Directorul Serviciului de
  Informații Externe,
  Mihai-Răzvan Ungureanu
  Directorul Serviciului de
  Telecomunicații Speciale,
  Marcel Opriș

  București, 3 noiembrie 2010.
  Nr. 1.110.

  Anexa nr. 1
  Abrogată.

  (la 21-07-2022, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 930 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 21 iulie 2022 )