REGULAMENT din 6 ianuarie 2004 privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 29 ianuarie 2004 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 6 din 6 ianuarie 2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 75 din 29 ianuarie 2004.

  Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT pentru utilizare și comercializare în România se face de către Comisia interministerială pentru autorizarea îngrășămintelor, denumită în continuare Comisie.(2) Îngrășămintele marcate «ÎNGRĂȘĂMÂNT CE» în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele, cu modificările și completările ulterioare, circulă liber pe teritoriul României.(3) Îngrășămintele care nu se regăsesc în anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, și în anexa nr. 1 la prezentul regulament, indiferent de proveniență, se supun autorizării în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT.(4) Prezenta reglementare nu se aplică produselor fabricate și/sau comercializate legal în alte state membre ale Uniunii Europene sau în Turcia ori fabricate legal într-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care este parte contractantă la Acordul privind Spațiul Economic European, cu condiția ca cerințele aplicabile acestor produse în statul respectiv să asigure un nivel echivalent de protecție cu cel prevăzut în prezentul regulament. Aplicarea prezentei reglementări produselor comercializate legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor reguli tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru și de abrogare a Deciziei 3.052/95/CE.
  (la 07-09-2010, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 94 din 19 aprilie 2010/ORDINUL nr. 1.378 din 31 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010. )


  Articolul 2
  (1) În înțelesul prezentului regulament, sub denumirea de îngrășăminte sunt cuprinse toate produsele destinate îmbunătățirii fertilității solului și a nutriției plantelor, aplicate atât pe sol, cât și pe plante, ca amendamente de sol, îngrășăminte chimice, îngrășăminte organominerale, îngrășăminte biologice și stimulatori de creștere.(2) Prin îngrășământ biologic se înțelege îngrășământul care conține culturi omogene de microorganisme, micro- ori macroelemente și/sau substanțe organice esențiale în nutriția plantelor, ce influențează fertilitatea solului, fiind aplicat direct pe sol, prin picurare, ca tratament, la rădăcinile sau semințele plantelor ori prin stropire la nivel foliar.
  (la 07-09-2010, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 94 din 19 aprilie 2010/ORDINUL nr. 1.378 din 31 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010. )


  Articolul 3
  (1) În România nu se introduc și nu se autorizează pentru utilizare ca îngrășământ nămolurile de la stațiile de epurare a apelor uzate orășenești de pe teritoriul altor state.(2) Pentru utilizarea ca îngrășământ, nămolul rezultat de la stațiile de epurare a apelor uzate orășenești din România trebuie să fie conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare.(3) Materiile prime de categoriile 2 și 3, certificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, se pot utiliza ca fertilizanți pentru cereale dacă au conținutul de substanță activă solubilă cu valori mai mari de 16% P(2)O(5) și un adaos de CaCO(3) de minimum 20%. Este interzisă utilizarea acestor materii prime de categoriile 2 și 3 pentru pășuni, legume, viță-de-vie, pomi fructiferi.(4) Operatorii economici care produc sau comercializează produsele prevăzute la alin. (3) trebuie să prezinte documente care să ateste conținutul în P(2)O(5) și CaCO(3).(5) Produsele prevăzute la alin. (3) trebuie încorporate obligatoriu în ziua aplicării, iar împrăștierea uniformă a acestora trebuie realizată cu mașina de administrat îngrășăminte chimice. Administrarea acestora se face la o distanță de minimum 500 de metri de zona populată.(6) Aplicarea fertilizanților de natură organică se face numai pe terenurile pe care s-au efectuat studii pedologice și agrochimice.
  (la 07-09-2010, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 94 din 19 aprilie 2010/ORDINUL nr. 1.378 din 31 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010. )


  Articolul 4
  (1) Îngrășămintele care provin din Uniunea Europeană și poartă mențiunea EC FERTILIZER nu necesită autorizare pentru folosire în România.(2) Abrogat.
  (la 27-09-2007, Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007. )


  Articolul 5

  Abrogat.
  (la 27-09-2007, Art. 5 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007. )


  Articolul 6

  Activitatea de cercetare-testare în vederea autorizării îngrășămintelor are drept scop cunoașterea însușirilor fizico-chimice și biologice ale acestora, a influenței lor asupra solului, subsolului și apelor subterane, în vederea prevenirii poluării mediului, precum și a influenței asupra producției plantelor și a calității recoltei.


  Capitolul I Componența Comisiei

  Articolul 7

  Comisia se organizează și funcționează în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția generală politici agricole.
  (la 07-09-2010, Art. 7 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 94 din 19 aprilie 2010/ORDINUL nr. 1.378 din 31 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Direcția generală implementare politici agricole" cu sintagma "Direcția generală politici agricole". )


  Articolul 8
  (1) Comisia este condusă de un președinte și are în componența sa 4 vicepreședinți, 10 membri și un secretar permanent, conform prevederilor anexei nr. 2.(2) Membrii Comisiei sunt delegați permanenți ai ministerelor și institutelor de cercetări cu responsabilități în domeniu și sunt desemnați de conducătorii instituțiilor respective.


  Articolul 9

  Calitatea de membru al Comisiei este incompatibilă cu calitatea de membru în organele de administrație și conducere ale societăților care au ca obiect de activitate fabricarea, importul și utilizarea îngrășămintelor chimice.


  Articolul 10

  Comisia se întrunește trimestrial în ședință, la convocarea secretarului, care se face cu minimum 5-7 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, prezentându-se ordinea de zi. De asemenea, Comisia se poate întruni și în mod excepțional, la convocarea președintelui sau a unuia dintre vicepreședinți.


  Articolul 11
  (1) Ședințele sunt conduse de președinte sau, în lipsa acestuia, de un vicepreședinte, desemnat de acesta.(2) Procesele-verbale ale ședințelor se redactează de secretarul Comisiei într-un registru parafat și numerotat.(3) Comisia este legal constituită când se întrunesc trei pătrimi din numărul membrilor acesteia, iar hotărârile se iau cu votul a trei pătrimi din numărul membrilor prezenți.(4) La ședințele Comisiei pot participa, ca invitați, fără drept de vot, specialiști implicați în analizarea și testarea produselor în vederea autorizării.


  Capitolul II Atribuțiile Comisiei

  Articolul 12

  Comisia autorizează noile îngrășăminte din producția internă și din import, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (2) și art. 4 alin. (1), pentru folosirea acestora în agricultură și silvicultură.
  (la 07-09-2010, Art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 94 din 19 aprilie 2010/ORDINUL nr. 1.378 din 31 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010. )


  Articolul 13

  Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie, denumit în continuare I.C.P.A., este autoritatea desemnată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să execute testarea îngrășămintelor noi din producția internă și din import în rețeaua oficială de testare, în vederea autorizării îngrășămintelor noi din producția internă și din import și a înscrierii acestora în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT.
  (la 27-09-2007, Art. 13 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007 prin înlocuirea sintagmei ""Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului" cu sintagma "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale". )


  Articolul 14
  (1) Îngrășămintele noi din producția internă și din import, care se dovedesc eficiente din primul an de testare, primesc autorizație provizorie conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(2) Autorizația provizorie are drept scop să permită producerea sau importul unor cantități necesare verificării în condiții de producție, inclusiv stabilirea metodelor de manipulare și aplicare cu utilaje agricole, precum și testarea pieței. Cantitățile produse sau importate nu trebuie să depășească necesarul pentru 9.000 ha în cazul culturilor cerealiere, plante tehnice, culturi furajere, respectiv 1.000 ha pentru pomi, viță de vie, culturi de legume și 10 ha pentru flori.(3) Îngrășămintele noi din producția internă și din import, care după autorizarea provizorie sunt la fel de eficace un ciclu de producție, se autorizează, eliberându-se autorizația definitivă cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.(4) Îngrășămintele destinate fertilizării plantelor de apartament și gazonului se testează un ciclu de producție.
  (la 27-09-2007, Alin. (4) al art. 14 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007. )


  Articolul 15

  Comisia retrage autorizația pentru îngrășăminte noi din producția internă și din import în următoarele situații:
  a) dacă acestea conțin produse de uz fitosanitar, având componente active neautorizate pentru utilizare prin normele Uniunii Europene;
  b) dacă în perioada de testare, după autorizarea provizorie, nu dovedesc că sunt eficiente;
  c) dacă producătorul sau reprezentantul acestuia nu respectă compoziția certificată la autorizare cu abateri relative care depășesc ± 2%, constatate prin analize fizico-chimice de către un laborator autorizat pentru analize de îngrășăminte.


  Capitolul III Autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate pentru utilizarea și comercializarea în România cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT

  Articolul 16
  (1) Cererile pentru autorizarea îngrășămintelor noi din producția internă sau din import, în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate pentru folosirea în România cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, se depun de operatorii economici, persoane juridice, la Biroul unic din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
  (la 07-09-2010, Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 94 din 19 aprilie 2010/ORDINUL nr. 1.378 din 31 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenții economici" cu sintagma "operatorii economici". )
  (2) Cererea pentru autorizarea îngrășămintelor noi din producția internă și din import se întocmește în două exemplare conform modelului prezentat în anexa nr. 5.(3) Cererea pentru autorizare este însoțită de documentele prevăzute în anexa nr. 6 atât în original, cât și în copie.(4) Cererea pentru autorizarea îngrășămintelor noi din producția internă și din import, în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate pentru folosirea în România cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, împreună cu documentele prevăzute la alin. (3) se transmit I.C.P.A. în termen de 5 zile de la primirea acestora.(5) Secretariatul Comisiei va deschide un registru pentru înregistrarea cererilor privind autorizarea îngrășămintelor și va păstra copiile de pe documentele depuse.


  Articolul 17
  (1) În cadrul I.C.P.A. se constituie un grup de lucru pentru acordarea de sprijin, în vederea întocmirii și completării dosarului tehnic, operatorilor economici care solicită autorizarea îngrășămintelor.
  (la 07-09-2010, Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 94 din 19 aprilie 2010/ORDINUL nr. 1.378 din 31 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenții economici" cu sintagma "operatorii economici". )
  (2) Dosarul tehnic trebuie să conțină următoarele:– datele de identificare a societății;– informații referitoare la efectele asupra sănătății și a mediului, împreună cu informații de securitate (aviz sanitar și aviz de mediu);– informații agronomice obținute în urma testărilor în rețeaua oficială;– informații referitoare la metodele de analiză și rezultate;– propunerea grupului de lucru din cadrul I.C.P.A. pentru autorizarea îngrășămintelor noi în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate ce poartă mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT;– alte informații considerate utile.(3) După întocmire dosarul tehnic se va prezenta Comisiei în vederea autorizării îngrășămintelor noi.


  Articolul 18
  (1) Operatorii economici, persoane juridice, care solicită autorizarea îngrășămintelor noi în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România, se adresează I.C.P.A. în termen de 5 zile de la data depunerii cererii, pentru contractarea activității de testare în rețeaua oficială de testare a îngrășămintelor.
  (la 07-09-2010, Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 94 din 19 aprilie 2010/ORDINUL nr. 1.378 din 31 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenții economici" cu sintagma "operatorii economici". )
  (2) Rețeaua oficială de testare a îngrășămintelor noi pentru autorizarea acestora este organizată de I.C.P.A. în colaborare cu institutele și stațiunile de cercetare de profil, precum și cu unele stațiuni zonale de cercetare agricolă, conform prevederilor anexei nr. 7.


  Articolul 19
  (1) Amestecurile de îngrășăminte cu pesticide supuse autorizării în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT trebuie să fie însoțite de certificatul de autorizare și/sau omologare, eliberat de Comisie pentru autorizarea și/sau omologarea produselor de uz fitosanitar. Pesticidele care intră în amestecul cu îngrășămintele supuse autorizării și/sau omologării trebuie să conțină numai substanțe active permise la utilizare, conform normelor Uniunii Europene.(2) Amestecurile de îngrășăminte chimice cu pesticide supuse autorizării, ale căror pesticide nu au fost omologate în România, se autorizează numai în condițiile în care substanțele active ale pesticidelor sunt autorizate pentru utilizare conform normelor Uniunii Europene, urmând procedura obișnuită de testare în paralel de către I.C.P.A. și de institutele abilitate pentru testarea produselor de uz fitosanitar.(3) Toate amestecurile de îngrășăminte cu pesticide vor purta etichete pe ambalaje, pe care se va înscrie grupa de toxicitate și se vor menționa expres, în limba română, condițiile privind manipularea, transportul și măsurile de securitate a personalului, care trebuie respectate la folosirea acestora.(4) Aceleași mențiuni exprese vor fi notificate și în tehnologiile de utilizare a acestor amestecuri de produse.


  Articolul 20
  (1) Pentru îngrășămintele și/sau amestecurile de îngrășăminte cu pesticide din producția internă și din import, supuse testării în vederea autorizării, solicitantul este obligat să obțină avizul sanitar.(2) În acest scop I.C.P.A. va transmite o solicitare către Institutul de Sănătate Publică București, împreună cu buletinul de analiză fizico-chimică elaborat de I.C.P.A. și documentația privind compoziția chimică completă a produsului și informații de securitate.(3) Pentru îngrășăminte în amestec cu pesticide se va depune în plus documentația privind toxicitatea acută a produsului.


  Articolul 21
  (1) Pentru îngrășămintele și/sau amestecurile de îngrășăminte cu pesticide noi, precum și pentru îngrășămintele biologice din producția internă și din import, supuse testării, solicitantul este obligat să obțină avizul de mediu care se eliberează de către Ministerul Mediului și Pădurilor.(2) Dosarul produsului pentru care se solicită eliberarea avizului de mediu cuprinde următoarele:
  a) solicitare din partea operatorului economic privind eliberarea avizului de mediu;
  b) buletin de analiză fizico-chimică emis de laboratoarele acreditate și care sunt autorizate și notificate la Comisia Europeană pentru verificarea conformității îngrășămintelor chimice;
  c) fișă cu date de securitate conform art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei;
  d) dosarul de ecotoxicitate, în copie, obținut de la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București, la solicitarea operatorului economic;
  e) alte informații considerate utile.
  (la 07-09-2010, Art. 21 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 94 din 19 aprilie 2010/ORDINUL nr. 1.378 din 31 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010. )


  Articolul 21^1
  (1) Nu sunt permise importul și comercializarea amestecurilor fizice de îngrășăminte.(2) Amestecurile fizice de diferite îngrășăminte solide omologate aduse la stare de pulbere și regranulate împreună de către diferiți producători sunt supuse unei analize chimice și se obține un buletin de analiză.(3) Amestecurile fizice de diferite îngrășăminte solide omologate cu îngrășăminte neomologate se autorizează pe bază de testare.(4) Amestecurile fizice de diferite îngrășăminte solide omologate care nu au aceeași granulație și densitate, motiv pentru care segregă în timpul transportului și manipulării, se pot efectua numai de către fermierii agricoli în momentul aplicării, fără a fi necesară autorizarea.
  (la 07-09-2010, Art. 21^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 94 din 19 aprilie 2010/ORDINUL nr. 1.378 din 31 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010. )


  Articolul 22

  I.C.P.A. prezintă Comisiei dosarul tehnic și propunerea de înscriere a produsului în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT.


  Articolul 23
  (1) Comisia, în baza dosarului tehnic prezentat, hotărăște autorizarea și înscrierea în lista îngrășămintelor autorizate pentru utilizarea și comercializarea în România cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT.(2) La cererea producătorilor de îngrășăminte și a operatorilor economici, în cazuri excepționale, când sunt necesare încercări și experimentări suplimentare pentru același produs testat inițial, perioada autorizării provizorii se prelungește cu un an.
  (la 07-09-2010, Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 94 din 19 aprilie 2010/ORDINUL nr. 1.378 din 31 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenții economici" cu sintagma "operatorii economici". )
  (3) Abrogat.
  (la 27-09-2007, Alin. (3) al art. 23 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007. )


  Articolul 24

  Operatorii economici, persoane juridice, care au solicitat testarea îngrășămintelor noi în vederea autorizării, pun la dispoziție I.C.P.A., în mod gratuit, cantitățile de produse stabilite prin contractul de testare, pentru testarea în câmpuri experimentale.
  (la 07-09-2010, Art. 24 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 94 din 19 aprilie 2010/ORDINUL nr. 1.378 din 31 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenții economici" cu sintagma "operatorii economici". )


  Articolul 25
  (1) Orice schimbare intervenită în formula îngrășământului, respectiv schimbarea conținutului în substanță activă, a caracteristicilor fizico-chimice, schimbarea tehnologiei, înseamnă obținerea unui produs nou ce se va supune în mod obligatoriu testelor de autorizare.(2) Producătorii de îngrășăminte autorizate sunt răspunzători pentru menținerea produsului la parametrii și calitatea pe care acesta l-a avut la data autorizării.


  Articolul 26
  (1) I.C.P.A. va stabili la încheierea contractului de testare cu operatorii economici, persoane juridice, care solicită autorizarea îngrășămintelor noi produse în țară sau din import următoarele:
  (la 07-09-2010, Partea introductivă a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 94 din 19 aprilie 2010/ORDINUL nr. 1.378 din 31 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenții economici" cu sintagma "operatorii economici". )
  – culturile la care urmează să se facă testarea îngrășămintelor noi;– cantitățile de îngrășăminte noi și data până la care acestea trebuie predate I.C.P.A.(2) Produsele care nu se depun în termenele și cantitățile stabilite prin contractul de testare vor fi testate în anul următor, cu excepția celor folosite în sere.


  Articolul 27
  (1) Comisia actualizează anual, pe baza documentației depuse de I.C.P.A., lista cuprinzând îngrășămintele autorizate pentru folosire în agricultură și silvicultură, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Lista va cuprinde produsul, denumirea comercială, numărul și data autorizației, substanța activă, caracteristicile fizico-chimice, dozele sau concentrațiile de aplicare, culturile la care îngrășământul a fost testat.


  Articolul 28

  Comisia este organismul care soluționează, pe baza documentației întocmite de autoritatea în domeniu, sesizările și reclamațiile de piraterie a producerii și comercializării îngrășămintelor.


  Articolul 29

  Tarifele care se percep pentru testare în rețeaua oficială de testare a îngrășămintelor noi, precum și pentru autorizare sunt prezentate în anexa nr. 8.


  Articolul 30

  Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Anexa nr. 1

  la regulament
  LISTA

  îngrășămintelor chimice și biologice autorizate de Comisia
  interministerială pentru folosirea acestora
  în agricultura și silvicultura României

  Nr.
  crt.


  Tipul de îngrășământ
  și compoziția


  Documentul
  de autorizare


  Beneficiarul
  autorizației


  Ob
  ser
  va
  ții

  0

  1

  2

  3

  4

  1. Îngrășăminte cu azot

  1.1

  Azotat de amoniu (34,5% N)

  -

  Exceptat

  -

  1.2

  Nitrocalcar (27,5% N)

  -

  Exceptat

  -

  1.3

  Uree (46% N)

  -

  Exceptat

  -

  1.4

  Sulfat de amoniu (21% N)

  -

  Exceptat

  -

  1.5

  Azotat de uree (34,2% N)

  A.44323/86

  Exceptat

  -

  1.6

  Ureosulfat de amoniu (33% N)

  A.44323/86

  Exceptat

  -

  1.7


  Azotat de calciu Kemira
  (15,22% N; 21,74% Ca)


  CO 52/2000


  S.C. Agricultura
  Modernizată Timișoara  -

  1.8


  Azotat de calciu (Calcinit) Hydro
  (15,5% N; 19% Ca)


  CO 93/2001


  S.C. Norofert - S.R.L.
  București  -

  1.9


  Azotat de magneziu (Magnisal) Haifa Chemicals
  (10,8% N; 9,7% MgO)


  CO 30/2000


  S.C. Petro Stedesa -
  S.R.L. București  -

  1.10


  Azotat de potasiu
  [13,7% N; 46,2% K(2)O]


  A.290/2004


  S.C. Gini Transcom -
  S.R.L. Craiova  -

  1.11

  Azotat de calciu hidrat (Nt - 15,0%)

  A.374/2008

  S.C. Azomureș - S.A.
  Târgu Mureș


  -

  1.12

  Nitrocalcar [NH(4)NO(3) - 80%; CaCO(3) + MgCO(3) - 20%]

  A.387/2008

  S.C. Azomureș - S.A.
  Târgu Mureș


  -

  1.13


  Azotat de amoniu (33,5% N; 10 ppm Cu; 13 ppm Fe)


  A.386/2008


  Ga Pro Co
  Chemicals - S.R.L.
  Săvinești  -

  2. Îngrășăminte cu fosfor

  2.1

  Superfosfat simplu
  [16-22% P(2)O(5)]


  -


  Exceptat


  -

  2.2

  Superfosfat concentrat [42-51% P(2)O(5)]

  -

  Exceptat

  -

  2.3

  Fosforită activată granulată [20% P(2)O(5)]

  A.53074/80

  Exceptat

  -

  2.4

  Fosforită activată pulbere [20-24% P(2)O(5)]

  A.44323/86

  Exceptat

  -

  3. Îngrășăminte cu potasiu

  3.1

  Sulfat de potasiu Kali und Salz
  [50% K(2)O; 18% S]

  CO 175/2003

  Kali und Salz GmbH
  Kassel - Germania


  -

  3.2

  Azotat de potasiu Haifa Chemicals
  [12,86% N; 46,05% K(2)O]

  CO 178/2003

  S.C. Petro Stedesa -
  S.R.L. București


  -

  3.3

  Azotat de potasiu Haifa Chemicals
  [12,5% N; 43,0% K(2)O; 2,0% MgO]

  CO 62/2001

  S.C. Petro Stedesa -
  S.R.L. București


  -

  3.4  Azotat de potasiu Haifa Chemicals
  [12,0% N; 43,0% K(2)O; 1,0% MgO; 1.000 ppm Fe;
  1.000 ppm B; 500 ppm Zn; 250 ppm Mn; 30 ppm Mo;
  30 ppm Cu]

  CO 63/2001  S.C. Petro Stedesa -
  S.R.L. București  -


  3.5


  Patentkali granular (sulfat de potasiu și magneziu)
  Kali und Salz [30,0% K(2)O; 10,2% MgO; 17,6%
  S; 2,6% Cl]

  CO 94/2001


  Kali und Salz GmbH
  Kassel - Germania


  -

  3.6

  Sare potasică (Korn Kali)
  [40% K(2)O; 6% MgO; 3% Na]

  -

  Kali und Salz GmbH
  Kassel - Germania


  -

  3.7

  Sulfat de potasiu

  A.D. 289/2004

  S.C. Gini Transcom -
  S.R.L. Craiova


  -

  3.8

  Clorură de potasiu [K(2)O - 60%]

  A.372/2008

  S.C. Fertil Agro -
  S.R.L. Brăila


  -

  4. Îngrășăminte complexe

  4.1

  K-16-48-0 (DAP)
  [16,0% N; 48,0% P(2)O(5)]


  -


  Exceptat


  -

  4.2

  K 12-52-0 (MAP)
  [12,0% N; 52,0% P(2)O(5)]


  -


  Exceptat


  -

  4.3

  K-27-13,5-0
  [27,0% N; 13,5% P(2)O(5)]


  A. 53074/80


  Exceptat


  -

  4.4

  K-22-22-0
  [22,0% N; 22,0% P(2)O(5)]


  A. 53074/80


  Exceptat


  -

  4.5

  K-23-23-0
  (23,0% N; 23,0% P(2)O(5)]


  A. 20473/90


  Exceptat


  -

  4.6

  K-13-32-0
  [13,0% N; 32,0% P(2)O(5)]


  A. 20473/90


  Exceptat


  -

  4.7

  K-15-15-15
  [15,0% N; 15,0% P(2)O(5); 15,0% K(2)O]


  A. 53074/80


  Exceptat


  -

  4.8

  K-16-16-16
  [16,0% N; 16,0% P(2)O(5); 16,0% K(2)O]


  A. 53074/80


  Exceptat


  -

  4.9

  K-22-11-11
  [22,0% N; 11,0% P(2)O(5); 11,0% K(2)O]


  A. 53074/80


  Exceptat


  -

  4.10

  K-10-25-10
  [10,0% N; 25,0% P(2)O(5); 10,0% K(2)O]


  A. 53074/80


  Exceptat


  -

  4.11

  K-9-24-24
  [9,0% N; 24,0% P(2)O(5); 24,0% K(2)O]


  A. 20473/90


  Exceptat


  -

  4.12

  Fosfat de uree 17-44-0

  A. 44323/86

  Exceptat

  -

  4.13

  Îngrășământ complex 13-30-0 cu sulfat de calciu
  [12,6% N; 32,4% P(2)O(5); 24,9% CaSO(4)]

  CO 88/2001

  S.C. Sofert - S.A.
  Bacău


  *

  4.14

  K-20-20-0 [20% N; 20% P(2)O(5)]

  AD 347/2007

  Exceptat

  -

  4.15

  K-20-10-10 [20% N; 10% P(2)O(5); 10% K(2)O]

  AD 348/2007

  Exceptat

  -

  4.16

  Îngrășământ complex 13-36-0 cu sulfat de calciu
  [11,8% N; 34,5% P(2)O(5); 23,2% CaSO(4)]

  CO 89/2001

  S.C. Sofert - S.A.
  Bacău


  *

  4.17

  Monofosfat de amoniu (MAP) 12-61-0 Haifa Chemicals
  [11,95% N; 61,6% P(2)O(5)]

  CO 28/2000

  S.C. Petro Stedesa -
  S.R.L. București


  -

  4.18

  Fosfat monopotasic (MKP) 0-51-34 Haifa Chemicals
  [51,0% P(2)O(5); 37,94% K(2)O]

  CO 29/2000

  S.C. Petro Stedesa -
  S.R.L. București


  -

  4.19


  K-8-8-8 (NPK) Tiszamenti Vegyimuvek RT Solnok [8% N;
  8% P(2)O(5); 8% K(2)O]

  CO 90/2001


  S.C. Tiszamenti
  Vegyimuvek ROM -
  S.R.L. Făgăraș  -

  4.20


  K-5-15-15 (NPK) Tiszamenti Vegyimuvek RT Solnok
  [5% N; 15% P(2)O(5); 15% K(2)O]

  CO 91/2001


  S.C. Tiszamenti
  Vegyimuvek ROM -
  S.R.L. Făgăraș  -

  4.21


  K-10-5-10 (NPK) Tiszamenti Vegyimuvek RT Solnok
  [10% N; 5% P(2)O(5); 10% K(2)O; 1% MgO; 1% Fe]

  CO 92/2001


  S.C. Tiszamenti
  Vegyimuvek ROM -
  S.R.L. Făgăraș  -

  4.22  Cropcare 1 (11,22-15,95-16,56 + ME)
  [11,22% N; 15,95% P(2)O(5); 16,56% K(2)O; 1,55% Ca;
  1,6% Mg; 0,75% Mn; 0,29% Fe; 0,158% B; 0,107% Cu;
  0,12% Zn; 0,005% Mo; 9,0% S]

  CO 112/2002  S.C. Agricultura
  Modernizată - S.R.L.
  Timișoara  -

  4.23  Cropcare 2 (6,45-11,75-23,67 + ME)
  [6,45% N; 11,75% P(2)O(5); 23,6% K(2)O; 12,0% Ca;
  2,2% Mg; 0,76% Mn; 0,28% Fe; 0,4% B; 0,10% Cu;
  0,12% Zn; 0,003% Mo; 11,0% S]

  CO 113/2002  S.C. Agricultura
  Modernizată - S.R.L.
  Timișoara  -

  4.24  Cropcare 3 (9,76-9,40-21,38 + ME)
  [9,76% N; 9,40% P(2)O(5); 21,38% K(2)O; 1,5% Ca;
  2,11% Mg; 0,73% Mn; 0,9% Fe; 0,16% B; 0,8% Cu;
  0,1% Zn; 0,0003% Mo; 11,0% S]

  CO 114/2002  S.C. Agricultura
  Modernizată - S.R.L.
  Timișoara  -

  4.25


  Cropcare 4 (12,7-9,4-19,27 + ME)
  [12,7% N; 9,40% P(2)O(5); 19,27% K(2)O; 0,4% Ca;
  2,3% Mg; 0,15% Mn; 0,08% Fe]

  CO 116/2002


  S.C. Agricultura
  Modernizată - S.R.L.
  Timișoara  -

  4.26

  Monofosfat de potasiu
  [51,5% P(2)O(5); 34,0% K(2)O]

  A.D. 287/2004

  S.C. Gini Transcom -
  S.R.L. Craiova


  *

  4.27


  Power Beta 5-10-30
  [5,0% N; 10,0% P(2)O(5); 30,0% K(2)O; 3,0% Ca; 1,2% Mg;
  6,0% S; 0,1% B; 0,02% Cu; 0,05% Fe; 0,04% Zn]

  A.D. 325/2005


  S.C. Agricultura
  Modernizată - S.R.L.
  Timișoara  -

  4.28


  DCM NPK 8-6-7 + MgO
  [8,0% N; 6,0% P(2)O(5); 7,0% K(2)O; 30% MgO; 40%
  materie organică]

  A.D. 318/2005


  S.C. Aerom Products -
  S.R.L. București


  -

  4.29  DCM NPK 9-3-6 + erbicide
  [9,0% N; 3,0% P(2)O(5); 6,0% K(2)O; 30% MgO; 45%
  materie organică; 0,15% MCPA; 0,15% 2,4D; 0,165%
  mecaprop-P; 0,018% Dicamba]

  A.D. 319/2005  S.C. Aerom Products -
  S.R.L. București  -


  4.30  Agrofeed 14-14-28+2MgO + ME
  [14,0% N; 14,0% P(2)O(5); 28,0% K(2)O; 2,0% MgO;
  100 ppm B; 55 ppm Cu; 500 ppm Fe; 250 ppm Mn;
  35 ppm Mo; 75 ppm Zn]

  A.D. 304/2005  Haifa Chemicals Ltd,
  Israel  -


  4.31


  Agrofeed 11-0-0
  [11,0% N; 16,0% MgO; 0,1% CaO; 300 ppm SO(4)^2-;
  700 ppm Cl^-; 15 ppm Fe; 300 ppm substanță insolubilă]

  A.D. 302/2005


  Haifa Chemicals Ltd,
  Israel


  -

  4.32

  Agrofeed 0-52-34 [52,0% P(2)O(5); 34,0% K(2)O]

  A.D. 308/2005

  Haifa Chemicals Ltd,
  Israel


  -

  4.33  Agrofeed 11-44-11 + 1MgO + ME
  [11,0% N; 44,0% P(2)O(5); 11,0% K(2)O; 1,0% MgO;
  100 ppm B; 55 ppm Cu; 500 ppm Fe; 250 ppm Mn;
  35 ppm Mo; 75 ppm Zn]

  A.D. 306/2005  Haifa Chemicals Ltd,
  Israel  -


  4.34  Agrofeed 12-18-27 + 2MgO + ME
  [12,0% N; 18,0% P(2)O(5); 27,0% K(2)O; 2,0% MgO;
  100 ppm B; 55 ppm Cu; 500 ppm Fe; 250 ppm Mn;
  35 ppm Mo; 75 ppm Zn]

  A.D. 305/2005  Haifa Chemicals Ltd,
  Israel  -


  4.35  Agrofeed 12-0-43 + 1MgO + ME
  [12,0% N; 43,0% K(2)O; 1,0% MgO; 1.000 ppm B;
  30 ppm Cu; 1.000 ppm Fe; 250 ppm Mn; 30 ppm Mo;
  500 ppm Zn]

  A.D. 300/2005  Haifa Chemicals Ltd,
  Israel  -


  4.36

  Agrofeed 12-0-43 + 2MgO
  [12,0% N; 43,0% K(2)O; 2,0% MgO]

  A.D. 299/2005

  Haifa Chemicals Ltd,
  Israel


  -

  4.37

  Agrofeed 13-0-46
  [13,0% N; 46,0% K(2)O]

  A.D. 298/2005

  Haifa Chemicals Ltd,
  Israel


  -

  4.38


  Cropcare 2N (15-5-20)
  [15,0% N; 5,0% P(2)O(5); 20,0% K(2)O; 2,0% Ca;
  1,2% Mg; 8,0% S; 0,02% B; 1,0% Cl; 0,01% Zn]

  A.D. 322/2005


  S.C. Agricultura
  Modernizată - S.R.L.
  Timișoara  -

  4.39


  Idrosol 14-14-28 + TE
  [14,0% N; 14,0% P(2)O(5); 28,0% K(2)O; 0,01% B; 0,002%
  Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn]

  A.D. 313/2005


  S.C. Petro Stedesa
  S.R.L. București


  -

  4.40


  Idrosol 10-45-10 + TE
  [10,0% N; 45,0% P(2)O(5); 10,0% K(2)O; 0,01% B; 0,002%
  Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn]

  A.D. 312/2005


  S.C. Petro Stedesa -
  S.R.L. București


  -

  4.41


  Maxi-Feed 20-20-20 + TE
  [20,0% N; 20,0% P(2)O(5); 20,0% K(2)O; 0,01% B; 0,002%
  Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn]

  A.D. 311/2005


  S.C. Petro Stedesa -
  S.R.L. București


  -

  4.42


  Maxi-Feed 9-18-27 + TE
  [9,0% N; 18,0% P(2)O(5); 27,0% K(2)O; 0,01% B; 0,002%
  Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn]

  A.D. 310/2005


  S.C. Petro Stedesa -
  S.R.L. București


  -

  4.43


  Nitrophoska Blue Special 12-12-17-2 + TE
  [12,0% N; 12,0% P(2)O(5); 17,0% K(2)O; 2,0% MgO; 6,0%
  S; 0,02% B; 0,01% Zn]

  A.D. 297/2005


  COMPO GmbH,
  Munster, Germania


  -

  4.44

  Agrofeed 12-0-42 + 2MgO
  [12,0% N; 42,0% K(2)O; 2,0% MgO]

  A.D. 301/2005

  Haifa Chemicals Ltd,
  Israel


  -

  4.45

  Agrofeed 12-61-0
  [12,0% N; 61,0% P(2)O(5)]

  A.D. 307/2005

  Haifa Chemicals Ltd,
  Israel


  -

  4.46  Agrofeed 19-19-19 + 1MgO + ME
  [19,0% N; 19,0% P(2)O(5); 19,0% K(2)O; 1,0% MgO;
  100 ppm B; 55 ppm Cu; 500 ppm Fe; 250 ppm Mn;
  35 ppm Mo; 75 ppm Zn]

  A.D. 303/2005  Haifa Chemicals Ltd,
  Israel  -


  4.47


  Power 8-24-24
  [8,0% N; 24,0% P(2)O(5); 24,0% K(2)O; 1,0% Ca; 1,2% Mg;
  2,5% S; 0,05% B; 0,02% Cu; 0,05% Fe; 0,04% Zn]

  A.D. 324/2005


  S.C. Agricultura
  Modernizată - S.R.L.
  Timișoara  -

  4.48


  Cropcare IP (12-22-8)
  [12,0% N; 22,0% P(2)O(5); 8,0% K(2)O; 2,0% MgO; 5,0% S;
  0,03% B; 0,5% Cl; 0,02% Mn; 0,001% Mo; 0,02% Zn]

  A.D. 323/2005


  S.C. Agricultura
  Modernizată - S.R.L.
  Timișoara  -

  4.49  Agroblen Base 15-25-10 + 3MgO
  [15,0% N; 25,0% P(2)O(5); 10,0% K(2)O; 3,0% MgO;
  0,17% Ca; 0,012% Cu; 0,194% Fe; 0,20% Mn;
  0,016% Zn]

  A.D. 353/2005  S.C. Holand Farming
  Romania - S.R.L.
  București  -

  4.50


  Travena NPK 20-8-8 + 3% MgO
  [20,0% N; 7,44% P(2)O(5); 7,66% K(2)O; 3,0% MgO]

  A.D. 346/2005


  S.C. Club 99 - S.R.L.
  Sfântu Gheorghe,
  Covasna  -

  4.51  Basacote 6M 11-9-19-2
  [11,0% N; 9,0% P(2)O(5); 19,0% K(2)O; 2,0% MgO;
  7,0% S; 0,02% B; 0,05% Cu; 0,23% Fe; 0,16% Mn;
  0,015% Mo; 0,02% Zn]

  A.D. 389/2006  COMPO GmbH,
  Munster, Germania  -


  4.52  Basacote 3M 16-8-12-2
  [16,0% N; 8,0% P(2)O(5); 12,0% K(2)O; 2,0% MgO;
  5,0% S; 0,02% B; 0,05% Cu; 0,04% Fe; 0,01% Mn;
  0,015% Mo; 0,02% Zn]

  A.D. 388/2006  COMPO GmbH,
  Munster, Germania  -


  4.53  Entek Perfekt
  [16,0% N; 8,0% P(2)O(5); 12,0% K(2)O; 2,0% MgO; 5,0% S;
  0,02% B; 0,05% Cu; 0,04% Fe; 0,01% Mn; 0,015% Mo;
  0,02% Zn]

  A.D. 387/2006  COMPO GmbH,
  Munster, Germania  -


  4.54


  Îngrășământ pentru tufe de ornament 7-10-16,5 + Mg-0,8
  [7,0% N; 10,0% P(2)O(5); 16,5% K(2)O; 0,8% MgO]

  A.D. 379/2006


  S.C. Club 99 - S.R.L.
  Sfântu Gheorghe,
  Covasna  -

  4.55


  Cererit 10-8,5-14 + MgO-1,3 [10,0% N; 8,5% P(2)O(5);
  14,0% K(2)O; 1,3% MgO; 0,03-0,09% B; 0,04-0,12% Cu;
  0,003-0,009% Mo; 0,008-0,016% Zn]

  A.D. 380/2006


  S.C. Club 99 - S.R.L.
  Sfântu Gheorghe,
  Covasna  -

  4.56


  Agrofeed 23-7-23 + ME [23,0% N; 7,0% P(2)O(5); 23,0%
  K(2)O; 200 ppm B; 110 ppm Cu; 100 ppm Fe; 500 ppm Mn;
  70 ppm Mo; 150 ppm Zn]

  A.D. 378/2006


  Haifa Chemicals Ltd,
  Israel


  -

  4.57

  Agrofeed 17-17-17 (17,0% N; 17,0% P(2)O(5);
  17,0% K(2)O]

  A.D. 377/2006

  Haifa Chemicals Ltd,
  Israel


  -

  4.58

  Complex NPK 25-5-5 [25% N; 5,0% P(2)O(5); 5,0% K(2)O]

  A. 375/2008

  S.C. Azomureș - S.A.
  Târgu Mureș


  -

  4.59

  Complex NPK 27-6-6 [27% N; 6,0% P(2)O(5); 6,0% K(2)O]

  A. 376/2008

  S.C. Azomureș - S.A.
  Târgu Mureș


  -

  4.60


  Scotts Garden Landscape Sierraform 22 + 05 + 05 +
  2,4D + Dicamba [22,0% N; 11,0% P(2)O(5); 3,9% K(2)O;
  0,80% 2,4D; 0,12% Dicamba]

  A. 373/2008


  S.C. Holland Farming
  RO - S.R.L. București


  -

  5. Îngrășăminte organominerale

  5.1

  L-120 (10-20-0 + SH 30%)
  [10,0% N; 20,0% P(2)O(5); 30,0% substanțe humice]


  A 1/73


  Exceptat


  -

  5.2

  L-210 (20-10-0 + SH 25%)
  [20,0% N; 10,0% P(2)O(5); 25,0% substanțe humice]


  A 1/73


  Exceptat


  -

  5.3

  L-110 (10-10-0 + SH 35%)
  [10,0% N; 10,0% P(2)O(5); 35,0% substanțe humice]


  A 1/73


  Exceptat


  -

  5.4


  L-200 (20-0-0 + AH 24%)
  [20,0% N; 24% acizi humici; 0,02% P(2)O(5); 0,2% K(2)O;
  0,13% Mg; 0,78% Fe; 49 ppm Mn; 20 ppm Zn]  CO 36/2000  CNLO Târgu Jiu  -

  5.5


  L-300 (30-0-0 + AH 13,6%)
  [30,0% N; 13,6% acizi humici; 0,1% P(2)O(5);
  0,26% K(2)O; 0,08% Mg; 0,47% Fe; 30 ppm Mn; 25 ppm Zn]  CO 35/2000  CNLO Târgu Jiu  -

  5.6


  Super H-210 (20-10-0 + AH 11,7%)
  [16,0% N; 10,0% P(2)O(5); 11,7% acizi humici;
  0,12% K(2)O; 0,09% Mg; 0,55% Fe; 85 ppm Mn; 72 ppm Zn]  CO 33/2000  CNLO Târgu Jiu  -

  5.7


  Super H-120 (10-20-0 + AH 13,8%)
  [8,4% N; 10,0% P(2)O(5); 13,8% acizi humici;
  0,17% K(2)O; 0,08% Mg; 0,68% Fe; 88 ppm Mn; 72 ppm Zn]  CO 34/2000  CNLO Târgu Jiu  -

  5.8


  PL-111 (7-7-7 + ME)
  [7,0% N; 16,0% LSA; 7,0% P(2)O(5); 7,0% K(2)O; 0,24% B;
  0,11% Mo; 0,56% Zn]  CO 31/2000  CNLO Târgu Jiu  -

  5.9


  GL-111 (7-7-7 + ME)
  [7,0% N; 16,0% LSA; 7,0% P(2)O(5); 7,0% K(2)O; 0,24% B;
  0,11% Mo; 0,56% Zn]  CO 32/2000  CNLO Târgu Jiu  -

  6. Îngrășăminte cu microelemente

  6.1

  Uree cu bor 2%

  A. 44323/86

  Exceptat

  -

  6.2

  Uree cu zinc 2 și 5 %

  A. 44323/86

  Exceptat

  -

  6.3

  Superfosfat simplu cu bor 0,2%

  A. 20473/90

  Exceptat

  -

  6.4

  Superfosfat simplu cu zinc 1,5%

  A. 20473/90

  Exceptat

  -

  6.5


  Microfer
  (6,0% Fe; 1ppm As; 0,5 ppm Cd; 2 ppm Co; 25 ppm Cr;
  0,5 ppm Hg; 0,15 ppm Ni; 35 ppm Pb; 0,5 ppm Se)

  A.D. 278/2004


  Malagrow
  Kereskedelmi Kft
  Szolnok, Ungaria  -

  7. Îngrășăminte lichide cu azot

  7.1

  A-290 (29% N)

  A. 20473/90

  Exceptat

  -

  7.2

  A-320 (32% N)

  A. 53074/80

  Exceptat

  -

  7.3

  A-370 (37% N)

  A. 53074/80

  Exceptat

  -

  7.4

  A-400 (40% N)

  A. 53074/80

  Exceptat

  -

  7.5

  A-410 (41% N)

  A. 53074/80

  Exceptat

  -

  7.6

  A-300 (30% N) cu inhibitori de coroziune

  A. 44323/86

  Exceptat

  -

  7.7

  A-320 (32% N) cu inhibitori de coroziune

  A. 44323/86

  Exceptat

  -

  7.8

  Apă amoniacală 18-20% N

  A. 44323/86

  Exceptat

  -

  7.9  LSA-300 (20,8-25% N)  A. 8432/95  S.C. Celohart - S.A.
  Zărnești și
  S.C. Chimenerg - S.A.
  Craiova
  *

  7.10  LSA-400 (28,8-30,0%N)  A. 8432/95  S.C. Celohart - S.A.
  Zărnești și
  S.C. Chimenerg - S.A.
  Craiova
  *

  7.11  LSU-230 (18,2-20,0% N)  A. 8432/95  S.C. Celohart - S.A.
  Zărnești și
  S.C. Chimenerg - S.A.
  Craiova
  *

  8. Îngrășăminte lichide complexe

  8.1

  Fertisol C-411 [160 g/l N; 40 g/l P(2)O(5);
  40 g/l K(2)O]

  CO 83/2001

  S.C. Chimenerg - S.A.
  Craiova


  *

  8.2

  Fertisol C-141 [40 g/l N; 160 g/l P(2)O(5);
  40 g/l K(2)O]

  CO 84/2001

  S.C. Chimenerg - S.A.
  Craiova


  *

  8.3

  Fertisol C-011 [120 g/l P(2)O(5); 120 g/l K(2)O]

  CO 85/2001

  S.C. Chimenerg - S.A.
  Craiova


  *

  8.4

  Fertisol C-313 [120 g/l N; 40 g/l P(2)O(5);
  120 g/l K(2)O; 2,0 g/l Mg)

  CO 86/2001

  S.C. Chimenerg - S.A.
  Craiova


  *

  8.5

  C-411 [274 g/l N; 52,7 g/l P(2)O(5); 51,6 g/l K(2)O]

  CO 204/2003

  S.C. Foliare - S.A.
  Craiova


  *

  8.6

  C-313 [120 g/l N; 53,6 g/l P(2)O(5); 133,2 g/l K(2)O]

  CO 205/2003

  S.C. Foliare - S.A.
  Craiova


  *

  8.7

  C-141 [45,4 g/l N; 186,4 g/l P(2)O(5); 49,5 g/l K(2)O]

  CO 206/2003

  S.C. Foliare - S.A.
  Craiova


  *

  8.8

  C-011 [156,6 g/l P(2)O(5); 142,8 g/l K(2)O]

  CO 203/2003

  S.C. Foliare - S.A.
  Craiova


  *

  8.9

  C-8-24-0 [8,0% N; 24% P(2)O(5)]

  A. 20473/90

  Exceptat

  -

  8.10

  Mikro-Vital (suspensie cu Azospirillum brasiliense,
  Azotobacter croococcum, Bacilus megaterium)

  A.D. 268/2004

  S.C. Ecoland - S.R.L.
  București


  -

  8.11  Bactofil A [0,12% N; 0,5% P(2)O(5); 0,11% K(2)O];
  1,04% Ca; 0,014% Mg; 0,014 g/l Fe; 0,01 g/l
  Cu; 0,054 g/l Zn; 0,0004 g/l Cd; 0,008 g/l Co, număr
  germeni-celule/ml 3 x 10^8]

  A.D. 291/2004  S.C. Agromec
  Dumbrăvița - S.A.,
  comuna Dumbrăvița,
  județul Timiș
  -

  8.12  Bactofil B [0,12% N; 0,55% P(2)O(5); 0,11% K(2)O];
  0,07% Ca; 0,015% Mg; 0,001 g/l Cu; 0,01 g/l Zn;
  0,01 g/l Ni; 0,02 g/l Pb, număr germeni-celule/ml
  3 x 10^8]

  A.D 292/2004  S.C. Agromec
  Dumbrăvița - S.A.,
  comuna Dumbrăvița,
  județul Timiș
  -

  8.13

  Neb 26
  [11,24% materie organică, 0,03% Ca; 0,155% P; 0,09% K;
  0,025% Mg; 0,048% Cu; 2,5 ppm B; 2,1 ppm Zn;
  1,7 ppm Mn; 14,0 ppm Fe; 0,33 ppm Mo; 0,43 ppm Ni;
  0,01 ppm Cd; 0,01 ppm Cr; agent de conservare
  0,15% CuSO(4)]

  A.D. 288/2004

  Agmor INC., Montana,
  SUA

  -
  8.14  Maxiroot
  [2,68% N; 29,75% materie organică; 3,78% K(2)O];
  0,78% Ca; 0,38% Mg; 1,94% Zn; 1,28% Fe; 0,024% Mn;
  0,0015% Cr; 0,38% Cd; 0,0009% Co; 0,003% Ni]

  A.D. 276/2004  Malagrow Kereskedelmi
  Kft Szolnok, Ungaria  -


  8.15  Biostar
  [2,08% N; 32,8% materie organică; 4,1% K(2)O]; 2,2% Ca;
  0,96% Mg; 0,37% Zn; 1,68% Fe; 0,0009% Cu; 0,32% Mn;
  0,0616% Cr; 0,0003% Cd; 0,001% Co]

  A.D. 275/2004  Malagrow Kereskedelmi
  Kft Szolnok, Ungaria  -


  8.16  Vitaflora 7 (pentru gazon)
  [16,0% N; 4,0% P(2)O(5); 4,0% K(2)O; 0,01 g/l Cu;
  0,01% Mn; 0,01% Mg; 0,02% B; 0,01% Zn; 0,001% Mo;
  0,02% Fe]

  A.D. 365/2006  S.C. Mont Rose,
  Cristești, județul
  Mureș  -

  8.17  Plantfert F (1-12-11) [Nt - 10,0 g/l; P(2)O(5)-
  145,0 g/l; K(2)O] - 135,0 g/l; B - 0,4 g/l;
  Cu - 0,2 g/l; Zn - 0,1 g/l; Fe - 0,5 g/l; Mn - 0,2 g/l;
  Mg - 0,3 g/l; Mo - 0,01 g/l; Co - 0,1 g/l; S - 0,6 g/l]

  A. 381/2008  S.C. Chimro - S.R.L.
  Craiova  -


  9. Îngrășăminte foliare

  9.1  Folplant-411 (180-35-40) + ME
  [180 g/l N; 35 g/l P(2)O(5); 40 g/l K(2)O];
  0,2-0,4 g/l Fe; 0,6 g/l Zn; 0,6 g/l Cu; 0,008 g/l Mo;
  0,2 g/l B; 0,3 g/l S; 0,008 g/l Co; 0,2 g/l Mg]

  CO 12/99  S.C. Chimenerg - S.A.
  Craiova  -


  9.2
  Folplant-231 (80-130-40) + ME
  [80 g/l N; 130 g/l P(2)O(5); 40 g/l K(2)O];
  0,2-0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Zn; 0,6 g/l Cu; 0,008 g/l Mo;
  0,2 g/l B; 0,3 g/l S; 0,008 g/l Co; 0,2 g/l Mg;
  0,3 g/l Mn]

  CO 11/99
  S.C. Chimenerg - S.A.
  Craiova
  -  9.3
  Folplant-141 (35-200-40) + ME
  [35,0 g/l N; 180 g/l P(2)O(5); 40 g/l K(2)O];
  0,2-0,4 g/l Zn; 0,6 g/l Cu; 0,008 g/l Mo; 0,2 g/l B;
  0,3 g/l S; 0,008 g/l Co; 0,2 g/l Mg; 0,3 g/l Mn;
  0,008 g/l Ni]

  CO 10/99
  S.C. Chimenerg - S.A.
  Craiova
  -  9.4
  Folplant-011 (57-141-176) + Me
  [130 g/l P(2)O(5); 130 g/l K(2)O]; 0,2-0,4 g/l Fe;
  0,06 g/l Zn; 0,06 g/l Cu; 0,0008 g/l Mo; 0,2 g/l B;
  0,3 g/l S; 0,8 g/l Co; 0,2 g/l Mg; 0,3 g/l Mn;
  0,008 g/l Ni]

  CO 9/99
  S.C. Chimenerg - S.A.
  Craiova
  -  9.5  Folamin-411 (195-49-48) + ME
  [195 g/l N; 49,5 g/l P(2)O(5); 48,9 g/l K(2)O];
  2,9 g/l Mg; 0,23 g/l Cu; 0,153 g/l Fe; 0,177 g/l Zn;
  0,23 g/l Mn; 0,21 g/l B; 0,023 g/l Mo]

  CO 13/99  Centrul de Cercetare
  pentru Îngrășăminte
  Craiova  *

  9.6


  Folamin-133 (54-168-169) + ME


  CO 14/99


  Centrul de Cercetare
  pentru Îngrășăminte
  Craiova  *

  9.7


  Folamin-123 (57-141-176) + ME


  CO 15/99


  Centrul de Cercetare
  pentru Îngrășăminte
  Craiova  *

  9.8


  Plant Power 2003
  [0,058% P(2)O(5); 1,58% K(2)O]; 0,67 g/l Cu; 2,73% Mn;
  0,024% Mg; 0,70% Zn; 3.740 mg/l aminoacizi]

  CO 53098/98


  S.C. Pegeros - S.R.L.
  Brașov


  -

  9.9

  Folifag (72-25-38)

  CO 16/99

  S.C. Nitramonia - S.A.
  Făgăraș


  *

  9.10  Polimet L (260-60-80 g/l) + ME
  [260 g/l N; 60 g/l P(2)O(5); 80 g/l K(2)O]; 1,0 g/l Mg;
  0,2 g/l Cu; 1,0 g/l Fe; 0,5 g/l Zn; 1,0 g/l Mn;
  0,2 g/l B; 0,005 g/l Mo; 0,007 g/l Co; 0,8 g/l Ca]

  CO 95/2001  S.C. Polichim-Tim -
  S.R.L. Timișoara  -


  9.11  Polimet Super (27-15-8) + ME
  [27,0% N; 15,0% P(2)O(5); 8,0% K(2)O]; 0,02 g/l Cu;
  0,4% Mn; 0,3% Mg; 0,02% B; 0,05% Zn; 0,005% Mo;
  0,1% Fe; 0,1% Ca; 0,001% Co]

  CO 96/2001  S.C. Polichim-Tim -
  S.R.L. Timișoara  -


  9.12

  LSF 1-LSF 12 (foliare pe bază de lignosulfonați)

  CO 8133/96

  ICPA și Celohart - S.A.
  Zărnești


  -

  9.13


  Nutri Leaf (20-20-20) + ME


  CO 17/99


  S.C. Aectra Agro
  Chemicals - S.R.L.
  București  -

  9.14


  Nutrient Expres (18-18-18) + ME
  [18,0% N; 18,0% P(2)O(5); 18,0% K(2)O]; 0,05 g/l Cu;
  0,05% Mn; 0,5% Mg; 0,05% Zn; 0,01% Mo; 0,1% Fe]

  CO 67/2001


  S.C. Aectra Agro
  Chemicals - S.R.L.
  București  -

  9.15


  Calmax (15-22-0 + CaO 3%) + ME


  CO 20/99


  S.C. Aectra Agro
  Chemicals - S.R.L.
  București  -

  9.16


  NK-60 (8,04-0-27,1)
  [8,04% N; 27,1% K(2)O]

  CO 66/2001


  S.C. Aectra Agro
  Chemicals - S.R.L.
  București  -

  9.17  Nutri Vit (20-20-20) + ME
  [20,0% N; 20,0% P(2)O(5); 20,0% K(2)O]; 1,5% MgO;
  0,02% B; 0,73% Cu; 0,146% Fe; 0,73% Mn; 0,0012% Mo;
  0,080% Zn; 28% Kelpak; 0,012% Co]

  CO 65/2001  S.C. Aectra Agro
  Chemicals - S.R.L.
  București  -

  9.18

  Polyfeed (14-14-28) + MgO 2%

  CO 27/2000

  S.C. Petro Stedesa -
  S.R.L. București


  -

  9.19

  Polyfeed (12-28-27) + MgO 2%

  CO 26/2000

  S.C. Petro Stedesa -
  S.R.L. București


  -

  9.20

  Polyfeed (19-19-19) + 1% MgO+ME

  CO 61/2001

  S.C. Petro Stedesa -
  S.R.L. București


  -

  9.21


  Cropmax (0,2-0,4-0,02) + ME


  CO 5/99


  S.C. Holland Farming
  Rom - S.R.L.
  București  -

  9.22


  Soil plus (1,35-0,2-1,9) + ME


  CO 68/2001


  S.C. Holland Farming
  Rom - S.R.L.
  București  -

  9.23  Plantmax (0,2-0,06-0,01) + ME
  [0,20% N; 0,06% P(2)O(5); 0,01% K(2)O]; 0,092% Mg;
  0,038 % Fe; 0,005 g/l Cu; 0,009% Mn; 0,008% Zn;
  0,0005 % S+ vitamine, enzime]

  CO 9/2001  S.C. Holland Farming
  Rom - S.R.L.
  București  -

  9.24
  Topcrop
  [900 mg/l CaCO(3); 1.000 mg/l MgO; 2.725 mg/l Fe;
  139 mg/l Zn; 268 mg/l Mn; 285 mg/l B; 27 mg/l Cu;
  12 mg/l Mo; 577 mg/l aminoacizi; 5,12% substanțe
  humice]

  CO 158/2002
  S.C. Holland Farming
  Rom - S.R.L.
  București
  -


  9.25  Kristalon white label (15-5-30) + ME
  [15,0% N; 5,0% P(2)O(5); 30,0% K(2)O]; 3,0% Mg;
  0,025% B; 0,004% Mo; 0,07% Fe; 0,01% Cu; 0,04% Mn;
  0,025% Zn]

  CO 58/2001  SC Norofert - S.R.L.
  București  -


  9.26  Kristalon blue label (19-6-20) + ME
  [19,0% N; 6,0% P(2)O(5); 20,0% K(2)O]; 3,0% MgO;
  0,025% B; 0,004% Mo; 0,07% Fe; 0,01% Cu; 0,04% Mn;
  0,025% Zn]

  CO 59/2001  SC Norofert - S.R.L.
  București  -


  9.27

  Bionat (84,47-0-3,73) + ME

  CO 64/2001

  SC Panetone - S.R.L.
  Timișoara


  -

  9.28  Ferticare I (14,33-11,25-27,4) + ME
  [14,33% N; 11,25% P(2)O(5); 27,4% K(2)O]; 5,0% Ca;
  1,85% Mg; 0,014% B; 0,002% Co; 0,135% Fe;
  0,0094% Cu; 0,08% Mn; 0,0017% Mo; 0,0095% Zn]

  CO 108/2002  SC Agricultura
  Modernizată - S.R.L.
  Timișoara  -

  9.29


  Ferticare II (22,2-8,75-19,57) + ME
  [22,2% N; 8,75% P(2)O(5); 19,57% K(2)O]; 0,075% Ca;
  1,17% Mg; 0,024% B; 0,039% Fe]

  CO 109/2002


  SC Agricultura
  Modernizată - S.R.L.
  Timișoara  -

  9.30


  Ferticare III (10,2-5,10-27,4) + ME
  [10,2% N; 5,10% P(2)O(5); 27,4% K(2)O]; 0,075% Ca;
  2,0% Mg; 0,032% Fe]

  CO 110/2002


  SC Agricultura
  Modernizată - S.R.L.
  Timișoara  -

  9.31  Ferticare S (15,45-27,75-18,37) + ME
  [15,45% N; 27,75% P(2)O(5); 18,37% K(2)O]; 0,065% Ca;
  0,175% Mg; 0,014% B; 0,02% Co; 0,158% Fe;
  0,007% Cu; 0,065% Mn; 0,001% Mo; 0,085% Zn]

  CO 111/2002  SC Agricultura
  Modernizată - S.R.L.
  Timișoara  -

  9.32


  Folvifer 2001 (60-0-0 g/l) + ME
  [60 g/l N; 30 g/l Fe; 0,2 g/l B; 1,5 g/l Mg;
  16,0 g/l S; 0,08 g/l Cu; 0,08 g/l Zn; 0,08 g/l Mn]

  CO 70/2001


  SC Chimenerg - S.A.
  Craiova


  -

  9.33  Folvifer 3021 (90-0-40 g/l)
  [90 g/l N; 40 g/l K(2)O]; 30 g/l Fe; 0,2 g/l B;
  1,5 g/l Mg; 15,0 g/l S; 0,08 g/l Cu; 0,08 g/l Zn;
  0,08 g/l Mn]

  CO 70/2001  SC Chimenerg - S.A.
  Craiova  -


  9.34  Basfoliar 36 Extra (286-0-0) + ME
  [286,7 g/l N; 0,75 g/l Ca; 14,0 g/l Mg; 0,39 g/l B;
  2,44 g/l Cu; 0,141 g/l Fe; 6,2 g/l Mn; 0,088 g/l Mo;
  0,12 g/l Zn]

  CO 105/2002  COMPO GmbH,
  Munster, Germania  -


  9.35  Basfoliar combi stipp (131,5-0-0) + ME
  [131,5 g/l N; 150,0 g/l Ca; 9,75 g/l Mg; 0,267 g/l B;
  0,008 g/l Cu; 0,008 g/l Fe; 5,35 g/l Mn; 0,04 g/l Mo;
  0,004 g/l Zn]

  CO 106/2002  COMPO GmbH,
  Munster, Germania  -


  9.36


  Nutribor (6,5-0-0) + ME
  [6,5% N; 9,0% Mg; 12,0% S; 8,0% B; 1,0% Mn;
  0,04% Mo; 0,1% Zn]

  CO 107/2002


  COMPO GmbH,
  Munster, Germania


  -

  9.37  Fertiltell (76,3-71,5-48,0 g/l) + ME
  [76,3 g/l N; 71,5 g/l P(2)O(5); 48,0 g/l K(2)O];
  0,028 g/l Ca; 0,094 g/l Mg; 0,096 g/l Zn; 0,308 g/l
  Cu; 1,12 g/l Fe; 0,134 g/l Mn]

  CO 177/2002  SC Tellurium Chemical
  Co - S.R.L. Timisoara  -


  9.38

  F-231 (102,8-130-48 g/l) + ME

  CO 207/2003

  SC Foliare - S.A.
  Craiova


  *

  9.39

  F-141 (64,9-236-48 g/l) + ME

  CO 208/2003

  SC Foliare - S.A.
  Craiova


  *

  9.40

  F-411 (209,6-52,7-49,2 g/l) + ME

  CO 209/2003

  SC Foliare - S.A.
  Craiova


  *

  9.41

  F-011 (0-153-142,8 g/l) + ME

  CO 210/2003

  SC Foliare - S.A.
  Craiova


  *

  9.42

  Fertililly 3-2-1 (121,8-94-45,6 g/l)

  CO 216/2003

  SC Gini Transcom -
  S.R.L. Craiova


  *

  9.43

  Fertililly 4-1-1 (217,6-52,2-45,6 g/l)

  CO 217/2003

  SC Gini Transcom -
  S.R.L. Craiova


  *

  9.44  Terra sorb foliar (14,0-0-0) + ME
  [14,0% materie organică; 2,18% N; 0,017% B;
  0,046% Mn; 0,067% Zn; 0,025% Ca; 0,011% Mg;
  9 ppm Fe; 5,8 ppm Cu; 2 ppm Mo; 130 g/l aminoacizi]

  CO 115/2002  SC Aectra Agro
  Chemicals - S.R.L.
  București  -

  9.45


  Pokon - 12-5-10 + ME
  [12,0% N; 4,9% P(2)O(5); 11,5% K(2)O; 0,011% B;
  0,024% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Mn; 0,001% Mo; 0,002% Zn]

  CO 128/2002


  SC Decoflora Prexim -
  S.R.L. București


  -

  9.46


  Pokon - 8-10-13 + ME
  [7,54% N; 10,16% P(2)O(5); 8,55% K(2)O; 0,022% B;
  0,004% Cu; 0,04% Fe; 0,02% Mn; 0,004% Zn]

  CO 129/2002


  SC Decoflora Prexim -
  S.R.L. București


  -

  9.47  Substral 5,9-2,9-5,7 + ME
  [5,92% N; 2,90% P(2)O(5); 5,70% K(2)O; 0,006% Ca;
  0,49% Mg; 0,0056% B; 0,42% Fe; 0,004% Cu;
  0,008% Mn; 0,0017% Mo; 0,002% Zn]

  CO 130/2002  SC Decoflora Prexim -
  S.R.L. București  -


  9.48

  Biodor 05 (72-120-36 g/l) + ME

  CO 124/2002

  SC Chimenerg - S.A.
  Craiova


  *

  9.49

  Biodor 2311 (70-110-35 g/l) + ME

  CO 125/2002

  SC Chimenerg - S.A.
  Craiova


  *

  9.50

  Biodor 2312 (60-95-30 g/l) + ME

  CO 126/2002

  S.C. Chimenerg - S.A.
  Craiova

  *

  9.51

  Folplant 221 (90-95-40 g/l) + ME

  CO 120/2002

  S.C. Chimenerg - S.A.
  Craiova

  *

  9.52

  Folplant 210 (160-85-0 g/l) + ME

  CO 121/2002

  S.C. Chimenerg - S.A.
  Craiova

  *

  9.53

  Folplant 111 (90-90-80 g/l) + ME

  CO 111/2002

  S.C. Chimenerg - S.A.
  Craiova

  *

  9.54

  Folplant 130 (65-185-0 g/l) + ME

  CO 118/2002

  S.C. Chimenerg - S.A.
  Craiova

  *

  9.55

  Folplant 132 (40-135-80 g/l) + ME

  CO 117/2002

  S.C. Chimenerg - S.A.
  Craiova

  *

  9.56

  Ecofert 212 (I) (43-20-44 g/l) + ME

  CO 123/2002

  S.C. Chimenerg - S.A.
  Craiova

  *

  9.57

  Ecofert 101 (II) (88-2-50 g/l) + ME

  CO 122/2002

  S.C. Chimenerg - S.A.
  Craiova

  *

  9.58  Dacmarinure Maxi N
  [202,2 g/l N; 36,8 g/l P(2)O(5); 96,0 g/l K(2)O; 0,366
  g/l Ca; 0,446 g/l Mg; 50 ppm Zn; 14 ppm Cu; 58 ppm Fe;
  34 ppm Mn; 38 ppm B]

  A.D. 284/2004  S.C. Dacrom Primex -
  S.R.L. București


  -  9.59


  Agrocs Special
  [6,49% N; 5,24% P(2)O(5); 5,13% K(2)O]

  A.D. 285/2004


  S.C. Club 99 - S.R.L.
  Sfântu Gheorghe,
  Covasna

  -


  9.60


  Agrocs Universal
  [4,40% N; 2,78% P(2)O(5); 3,05% K(2)O]

  A.D.286/2004


  S.C. Club 99 - S.R.L.
  Sfântu Gheorghe,
  Covasna

  -


  9.61  BIOPOW(D)ER DANU
  [48,7% MgSO(4); 0,04% K(2)SO(4); 0,01% KCl; 0,0002% Fe;
  0,00005% Mn; 0,02% CaSO(4); 0,02% NaCl;
  0,00001% Zn]

  A.D. 270/2004  BIOPOW(D)ER BV,
  Velddriel, Olanda


  -  9.62  Microfert U
  [107,8 g/l N; 34,8 g/l P(2)O(5) ; 36,0 g/l K(2)O; 0,03
  g/l Ca; 0,24 g/l Mg; 0,25 g/l Fe; 0,31 g/l Cu; 0,46 g/l
  Zn; 0,4 g/l Mn; 0,5 g/l B; 0,07 g/l Mo]

  A.D. 270/2004  S.C. Alchimex - S.A.
  București


  -  9.63  Glutaxin
  [3,53% N; 7,78% materie organică; 15,27% K(2)O;
  0,06% Ca; 0,23% MgO; 0,0007% Co; 0,019% Fe; 0,001% Cu;
  0,008% Mn; 0,006% Zn; 0,015% Cr; 0,002% Ni; 0,006% Pb]

  A.D. 277/2004  Malagrow
  Kereskedelmi Kft
  Szolnok, Ungaria

  -  9.64  Plant Feed 13-40-13
  [13,26% N; 39,96% P(2)O(5); 12,60% K(2)O; 0,016% MgO;
  0,008% Zn; 0,08% Fe; 0,004% Cu; 0,027% Mn; 0,02% B;
  0,001% Mo]

  A.D. 271/2004  Malagrow
  Kereskedelmi Kft
  Szolnok, Ungaria

  -  9.65


  Plant Feed 15-5-30+2
  [13,94% N; 6,30% P(2)O(5); 31,20% K(2)O; 1,74% MgO;
  0,01% Zn; 0,081% Fe; 0,05% Cu; 0,034% Mn; 0,001% Mo]

  A.D. 274/2004


  Malagrow
  Kereskedelmi Kft
  Szolnok, Ungaria

  -


  9.66


  Plant Feed 17-6-18
  [17,09% N; 5,15% P(2)O(5); 17,7% K(2)O; 0,33% MgO;
  0,005% Zn; 0,045% Fe; 0,002% Cu; 0,023% Mn; 0,001% Mo]

  A.D. 273/2004


  Malagrow
  Kereskedelmi Kft
  Szolnok, Ungaria

  -


  9.67  Plant Feed 20-5-10
  [19,36% N; 5,15% P(2)O(5); 9,9% K(2)O; 1,33% MgO;
  0,347% Zn; 0,08% Fe; 0,004% Cu; 0,045% Mn; 0,02% B;
  0,001% Mo]

  A.D. 272/2004  Malagrow
  Kereskedelmi Kft
  Szolnok, Ungaria

  -  9.68


  Stimucrop 15-3-3 + TE
  [14,4% N; 3,14% P(2)O(5); 3,0% K(2)O; 25 ppm Mg;
  96 ppm Zn; 233 ppm Fe; 103 ppm Cu; 20 ppm B]

  A.D. 279/2004


  S.C. Transworld -
  S.R.L. Timișoara

  -


  9.69


  Stimucrop 10-10-10 + TE
  [7,5% N; 7,45% P(2)O(5); 9,56% K(2)O; 73 ppm Mg;
  114 ppm Zn; 164 ppm Fe; 49 ppm Mn; 95 ppm Cu; 20 ppm B]

  A.D. 280/2004


  S.C. Transworld -
  S.R.L. Timișoara

  -


  9.70


  EuroFert^TM


  A.D. 282/2004


  S.C. Petrochem
  Research - S.R.L.
  Timișoara

  -


  9.71


  Fosfertil (Cultură de Bacillus megaterium, concentrație
  10^10 UFC/ml)

  A.D. 283/2004


  Centrul de Cercetări
  pentru Antibiotice -
  S.A. Iași

  -


  9.72


  Folibor
  (6,5% B; 17,0% Ca)

  A.D. 264/2004


  S.C. Natural
  Research - S.R.L.
  Craiova

  -


  9.73


  Polyfeed 11-44-11 + 1% MgO + TE
  [11,42% N; 43,68% P(2)O(5); 10,8% K(2)O; 0,93% MgO;
  0,008% Zn; 0,065% Fe; 0,007% Cu; 0,03% Mn]

  A.D. 252/2004


  Haifa Chemicals Ltd.,
  Israel

  -


  9.74  Nutriplant
  [15,9 g/l N; 20,6 g/l P(2)O(5); 43,9 g/l K(2)O; 0,003
  g/l Ca; 0,7 g/l Mg; 0,1 g/l Fe; 0,015 g/l Cu;
  0,018 g/l Mn; 0,004 g/l Mo]

  A.D. 249/2004  S.C. Dacomar Plus -
  S.R.L. Blaj


  -  9.75


  Uwafol L
  [2,37% N; 7,9% P(2)O(5); 3,96% K(2)O; 0,017% Zn;
  0,039% Fe; 0,018% Cu; 0,031% Mn; 0,005% B; 0,0001% Mo]

  A.D. 250/2004


  S.C. Uwachim - S.R.L.
  Făgăraș

  -


  9.76

  Uwafol S

  A.D. 251/2004

  S.C. Uwachim - S.R.L.
  Făgăraș

  -

  9.77


  Plantfert S 10-8-8
  [124,6 g/l N; 101,2 g/l P(2)O(5); 93,0 g/l K(2)O;
  0,13 g/l Mg]

  A.D. 321/2005


  S.C. Chimro - S.R.L.
  Craiova

  -


  9.78  Plantfert U 8-8-7
  [19,46% N; 29,19% P(2)O(5); 14,78% K(2)O; 0,2% Mg;
  0,07% B; 0,05% Fe; 0,15% Cu; 0,02% Mn; 0,02% Mo;
  0,06% Zn]

  A.D. 320/2005  S.C. Chimro - S.R.L.
  Craiova


  -  9.79  Plantfert I 14-5-4
  [170,0 g/l N; 61,3 g/l P(2)O(5); 48,0 g/l K(2)O;
  0,2 g/l Mg; 0,39 g/l B; 0,510 g/l Fe; 0,186 g/l Cu;
  0,320 g/l Mn; 0,9 g/l S; 0,30 g/l Zn; 0,01 g/l Co]

  A.D. 317/2005  S.C. Chimro - S.R.L.
  Craiova


  -  9.80  Folimax
  [42,7 g/l N; 100,7 g/l P(2)O(5); 78,0 g/l K(2)O;
  2,45 g/l Mg; 0,048 g/l B; 0,148 g/l Fe; 0,022 g/l Cu;
  0,072 g/l Mn; 0,02 g/l Zn; 0,016 g/l Mo]

  A.D. 326/2005  S.C. Agrofert - S.R.L.
  Panciu-Vrancea


  -  9.81


  Plante curgătoare (citrice)
  [6,2% N; 6,8% P(2)O(5); 10,9% K(2)O; 0,01% Mg; 0,02% B;
  0,01% Cu; 0,2% Fe; 0,01% Zn; 0,01% Mn; 0,01% Mo]

  A.D. 314/2005


  S.C. Montrose - S.R.L.
  Cristești,
  județul Mureș

  -


  9.82


  Plante veșnic verzi (conifere)
  [10,9% N; 3,7% P(2)O(5); 4,7% K(2)O; 1,25% Mg; 0,02% B;
  0,01% Cu; 0,02% Fe; 0,01% Zn; 0,01% Mn; 0,01% Mo]

  A.D. 315/2005


  S.C. Montrose - S.R.L.
  Cristești,
  județul Mureș

  -


  9.83


  Vitaflora 1
  [13,0% N; 4,5% P(2)O(5); 6,5% K(2)O; 0,01% Mg; 0,02% B;
  0,02% Fe; 0,01% Cu; 0,01% Mn; 0,01% Mo; 0,01% Zn]

  A.D. 316/2005


  S.C. Montrose - S.R.L.
  Cristești,
  județul Mureș

  -


  9.84  Nitrophoska Foliar 30-10-10
  [29,9% N; 10,2% P(2)O(5); 10,2% K(2)O; 0,6% MgO;
  0,017% B; 0,05% Fe; 0,027% Cu; 0,049% Mn; 0,001% Mo;
  0,021% Zn]

  A.D. 295/05  COMPO GmbH,
  Munster, Germania


  -  9.85  Nitrophoska Foliar 10-4-7-0,2
  [10,68% N; 4,58% P(2)O(5); 7,2% K(2)O; 0,15% MgO;
  0,01% B; 0,02% Fe; 0,028% Cu; 0,095% Mn; 0,001% Mo;
  0,02% Zn]

  A.D. 294/05  COMPO GmbH,
  Munster, Germania


  -  9.86  Nitrophoska Foliar 14-6-24
  [14,35% N; 5,92% P(2)O(5); 24,1% K(2)O; 2,6% MgO;
  0,01% B; 0,046% Fe; 0,028% Cu; 0,049% Mn; 0,001% Mo;
  0,021% Zn]

  A.D. 296/05  COMPO GmbH,
  Munster, Germania


  -  9.87

  Kelpak (lichid extras din alge; 10,7 mg/kg auxină;
  0,03 mg/kg citochinină

  A.D. 331/05

  S.C. Fitoserv - S.R.L.
  București

  -

  9.88  Fitofolis 411
  [183,0 g/l N; 43,0 g/l P(2)O(5); 46,0 g/l K(2)O;
  0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Cu; 0,086 g/l Mn; 0,01 g/l B;
  0,05 g/l Zn; 0,004 g/l Mo]

  A.D. 327/05  S.C. Chemtech -
  S.R.L. Târgu Mureș


  -  9.89  Fitofolis 231
  [90,0 g/l N; 142,0 g/l P(2)O(5); 46,0 g/l K(2)O;
  0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Cu; 0,086 g/l Mn; 0,01 g/l B;
  0,05 g/l Zn; 0,004 g/l Mo]

  A.D. 328/05  S.C. Chemtech -
  S.R.L. Târgu Mureș


  -  9.90  Fitofolis 011
  [148,0 g/l P(2)O(5); 147,0 g/l K(2)O; 0,4 g/l Fe;
  0,06 g/l Cu; 0,086 g/l Mn; 0,01 g/l B; 0,05 g/l Zn;
  0,004 g/l Mo]

  A.D. 330/05  S.C. Chemtech -
  S.R.L. Târgu Mureș


  -  9.91  Fitofolis 141
  [46,0 g/l N; 198,0 g/l P(2)O(5); 43,0 g/l K(2)O;
  0,4 g/l Fe; 0,06 g/l Cu; 0,086 g/l Mn; 0,01 g/l B;
  0,05 g/l Zn; 0,004 g/l Mo]

  A.D. 329/05  S.C. Chemtech -
  S.R.L. Târgu Mureș


  -  9.92  Multifertil 14-9-5
  [140,0 g/l N; 90,0 g/l P(2)O(5); 49,0 g/l K(2)O;
  1,5 g/l Mg; 0,5 g/l B; 0,35 g/l Fe; 0,25 g/l Cu;
  0,25 g/l Mn; 0,025 g/l Zn; 0,01 g/l Mo]

  A.D. 309/05  S.C. Chimopar - S.A.
  București


  -  9.93
  Amalgerol Premium
  [16,5% solvenți organici; 2,06% N; 0,14% K(2)O;
  0,14% Ca; 13,54 mg/kg B; 1,04 mg/kg Zn; 10,0 mg/kg As;
  100 mg/kg Cr; 50,0 mg/kg Co; 1,0 mg/kg Hg;
  50,0 mg/kg Ni; 100 mg/kg Pb]

  A.D. 360/05
  S.C. Ecoland - S.R.L.
  București  -
  9.94  Poly Feed 23-7-23 + ME
  [23,0% N; 7,0% P(2)O(5); 23,0% K(2)O; 70 ppm Mo;
  970 ppm Fe; 500 ppm Mn; 110 ppm Cu; 200 ppm B;
  147 ppm Zn]

  A.D. 340/05  S.C. Petro Stedesa -
  S.R.L. București


  -  9.95

  MULTICOTE 17-17-17
  [17,0% N; 17,0% P(2)O(5); 17,0% K(2)O]

  A.D. 339/05

  S.C. Petro Stedesa -
  S.R.L. București

  -

  9.96


  Agrocs Special 5-6-6
  [5,7% N; 6,2% P(2)O(5); 5,9% K(2)O]

  A.D. 347/05


  S.C. Club 99 - S.R.L.
  Sfântu Gheorghe,
  județul Covasna

  -


  9.97


  Palma 9-4-5
  [9,0% N; 4,2% P(2)O(5); 5,5% K(2)O]

  A.D. 348/05


  S.C. Club 99 - S.R.L.
  Sfântu Gheorghe,
  județul Covasna

  -


  9.98


  Agrocs Special 8-4-4
  [8,4% N; 4,2 % P(2)O(5); 4,32% K(2)O]

  A.D. 349/05


  S.C. Club 99 - S.R.L.
  Sfântu Gheorghe,
  județul Covasna

  -


  9.99


  Agrocs Special 7-4-5
  [7,43% N; 4,0% P(2)O(5); 4,7% K(2)O]

  A.D. 350/05


  S.C. Club 99 - S.R.L.
  Sfântu Gheorghe,
  județul Covasna

  -


  9.100
  Foliar Sol 411
  [180,0 g/l N; 60,0 g/l P(2)O(5); 45,0 g/l K(2)O;
  0,175 g/l Mg; 0,6 g/l S; 0,15 g/l B; 0,01 g/l Co;
  0,3 g/l Fe; 0,05 g/l Cu; 0,3 g/l Mn; 0,05 g/l Zn;
  0,01 g/l Mo]

  A.D. 342/05
  S.C. Chimenerg Nova
  2004 - S.R.L.
  București, punct de
  lucru Craiova

  *
  9.101  Foliar Sol 011
  [145,0 g/l P(2)O(5); 125,0 g/l K(2)O; 0,175 g/l Mg;
  0,6 g/l S; 0,15 g/l B; 0,01 g/l Co; 0,3 g/l Fe;
  0,05 g/l Cu; 0,3 g/l Mn; 0,05 g/l Zn; 0,01 g/l Mo]

  A.D. 344/05  S.C. Chimenerg Nova
  2004 - S.R.L.
  București, punct de
  lucru Craiova

  *  9.102
  Foliar Sol 111
  [90,0 g/l N; 90,0 g/l P(2)O(5); 80,0 g/l K(2)O;
  0,175 g/l Mg; 0,6 g/l S; 0,15 g/l B; 0,01 g/l Co;
  0,3 g/l Fe; 0,05 g/l Cu; 0,3 g/l Mn; 0,05 g/l Zn;
  0,01 g/l Mo]

  A.D. 343/05
  S.C. Chimenerg Nova
  2004 - S.R.L.
  București, punct de
  lucru Craiova

  *
  9.103
  Biomit Plussz
  [55% substanță organică; 1,31% N; 3,45% K(2)O; 7,0% Ca;
  5,5% Mg; 0,05% B; 0,4% Fe; 0,8% Cu; 0,7 % Mn; 0,7% Zn;
  2,5 mg/kg As; 1 mg/kg Cd; 10 mg/kg Co; 10 mg/kg Cr;
  10 mg/kg Ni; 10 mg/kg Pb]

  A.D. 351/05
  S.C. Ecoland - S.R.L.
  București  -
  9.104  Bor Complex
  [1,80 g/l P(2)O(5); 12,0 g/l K(2)O; 3,96 g/l Ca;
  1,36 g/l Mg; 18,7 g/l B; 0,014 g/l Fe; 0,006 g/l Mn;
  0,0008 g/l Zn]

  A.D. 355/05  S.C. Natural
  Research - S.R.L.
  Craiova

  -  9.105


  Cupribor
  (0,045 g/l Ca; 0,009 g/l Mg; 13,6 g/l B; 16,2 g/l Cu;
  0,018 g/l Fe; 0,002 g/l Zn)

  A.D. 354/05


  S.C. Natural
  Research - S.R.L.
  Craiova

  -


  9.106


  Florasol pentru plante de balcon
  [3,5% N; 3,5% P(2)O(5); 3,5% K(2)O]

  A.D. 364/2006


  S.C. Mont Rose,
  Cristești,
  județul Mureș

  -


  9.107


  Florasol universal
  [5,0% N; 3,0% P(2)O(5); 4,0% K(2)O]

  A.D. 363/2006


  S.C. Mont Rose,
  Cristești,
  județul Mureș

  -


  9.108  Multifertil 5-10-10
  [51,4 g/l N; 102,5 g/l P(2)O(5); 101,6 g/l K(2)O;
  0,5 g/l B; 0,1 g/l Mg; 0,01 g/l Co; 0,35g/l Fe;
  0,3 g/l Cu; 0,25 g/l Mn; 0,25 g/l Zn; 0,01 g/l Mo]

  A.D. 367/2006  S.C. Chimopar - S.A.
  București


  -  9.109  Aurora
  [9,9% N; 0,5% P(2)O(5); 3,27% K(2)O; 0,09% Ca; 3
  0,13% Mg; 0,16% B; 0,11% Fe; 0,42% Cu; 0,07 % Mn;
  0,20% Zn; 0,36% S; 0,18% Co]

  A.D. 373/2006  S.C. Aurochim Impex -
  S.A. Timișoara


  -  9.110  Foliar complex 9-9-5 cu microelemente
  [124,3 g/l N; 121,3 g/l P(2)O(5); 54,5 g/l K(2)O;
  0,13 g/l Mg; 0,27 g/l S; 0,26 g/l B; 0,04 g/l Cu;
  0,21 g/l Zn]

  A.D. 369/2006  S.C. Archim Agro
  Industrial - S.R.L.
  Arad

  -  9.111  Lecol 60-30-30
  [60,0 g/l N; 30,0 g/l P(2)O(5); 30,0 g/l K(2)O;
  0,57 g/l Cu; 2,11 g/l Mn; 0,5 g/l Mg; 3,6 g/l S;
  0,57 g/l Zn; 80 ml/l extract de plante]

  A.D. 386/2006  S.C. Gini Transcom -
  S.R.L. Craiova


  -  9.112  Lecol 30-30-30
  [30,0 g/l N; 30,0 g/l P(2)O(5); 30,0 g/l K(2)O;
  0,57 g/l Cu; 2,11 g/l Mn; 0,5 g/l Mg; 3,6 g/l S;
  0,57 g/l Zn; 80 ml/l extract de plante]

  A.D. 385/2006  S.C. Gini Transcom -
  S.R.L. Craiova


  -  9.113  Lecol 20-30-30
  [20,0 g/l N; 30,0 g/l P(2)O(5); 30,0 g/l K(2)O;
  0,57 g/l Cu; 2,11 g/l Mn; 0,5 g/l Mg; 3,6 g/l S;
  0,57 g/l Zn; 80 ml/l extract de plante]

  A.D. 384/2006  S.C. Gini Transcom -
  S.R.L. Craiova


  -  9.114  Fertcomplex C
  [85,4 g/l N; 80,6 g/l P(2)O(5); 65,4 g/l K(2)O;
  0,047 g/l Mg; 0,32 g/l B; 0,31 g/l Cu; 0,31 g/l Fe;
  0,048 g/l Mn]

  A.D. 383/2006  S.C. AB Chemical -
  S.R.L. Târgu Mureș


  -  9.115
  Campfo Ca
  [83,09 g/l N; 10,5 g/l K(2)O; 26,9 g/l Ca; 3,79 g/l Mg;
  0,37 g/l Cu; 0,83 g/l Fe; 0,3 g/l Mn; 0,29 g/l Zn;
  0,001 g/l Cr; 0,0009 g/l Cd; 0,004 g/l Ni;
  0,0047 g/l Pb]

  A.D. 382/2006
  S.C. Agroindustriala -
  S.A. Cluj-Napoca  -
  9.116
  Campfo NPK
  [106,0 g/l N; 175,3 g/l P(2)O(5); 234,9 g/l K(2)O;
  1,34 g/l Ca; 0,65 g/l Mg; 0,29 g/l Cu; 1,32 g/l Fe;
  0,56 g/l Mn; 0,25 g/l Zn; 0,001 g/l Cr; 0,0009 g/l Ni;
  0,004 g/l Pb]

  A.D. 381/2006
  S.C. Agroindustriala -
  S.A. Cluj-Napoca  -
  9.117

  Bionat PLUS
  [74,5 g/l N; 0,029 g/l P(2)O(5); 7,88 g/l K(2)O;
  0,5 g/l Ca; 4,89 g/l Mg; 3,7 g/l Cu; 1,9 g/l Fe;
  0,64 g/l Mn; 1,2 g/l Zn; 1,7 g/l B; 13,25 g/l S;
  2,0 g/l acid salicilic; 4,0 g/l acid citric;
  90,0 g/l extract de plante]

  A.D. 391/2007

  S.C. Panetone -
  S.R.L. Timișoara
  -

  9.118  Fertifam 311
  [180,0 g/l N; 60,0 g/l P(2)O(5); 50,0 g/l K(2)O;
  0,6 g/l S; 0,15 g/l Mg; 0,2 g/l B; 0,08 g/l Cu;
  0,06 g/l Zn; 0,4 g/l Fe; 0,2 g/l Mn, 0,01 g/l Co]

  A.D. 393/2007  S.C. Agrofam
  Holding - S.R.L.
  Fetești

  -  9.119  Fertifam 131
  [60,0 g/l N; 180,0 g/l P(2)O(5); 60,0 g/l K(2)O;
  0,6 g/l S; 0,15 g/l Mg; 0,2 g/l B; 0,08 g/l Cu;
  0,06 g/l Zn; 0,4 g/l Fe; 0,2 g/l Mn, 0,01 g/l Co]

  A.D. 394/2007  S.C. Agrofam
  Holding - S.R.L.
  Fetești

  -  9.120  Fertifam 111
  [90,0 g/l N; 100,0 g/l P(2)O(5); 90,0 g/l K(2)O;
  0,6 g/l S; 0,15 g/l Mg; 0,2 g/l B; 0,08 g/l Cu;
  0,06 g/l Zn; 0,4 g/l Fe; 0,2 g/l Mn, 0,01 g/l Co]

  A.D. 395/2007  S.C. Agrofam
  Holding - S.R.L.
  Fetești

  -  9.121  Folifert 9-9-7
  [118,7 g/l N; 109,0 g/l P(2)O(5); 87,0 g/l K(2)O;
  1.324 mg/l S; 240 mg/l B; 365 mg/l Cu; 374 mg/l Zn;
  964 mg/l Fe; 257 mg/l Mn]

  A.D. 396/2007  S.C. Sinteza - S.A.
  Oradea


  -  9.122


  Microfert - Fer
  [9,0% N; 2,5% K(2)O; 0,45% Mg; 2,5% S; 0,3% B; 2,5% Fe;
  0,07 % Mn; 0,025% Zn]

  A.D. 397/2007


  S.C. Alchimex - S.A.
  București

  -


  9.123


  Me Forte
  (5,20% N; 0,97% Mg; 0,033% B; 0,1% Fe; 0,056 % Mn;
  0,012% Mo; 0,055% Zn)

  A.D. 399/2007


  S.C. Agrofert - S.R.L.
  Panciu - Vrancea

  -


  9.124

  Ca Forte
  (9,2% N; 1,47% MgO; 11,20% CaO)

  A.D. 341/2007

  S.C. Agrofert - S.R.L.
  Panciu - Vrancea

  -

  9.125
  Foliagro F 2-1-2
  [101,0 g/l N; 42,4 g/l P(2)O(5); 80,4 g/l K(2)O;
  0,031 g/l Ca; 0,017 g/l Mg; 0,25 g/l Fe; 0,38 g/l Mn;
  0,46 g/l Cu; 0,084 g/l Zn; 0,005 g/l Cd; 0,001 g/l Co;
  0,007 g/l Ni; 0,003 g/l Pb]

  A.D. 343/2007
  S.C. Sof-Chem -
  S.R.L. Bacău  -
  9.126
  Foliagro F 2-2-1
  [79,1 g/l N; 73,3 g/l P(2)O(5); 42,6 g/l K(2)O;
  0,055 g/l Ca; 0,019 g/l Mg; 0,162 g/l Fe; 0,324 g/l Mn;
  0,029 g/l Cu; 0,1 g/l Zn; 0,007 g/l Cd; 0,001 g/l Co;
  0,008 g/l Ni; 0,003 g/l Pb]

  A.D. 344/2007
  S.C. Sof-Chem -
  S.R.L. Bacău  -
  9.127
  Foliagro F 1-2-2
  [42,2 g/l N; 91,6 g/l P(2)O(5); 103,2 g/l K(2)O;
  0,16 g/l Ca; 0,46 g/l Mg; 0,55 g/l Fe; 0,096 g/l Mn;
  0,05 g/l Cu; 0,105 g/l Zn; 0,003 g/l Cr; 0,004 g/l Cd;
  0,003 g/l Co; 0,0012 g/l Ni; 0,005 g/l Pb]

  A.D. 345/2007
  S.C. Sof-Chem -
  S.R.L. Bacău  -
  9.128
  Foliagro F 1-2-3
  [43,0 g/l N; 89,3 g/l P(2)O(5); 136,8 g/l K(2)O;
  0,170 g/l Ca; 0,43 g/l Mg; 0,027 g/l Fe; 0,082 g/l Mn;
  0,05 g/l Cu; 0,0096 g/l Zn; 0,001 g/l Cr; 0,003 g/l Cd;
  0,003 g/l Ni; 0,012 g/l Pb]

  A.D. 346/2007
  S.C. Sof-Chem -
  S.R.L. Bacău  -
  9.129
  Fertifam 311-PP
  [Nt - 150,0 g/l; P(2)O(5)- 50 g/l; K(2)O - 40 g/l;
  B - 0,15 g/l; Cu - 0,5 g/l; Fe - 0,3 g/l; Zn - 0,5 g/l;
  Mn - 2,0 g/l; Mo - 0,01 g/l; S - 0,6 g/l; Mg - 0,1 g/l;
  Co - 0,01 g/l, soluție PP - 80 ml/l]

  A. 371/2008
  S.C. Agrofam
  Holding - S.R.L.
  Fetești


  -
  9.130
  Fertifam 131-PP
  [Nt - 50,0 g/l; P(2)O(5)- 150 g/l; K(2)O- 50 g/l;
  B - 0,15 g/l; Cu - 0,5 g/l; Fe - 0,3 g/l; Zn - 0,5 g/l;
  Mn - 2,0 g/l; Mo - 0,01 g/l; S - 0,6 g/l; Mg - 0,1 g/l;
  Co - 0,01 g/l, soluție PP - 80 ml/l]

  A. 371/2008
  S.C. Agrofam
  Holding - S.R.L.
  Fetești


  -
  9.131
  Fertifam 111-PP
  [Nt - 75,0 g/l; P(2)O(5) - 85 g/l; K(2)O - 75 g/l;
  B - 0,15 g/l; Cu - 0,5 g/l; Fe - 0,3 g/l; Zn - 0,5 g/l;
  Mn - 2,0 g/l; Mo - 0,01 g/l; S - 0,6 g/l; Mg - 0,1 g/l;
  Co - 0,01 g/l, soluție PP - 80 ml/l]

  A. 371/2008
  S.C. Agrofam
  Holding - S.R.L.
  Fetești


  -
  9.132

  Nutrimax Start
  [Nt - 150,0 g/l; N-NH(4) - 20 g/l; N-NO(3 - 16 g/l;
  N-NH(2) - 114 g/l; P(2)O(5)- 100 g/l; K(2)O - 54 g/l;
  Mg - 4,0 g/l; Fe - 100 ppm; Mn - 50 ppm; B - 25 ppm;
  Zn - 15 ppm; Cu - 11 ppm; Mo - 7 ppm;
  6 aminoacizi esențiali]

  A. 377/2008

  S.C. Agrofert - S.R.L.
  Panciu
  -

  9.133  Folplex 111
  [Nt - 95,6 g/l; P(2)O(5) - 93,0 g/l; K(2)O - 89,0 g/l;
  B - 0,147 g/l; Cu - 0,198 g/l; Fe - 0,32 g/l;
  Mn - 0,235 g/l; Mg - 0,143 g/l, Zn - 0,162 g/l]

  A. 379/2008  S.C. Genalis Prest -
  S.R.L. Făgăraș


  -  9.134  Folplex 411
  [Nt - 184,8 g/l; P(2)O(5) - 49,2 g/l; K(2)O - 48,0 g/l;
  B - 0,147 g/l; Cu - 0,198 g/l; Fe - 0,33 g/l;
  Mn - 0,257 g/l; Mg - 0,129 g/l; Zn - 0,191 g/l]

  A. 378/2008  S.C. Genalis Prest -
  S.R.L. Făgăraș


  -  9.135  Folplex 011
  [P(2)O(5) - 143,6 g/l; K(2)O - 145,0 g/l;
  B - 0,147 g/l; Cu - 0,205 g/l; Fe - 0,31 g/l;
  Mn - 0,222 g/l; Mg - 0,173 g/l, Zn - 0,198 g/l]

  A. 380/2008  S.C. Genalis Prest -
  S.R.L. Făgăraș


  -  9.136


  Haifa Bonus 19-19-19 + 1 MgO + ME
  [Nt - 19,0%; P(2)O(5) - 19,0%; K(2)O - 19,0% +
  1 MgO + ME + adeziv din polizaharide]

  A. 385/2008


  Haifa Chemicals Ltd,
  Israel

  -


  9.137


  Haifa Bonus 23-7-23 + ME
  [Nt - 23,0%; P(2)O(5) - 7,0%; K(2)O - 23,0% + ME +
  adeziv din polizaharide]

  A. 384/2008


  Haifa Chemicals Ltd,
  Israel

  -


  9.138


  Bonus NPK 13-2-44
  [Nt - 13,0%; P(2)O(5) - 2,0%; K(2)O - 44,0% + adeziv
  din polizaharide]

  A. 383/2008


  Haifa Chemicals Ltd,
  Israel

  -


  9.139


  Bonus Multiprotek
  [P(2)O(5) - 26,0%; K(2)O - 37,0%; HPO(4) - 30,0% +
  adeziv din polizaharide]

  A. 382/2008


  Haifa Chemicals Ltd,
  Israel

  -


  9.140
  Folifert K [N-12; P-8; K-12) (Nt - 160,0 g/l; P(2)O(5)
  - 104 g/l; K(2)O - 156 g/l; CaO - 100 g/l;
  MgO - 158 g/l; S - 1.400 mg/l; B - 215 mg/l;
  Cu - 420 mg/l; Fe - 900 mg/l; Mn - 410 mg/l;
  Zn - 425 mg/l]

  A. 407/2008
  S.C. Sinteza - S.A.
  Oradea  -
  9.141
  Folifert P [N-12; P-12; K-8) (Nt - 165,0 g/l; P(2)O(5)
  - 156 g/l; K(2)O - 104 g/l; CaO - 154 g/l;
  MgO - 110 g/l; S - 1.350 mg/l; B - 216 mg/l;
  Cu - 412 mg/l; Fe - 880 mg/l; Mn - 420 mg/l;
  Zn - 412 mg/l]

  A. 406/2008
  S.C. Sinteza - S.A.
  Oradea  -
  9.142

  Folifert Ca (N-9; CaO-11, Mg-2)

  A. 405/2008

  S.C. Sinteza - S.A.
  Oradea

  -

  9.143

  Folicer 103
  [Nt - 56,0 g/l; P(2)O(5) - 102,5 g/l; K(2)O - 34,5 g/l;
  Ca - 0,085 g/l; B - 0,037 g/l; Cu - 0,063 g/l;
  Fe - 0,083 g/l; Mn - 0,075 g/l; Mg - 0,048 g/l;
  Zn - 0,120 g/l; Co - 0,002 g/l; Cr - 0,002 g/l;
  Mo - 0,02 g/l; Ni - 0,005 g/l]

  A. 404/2008

  S.C. Cerasil - S.A.
  Oradea
  -

  9.144  Agzyme
  (B - 0,02 %; Cu - 0,05 %; Co - 0,0005%; Fe - 0,10 %;
  Mn - 0,05 %; Mo - 0,0005%; Zn - 0,05%;
  soluție cu enzime bacteriene 99,77%)

  A. 408/2008  AG Concepts Corp,
  Boise, SUA


  -  9.145


  Pervaide (enzime fungice și bacteriene 65,5%; agenți
  pentru reducerea tensiunii superficiale 33,0%; polimeri
  stabilizatori de sol 0,09%, agenți de chelatare 0,03%)

  A. 409/2008


  AG Concepts Corp,
  Boise, SUA

  -


  10. Îngrășăminte biologice

  10.1

  Azotophos

  CO 57/2000

  S.C. Terapia - S.A.
  Cluj-Napoca

  -

  10.2

  Azotofertil

  CO 163/2002

  S.C. Antibiotice -
  S.A.Iași

  -

  10.3

  Rizobium Japoni-cum BAC-soia

  CO 60/2001

  S.C. Pioneer București

  -

  10.4  Biofert
  [37,0% substanță organică; 6,2% N; 0,33% P(2)O(5);
  1,12% K(2)O; 0,082% Ca; 0,024% Mg; 0,015% Fe;
  2,0% aminoacizi]

  CO 127/2002  S.C. Verkas Impex -
  S.R.L. Cluj-Napoca


  -  10.5

  Vinassa Rompak

  CO 176/2003

  S.C. Rompak - S.R.L.
  Pașcani - Iași

  -

  10.6


  Humat de potasiu lichid din turbă
  [67,2% materie organică; 40,1% acizi humici;
  1,2% N; 13,32% K(2)O]

  A.D. 267/2004


  Flexom - M Ltd,
  Moscova, Rusia

  -


  10.7
  Simbac - Plus
  (Cultură omogenă de Bradyrhizobium japonicum
  și Bacillus megaterium, concentrație 1 x 10^10 UFC/ml;
  stimulează formarea de nodozități; fixare simbiotică
  a azotului și solubilizarea fosforului din sol)

  A.D. 340/2007
  Centrul de Cercetări
  pentru Antibiotice -
  S.A., Iași


  -
  10.8


  Ecofertil - P
  (Cultură omogenă de Bacillus megaterium, concentrație
  10^10 UFC/ml; produce solubilizarea fosforului din sol)

  A.D. 342/2007


  S.C. Antibiotice - S.A.
  Iași

  -


  11. Îngrășăminte ureoformaldehidice

  11.1

  Nitroform 38 P
  (38,38% N; N solubil în apă 18,27%)

  A.D. 398/2007

  S.C. Viromet - S.A.
  Victoria, Brașov

  -

  ---------
  * Producerea este oprită temporar.
  ----------
  Anexa 1 la regulament a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 94 din 19 aprilie 2010/ORDINUL nr. 1.378 din 31 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010, conform pct. 7 al art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 2

  la regulament
  COMPONENȚA
  Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor
  în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate
  cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea
  și comercializarea în România
  Președinte - secretarul de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în a cărui competență este activitatea de folosire a îngrășămintelor
  ----------
  Sintagma ""Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului"a fost înlocuită cu sintagma "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale" conform art. II din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007.

  Vicepreședinți:1. directorul general al Direcției generale politici agricole;
  (la 07-09-2010, Pct. 1 din anexa 2 la regulament a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 94 din 19 aprilie 2010/ORDINUL nr. 1.378 din 31 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Direcția generală implementare politici agricole" cu sintagma "Direcția generală politici agricole". )
  2. directorul Direcției de specialitate din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor.
  (la 07-09-2010, Pct. 2 din anexa 2 la regulament a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 94 din 19 aprilie 2010/ORDINUL nr. 1.378 din 31 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Direcția substanțe periculoase din cadrul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile" cu sintagma "direcția de specialitate din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor". )
  3. reprezentantul Ministerului Sănătății Publice
  (la 27-09-2007, Pct. 3 din anexa 2 la regulament a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Sănătății" cu sintagma "Ministerul Sănătății Publice". )
  4. directorul I.C.P.A.
  Membri:1. șeful Laboratorului de agrochimie și nutriția plantelor din cadrul I.C.P.A.2. șeful colectivului de certificare a calității îngrășămintelor din cadrul I.C.P.A.3. șeful Laboratorului de agrochimie și pedologie din cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea4. directorul științific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra5. directorul științific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni6. directorul științific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească7. directorul științific al Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice8. directorul științific al Institutului de Biologie și Nutriție Animală9. reprezentantul Ministerului Sănătății Publice
  (la 27-09-2007, Pct. 9 din anexa 2 la regulament a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Sănătății" cu sintagma "Ministerul Sănătății Publice". )
  10. reprezentantul Direcției de specialitate din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor;
  (la 07-09-2010, Pct. 10 din anexa 2 la regulament a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 94 din 19 aprilie 2010/ORDINUL nr. 1.378 din 31 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "Direcția substanțe periculoase din cadrul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile" cu sintagma "direcția de specialitate din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor". )
  11. reprezentantul Organizației Patronale a Producătorilor de Îngrășăminte "Nitrofosfor".
  (la 27-09-2007, Pct. 11 din anexa 2 la regulament a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007. )


  Anexa nr. 3

  la regulament
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  Comisia interministerială pentru autorizarea îngrășămintelor
  în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate
  cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea
  și comercializarea în România
  AUTORIZAȚIE PROVIZORIE Nr. ........
  În baza rezultatelor obținute în rețeaua oficială de testare a îngrășămintelor și a certificării calității, prezentate în Dosarul tehnic nr. ..... al Institutului de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie, Comisia, întrunită în ședință la data de ...................., a autorizat pe o durată de .................... ani folosirea în agricultură și silvicultură a produsului descris mai jos:
  Denumirea comercială ..........................................
  Producătorul/Solicitantul autorizației ........................
  Caracteristici fizico-chimice .................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  Speciile de plante la care s-a testat produsul ................
  ...............................................................
  ...............................................................
  Modul de folosire .............................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  Măsuri de igienă și tehnica securității muncii ................
  ...............................................................
  ...............................................................
  Măsuri pentru protecția mediului, a sănătății oamenilor și a animalelor ........................................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  Prezenta autorizație este valabilă până la data de ............
  Președinte,
  ........................
  (la 27-09-2007, Anexa 3 la regulament a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului" cu sintagma "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale". )


  Anexa nr. 4

  la regulament
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  Comisia interministerială pentru autorizarea îngrășămintelor
  în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate
  cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea
  și comercializarea în România
  AUTORIZAȚIE Nr. ..............
  (RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT)
  În baza rezultatelor obținute în rețeaua oficială de testare a îngrășămintelor și a certificării calității, prezentate în Dosarul tehnic nr. ...... al Institutului de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie, Comisia, întrunită în ședință la data de ...................., a autorizat pentru folosirea în agricultură și silvicultură produsul descris mai jos:
  Denumirea comercială .........................................
  Producătorul/Solicitantul autorizării ........................
  Caracteristici fizico-chimice ................................
  ..............................................................
  ..............................................................
  Compoziția chimică ...........................................
  ..............................................................
  ..............................................................
  Speciile de plante la care s-a testat produsul ...............
  ..............................................................
  ..............................................................
  Modul de folosire ............................................
  ..............................................................
  ..............................................................
  Perioada de valabilitate a produsului ........................
  Măsuri de igienă și tehnica securității muncii ...............
  ..............................................................
  Măsuri pentru protecția mediului, a sănătății oamenilor și a animalelor .......................................................
  ..............................................................
  ..............................................................
  Orice modificare în compoziția fizică, chimică sau în denumirea produsului va face obiectul unei noi cereri de autorizare.
  Președinte,
  ........................
  (la 27-09-2007, Anexa 4 la regulament a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului" cu sintagma "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale". )


  Anexa nr. 5

  la regulament
  Nr. de înregistrare ..... din .......
  CERERE
  pentru autorizarea îngrășămintelor noi din producția
  internă și din importI. Persoane juridice
  Operatorul economic ......................................, cu sediul în localitatea .................., str. .................. nr. .........., județul/sectorul ...................., înregistrat la registrul comerțului sub nr. ............, cod unic de înregistrare nr. ....., reprezentat prin domnul/doamna ..............., în calitate de reprezentant legal, posesor al buletinului/cărții de identitate seria ...... nr. ......, codul numeric personal ......................... .II. Solicit:– autorizarea produsului ..........................., în calitate de producător intern .............., importator .................., distribuitor ...........................................III. Produsul are următoarele caracteristici fizico-chimice și biologice: .......................................................
  ..............................................................
  ..............................................................
  ..............................................................
  Producătorul de îngrășăminte noi .............. își dă acordul pentru distribuitorul ........................, în vederea autorizării produsului.
  Data ................ .........................
  (numele și prenumele)
  .........................
  (semnătura)
  (la 07-09-2010, Anexa 5 la regulament a fost modificată a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 94 din 19 aprilie 2010/ORDINUL nr. 1.378 din 31 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agentul economic" cu sintagma "operatorul economic". )


  Anexa nr. 6

  la regulament
  DOCUMENTAȚIA
  care se depune de către operatorii economici, persoane juridice,
  în vederea autorizării îngrășămintelor chimice noi
  (la 07-09-2010, Titlul anexei 6 la regulament a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 94 din 19 aprilie 2010/ORDINUL nr. 1.378 din 31 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenții economici" cu sintagma "operatorii economici". )
  1. Caracterizarea produsului de către producător2. Acordul producătorului de îngrășământ pentru distribuitorul care solicită autorizarea
  (la 27-09-2007, Pct. 2 din anexa 6 la regulament a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007. )
  3. Informații referitoare la efectele asupra sănătății și a mediului, împreună cu informații de securitate4. Buletine de analiză referitoare la compoziția fizico-chimică a îngrășămintelor și metodele de analiză utilizate5. Alte informații considerate utile.


  Anexa nr. 7

  la regulament
  REȚEAUA OFICIALĂ
  de testări pentru îngrășăminte noi în vederea autorizării
  Pentru testarea calității și eficienței îngrășămintelor noi a fost înființată prin Dispoziția Academiei de Științe Agricole și Silvice nr. 317/1976, actualizată prin Dispoziția nr. 397/1993, rețeaua oficială de testări pentru îngrășăminte noi în vederea autorizării. Rețeaua menționată este organizată de către I.C.P.A. în colaborare cu unități de cercetare din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și funcționează în subordinea I.C.P.A. pe baza următoarelor principii:1. Rețeaua de experiențe cu caracter de testare și încercare a îngrășămintelor noi este amplasată la institutele și stațiunile de profil, precum și în unele stațiuni experimentale de importanță zonală, conform anexei nr. 7.1.2. Rețeaua de experiențe pentru testarea îngrășămintelor funcționează pe bază de contracte încheiate între I.C.P.A. și unitățile experimentatoare, iar finanțarea se face de către I.C.P.A. prin contracte încheiate de acesta cu operatorii economici, persoane juridice, care solicită testarea unor îngrășăminte și certificarea calității în vederea autorizării.
  (la 07-09-2010, Pct. 2 din anexa 7 la regulament a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 94 din 19 aprilie 2010/ORDINUL nr. 1.378 din 31 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 7 septembrie 2010, prin înlocuirea sintagmei "agenții economici" cu sintagma "operatorii economici". )
  3. Analizele privind însușirile calitative și controlul calității îngrășămintelor se execută în laboratorul de agrochimie al I.C.P.A. prin metode adecvate și în acord cu standardele ISO, corespunzător criteriilor stabilite prin Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România.4. Datele centralizate din rețeaua de experimentare pentru testarea îngrășămintelor și concluziile sunt prezentate Comisiei în dosarul tehnic.5. Metodologia de testare este cea prevăzută în anexa nr. 7.2.


  Anexa nr. 7.1

  REȚEAUA
  experiențelor cu caracter de testare și încercare
  a noilor tipuri de îngrășăminte1. Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie, baza experimentală: laboratorul de agrochimie și casa de vegetație2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, Baza Experimentală Fundulea (încercări la grâu, porumb, floarea-soarelui și soia)3. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru cartof și sfeclă de zahăr, Baza Experimentală Brașov (încercări la cartof)4. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură, Baza Experimentală Vidra (încercări în câmp și în seră la legume)5. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni, Baza Experimentală Mărăcineni (încercări la pomi)6. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească, Baza Experimentală Valea Călugărească (încercări la vița de vie)7. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, Baza Experimentală Dăbuleni (încercări la grâu, porumb și viță de vie)8. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului, Baza Experimentală Perieni (încercări la grâu și porumb)9. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov, Baza Experimentală Măgurele (încercări la pajiști naturale)10. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Brăila, bazele experimentale din terasă și Insula Mare a Brăilei (încercări la porumb, cartof, floarea-soarelui și soia)11. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Pitești (încercări la grâu și porumb)12. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian (încercări la grâu, porumb, floarea-soarelui și soia)13. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Podu Iloaiei (încercări la grâu și porumb)14. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea (încercări la grâu și porumb)15. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Caracal, Drăgănești-Vlașca (încercări la grâu, porumb, floarea-soarelui și soia)16. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă pentru Legumicultură Ișalnița (încercări la principalele specii de legume)17. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Horticultură Târgu Jiu (încercări la grâu, cartof, viță de vie, măr și prun)18. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Caransebeș (încercări la măr și prun)19. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Drăgășani20. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca (încercări la grâu, porumb, legume și pomi fructiferi)21. Institutul de Cercetări pentru Biologie Iași (încercări la diferite culturi)22. Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău23. Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice
  NOTĂ:
  ● Testarea îngrășămintelor se face diferențiat, în funcție de tip, numai în unele unități și zone pentru care îngrășămintele respective prezintă interes.
  ● În funcție de necesitatea testelor, I.C.P.A. poate propune înscrierea în rețeaua de testări și a altor unități.


  Anexa nr. 7.2

  SCHEMA UNITARĂ
  de experimentare în rețeaua de testare a îngrășămintelor
  În funcție de tipul de îngrășământ ce urmează să fie testat, I.C.P.A. stabilește cu solicitantul testării câmpurile experimentale în care se va efectua testarea, pentru a asigura atât cerințele de autorizare, cât și o zonare minimă.
  Schema unitară de experimentare
  Testarea se face cu 2 sau 3 martori:
  ● nefertilizat [M(1)]
  ● fertilizat cu azotat de amoniu sau uree și superfosfat [M(2)]
  ● fertilizat cu azotat de amoniu, respectiv uree, superfosfat și sare potasică [M(3)].
  În cazul testării unor îngrășăminte complexe, precum și pentru fertilizarea de bază, la testarea îngrășămintelor foliare se pot utiliza ca martori și îngrășămintele complexe omologate: K 27:13,5:0, K 16:48:0, respectiv K 22:11:11 și K 16:16:16.
  Norma de fertilizare și hibridul sau soiul vor fi cele considerate optime (raionate) în zona de cultură respectivă.
  Îngrășămintele solide se vor aplica o dată cu lucrările de pregătire a solului pentru semănat (plantat).
  Îngrășămintele lichide se vor aplica în proporție de două treimi o dată cu pregătirea solului pentru semănat (plantat) și în proporție de o treime în timpul vegetației, în faza de creștere intensivă a plantelor.
  Aplicarea îngrășămintelor tip LSA în timpul vegetației la culturile prășitoare este indicată o dată cu prașila I sau a II-a, prin distribuire între rânduri fără contactarea directă a plantelor (se recomandă aplicarea cu instalația de distribuire prin furtun la baza brazdelor, montată pe cultivator).
  La pomi, viță de vie și pajiști, aplicarea îngrășămintelor solide și lichide se va face astfel încât să se asigure valorificarea cât mai bună a substanței active din îngrășămintele testate în anul aplicării.
  Îngrășămintele complexe foliare se vor aplica în variante fertilizate cu îngrășăminte solide (la nivelul martorului fertilizat) prin stropire pe plante, în cantitățile, concentrațiile și fazele indicate în prospectele specifice de utilizare.
  La culturile de câmp: porumb, sfeclă de zahăr, floarea soarelui etc. se vor aplica 2-3 stropiri cu cantități de circa 500 l soluție/ha, în care concentrațiile de îngrășăminte vor fi de 0,5-1%.
  La viță de vie și pomi fructiferi: 4-5 stropiri, folosindu-se la fiecare stropire 10 l produs/ha, în concentrație de aplicare 1% (1.000 l soluție/ha), stropiri posibil de asociat cu aplicarea diferitelor pesticide de combatere a bolilor și dăunătorilor (față de care prezintă compatibilitate).
  Prima aplicare a tratamentului se execută cu 2-3 zile înainte sau după înflorire, iar următoarele, la 15-18 zile, o dată cu tratamentele fitosanitare.
  La pajiști se execută un tratament printr-o stropire cu 8-10 l soluție/ha pentru fiecare coasă, în concentrație de 1% în fazele de dezvoltare vegetativă a frunzelor.
  În variantele martor se va executa o stropire cu o cantitate echivalentă de apă. Alături de aceasta, în experiențele cu îngrășăminte foliare se recomandă introducerea unei variante martor suplimentare, un îngrășământ foliar omologat (Folifag, CF-231, CF-411 etc.) aplicat în aceleași concentrații ca și îngrășămintele complexe foliare care se propun spre testare.
  În vederea interpretării corecte a rezultatelor experimentale asupra îngrășămintelor testate, în raportul (darea de seamă) la contract se vor preciza tipul de sol pe care s-a efectuat experiența și principalii indici agrochimici: pH, conținut de humus, azot total, fosfor total și mobil, potasiu mobil, pe adâncimea de 0-20 cm sau de 0-30 cm.
  De asemenea, se vor menționa: norma de fertilizare, soiul sau hibridul, datele climatice cu privire la precipitații și temperaturi, comparative cu media multianuală, precum și o scurtă caracterizare a condițiilor climatice în raport cu cerințele culturii la care se efectuează testarea.


  Anexa nr. 8

  la regulament
  TARIFE
  care se percep pentru testarea și autorizarea îngrășămintelor1. Tarifele care se percep și se încasează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru autorizarea îngrășămintelor sunt:
  ----------
  Partea introductivă a pct. 1 din anexa 8 la regulament a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului" cu sintagma "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale".
  a) pentru autorizație - 150 euro/îngrășământ, inclusiv variantele de compoziție;
  b) pentru schimbarea denumirii îngrășămintelor autorizate - 50 euro/îngrășământ.

  Tarifele care se achită de firmele românești sau străine Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se depun în contul acestuia.
  (la 27-09-2007, Paragraful al doilea al pct. 1 din anexa 8 la regulament a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului" cu sintagma "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale". )
  2. Tarifele care se percep și se încasează de I.C.P.A. pentru testarea îngrășămintelor în rețeaua organizată în colaborare cu unități de cercetare din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" se utilizează conform normelor legale în vigoare.
  Tarifele pentru testare sunt:
  a) pentru îngrășămintele lichide care se aplică pe plante (foliare) și îngrășămintele biologice - 500 euro/test pe fiecare specie de plantă și punct (loc) de cercetare, inclusiv analiza recoltei, a solului și certificarea compoziției chimice și a calității produsului testat;
  b) pentru îngrășămintele solide care se aplică în sol - 550 euro/test pe fiecare specie de plantă și punct (loc) de cercetare, inclusiv analiza recoltei, a solului și certificarea compoziției chimice și a calității produsului testat.
  3. Tariful care se percepe și se încasează de Ministerul Sănătății Publice pentru emiterea avizului sanitar este de 50 euro pentru fiecare produs.
  (la 27-09-2007, Pct. 3 din anexa 8 la regulament a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 349 din 3 mai 2007/ORDINUL nr. 1.291 din 17 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 27 septembrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Sănătății" cu sintagma "Ministerul Sănătății Publice". )
  4. Abrogat.
  ----------
  Pct. 4 din anexa 8 la regulament a fost abrogat de art. II din ORDINUL nr. 891 din 16 iunie 2009/ORDINUL nr. 443 din 3 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 13 iulie 2009.
  ---------