LEGE nr. 6 din 6 ianuarie 2012
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) În cadrul programului prevăzut la alin. (1), pentru menţinerea sănătăţii copiilor, se vor distribui numai lapte şi produse lactate preparate în conformitate cu cerinţele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, care vor purta marca de identificare (ştampila ovală) prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare."
  2. La articolul 1, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari se organizează la nivelul fiecărui judeţ, respectiv la nivelul fiecărui sector al municipiului Bucureşti şi se stabileşte potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
  (4) În cadrul programului, produsul derivat din produsul de bază lapte este iaurtul. Acesta nu va depăşi limita valorică maximă de 33%."
  3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetele locale ale judeţelor şi, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucureşti."
  4. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.
  5. La articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Produsele lactate şi de panificaţie, transportul şi distribuţia acestora la unităţile de învăţământ se contractează de către consiliile judeţene, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu asistenţa inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
  (2) Pentru obţinerea unor preţuri cât mai competitive, autorităţile contractante vor opta pentru atribuirea contractului de achiziţie distinct pentru produsul lactat şi, respectiv, pentru produsul de panificaţie, în cadrul unor proceduri separate care să implice organizarea unor licitaţii electronice, ca fază finală a acestora.
  (3) Plata produselor şi a serviciilor contractate se efectuează, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, întocmite de unităţile de învăţământ şi aprobate de preşedinţii consiliilor judeţene şi de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz."
  6. La articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Consiliile judeţene şi primarii sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia să urmărească şi să verifice buna desfăşurare a procesului de aprovizionare şi condiţiile igienico-sanitare privind distribuţia către elevi a produselor lactate şi de panificaţie."
  7. La articolul 6, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se constituie la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti o comisie alcătuită din: prefect, preşedintele consiliului judeţean, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, inspectorul general al inspectoratului şcolar, directorul general al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, directorul general al direcţiei de sănătate publică, directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice şi directorul executiv al oficiului judeţean pentru protecţia consumatorilor şi, respectiv, al municipiului Bucureşti.
  ..........................................................................
  (3) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăţilor către furnizori sunt preşedinţii consiliilor judeţene şi, respectiv, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti."


  Articolul II

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  VASILE BLAGA
  Bucureşti, 6 ianuarie 2012.
  Nr. 6.
  ------