ORDIN nr. 2.133 din 8 decembrie 2005
pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodică - RNTR 1
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.160 din 21 decembrie 2005  În temeiul prevederilorart. III din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2005pentru modificarea şi completareaOrdonanţei Guvernului nr. 81/2000privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodică, ale art. 5 alin. (2) lit. j) şi alin. (3) lit. l) dinOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 109/2005privind transporturile rutiere, precum şi aleart. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodică - RNTR 1, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Vehiculele rutiere înmatriculate pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerinţele tehnice specifice stabilite de reglementările prevăzute la art. 1, prin efectuarea inspecţiilor tehnice periodice.


  Articolul 3

  (1) Certificarea încadrării vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei se efectuează în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1, pe baza inspecţiei tehnice periodice.
  (2) Inspecţia tehnica periodică include în cazul autovehiculelor şi inspecţia tehnica pentru poluare.


  Articolul 4

  (1) Inspecţiile tehnice periodice se efectuează de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", denumita în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin reprezentantele sale judeţene sau prin operatori economici autorizaţi şi monitorizati de R.A.R.
  (2) Activitatea de inspecţie tehnica periodică se poate realiza prin operatori economici autorizaţi, numai pe baza unui contract de franciza încheiat cu R.A.R. de către aceştia, în condiţiile legii.
  (3) În activitatea de inspecţie tehnica periodică, autoritatea R.A.R. se concretizează prin folosirea marcii înregistrate R.A.R. de către operatorii economici autorizaţi sau de către instituţiile publice autorizate, denumite în continuare persoane autorizate, cu asumarea în consecinţa a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din aceasta.
  (4) Persoanele autorizate, definite la alin. (3), care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciza pentru inspecţia tehnica periodică nu au dreptul sa cesioneze activitatea de inspecţie tehnica periodică.
  (5) Aparatura utilizata în staţiile de inspecţie tehnica periodică trebuie să respecte cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare privind activitatea de metrologie, precum şi cerinţele specifice activităţii de inspecţie tehnica periodică stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1.
  (6) Monitorizarea persoanelor autorizate să execute inspecţia tehnica periodică cuprinde:
  a) supravegherea tehnica a statiilor de inspecţie tehnica periodică, inclusiv prin mijloace informatice;
  b) controlul executării inspecţiilor tehnice periodice în staţiile de inspecţie tehnica periodică, inclusiv prin reverificarea vehiculelor inspectate;
  c) controlul executării inspecţiilor tehnice periodice prin reverificarea vehiculelor inspectate în staţiile reprezentantelor R.A.R.;
  d) controlul tehnic în trafic.
  (7) Inspecţiile tehnice periodice la anumite categorii de vehicule se efectuează numai de către R.A.R. în staţiile reprezentantelor sale, în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1.
  (8) În vederea asigurării monitorizarii prevăzute la alin. (6):
  a) persoanele autorizate trebuie să asigure posibilitatea conectarii informatice la sistemul naţional de supraveghere informatica a inspecţiilor tehnice periodice, gestionat de R.A.R., şi prin personalul implicat în activitatea de inspecţii tehnice periodice trebuie să respecte cerinţele de utilizare a programelor informatice furnizate de R.A.R.;
  b) În scopul verificării unei inspecţii tehnice de către inspectorii R.A.R., vehiculul rutier va fi reţinut în statia de inspecţie tehnica periodică maximum 45 de minute după finalizarea verificărilor din planul de operaţiuni, la solicitarea R.A.R. efectuată prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului sau abilitat.
  (9) în urma reverificării prevăzute la alin. (6) lit. c) personalul abilitat R.A.R. poate anula inspecţia tehnica periodică în condiţiile stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1.


  Articolul 5

  (1) Autorizarea şi supravegherea statiilor de inspecţie tehnica periodică, precum şi pregătirea tehnica specifică şi atestarea personalului care efectuează inspecţia tehnica periodică se fac de către R.A.R.
  (2) Autorizarea statiilor care efectuează inspecţii tehnice periodice se face de către R.A.R., cu personal certificat pentru evaluarea conformitatii.


  Articolul 6

  Vehiculele rutiere aflate în trafic vor fi supuse controalelor tehnice în trafic, prin sondaj, de către R.A.R.


  Articolul 7

  Autorizaţiile tehnice ale persoanelor autorizate, precum şi certificatele de atestare ale inspectorilor tehnici, eliberate de R.A.R. înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, îşi păstrează valabilitatea până la data expirării.


  Articolul 8

  R.A.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 9

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogaOrdinul ministrului transporturilor nr. 353/1998pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnica periodică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 bis din 3 august 1998, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 10

  Prezentul ordin transpuneDirectiva Consiliului Uniunii Europene 96/96/CEdin 20 decembrie 1996 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la inspecţia tehnica a autovehiculelor şi remorcilor acestora, modificată ultima data prinDirectiva Comisiei 2003/27/CEdin 3 aprilie 2003 pentru adaptarea la progresul tehnic aDirectivei Consiliului 96/96/CEîn ceea ce priveşte verificarea emisiilor de evacuare ale autovehiculelor, precum şi prevederile anexei I şi ale anexei II laDirectiva Parlamentului European şi a Consiliului 2000/30/CEdin 6 iunie 2000 privind controlul tehnic rutier al vehiculelor comerciale care circulă în cadrul Comunităţii, modificată ultima data prinDirectiva Comisiei 2003/26/CEdin 3 aprilie 2003 pentru adaptarea la progresul tehnic aDirectivei Parlamentului European şi a Consiliului 2000/30/CEîn ceea ce priveşte limitatoarele de viteza şi emisiile de evacuare ale autovehiculelor comerciale.


  Articolul 11

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Bucureşti, 8 decembrie 2005.
  Nr. 2.133.


  Anexă

  REGLEMENTARI 08/12/2005