DECIZIE nr. 312 din 20 august 2001
privind licenta provizorie în sectorul gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 24 august 2001  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 463/2001,
  în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificările ulterioare,
  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

  Articolul 1

  Licenta provizorie este actul tehnic şi juridic, emis de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care conferă titularului, persoana juridică, română sau străină, dreptul de a participa la o licitaţie publică, în vederea obţinerii concesiunii serviciilor de distribuţie şi/sau a bunurilor aferente.


  Articolul 2

  Pentru acordarea licenţei provizorii prevăzute la art. 1 solicitantul are obligaţia să prezinte următoarele documente:
  a) actul constitutiv al societăţii comerciale, în care să fie precizată activitatea pentru care se solicita licenta, în copie legalizată;
  b) certificatul de înmatriculare a societăţii comerciale la oficiul registrului comerţului, în copie legalizată;
  c) date privind situaţia financiară a solicitantului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta decizie;
  d) copie de pe anunţul licitaţiei, publicat de concedent într-un cotidian de circulaţie naţionala şi/sau de circulaţie locală;
  e) caietul de sarcini, inclusiv acordul de concesiune întocmit de concedent, precum şi, după caz, anexele aferente.


  Articolul 3

  Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale decide asupra acordării licenţei prevăzute la art. 1 în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către solicitant.


  Articolul 4

  (1) Licenta provizorie acordată de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale este valabilă până la data adjudecării obiectului licitaţiei publice pentru care fost emisă.
  (2) După adjudecarea concesiunii câştigătorul licitaţiei publice se va adresa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale în vederea avizării acordului de concesiune încheiat între concesionar şi concedent, precum şi a obţinerii licenţei de distribuţie şi a autorizaţiilor corelative, prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000.


  Articolul 5

  Eliberarea licenţei provizorii se realizează în condiţiile Instrucţiunilor privind regimul eliberării documentelor, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 51 din 17 ianuarie 2001.


  Articolul 6

  Departamentul licentieri, autorizari, reglementări tehnice, Departamentul preţuri, tarife, reglementări comerciale şi protecţia consumatorilor, precum şi Serviciul legislaţie, contencios vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.


  Articolul 7

  La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 114/2001 privind stabilirea condiţiilor de acordare a licenţei provizorii în sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 11 iunie 2001.


  Articolul 8

  Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Autorităţii
  Naţionale de Reglementare
  în Domeniul Gazelor Naturale,
  Mihail Cicodeica


  Anexă


                                        DATE
                            privind situaţia financiară

      Solicitantul ............................
                       (denumirea)
      Certificam exactitatea datelor (Direcţia generală a finanţelor publice
      a judeţului ................)
      A. Indicatori privind evoluţia bonitaţii financiare
  ────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
      Indicatorii de bonitate, calculati conform │ │
         bilanţurilor anuale şi raportarilor │ Date de referinţa │
                   semestriale │ │
  ───┬──────────────────────────────┬──────┬──────────┼────┬────────┬────────────┤
  Nr.│ │ │ │ │ │ │
  crt│ Denumirea │Simbo-│ U.M. │1999│30 iunie│31 decembrie│
     │ │ lul │ │ │ 2000 │ 2000 │
  ───┼──────────────────────────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼────────────┤
     │1. Lichiditatea globală │ Lg │ % │ │ │ │
     │2. Solvabilitatea patrimonială│ Sp │ % │ │ │ │
     │3. Rata profitului brut │ Rpb │ % │ │ │ │
     │4. Viteza de rotaţie a fondu- │ │ │ │ │ │
     │ lui de rulment │ VR │cicluri/an│ │ │ │
  ───┴──────────────────────────────┴──────┴──────────┴────┴────────┴────────────┘

      Lichiditatea globală = active circulante/datorii curente x 100%,
      în care:
      - active circulante = stocuri + alte active circulante;
      - datorii curente (în termen de până la un an) = furnizori şi conturi
        asimilate + împrumuturi pe termen scurt + salarii + impozite şi taxe.
      Solvabilitatea patrimonială = capitaluri proprii/total pasiv, mai puţin
      clienţi creditori şi conturi de regularizare şi asimilate, x 100%.
      Rata profitului brut = rezultatul brut (profit) al exerciţiului
      financiar/cifra de afaceri x 100%.
      Viteza de rotaţie a fondului de rulment = viteza de rotaţie anuală a
      fondului de rulment, calculată pe baza datelor din bilanţul contabil din
      anul precedent, care reprezintă raportul dintre veniturile din exploatare
      şi fondul de rulment aferent exerciţiului financiar (cicluri/an).

      B. Indicatori privind capacitatea financiară a solicitantului,
      calculati la data de .............................
      1. TOTAL GENERAL ACTIV (milioane lei) .............................,
      din care:
      1.1. Active circulante - TOTAL (milioane lei) .............................
      2. TOTAL GENERAL PASIV (milioane lei) .............................,
      din care:
      2.1. Obligaţii - TOTAL (milioane lei) .............................
      3. Fond de rulment (rd. 1.1-rd. 2.1) - TOTAL (milioane lei) ...............
      4. Depozite bancare - TOTAL (milioane lei) .............................
      5. Linie de credite deschise - TOTAL (milioane lei) .......................
      6. Credite bancare (neconsumate) - TOTAL (milioane lei) ...................
      7. Venituri din exploatare - TOTAL (milioane lei) .........................
      8. Viteza de rotaţie a fondului de rulment (VR) ...........................

             Director general, Director economic,
         .......................... ..................................

  -------------