ORDIN nr. 3.281 din 16 februarie 2006
privind funcţionarea învăţământului preuniversitar cu predare simultană
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 28 februarie 2006  Având în vedere prevederile art. 158 alin. (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  În cazul în care numărul de elevi este mai mic sau egal cu numărul minim de elevi prevăzut de lege, se organizează clase în regim simultan.


  Articolul 2

  Clasele I-IV cu învăţământ simultan se organizează cu cel puţin 4 elevi de la cel puţin două niveluri de învăţământ.


  Articolul 3

  Desfăşurarea procesului de învăţământ în regim simultan se asigură, cu prioritate, de cadre didactice calificate, astfel:
  - un învăţător pentru 4-22 de elevi;
  - doi învăţători pentru 23-40 de elevi (de regulă, unul la clasele I-III şi al doilea la clasele II-IV);
  - trei învăţători pentru 41-60 de elevi;
  - patru învăţători pentru un număr de peste 60 de elevi.


  Articolul 4

  a) În învăţământul gimnazial se organizează clase cu predare simultană numai în localităţi izolate, dacă sunt înscrişi şi frecventează cursurile cel mult 9 elevi pentru cel puţin un nivel de clase.
  b) La clasele cu predare în regim simultan predarea disciplinelor la care se susţin testele naţionale (inclusiv limba maternă, unde este cazul) se face separat pentru elevii clasei a VIII-a, indiferent de numărul elevilor, inclusiv acolo unde efectivul este de cel mult 9 elevi.


  Articolul 5

  Organizarea claselor conform prezentului ordin se va face cu încadrarea în numărul de posturi şi în limita fondurilor aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.


  Articolul 6

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.246/1999 privind funcţionarea învăţământului cu predare simultană.


  Articolul 7

  Direcţia generală managementul resurselor umane, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2006.
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Mihail Hărdău
  Bucureşti, 16 februarie 2006.
  Nr. 3.281.
  ------------