DECRET nr. 171 din 13 mai 1983
privind îmbunătăţirea activităţii în domeniul industriei extractive de petrol şi gaze
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 35 din 16 mai 1983  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Activitatea de extracţie a ţiţeiului şi gazelor se organizează pe brigazi de producţie petroliera, brigazi de producţie de gaze naturale, brigazi de foraj, schele de producţie petroliera, schele de producţie de gaze naturale, schele de foraj şi trusturi de foraj-extracţie.


  Articolul 2

  Brigazile de producţie petroliera, de producţie de gaze naturale şi de foraj, unităţi de baza fără personalitate juridică, cu activitate complexa, sînt titulare de plan pentru sarcinile stabilite, funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi gestiunii economice şi se organizează potrivit anexei nr. 1*.
  Brigazile îşi desfăşoară activitatea în regim continuu de lucru, pe 3 schimburi a cîte 8 ore, în toate zilele saptaminii.


  Articolul 3

  Brigazile de producţie petroliera şi de producţie de gaze naturale răspund de realizarea producţiei planificate de ţiţei sau de gaze, după caz, în care scop:
  a) asigură realizarea producţiei, supraveghează funcţionarea continua a sondelor la parametrii stabiliţi; colectează şi separa ţiţeiul şi gazele în instalaţiile de separare; efectuează lucrări pentru mărirea factorului de recuperare a ţiţeiului şi gazelor din zăcăminte;
  b) executa lucrări de intervenţii la sondele în producţie pentru menţinerea lor în stare de funcţionare;
  c) realizează la termenele stabilite lucrările de punere în producţie a sondelor terminate din foraj şi de reparaţii ale sondelor avariate;
  d) executa întreţinerea mecano-energetica a utilajelor şi instalaţiilor din dotare şi asigura funcţionarea permanenta a acestora la parametrii stabiliţi.


  Articolul 4

  Brigada de foraj asigura şi răspunde de:
  a) realizarea volumului de foraj planificat pe total şi pe sortimente;
  b) desfăşurarea întregului proces de sapare a sondelor, în vederea atingerii obiectivelor geologice şi de producţie;
  c) aplicarea tehnologiilor moderne pentru creşterea vitezelor de lucru;
  d) exploatarea raţională a instalaţiilor şi menţinerea lor în permanenta stare de funcţionare.


  Articolul 5

  Brigazile de producţie petroliera, de producţie de gaze naturale şi de foraj lucrează în acord global; retributia întregului personal muncitor al brigazilor se face în raport direct cu gradul de îndeplinire a planului producţiei fizice de ţiţei extras, gaze utilizabile, gazolina, etan, metri forati, după caz, fără nici o limitare, cu condiţia respectării nivelului de cheltuieli planificate.


  Articolul 6

  Pe data de 1 aprilie 1983 se înfiinţează schelele de producţie petroliera, schelele de producţie de gaze naturale şi schelele de foraj, prevăzute în anexa nr. 2, avînd denumirea, sediul, subordonarea, obiectul de activitate şi grupa de ramuri prevăzute în aceeaşi anexa.
  Schelele se înfiinţează prin reorganizarea schelelor de extracţie a ţiţeiului, schelelor de foraj şi a Întreprinderii de extracţie gaz metan Medias, care se desfiinţează.


  Articolul 7

  Schelele de producţie petroliera, schelele de producţie de gaze naturale şi schelele de foraj funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legale privind organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, sînt titulare de plan, răspund pentru realizarea tuturor indicatorilor de plan. Indicatorii de plan pentru schelele de producţie petroliera, schelele de producţie de gaze naturale şi schelele de foraj se stabilesc de Ministerul Petrolului, împreună cu trusturile de foraj-extracţie. Raportarea îndeplinirii sarcinilor de plan se face ministerului şi trusturilor de foraj-extracţie de care aparţin.


  Articolul 8

  Schelele de producţie petroliera, schelele de producţie de gaze naturale se organizează pe 3 tipuri şi au structurile de organizare prevăzute în anexele nr. 3*, 4* şi 5*, iar schelele de foraj, pe 2 tipuri şi au structurile de organizare prevăzute în anexele nr. 6* şi 7*.
  Încadrarea schelelor pe tipuri de organizare se face de Ministerul Petrolului, potrivit criteriilor din anexa nr. 8*.


  Articolul 9

  Schelele de producţie petroliera, schelele de producţie de gaze naturale şi schelele de foraj se încadrează la înfiinţare în grade de organizare astfel: gradul I schelele de tipul mare, gradul II de tipul mijlociu şi gradul III de tipul mic.


  Articolul 10

  Pe data de 1 aprilie 1983 trusturile petrolului în întreprinderile prevăzute în anexa nr. 9 se reorganizează, avînd denumirea, sediul şi obiectul de activitate prevăzute în aceeaşi anexa.


  Articolul 11

  Trusturile de foraj-extracţie sînt titulare de plan pentru activitatea economică pe care o desfăşoară, se organizează şi funcţionează ca întreprinderi, pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, în conformitate cu normele legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, avînd structura de organizare prevăzută în anexa nr. 10*.


  Articolul 12

  Trusturile de foraj-extracţie au în subordine sau în componenta schele de producţie petroliera, schele de producţie de gaze naturale, schele de foraj, precum şi unităţi fără personalitate juridică, grupuri de santiere de construcţii-montaje petroliere, baze de ateliere pentru reparaţii şi reconditionare de material tubular, baze de aprovizionare, unităţi şcolare sau, după caz, brigazi de producţie petroliera şi de foraj.


  Articolul 13

  Pe data de 1 aprilie 1983 Trustul de construcţii şi instalaţii petroliere Ploiesti îşi schimba denumirea în "Trustul de construcţii speciale petroliere Ploiesti", avînd ca obiect de activitate: construcţia şi montajul instalaţiilor şi obiectivelor speciale petroliere de importanţa deosebită, lucrări de montaje electroenergetice şi de automatizare în petrol şi gaze, construcţia de conducte şi drumuri magistrale pentru petrol şi gaze, execuţia de lucrări de construcţii şi montaje petroliere în exterior, proiectari şi prestări de servicii în legătură cu aceste activităţi.


  Articolul 14

  Întreprinderea "Energopetrol" Cîmpina din subordinea Ministerului Petrolului se organizează ca unitate fără personalitate juridică în cadrul Trustului de construcţii speciale petroliere Ploiesti şi îşi păstrează structura organizatorică avută la data prezentului decret.


  Articolul 15

  Pe data de 1 aprilie 1983 se înfiinţează:
  a) Întreprinderea mecanică pentru gaz metan Medias, cu sediul în municipiul Medias, judeţul Sibiu, în subordinea Centralei gazului metan Medias, avînd ca obiect de activitate: confecţii şi reparaţii de utilaj petrolier, echipament de ardere şi reglare a gazelor, de elemente de mecanizare şi automatizare pentru industria extractiva de petrol şi gaze şi pentru distribuţia gazelor; fabricatia pieselor de schimb pentru aceste utilaje şi echipamente; proiectarea tehnologică pentru prototipuri şi autoutilare, asistenţa tehnica şi asigurarea activităţii de service pentru produsele de profil, precum şi prestări de servicii în legătură cu obiectul sau de activitate;
  b) Întreprinderea mecanică pentru petrol Gaesti, cu sediul în oraşul Gaesti, judeţul Dîmboviţa, în subordinea Ministerului Petrolului, avînd ca obiect de activitate: confecţii şi reparaţii de utilaj petrolier, piese de schimb şi aparatura specifică industriei extractive de petrol şi gaze, activitatea de service proiectari tehnologice, precum şi prestări de servicii în legătură cu aceste activităţi.
  Întreprinderile se înfiinţează prin reorganizarea Uzinei mecanice pentru gaz metan Medias şi a Uzinei de produse pentru construcţii Gaesti şi se încadrează în gradul III de organizare, grupa III de ramura.


  Articolul 16

  Întreprinderile înfiinţate potrivit art. 15 funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, în conformitate cu normele legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat.
  Muncitorii din întreprinderile înfiinţate potrivit art. 15 vor fi retribuiţi pe baza reţelei tarifare construcţii de maşini A, diferenţiată pentru munca în acord şi munca în regie, potrivit Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974.


  Articolul 17

  Baza de aprovizionare, recuperari materiale şi fabricatii auxiliare Baicoi, din subordinea Ministerului Petrolului, se organizează în "Baza de aprovizionare pentru petrol şi recuperari materiale Floresti", cu sediul în comuna Floresti, judeţul Prahova, în subordinea Ministerului Petrolului, avînd ca obiect de activitate: aprovizionarea tehnico-materială a unităţilor de petrol şi gaze cu materiale şi produse specifice activităţii de foraj şi extracţie, în cantităţi nevagonabile pe consumator; recuperari şi reconditionari de material tubular şi alte materiale din industria de petrol şi gaze. Baza exercita prin subunitatile sale funcţia de depozit pentru unităţile din subordinea Ministerului Petrolului pe care le deserveşte.
  Baza de aprovizionare pentru petrol şi recuperari materiale Floresti se încadrează în grupa I de organizare, grupa V de ramura, şi are structura de organizare prevăzută în anexa nr. 11*.


  Articolul 18

  Lista unităţilor de informare documentara, prevăzută în anexa nr. 3 la art. 3 din Decretul nr. 138/1974 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile de informare documentara, se completează cu "Oficiul de informare documentara pentru petrol şi gaze", în subordinea Ministerului Petrolului.


  Articolul 19

  Anexele pentru industria extractiva la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice se modifica şi se completează potrivit prevederilor anexei nr. 12*.


  Articolul 20

  Încadrarea în grade de organizare a unităţilor din cadrul trusturilor, schelelor şi întreprinderilor reorganizate sau înfiinţate în anul 1983 este cea prevăzută în anexa nr. 13*.


  Articolul 21

  Prevederile de la art. 2 - anexa nr. 1 la Decretul nr. 232/1982 privind modificarea preţurilor de producţie şi de livrare în industrie, a tarifelor în transporturi şi a preţurilor de deviz pentru activitatea de construcţii-montaj, referitoare la trusturile de petrol se aplică şi pentru schelele de producţie petroliera şi schelele de producţie de gaze naturale.


  Articolul 22

  Schelele de producţie petroliera, schelele de producţie de gaze şi schelele de foraj pot efectua operaţiuni financiar-bancare la filialele şi sucursalele băncilor finanţatoare cele mai apropiate de sediul schelelor, indiferent de organul central de care aparţin sucursalele sau filialele respective.


  Articolul 23

  Schelele de producţie petroliera, schelele de producţie de gaze naturale, schelele de foraj, grupurile de santiere şi întreprinderile nou înfiinţate şi încadrate în gradul I de organizare se doteaza cu cîte un autoturism destinat transportului de persoane în interes de serviciu, completindu-se anexa nr. 1 la Decretul nr. 277/1979 privind unele măsuri pentru rationalizarea consumului de carburanţi şi gospodărirea economicoasa a parcului de autovehicule.
  Se aprobă dotarea suplimentară a brigazilor de producţie petroliera, a brigazilor de producţie de gaze naturale, a brigazilor de foraj şi a schelelor de producţie petroliera, schelelor de producţie de gaze naturale şi schelelor de foraj cu 285 autovehicule de transport marfa sub 1,5 tone capacitate, 25 microbuze, un autoturism pentru activitate de service şi 24 autoturisme pentru activitatea de intervenţie, completindu-se în mod corespunzător anexele nr. 9, 10 şi 11 la Decretul nr. 277/1979 şi anexa nr. VIII la Decretul nr. 377/1979 privind unele măsuri pentru concentrarea parcului auto de folosinţă locală sau proprie din dotarea unităţilor socialiste.


  Articolul 24

  Activul şi pasivul stabilit pe baza bilanţurilor încheiate pe data de 31 martie 1983, împreună cu indicatorii de plan economic şi financiar, cu contractele încheiate de la unităţile care se reorganizează, trec la unităţile prevăzute la art. 6, 10, 14 şi 15.
  Personalul muncitor care trece la unităţile ce se înfiinţează sau reorganizează potrivit prevederilor prezentului decret se considera transferat în interesul serviciului.


  Articolul 25

  Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor supune, spre aprobare, modificările care decurg din aplicarea prezentului decret, în planul şi structura bugetului de venituri şi cheltuieli, cu respectarea indicatorilor de plan economic şi financiar aprobaţi pe anul 1983 pentru Ministerul Petrolului.


  Articolul 26

  Alineatul 1 de la articolul 11 din Decretul nr. 270/1981 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Petrolului se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Ministerul Petrolului are următoarea structura organizatorică:
  a) Direcţia plan economic-finanţe;
  b) Direcţia tehnica-investiţii;
  c) Direcţia mecano-energetica;
  d) Direcţia de organizare, control, personal, învăţămînt;
  e) Direcţia de coordonare a producţiei de ţiţei şi gaze;
  f) Direcţia de foraj şi geologie;
  g) Direcţia de aprovizionare şi cooperare."
  Anexele nr. 1, 2 şi 3 la Decretul nr. 270/1981 se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. 14*, 15*, şi 16 la prezentul decret.


  Articolul 27

  Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a cărui aplicare a fost prelungită prin Decretul nr. 462/1982, nu se aplică în anul 1983 posturilor din unităţile subordonate Ministerului Petrolului, precum şi posturilor din aparatul ministerului.


  Articolul 28

  Personalul muncitor transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, ca urmare a aplicării prezentului decret, are dreptul timp de 3 luni de la data transferării sau trecerii în asemenea funcţii la retributia tarifara avută, potrivit prevederilor art. 21 din Decretul nr. 162/1973. Diferenţa de retributie se suporta de unitatea la care personalul va fi încadrat.


  Articolul 29

  Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973 privind unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităţilor asimilate acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat, se modifica corespunzător prezentului decret.


  Articolul 30

  Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentul decret.
  ( * - Anexele au fost comunicate instituţiilor interesate.)


  Anexa 2
    LISTA
    schelelor de productie petroliera, schelelor de productie de gaze naturale si schelelor de foraj care se infiinteaza.
    Nr. crt.Denumirea scheleiSediulUnitatea careia ii este subordonataObiectul de activitateGrupa de ramura
    localitateajudetul
    0123456
    1.Schela de productie petroliera Poenicomuna PoeniTeleormanTrustul de foraj-extractie BolintinCercetarea si exploatarea rationala a zacamintelor de titei si gaze, extractia titeiului, a gazelor, cresterea gradului de recuperare a titeiului din zacaminte, productia de gazolina si etan; punerea in productie si reparatia capitala a sondelor, intretinerea si repararea utilajelor si instalatiilor din dotareIII
    2.Schela de productie petroliera Videleorasul VideleTeleormanTrustul de foraj-extractie BolintinIdemIII
    3.Schela de productie petroliera Clejanicomuna ClejaniGiurgiuTrustul de foraj-extractie BolintinCercetarea si exploatarea rationala a zacamintelor de titei si gaze, extractia titeiului, a gazelor, cresterea gradului de recuperare a titeiului din zacaminte, productia de gazolina si etan; punerea in productie si reparatia capitala a sondelor, intretinerea si repararea utilajelor si instalatiilor din dotareIII
    4.Schela de productie petroliera Tituorasul TituDimbovitaTrustul de foraj-extractie BolintinIdemIII
    5.Schela de productie petroliera Brailamunicipiul BrailaBrailaTrustul de foraj-extractie BolintinIdemIII
    6.Schela de productie petroliera Craiovamunicipiul CraiovaDoljTrustul de foraj-extractie Tirgu JiuIdemIII
    7.Schela de productie petroliera Ticleniorasul TicleniGorjTrustul de foraj-extractie Tirgu JiuIdemIII
    8.Schela de productie petroliera Stoinacomuna StoinaGorjTrustul de foraj-extractie Tirgu JiuIdemIII
    9.Schela de productie petroliera Sandracomuna BiledTimisTrustul de foraj-extractie AradIdemIII
    10.Schela de productie petroliera Suplacu de Barcaucomuna Suplacu de BarcauBihorTrustul de foraj-extractie AradIdemIII
    11.Schela de productie petroliera Pecicacomuna PecicaAradTrustul de foraj-extractie AradIdemIII
    12.Schela de productie petroliera Mosoaiacomuna Poiana LaculuiArgesTrustul de foraj-extractie AradIdemIII
    13.Schela de productie petroliera Ciuresticomuna PotcoavaOltTrustul de foraj-extractie PitestiIdemIII
    14.Schela de productie petroliera Dragasaniorasul DragasaniVilceaTrustul de foraj-extractie PitestiIdemIII
    15.Schela de productie petroliera Gaesticomuna Valea MareDimbovitaTrustul de foraj-extractie PitestiIdemIII
    16.Schela de productie petroliera Baicoiorasul BaicoiPrahovaTrustul de foraj-extractie BoldestiIdemIII
    17.Schela de productie petroliera Boldestiorasul Boldesti- ScaeniPrahovaTrustul de foraj-extractie BoldestiIdemIII
    18.Schela de productie petroliera Bercacomuna BercaBuzauTrustul de foraj-extractie BoldestiIdemIII
    19.Schela de productie petroliera Viforitacomuna Aninoasa, municipiul TirgovisteDimbovitaTrustul de foraj-extractie BoldestiIdemIII
    20.Schela de productie petroliera Moreniorasul MoreniDimbovitaTrustul de foraj-extractie BoldestiCercetarea si exploatarea rationala a zacamintelor de titei si gaze, extractia titeiului, a gazelor, cresterea gradului de recuperare a titeiului din zacaminte, productia de gazolina si etan; punerea in productie si reparatia capitala a sondelor, intretinerea si repararea utilajelor si instalatiilor din dotareIII
    21.Schela de productie petroliera Zemescomuna ZemesBacauTrustul de foraj-extractie MoinestiIdemIII
    22.Schela de productie petroliera Modirzaucomuna ZemesBacauTrustul de foraj-extractie MoinestiIdemIII
    23.Schela de productie petroliera Comanestiorasul ComanestiBacauTrustul de foraj-extractie MoinestiIdemIII
    24.Schela de productie de gaze naturale Mediasmunicipiul MediasSibiuCentrala gazului metan MediasExploatarea rationala a zacamintelor de gaze naturale, extractia gazelor, cresterea gradului de recuperare a gazelor din zacaminte, punerea in productie si reparatia capitala a sondelor, intretinerea si repararea utilajelor si instalatiilor din dotareIII
    25.Schela de productie de gaze naturalemunicipiul Tirgu MuresMuresCentrala gazului metan MuresIdemIII
    26.Tirgu Mures Schela de productie de gaze naturale Ploiestimunicipiul PloiestiPrahovaCentrala gazului metan PloiestiIdemIII
    27.Schela de productie de gaze Turbureacomuna TurbureaGorjCentrala gazului metan TurbureaIdemIII
    28.Schela de foraj Mediasmunicipiul MediasSibiuCentrala gazului metan MediasForajul sondelor de cercetare geologica, de exploatare si injectie, montajul instalatiilor de foraj si al anexelor, intretinerea si repararea utilajelor si instalatiilor din dotareII
    29.Schela de foraj Tirgu Muresmunicipiul Tirgu MuresMuresCentrala gazului metan MediasIdemII
    30.Schela de foraj IancaComuna IancaBrailaTrustul de foraj-extractie BolintinIdemII
    31.Schela de foraj Balariacomuna ClejaniGiurgiuTrustul de foraj-extractie BolintinIdemII
    32.Schela de foraj Chitilamunicipiul Bucuresti-Trustul de foraj-extractie BolintinIdemII
    33.Schela de foraj Carbunestiorasul Tirgu CarbunestiGorjTrustul de foraj-extractie Tirgu JiuIdemII
    34.Schela de foraj Stoinacomuna StoinaGorjTrustul de foraj-extractie Tirgu JiuIdemII
    35.Schela de foraj Melinesticomuna MelinestiDoljTrustul de foraj-extractie Tirgu JiuIdemII
    36.Schela de foraj Zadarenicomuna FelnacAradTrustul de foraj-extractie AradIdemII
    37.Schela de foraj Oradeamunicipiul OradeaBihorTrustul de foraj-extractie AradIdemII
    38.Schela de foraj Bascovcomuna Bascov, municipiul PitestiArgesTrustul de foraj-extractie PitestiIdemII
    39.Schela de foraj Rimnicu Vilceamunicipiul Rimnicu VilceaVilceaTrustul de foraj-extractie PitestiIdemII
    40.Schela de foraj Liliestiorasul BaicoiPrahovaTrustul de foraj-extractie BoldestiIdemII
    41.Schela de foraj Scaeniorasul Boldesti- ScaeniPrahovaTrustul de foraj-extractie BoldestiIdemII
    42.Schela de foraj Moreniorasul MoreniDimbovitaTrustul de foraj-extractie BoldestiIdemII
    43.Schela de foraj Zemescomuna ZemesBacauTrustul de foraj-extractie MoinestiIdemII
    44.Schela de foraj Comanestiorasul ComanestiBacauTrustul de foraj-extractie MoinestiIdemII
    45.Schela de foraj Tirgu Ocnaorasul Tirgu OcnaBacauTrustul de foraj-extractie MoinestiIdemII
    46.Schela de foraj Ghelintacomuna GhelintaCovasnaTrustul de foraj-extractie MoinestiIdemII


  Anexa 9
  LISTA
  trusturilor şi întreprinderilor care se reorganizează
     
    Nr. crt.Denumirea vecheSediul vechiDenumirea nouaSediul nouObiectul de activitate
    localitateajudetullocalitateaJudetul
    01234567
    1.Trustul petrolului Bolintincomuna Bolintin- ValeGiurgiuTrustul de foraj- extractie Bolintincomuna Bolintin- ValeGiurgiuAsistenta tehnica de specialitate la schelele pe care le coordoneaza pentru cercetarea geologica si exploatarea zacamintelor de titei si gaze, realizarea integrala a productiei fizice, aplicarea metodelor si tehnologiilor moderne de foraj si de extractie, controlul desfasurarii activitatii de foraj si de extractie, respectarea regimurilor tehnologice, urmarirea realizarii productiei si a tuturor indicatorilor pe schele si pe ansamblul trustului; asigura elaborarea si urmareste realizarea programelor de crestere a gradului de recuperare a titeiului din zacaminte, aproba documentatiile de investitii, la nivelul competentelor stabilite de lege pentru centralele industriale, pentru schelele din coordonare, executa cu forte proprii lucrari de constructii-montaj aferente schelelor pe care le coordoneaza
    2.Trustul petrolului Tirgu Jiumunicipiul Tirgu JiuGorjTrustul de foraj- extractie Tirgu Jiumunicipiul Tirgu JiuGorjIdem
    3.Trustul (intreprinderea) de foraj-extractie Aradmunicipiul AradAradTrustul de foraj- extractie Aradmunicipiul AradAradIdem
    4.Trustul petrolului Pitestimunicipiul PitestiArgesTrustul de foraj- extractie Pitestimunicipiul PitestiArgesIdem
    5.Trustul petrolului Ploiestimunicipiul PloiestiPrahovaTrustul de foraj- extractie Boldestiorasul Boldesti- ScaeniPrahovaIdem
    6.Trustul petrolului Moinestiorasul MoinestiBacauTrustul de foraj- extractie Moinestiorasul MoinestiBacauIdem
    7.Intreprinderea de cimentari, operatiuni si transporturi speciale Ploiestimunicipiul PloiestiPrahovaIntreprinderea de fluide de foraj si operatiuni speciale petroliere Ploiestimunicipiul PloiestiPrahovaFabricarea aditivelor si materialelor pentru fluide de foraj, cimentari si operatiuni speciale la sonde, efectuarea de transporturi tehnologice grele, reparatii de scule si dispozitive, precum si reparatii la utilajele mijloacele de transport greu din dotare, prestari de servicii in legatura cu aceste activitati
    8.Intreprinderea de reparatii utilaje electrice Cimpinaorasul CampinaPrahovaIntreprinderea de reparatii utilaj electric, automatizari si radio- comunicatii Cimpinaorasul CampinaPrahovaRepararea motoarelor, transformatoarelor, aparatajelor, utilajelor electrice, aparatelor de masura si control, automatizari si radiocomunicatii, precum si confectii de echipamente electrice, prefabricate de forta,distributie, automatizare si radiocomunicatii; repararea si confectionarea de scule de forajextractie. Executa activitatea de service, cercetari si proiectari in legatura cu aceste activitati
    9.Intreprinderea de reparatii tractoare si motoare grele Poianacomuna Poiana Cimpina, orasul CimpinaPrahovaIntreprinderea de reparatii motoare grele si instalatii petroliere Poianacomuna Poiana Cimpina orasul CimpinaPrahovaConfectii de utilaj petrolier, aparate de masura si control specifice industriei petroliere, piese de schimb, reparatii capitale de tractoare pe senile cu puteri peste 80 CP cu si fara echipament de buldozer, motoare termice industriale grele cu puteri peste 80 CP, activitate de service, cercetari si proiectari in legatura cu aceste activitati.


  Anexa 16
  LISTA
  unităţilor din subordinea directa a Ministerului Petrolului
  I. CENTRALE INDUSTRIALE ŞI UNITĂŢI ASIMILATE ACESTORA
  Centrala gazului metan Medias
  - Schela de foraj Medias
  - Schela de foraj Tirgu Mures
  - Schela de producţie de gaze naturale Medias
  - Schela de producţie de gaze naturale Tirgu Mures
  - Schela de producţie de gaze naturale Ploiesti
  - Întreprinderea de exploatare conducte magistrale pentru gaz metan Medias
  - Întreprinderea de reţele şi instalaţii de distribuţie a gazelor naturale Bucureşti
  - Întreprinderea de reţele şi instalaţii de distribuţie a gazelor naturale Tirgu Mures
  - Întreprinderea de montaj conducte magistrale Braşov
  - Întreprinderea mecanică pentru gaz metan Medias.
  II. UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI DE PROIECTARE
  - Institutul de cercetări şi proiectari pentru petrol şi gaze Cîmpina.
  III. ALTE UNITĂŢI
  1. Trustul de foraj-extracţie Bolintin
  - Schela de foraj Ianca
  - Schela de foraj Balaria
  - Schela de foraj Chitila
  - Schela de producţie petroliera Poeni
  - Schela de producţie petroliera Videle
  - Schela de producţie petroliera Clejani
  - Schela de producţie petroliera Titu
  - Schela de producţie petroliera Brăila.
  2. Trustul de foraj-extracţie Tirgu Jiu
  - Schela de foraj Carbunesti
  - Schela de foraj Stoina
  - Schela de foraj Melinesti
  - Schela de producţie petroliera Craiova
  - Schela de producţie petroliera Ticleni
  - Schela de producţie petroliera Stoina
  - Schela de producţie petroliera Turburea.
  3. Trustul de foraj-extracţie Arad
  - Schela de foraj Zadareni
  - Schela de foraj Oradea
  - Schela de producţie petroliera Suplacu de Barca
  - Schela de producţie petroliera Pecica
  - Schela de producţie petroliera Sandra.
  4. Trustul de foraj-extracţie Pitesti
  - Schela de foraj Bascov
  - Schela de foraj Rimnicu Vilcea
  - Schela de producţie petroliera Mosoaia
  - Schela de producţie petroliera Ciuresti
  - Schela de producţie petroliera Dragasani
  - Schela de producţie petroliera Gaesti.
  5. Trustul de foraj-extracţie Boldesti
  - Schela de foraj Liliesti
  - Schela de foraj Scaeni
  - Schela de foraj Moreni
  - Schela de producţie petroliera Viforita
  - Schela de producţie petroliera Moreni
  - Schela de producţie petroliera Baicoi
  - Schela de producţie petroliera Boldesti
  - Schela de producţie petroliera Berca.
  6. Trustul de foraj-extracţie Moinesti
  - Schela de foraj Zemes
  - Schela de foraj Comăneşti
  - Schela de foraj Tirgu Ocna
  - Schela de foraj Ghelinta
  - Schela de producţie petroliera Zemes
  - Schela de producţie petroliera Modirzau
  - Schela de producţie petroliera Comăneşti.
  7. Întreprinderea de foraj şi exploatare a sondelor marine "Petromar" Constanta
  8. Întreprinderea de utilaj petrolier şi reparaţii Teleajen
  9. Întreprinderea mecanică pentru petrol Gaesti
  10. Întreprinderea de reparaţii motoare grele şi instalaţii petroliere Poiana
  11. Întreprinderea de reparaţii utilaj electric, automatizări şi radiocomunicatii Cîmpina
  12. Trustul de construcţii speciale petroliere Ploiesti
  13. Întreprinderea carotaj şi perforari Ploiesti
  14. Întreprinderea de fluide de foraj şi operaţiuni speciale petroliere Ploiesti
  15. Întreprinderea de transport ţiţei prin conducte Ploiesti
  16. Baza de aprovizionare pentru petrol şi recuperari materiale Floresti
  17. Baza de aprovizionare cu piese de schimb Cîmpina
  18. Întreprinderea de cooperare economică cu strainatatea în domeniul petrolului şi gazelor "ROMPETROL"
  19. Centrul de calcul şi lucrări auxiliare Bucureşti
  20. Muzeul republican al petrolului Ploiesti
  21. Oficiul de informare documentara
  22. Liceul industrial de petrol Medias
  23. Liceul industrial de petrol Arad
  24. Liceul industrial de petrol Marghita
  25. Liceul industrial de petrol Sinnicolau Mare
  26. Liceul industrial de petrol Melinesti
  27. Liceul industrial de petrol Ticleni
  28. Liceul industrial de petrol Pitesti
  29. Liceul industrial de petrol Moreni
  30. Liceul industrial de petrol Tirgoviste
  31. Liceul industrial de petrol Berca
  32. Liceul industrial de petrol Cîmpina
  33. Liceul industrial de petrol Teleajen
  34. Liceul industrial de petrol Ianca
  35. Liceul industrial de petrol Bolintin-Vale
  36. Liceul industrial de petrol Videle
  37. Liceul industrial de petrol Moinesti
  38. Liceul industrial de petrol Tirgu Ocna
  39. Liceul industrial de petrol Tirgu Secuiesc
  40. Liceul industrial de petrol Constanta.
  --------------------------