ORDIN nr. 1.027 din 19 iunie 2006
privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 26 iunie 2006  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,
  în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă modelul formularului specific cu regim special privind activitatea financiară şi contabilă şi normele privind întocmirea şi utilizarea acestuia, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 19 iunie 2006.
  Nr. 1.027.


  Anexa 1
   Cumpărătorul .......... Seria ...... nr. ..... Vânzătorul ..........
        (denumirea, forma (regim special) (numele, prenumele)
         juridică)
   Codul de identificare Buletinul/Cartea de
   fiscală ............... identitate
   Numărul de înregistrare seria .... nr. .......,
   la oficiul registrului eliberat/eliberată
   comerţului ............ ................
   Sediul ................
   (localitatea, strada,
    numărul)
   Judeţul ...............
                               BORDEROU DE ACHIZIŢIE
                     (cereale şi produse procesate din cereale)
                   nr. ............. data ......................
                          (de la producători individuali)
   
  Nr. crt. Contract (nr./data) Denumirea produsului U.M. Cantitatea Preţul unitar -lei- Valoarea -lei- Suma plătită -lei- Semnătura de primire a sumei
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  TOTAL (lei) X X
  Date privind expediţia Numele şi prenumele delegatului cumpărătorului ................ Buletinul/cartea de identitate ... seria ...... nr. ........., eliberat/eliberată ............. Mijlocul de transport ........... Nr. ......... Semnătura delegatului cumpărătorului ........................ Semnătura gestionarului ........................
                                                                       14-4-13/c

  Aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.027/2006 conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006.


  Anexa 2
  BORDEROU DE ACHIZIŢIE
  (cereale şi produse procesate din cereale)
  (cod 14-4-13/c)
  Formular cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare asigurat de Compania Naţională "Imprimeria Naţională"
  Formularul se utilizează pentru achiziţia de cereale şi produse procesate din cereale, numai de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.
  Formularul poate să conţină pe lângă elementele obligatorii din model şi alte elemente pe care societatea le consideră necesare, respectiv date referitoare la calitatea produselor.
  1. Serveşte ca:
  - document de înregistrare în gestiune a produselor cumpărate;
  - document justificativ de înregistrare în contabilitate a valorii produselor cumpărate.
  2. Se întocmeşte în 3 exemplare de către delegatul cumpărătorului, care achiziţionează cereale de la producătorii individuali persoane fizice, în momentul achiziţiei.
  Se semnează de persoana care face achiziţiile respective şi de gestionarul care primeşte marfa.
  3. Circulă:
  - la gestiune, pentru semnarea de primire a produselor şi întocmirea Notei de recepţie şi constatare de diferenţe (exemplarele 1 şi 2);
  - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
  - rămâne în carnet (exemplarul 2);
  - la vânzătorul cerealelor (exemplarul 3).
  4. Se arhivează:
  - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
  - la delegatul achizitor (exemplarul 2).
  ----