HOTĂRÂRE nr. 263 din 31 martie 2010
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 1 aprilie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 2.150 mii lei, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 59 "Alte cheltuieli", pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, şi alocarea acesteia Episcopiei Caransebeşului în vederea finalizării construcţiei Catedralei Episcopale din Caransebeş, judeţul Caraş-Severin.


  Articolul 2

  Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2010.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  Secretarul de stat pentru culte,
  Niculae Adrian Lemeni
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Bucureşti, 31 martie 2010.
  Nr. 263.
  -------