LEGE nr. 296 din 15 mai 2002
privind acordarea asistenţei medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care România este parte
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2002    Parlamentul României adopta prezenta lege.

    Articolul 1

    (1) Cetăţenii statelor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii şi stiintelor medicale beneficiază pe teritoriul României de servicii medicale acordate de instituţiile sanitare publice, în condiţiile stabilite prin respectivele documente internaţionale.
    (2) Cetăţenii români aflaţi pe teritoriul acestor state beneficiază, în contrapartida, de aceleaşi drepturi.


    Articolul 2

    (1) Prin derogare de la prevederile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare, contravaloarea serviciilor medicale acordate potrivit art. 1 se suporta din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, la tarifele stabilite pentru cetăţenii români asiguraţi.
    (2) Modul de decontare, precum şi documentele justificative se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
    ALEXANDRU ATHANASIU
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
    BOGDAN NICULESCU-DUVAZ
    ------------