ORDONANTA nr. 22 din 31 ianuarie 2007 (*actualizata*)
privind organizarea şi functionarea Comisiei Naţionale de Prognoza
(actualizata până la data de 14 iulie 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 14 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 212 din 2 iulie 2007.
  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Capitolul I Dispozitii generale şi principalele atribuţii


  Articolul 1

  (1) Comisia Naţionala de Prognoza se organizeaza şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului şi coordonarea secretarului general al Guvernului, având rolul de a elabora studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evolutia economiei româneşti în ansamblu, pe sectoare şi în profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum şi de a fundamenta principalele măsuri de politica economica proiectate de Guvern, în concordanta cu Programul de guvernare.
  ------------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 212 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.
  (2) Activitatea Comisiei Naţionale de Prognoza este finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
  (3) Comisia Naţionala de Prognoza are sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, sectorul 1.


  Articolul 2

  (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Comisia Naţionala de Prognoza indeplineste urmatoarele functii:
  a) de strategie, prin care se asigura elaborarea programelor de dezvoltare economica şi sociala pe termen scurt, mediu şi lung, a prognozelor şi studiilor privind echilibrul macroeconomic, sectorial şi regional;
  b) de armonizare a metodelor şi tehnicilor de previziune, precum şi a cadrului legislativ din domeniul sau de activitate, cu reglementarile şi recomandarile Uniunii Europene;
  c) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul sau de activitate;
  d) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea şi controlul aplicarii reglementarilor din domeniul sau de activitate;
  e) de administrare, prin care se asigura administrarea şi gestionarea eficienta a bunurilor din patrimoniul sau, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
  (2) Activitatea Comisiei Naţionale de Prognoza se intemeiaza pe principiile obiectivitatii, confidentialitatii, transparentei, responsabilitatii şi deontologiei profesionale.
  ------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 212 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.


  Articolul 3

  (1) Comisia Naţionala de Prognoza are urmatoarele atribuţii principale:
  a) elaboreaza prognoze privind dezvoltarea economico-sociala a României pe termen scurt, mediu şi lung, în corelare cu prevederile Programului de guvernare, ale strategiilor naţionale, sectoriale şi regionale, precum şi pe baza tendintelor din economia naţionala şi cea mondiala;
  b) participa la monitorizarea modului de realizare a Programului de guvernare, efectueaza analize cu privire la stadiul indeplinirii prevederilor acestuia şi propune măsuri pentru atingerea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare;
  c) realizează analize şi previziuni pentru fundamentarea proiectelor de buget, în concordanta cu cerinţele Ministerului Economiei şi Finanţelor;
  ------------
  Litera c) a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 212 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.
  d) coordonează sau participa la elaborarea de strategii şi programe de dezvoltare naţionale, sectoriale sau regionale;
  e) participa la elaborarea şi actualizarea anuală a documentelor programatice pe care România trebuie să le pregateasca în calitate de tara membra, precum Programul de convergenta, Programul naţional de reforme;
  f) participa la reuniunile grupurilor de experti ale Comisiei Europene, constituite pe problematici specifice;
  g) evalueaza efectele principalelor măsuri de politica economica asupra cresterii economice prin prisma obiectivelor prevăzute în programele naţionale şi regionale de dezvoltare;
  h) participa la evaluarile ex-ante şi ex-post ale impactului politicilor publice asupra proceselor economice şi sociale la nivel macroeconomic şi sectorial;
  i) gestioneaza şi implementeaza proiecte de asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene destinate dezvoltării capacităţii de formulare a politicilor economice, precum şi în vederea perfectionarii activităţii de previziune;
  j) elaboreaza şi utilizeaza modele macroeconomice pentru fundamentarea şi asigurarea coerentei prognozelor şi scenariilor de dezvoltare;
  k) analizeaza impactul politicilor financiare, monetare, valutare şi bugetare asupra economiei reale;
  l) efectueaza studii şi analize privind perspectivele economiei mondiale, evidentiind principalele tendinte şi posibilele lor efecte asupra economiei româneşti;
  m) analizeaza periodic situaţia economica interna, inclusiv pe bază de anchete proprii de conjunctura, în scopul evidentierii unor riscuri sau disfunctii în evolutia unor sectoare ori activităţi economice;
  n) realizează estimari asupra evolutiei economice pe termen scurt şi avanseaza propuneri pentru incadrarea în prognozele anuale;
  o) elaboreaza prognoze referitoare la echilibrul forţei de muncă; întocmeşte studii şi analize privind unele activităţi cu profil social şi de protecţie sociala;
  p) efectueaza previziuni pe termen scurt, mediu şi lung privind activitatea de comert exterior şi balanta de plati externe; evalueaza impactul fondurilor structurale şi al altor surse financiare externe atrase asupra indicatorilor macroeconomici;
  q) analizeaza şi prognozeaza evolutia şi efectele procesului inflationist asupra echilibrelor la nivel macroeconomic;
  r) efectueaza analize şi proiectii privind evolutia principalelor sectoare de activitate: industrie, agricultura, transport, comert, comunicatii;
  s) elaboreaza analize şi prognoze economice privind evolutia în profil teritorial a principalilor indicatori economico-sociali;
  t) efectueaza analize privind impactul asupra cresterii economice a programelor locale de dezvoltare şi a masurilor propuse prin Cadrul strategic naţional de referinţa şi Programul operational regional "Dezvoltare regionala";
  u) editeaza buletine informative din domeniul sau de activitate; cheltuielile legate de tipărirea şi difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocatiile bugetare aprobate Comisiei Naţionale de Prognoza;
  v) raspunde solicitarilor autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi ale persoanelor fizice şi juridice private, prin efectuarea de analize, cercetari, previziuni şi pe alte domenii şi subsectoare, la cerere;
  ------------
  Litera v) a alin. (1) al art. 3 a fost modificata de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 212 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.
  w) asigura, în condiţiile legii, formarea profesionala a personalului din aparatul propriu;
  x) elaboreaza proiectul bugetului anual al Comisiei Naţionale de Prognoza, precum şi programele de investitii anuale;
  y) organizeaza controlul financiar preventiv şi monitorizează execuţia bugetară.
  (2) Comisia Naţionala de Prognoza indeplineste şi alte atribuţii prevăzute în legi sau alte acte normative pentru domeniul sau de activitate.


  Articolul 4

  (1) În indeplinirea atribuţiilor sale, Comisia Naţionala de Prognoza colaboreaza cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, Banca Naţionala a României, cu institutele de cercetare şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
  ------------
  Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 212 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.
  (2) Comisia Naţionala de Prognoza este abilitata să solicite informaţii privind evolutia activităţii economico-financiare şi sociale de la ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, Banca Naţionala a României, operatori economici, precum şi de la autorităţile administraţiei publice locale, în scopul asigurarii elementelor necesare fundamentarii studiilor şi prognozelor, în condiţiile prevăzute de lege.
  (3) Pentru domenii de cercetare specifice, unde fluxul reciproc de informaţii este intens, Comisia Naţionala de Prognoza poate incheia conventii de colaborare.


  Articolul 5

  (1) Comisia Naţionala de Prognoza poate efectua cercetari, analize şi previziuni, la cerere, şi pe alte domenii şi subsectoare sau despre alti indicatori economico-sociali decat aceia care fac obiectul activităţii sale curente.
  (2) Lucrarile din categoria celor prevăzute la alin. (1), efectuate la cererea persoanelor juridice private, se presteaza contra cost.
  (3) Preturile şi tarifele pentru lucrarile solicitate de persoanele juridice private se stabilesc prin ordin al presedintelui Comisiei Naţionale de Prognoza, cu avizul ordonatorului principal de credite.
  (4) Veniturile obtinute se varsă integral la bugetul de stat.


  Capitolul II Conducerea Comisiei Naţionale de Prognoza


  Articolul 6

  (1) Comisia Naţionala de Prognoza este condusa de un presedinte, a cărui functie este asimilata din punctul de vedere al salarizarii cu functia de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
  (2) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni.
  (3) Preşedintele indeplineste, conform legii, functia de ordonator de credite.
  (4) Preşedintele numeste şi elibereaza din functie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Prognoza.


  Articolul 7

  (1) Preşedintele reprezinta Comisia Naţionala de Prognoza în raporturile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum şi cu organisme din tara şi din strainatate.
  (2) Prin ordin al presedintelui, unele atribuţii pot fi delegate, în condiţiile legii, şi persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate ale Comisiei Naţionale de Prognoza.


  Articolul 8

  (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, preşedintele este ajutat de Consiliul de Coordonare a Activităţii de Previziune, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridica.
  (2) Consiliul de Coordonare a Activităţii de Previziune are ca atributie principala dezbaterea proiectelor şi prognozelor macroeconomice pentru cresterea caracterului obiectiv, transparent şi ştiinţific al acestora. De asemenea, Consiliul de Coordonare a Activităţii de Previziune sprijina Comisia Naţionala de Prognoza în demersurile sale de perfectionare a metodelor şi tehnicilor de analiza şi prognoza şi de asigurare a compatibilitatii acestora cu cerinţele Uniunii Europene.
  (3) Din componenta Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune fac parte reprezentanti de prestigiu ai mediului academic şi ai societatii civile, cu preocupari în domeniul analizei şi previziunii macroeconomice.
  (4) Consiliul de Coordonare a Activităţii de Previziune este format din 7 membri, inclusiv preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoza, care este şi preşedintele acestuia.
  ------------
  Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 212 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.
  (5) Membrii Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui Comisiei Naţionale de Prognoza, cu avizul secretarului general al Guvernului.
  ------------
  Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 212 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.
  (6) Membrii Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune beneficiaza de o indemnizatie trimestriala de participare la sedinta egala cu 25% din indemnizatia lunara a presedintelui Comisiei Naţionale de Prognoza.
  ------------
  Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 212 din 2 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.
  (7) Consiliul de Coordonare a Activităţii de Previziune se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar.


  Articolul 9

  (1) Secretarul general al Comisiei Naţionale de Prognoza este înalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii, şi indeplineste atribuţiile prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Secretarul general coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Prognoza, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, indeplinind şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi functionare a institutiei ori încredinţate de presedinte.


  Capitolul III Organizarea Comisiei Naţionale de Prognoza


  Articolul 10

  (1) Structura organizatorica a Comisiei Naţionale de Prognoza este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  (2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) se pot organiza, prin ordin al presedintelui Comisiei Naţionale de Prognoza, servicii, birouri şi compartimente, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii.
  (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Prognoza este de 126, exclusiv demnitarul.


  Articolul 11

  (1) Structura organizatorica interna, circuitul documentelor, atribuţiile compartimentelor din aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Prognoza se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare, aprobat prin ordin al presedintelui.
  (2) Statul de functii şi structura posturilor pe compartimente, incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aproba prin ordin al presedintelui Comisiei Naţionale de Prognoza.
  (3) Atribuţiile şi raspunderile personalului se stabilesc prin fisa postului, potrivit legii.


  Articolul 12

  (1) Pentru activitatea de analiza şi prognoza în profil teritorial, Comisia Naţionala de Prognoza poate constitui compartimente şi birouri în judeţele în care îşi au sediul agentiile pentru dezvoltare regionala, denumite în continuare compartimente regionale de prognoza.
  (2) Compartimentele regionale de prognoza nu au personalitate juridica, urmand sa faca parte din Directia analize şi prognoze regionale, prevăzută în anexa.
  (3) Autorităţile administraţiei publice locale asigura, în condiţiile prevăzute de lege, spatiile corespunzătoare necesare pentru desfăşurarea activităţii compartimentelor regionale de prognoza.


  Articolul 13

  (1) Personalul Comisiei Naţionale de Prognoza se compune din functionari publici şi personal contractual.
  (2) Personalul din cadrul Comisiei Naţionale de Prognoza se încadrează, conform legii, cu respectarea structurii organizatorice şi în limita numarului de posturi prevăzute.


  Capitolul IV Dispozitii finale


  Articolul 14

  Numărul de autoturisme din dotarea Comisiei Naţionale de Prognoza şi consumul lunar de carburant pentru acestea se stabilesc potrivit legii.


  Articolul 15

  La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga Hotărârea Guvernului nr. 757/2003 privind organizarea şi functionarea Comisiei Naţionale de Prognoza, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, cu completările ulterioare.


  Articolul 16

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Radu Stroe
  Preşedintele Comisiei Naţionale
  de Prognoza,
  Ion Ghizdeanu
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul muncii,
  solidaritatii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
  Bucureşti, 31 ianuarie 2007.
  Nr. 22.

  Anexa
      Numărul maxim de posturi = 126,
      exclusiv demnitarul
                         STRUCTURA ORGANIZATORICA
                     a Comisiei Naţionale de Prognoza
      ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐
      │ Consiliul de │ │ PRESEDINTE │
      │ Coordonare a ├-----┼──────────────────┤
      │ Activităţii de │ │Cabinet Presedinte│
      │ Previziune │ └───────┬──────────┘
      └──────────────────┘ │
                                       │
                         ┌─────────────┼────────────────────┐
                  ┌──────┴───────┐ │ ┌──────┴─────────┐
                  │ AUDIT │ │ │Secretar general│
                  └──────────────┘ │ └────────────┬───┘
                                       │ │
              ┌────────────────────────┴─────┐ │
              │ │ │
       ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ ┌────────┴────────┐
       │ Directia │ │ Directia │ │ Directia │
       │ generală │ │ generală │ │ economica, │
       │ de analize │ │ de │ │administrativa, │
       │ şi │ │ analize │ │ juridica şi │
       │ prognoze │ │ şi │ │ de resurse │
       │ globalele │ │ prognoze │ │ umane │
       │ │ │ financiare,│ │ │
       │ │ │ sectoriale │ │ │
       │ │ │ şi regionale│ │ │
       └────────────┬┘ └┬────────────┘ └─────────────────┘
                    │ │
                    │ │
   ┌─────────────┐ │ │ ┌─────────────┐
   │ Directia │ │ │ │ Directia │
   │ Conturi │ │ │ │ analize şi │
   │ Naţionale ├──┤ ├───┤ prognoze │
   │ şi forta │ │ │ │ financiare │
   │ de muncă │ │ │ │ │
   └─────────────┘ │ │ └─────────────┘
                    │ │
   ┌─────────────┐ │ │ ┌─────────────┐
   │ Directia │ │ │ │ Directia │
   │ de │ │ │ │ analize de │
   │ modelare ├──┘ ├───┤ impact şi │
   │ şi sinteza │ │ │ prognoze │
   │ │ │ │ sectoriale │
   └─────────────┘ │ └─────────────┘
                                       │
                                       │ ┌─────────────┐
                                       │ │ Directia │
                                       │ │ analize şi │
                                       └───┤ prognoze │
                                           │ regionale │
                                           └─────────────┘

  -------------