REGULAMENT din 3 iulie 2014
privind evaluarea activităţii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 17 iulie 2014
  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, denumit în continuare personal asimilat, este supus unei evaluări privind eficienţa, calitatea activităţii şi integritatea, obligaţia de formare profesională continuă şi absolvirea unor cursuri de specializare. În cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor numit în funcţii de conducere, evaluarea se face şi asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor manageriale.
  (2) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător şi personalului asimilat detaşat la Consiliul Superior al Magistraturii şi la Institutul Naţional al Magistraturii.
  (3) Prezentul regulament nu se aplică judecătorilor şi procurorilor detaşaţi în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii ori al Institutului Naţional al Magistraturii pe posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor.


  Articolul 2

  (1) Evaluarea personalului asimilat din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii are ca obiectiv stabilirea nivelului de competenţă profesională, creşterea eficienţei şi calităţii activităţii profesionale, precum şi îmbunătăţirea performanţelor profesionale.
  (2) Procesul de evaluare a personalului asimilat implică parcurgerea următoarelor etape: analiza documentelor care conţin rezultate ale activităţii profesionale a persoanei evaluate, autoanaliza şi autoaprecierea, interviul de evaluare, stabilirea de comun acord a unui plan individual de dezvoltare profesională şi acordarea calificativului.
  (3) Aspectele relevate în urma autoanalizării şi autoaprecierii vor fi avute în vedere la interviu, în scopul elaborării, de comun acord între evaluator şi evaluat, a planului de dezvoltare profesională.


  Articolul 3

  Rezultatele evaluării sunt avute în vedere la promovarea în funcţii de execuţie, la ocuparea funcţiilor de conducere şi la identificarea necesităţilor de instruire a personalului asimilat din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, în scopul îmbunătăţirii performanţelor profesionale.


  Articolul 4

  (1) Prima evaluare a personalului asimilat se face după 2 ani de la numirea în funcţie, iar următoarele evaluări se fac la fiecare 3 ani, de regulă în luna februarie.
  (2) Evaluarea poate fi realizată şi în altă perioadă calendaristică, la cerere, în măsura în care este necesară pentru promovarea în funcţii de execuţie ori numirea în funcţii de conducere, însă numai după împlinirea intervalului de 2 sau 3 ani prevăzut de lege pentru efectuarea evaluării.
  (3) În cazul personalului asimilat care pe parcursul perioadei de 2 ani, respectiv 3 ani îşi desfăşoară activitatea la instituţii diferite, ca urmare a detaşării sau transferului, comisia de evaluare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului Naţional al Magistraturii va obţine datele şi informaţiile necesare pentru evaluare de la comisiile de evaluare constituite la instituţia la care acesta şi-a desfăşurat activitatea anterior detaşării ori transferului.
  (4) Efectuarea evaluării activităţii profesionale a personalului asimilat care în cursul perioadei supuse evaluării s-a aflat în concediu pentru creşterea copilului se realizează doar după încetarea perioadei respective, la împlinirea a 2 ani, în cazul primei evaluări de la numirea în funcţie, iar în cazul celorlalte evaluări, la împlinirea a 3 ani de activitate efectivă ca personal asimilat, prin cumularea perioadei anterioare concediului cu perioada ulterioară acestuia.
  (5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care personalul asimilat s-a aflat în alte concedii, cu excepţia concediului de odihnă, care, cumulat, au o perioadă mai mare de 6 luni în perioada supusă evaluării.


  Articolul 5

  (1) Evaluarea personalului asimilat care ocupă funcţii de execuţie în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii se face de o comisie formată din directorul direcţiei şi şeful serviciului sau, după caz, şeful biroului în care persoana evaluată îşi desfăşoară activitatea. În cazul personalului asimilat care ocupă funcţii de execuţie în cadrul unor servicii care nu fac parte dintr-o direcţie, evaluarea se face de şeful serviciului şi de şeful biroului.
  (2) În cazul personalului asimilat care ocupă funcţii de execuţie în cadrul unor compartimente aflate în subordinea preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, evaluarea se face de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii.
  (3) Evaluarea personalului asimilat din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii care îndeplineşte funcţiile de conducere de director, director adjunct şi şef serviciu, care nu se află în cadrul unei direcţii, cu excepţia celor subordonate direct preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, se face de o comisie formată din secretarul general şi secretarul general adjunct.
  (4) Evaluarea personalului asimilat care îndeplineşte funcţia de conducere de şef serviciu ori şef birou în cadrul unei direcţii sau serviciu se face de o comisie formată din secretarul general şi, după caz, directorul direcţiei sau şeful serviciului.
  (5) Evaluarea personalului asimilat care îndeplineşte funcţia de conducere de şef birou în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, care este subordonat direct preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, se face de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii.
  (6) Evaluarea personalului asimilat detaşat în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii se face de comisiile sau persoana prevăzute la alin. (1)-(5).
  (7) Evaluarea personalului asimilat care ocupă funcţii de execuţie în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii se face de o comisie formată din directorul adjunct responsabil cu activitatea departamentului în care persoana evaluată îşi desfăşoară activitatea şi din conducătorul departamentului respectiv.
  (8) Evaluarea personalului asimilat care ocupă funcţii de conducere a departamentelor din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii se face de o comisie formată din directorul Institutului Naţional al Magistraturii şi directorul adjunct responsabil cu activitatea departamentului în care persoana evaluată îşi desfăşoară activitatea.
  (9) Evaluarea personalului asimilat detaşat în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii se face de comisiile prevăzute la alin. (7) şi (8).
  (10) În situaţia imposibilităţii constituirii comisiilor de evaluare prevăzute la alin. (1), (4) şi (7), din cauza vacanţei funcţiei de conducere şi a inexistenţei unei persoane care exercită atribuţiile aferente funcţiei respective, persoana care va face parte din comisia de evaluare va fi desemnată de secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorul Institutului Naţional al Magistraturii, după caz, din rândul personalului asimilat din cadrul instituţiei.


  Articolul 6

  (1) Există incompatibilitate între membrii comisiei de evaluare şi persoana evaluată, în următoarele situaţii:
  1. când unul dintre membrii comisiei de evaluare este soţ, rudă sau afin până la al patrulea grad inclusiv cu persoana evaluată;
  2. când există sau a existat în perioada de 5 ani înaintea evaluării un litigiu între unul dintre membrii comisiei de evaluare şi persoana evaluată.
  (2) Dacă un membru al comisiei de evaluare se află într-o situaţie care, deşi nu se încadrează în cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1), este de natură să îi afecteze obiectivitatea în evaluare, acesta are obligaţia de a anunţa de îndată secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorul Institutului Naţional al Magistraturii, după caz.
  (3) În situaţiile prevăzute la alineatele precedente, secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorul Institutului Naţional al Magistraturii, după caz, desemnează o altă persoană care să facă evaluarea, dintre judecătorii sau procurorii detaşaţi ori dintre persoanele care ocupă funcţia de personal asimilat. În cazul în care chiar secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorul Institutului Naţional al Magistraturii se află în vreuna din situaţiile prevăzute la alineatele precedente, desemnarea unei alte persoane se face de către secretarul general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii sau de unul dintre directorii adjuncţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, după caz.
  (4) În cazul în care preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii se află în vreuna din situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1) ori atunci când acesta apreciază că se află într-o situaţie de natură să îi afecteze obiectivitatea în evaluare, evaluarea se face de către vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii.


  Capitolul II Indicatorii de evaluare a performanţelor profesionale


  Articolul 7

  Eficienţa activităţii desfăşurate de personalul asimilat se apreciază în funcţie de următorii indicatori:
  a) respectarea termenelor de soluţionare a lucrărilor;
  b) operativitatea în soluţionarea lucrărilor, în raport cu numărul şi complexitatea acestora;
  c) capacitatea de rezolvare a lucrărilor cu grad de complexitate ridicat;
  d) capacitatea de planificare a activităţilor.


  Articolul 8

  Calitatea activităţii desfăşurate de personalul asimilat se apreciază în funcţie de următorii indicatori:
  a) calitatea redactării lucrărilor: structură coerentă, argumentaţie clară, logică juridică, exprimare corectă şi precisă, capacitate de interpretare şi aplicare a legii, capacitate de sinteză, gândire independentă;
  b) abilităţile de comunicare şi colaborare;
  c) modul de îndeplinire a altor activităţi (de exemplu: participarea în cadrul diferitelor comisii, la organizarea unor examene/concursuri, conferinţe);
  d) capacitatea de asumare a responsabilităţilor în raport cu atribuţiile stabilite prin fişa postului;
  e) capacitatea de a lucra independent, dar şi în echipă.


  Articolul 9

  Evaluarea activităţii personalului asimilat potrivit indicatorilor prevăzuţi la art. 7 şi 8 se face avându-se în vedere atât atribuţiile compartimentului respectiv, astfel cum sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii ori prin Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii, cât şi atribuţiile specifice prevăzute în fişa postului.


  Articolul 10

  Integritatea personalului asimilat se apreciază în funcţie de următorii indicatori:
  a) respectarea standardelor de conduită conforme cu onoarea şi demnitatea profesiei, stabilite conform legii;
  b) sancţiuni disciplinare rămase definitive în perioada supusă evaluării.


  Articolul 11

  Îndeplinirea obligaţiei de formare profesională continuă şi absolvirea unor cursuri de specializare se apreciază în funcţie de următorii indicatori:
  a) disponibilitatea de a participa la programele de formare profesională continuă organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, de instituţiile de învăţământ superior din ţară sau din străinătate ori la alte forme de perfecţionare profesională, inclusiv la cursuri de limbi străine;
  b) aprofundarea legislaţiei, precum şi a doctrinei şi jurisprudenţei în domeniul de activitate;
  c) interesul şi disponibilitatea pentru pregătirea individuală;
  d) cunoştinţe de operare pe calculator.


  Articolul 12

  (1) În cazul personalului asimilat care ocupă funcţii de conducere şi care exercită efectiv numai atribuţii de conducere, pe lângă indicatorii prevăzuţi la art. 10 şi 11, vor fi avuţi în vedere, pentru evaluarea criteriului privind modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale, şi următorii indicatori:
  a) capacitatea de organizare a activităţilor specifice compartimentului, prin repartizarea echilibrată şi echitabilă a sarcinilor;
  b) capacitatea de decizie în organizarea activităţilor specifice compartimentului;
  c) capacitatea de coordonare;
  d) abilităţile de comunicare;
  e) capacitatea de motivare a subordonaţilor;
  f) obiectivitatea şi imparţialitatea în aprecierea activităţii subordonaţilor;
  g) abilităţile de mediere, negociere şi soluţionare a conflictelor;
  h) atitudinea în relaţiile cu subordonaţii;
  i) colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei.
  (2) În cazul evaluării personalului asimilat care ocupă funcţii de conducere şi care exercită atât atribuţii de conducere, cât şi atribuţii de execuţie, pe lângă indicatorii specifici funcţiilor de conducere, se notează şi indicatorii prevăzuţi la art. 7, 8, 10 şi 11.


  Capitolul III Procedura de evaluare


  Articolul 13

  (1) Activitatea de evaluare a activităţii profesionale a personalului asimilat se desfăşoară pe parcursul întregii perioade de 3 ani.
  (2) Comisia de evaluare sau, după caz, persoana care face evaluarea întocmeşte un dosar de evaluare pentru fiecare persoană, dosar care va cuprinde procesele-verbale încheiate anual - conform modelului din anexa nr. 1, proiectul raportului de evaluare, observaţiile şi obiecţiile celui evaluat, precum şi raportul de evaluare final - conform modelului din anexa nr. 2.
  (3) Personalul asimilat are acces oricând la propriul dosar de evaluare.


  Articolul 14

  (1) Comisia de evaluare sau, după caz, persoana care face evaluarea poate consulta orice lucrări îndeplinite în perioada supusă evaluării, iar persoana evaluată poate prezenta comisiei de evaluare sau, după caz, persoanei care face evaluarea orice lucrări pe care le consideră relevante pentru activitatea desfăşurată în această perioadă.
  (2) Culegerea datelor şi a informaţiilor necesare evaluării poate fi făcută de oricare dintre membrii comisiei de evaluare.


  Articolul 15

  (1) Pentru fiecare persoană se întocmeşte anual un proces-verbal în care se menţionează date privind indicatorii de evaluare şi în cuprinsul căruia, dacă este cazul, se fac recomandări în privinţa acelor aspecte cu privire la care se apreciază că este necesară realizarea unui progres în perioada următoare.
  (2) Procesul-verbal anual de evaluare se aduce la cunoştinţa celui evaluat sub semnătură.


  Articolul 16

  Autoevaluarea reprezintă procesul prin care personalul asimilat formulează propriile aprecieri cu privire la activitatea desfăşurată în perioada supusă evaluării, acordând note motivate la fiecare indicator, aceasta având rolul de a pregăti persoana evaluată pentru un dialog constructiv cu membrii comisiei de evaluare, în cadrul interviului.


  Articolul 17

  (1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, constă într-o discuţie purtată între comisia de evaluare şi persoana evaluată la finalul perioadei de evaluare, după efectuarea autoevaluării, cu privire la aspectele consemnate în procesele-verbale anuale.
  (2) Refuzul persoanei evaluate de a întocmi fişa de autoevaluare şi de a se prezenta la interviu nu împiedică parcurgerea următoarelor etape ale procedurii de evaluare şi finalizarea acesteia.


  Articolul 18

  (1) Fiecare indicator de evaluare se notează cu note cuprinse între 1 şi 10.
  (2) Nota obţinută de persoana evaluată la fiecare criteriu de evaluare reprezintă media aritmetică a notelor acordate la indicatorii corespunzători acelui criteriu.
  (3) Calificativul se acordă în funcţie de media aritmetică a notelor obţinute la fiecare criteriu de evaluare, inclusiv la criteriul privind modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale, astfel:
  - de la 9 (inclusiv) la 10 - calificativul "Foarte bine";
  - de la 7 (inclusiv) la 9 - calificativul "Bine";
  - de la 5 (inclusiv) la 7 - calificativul "Satisfăcător";
  - sub nota 5 - calificativul "Nesatisfăcător".


  Articolul 19

  (1) Rezultatele evaluării se înscriu într-un raport de evaluare care se semnează de membrii comisiei de evaluare sau, după caz, de persoana care face evaluarea, precum şi de persoana evaluată.
  (2) Raportul de evaluare cuprinde descrierea activităţilor desfăşurate de comisia de evaluare, fişa de evaluare, conform modelului din anexa nr. 3, precum şi eventualele recomandări făcute persoanei evaluate şi se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care unul se comunică persoanei evaluate, unul se păstrează la dosarul de evaluare, iar unul se ataşează la dosarul profesional.
  (3) Înainte de întocmirea raportului de evaluare, comisia de evaluare întocmeşte un proiect de raport care se comunică persoanei evaluate, aceasta având dreptul de a formula observaţii şi obiecţii în termen de 15 zile de la comunicare.
  (4) Observaţiile şi obiecţiile se depun la comisia de evaluare, care se pronunţă asupra acestora în termen de 15 zile. În situaţia în care observaţiile şi obiecţiile se admit, se vor face modificările corespunzătoare în cuprinsul raportului de evaluare.


  Articolul 20

  (1) Personalul asimilat din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi cel detaşat în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, ce ocupă funcţii de execuţie, nemulţumit de calificativul acordat, poate formula contestaţie la secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii.
  (2) Personalul asimilat care ocupă funcţii de execuţie în cadrul unor compartimente aflate în subordinea preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi personalul care exercită funcţii de conducere, nemulţumit de calificativul acordat, poate formula contestaţie la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
  (3) Personalul asimilat din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi cel detaşat în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, ce ocupă funcţii de execuţie, nemulţumit de calificativul acordat, poate formula contestaţie la directorul Institutului Naţional al Magistraturii.
  (4) Personalul prevăzut la alin. (3), care exercită funcţii de conducere, nemulţumit de calificativul acordat, poate formula contestaţie la Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii.
  (5) Termenul de formulare a contestaţiilor prevăzute la alineatele precedente este de 30 de zile de la comunicarea raportului de evaluare.
  (6) În soluţionarea contestaţiei pot fi solicitate comisiei de evaluare sau, după caz, persoanei care face evaluarea, precum şi persoanei care a formulat contestaţia orice informaţii considerate necesare. Încunoştinţarea persoanei care a formulat contestaţia, în vederea ascultării, este obligatorie.
  (7) Contestaţiile se soluţionează în cel mult 30 de zile, iar rezultatul soluţionării contestaţiei, inclusiv motivarea, se comunică obligatoriu persoanei evaluate, în termen de 30 de zile. Actele emise cu ocazia soluţionării acestora nu sunt supuse niciunei căi de atac.
  (8) În cazul în care secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorul Institutului Naţional al Magistraturii se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 6 alin. (1) sau apreciază că se află într-o situaţie de natură să îi afecteze obiectivitatea, contestaţiile se soluţionează, după caz, de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii sau de Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii. În cazul în care în aceste situaţii se află chiar membrii Consiliului Superior al Magistraturii sau ai Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, aceştia au obligaţia să se abţină de la soluţionarea contestaţiei.


  Articolul 21

  (1) Personalul asimilat căruia i s-a acordat calificativul "Nesatisfăcător" este obligat să urmeze, pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni, cursuri speciale organizate la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii ori de către Institutul Naţional al Magistraturii sau de alte instituţii, în funcţie de specificul activităţii.
  (2) Personalul asimilat căruia i s-a acordat calificativul "Satisfăcător" în urma a două evaluări consecutive este obligat să urmeze, pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni, cursuri speciale organizate potrivit alin. (1).
  (3) Cursurile prevăzute la alin. (1) şi (2) se încheie prin susţinerea unui examen. Procedura de desfăşurare a examenului se stabileşte prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
  (4) Comisia de examinare este formată din personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, judecători şi procurori detaşaţi din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii ori al Institutului Naţional al Magistraturii, după caz.
  (5) Comisia de examinare este numită, după caz, de secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii ori de directorul Institutului Naţional al Magistraturii.
  (6) Absenţa nejustificată echivalează cu nepromovarea examenului.
  (7) Pentru cei care din motive temeinice nu pot participa la examen, acesta se va susţine în termen de maximum o lună de la încetarea cauzei ce a determinat neprezentarea. În aceste situaţii, persoana în cauză are obligaţia de a înştiinţa atât cu privire la motivul neprezentării la examen, cât şi referitor la data încetării acestuia, prezentând dovada motivelor invocate.


  Articolul 22

  Personalul asimilat ce primeşte în urma a două evaluări consecutive calificativul "Nesatisfăcător" sau care nu a promovat examenul prevăzut la art. 21 alin. (3) este eliberat din funcţie pentru incapacitate profesională.


  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 23

  Pentru prima evaluare realizată în temeiul prezentului regulament, în anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 15, se încheie un singur proces-verbal pentru întreaga perioadă supusă evaluării.


  Articolul 24

  Toate termenele stabilite în cadrul prezentului regulament se calculează potrivit dispoziţiilor din Codul de procedură civilă.


  Articolul 25

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Anexa 1
  -------
  la regulament
  -------------
      Instituţia ..........................
      Compartimentul ..............
                                                 FUNCŢIE DE EXECUŢIE

  PROCES-VERBAL
  privind evaluarea activităţii profesionale a
  dlui/dnei consilier juridic, personal de specialitate
  juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, .................,
  pentru anul .......
  I. Traseul profesional
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  II. Activităţi desfăşurate de comisia de evaluare
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  III. Date privind eficienţa, calitatea activităţii, integritatea şi formarea profesională continuă
  Date statistice
   ┌────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┐
   │ │Persoana evaluată│Media pe compartiment│
   ├────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
   │Numărul de lucrări repartizate │ │ │
   ├────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
   │Numărul de lucrări redactate │ │ │
   ├────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
   │Operativitatea în soluţionarea │ │ │
   │lucrărilor │ │ │
   ├────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
   │Participări la şedinţele comisiilor,│ │ │
   │grupurilor de lucru, la organizarea │ │ │
   │unor examene/concursuri de │ │ │
   │competenţa Consiliului Superior al │ │ │
   │Magistraturii/Institutului Naţional │ │ │
   │al Magistraturii, precum şi la alte │ │ │
   │activităţi │ │ │
   └────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────┘

  A. Eficienţa
  1. Respectarea termenelor de soluţionare a lucrărilor
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  2. Operativitatea în soluţionarea lucrărilor, în raport cu numărul şi complexitatea acestora
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  3. Capacitatea de rezolvare a lucrărilor cu grad de complexitate ridicat
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  4. Capacitatea de planificare a activităţilor
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  B. Calitatea activităţii
  1. Calitatea redactării lucrărilor: structură coerentă, argumentaţie clară, logică juridică, exprimare corectă şi precisă, capacitate de interpretare şi aplicare a legii, capacitate de sinteză, gândire independentă
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  2. Abilităţile de comunicare şi colaborare
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  3. Modul de îndeplinire a altor activităţi (de exemplu: participarea în cadrul diferitelor comisii, la organizarea unor examene/concursuri, conferinţe)
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  4. Capacitatea de asumare a responsabilităţilor în raport cu atribuţiile stabilite prin fişa postului
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  5. Capacitatea de a lucra independent, dar şi în echipă
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  C. Integritatea
  1. Respectarea standardelor de conduită conforme cu onoarea şi demnitatea profesiei, stabilite prin lege
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  2. Sancţiunile disciplinare rămase definitive în perioada supusă evaluării
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  D. Formarea profesională continuă
  1. Disponibilitatea de a participa la programele de formare profesională continuă organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, de instituţiile de învăţământ superior din ţară sau din străinătate ori la alte forme de perfecţionare profesională, inclusiv la cursuri de limbi străine
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  2. Aprofundarea legislaţiei, precum şi a doctrinei şi jurisprudenţei în domeniul de activitate
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  3. Interesul şi disponibilitatea pentru pregătirea individuală
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  4. Cunoştinţe de operare pe calculator
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  IV. Recomandările comisiei de evaluare*1)
  Aspecte cu privire la care este necesară realizarea unui progres în perioada următoare (dacă este cazul)
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  V. Observaţiile persoanei evaluate
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  Întocmit astăzi, data de ......................., conform art. 15 din Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 862/2014.
                            Comisia de evaluare
                            .................................................
                            .................................................
      Persoana evaluată
      .............................
      Semnătura
      ...................

  ---------
  *1) Se stabilesc pe baza discuţiilor purtate şi de comun acord între comisia de evaluare şi persoana evaluată.
      Instituţia ..........................
      Compartimentul ..............
                                                 FUNCŢIE DE CONDUCERE

  PROCES-VERBAL
  privind evaluarea activităţii profesionale a
  dlui/dnei consilier juridic, personal de specialitate juridică
  asimilat judecătorilor şi procurorilor, ..............,
  pentru anul .....
  I. Traseul profesional
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  II. Funcţia de conducere îndeplinită/perioada ..............................
  III. Activităţi desfăşurate de comisia de evaluare
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  IV. Date privind eficienţa, calitatea activităţii, integritatea şi formarea profesională continuă şi exercitarea atribuţiilor manageriale
  ACTIVITATEA DE EXECUŢIE
   ┌────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┐
   │ │Persoana evaluată│Media pe compartiment│
   ├────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
   │Numărul de lucrări repartizate │ │ │
   ├────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
   │Numărul de lucrări redactate │ │ │
   ├────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
   │Operativitatea în soluţionarea │ │ │
   │lucrărilor │ │ │
   ├────────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┤
   │Participări la şedinţele comisiilor,│ │ │
   │grupurilor de lucru, la organizarea │ │ │
   │unor examene/concursuri de │ │ │
   │competenţa Consiliului Superior al │ │ │
   │Magistraturii/Institutului Naţional │ │ │
   │al Magistraturii, precum şi la alte │ │ │
   │activităţi │ │ │
   └────────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────┘

  A. Eficienţa
  1. Respectarea termenelor de soluţionare a lucrărilor
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  2. Operativitatea în soluţionarea lucrărilor, în raport cu numărul şi complexitatea acestora
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  3. Capacitatea de rezolvare a lucrărilor cu grad de complexitate ridicat
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  4. Capacitatea de planificare a activităţilor
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  B. Calitatea activităţii
  1. Calitatea redactării lucrărilor: structură coerentă, argumentaţie clară, logică juridică, exprimare corectă şi precisă, capacitate de interpretare şi aplicare a legii, capacitate de sinteză, gândire independentă
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  2. Abilităţile de comunicare şi colaborare
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  3. Modul de îndeplinire a altor activităţi (de exemplu: participarea în cadrul diferitelor comisii, la organizarea unor examene/concursuri, conferinţe)
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  4. Capacitatea de asumare a responsabilităţilor în raport cu atribuţiile stabilite prin fişa postului
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  5. Capacitatea de a lucra independent, dar şi în echipă
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  C. Integritatea
  1. Respectarea standardelor de conduită conforme cu onoarea şi demnitatea profesiei, stabilite prin lege
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  2. Sancţiunile disciplinare rămase definitive în perioada supusă evaluării
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  D. Formarea profesională continuă
  1. Disponibilitatea de a participa la programele de formare profesională continuă organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, de instituţiile de învăţământ superior din ţară sau din străinătate ori la alte forme de perfecţionare profesională, inclusiv la cursuri de limbi străine
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  2. Aprofundarea legislaţiei, precum şi a doctrinei şi jurisprudenţei în domeniul de activitate
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  3. Interesul şi disponibilitatea pentru pregătirea individuală
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  4. Cunoştinţe de operare pe calculator
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  ACTIVITATEA DE CONDUCERE
  1. Capacitatea de organizare a activităţilor specifice compartimentului, prin repartizarea echilibrată şi echitabilă a sarcinilor
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  2. Capacitatea de decizie în organizarea activităţilor specifice compartimentului
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  3. Capacitatea de coordonare
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  4. Abilităţile de comunicare
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  5. Capacitatea de motivare a subordonaţilor
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  6. Obiectivitatea şi imparţialitatea în aprecierea activităţii subordonaţilor
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  7. Abilităţile de mediere, negociere şi soluţionarea conflictelor
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  8. Atitudinea în relaţiile cu subordonaţii
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  9. Colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  V. Recomandările comisiei de evaluare*1)
  Aspecte cu privire la care este necesară realizarea unui progres în perioada următoare (dacă este cazul)
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  VI. Observaţiile persoanei evaluate
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  Întocmit astăzi, data de ......................., conform art. 15 din Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 862/2014.
                            Comisia de evaluare
                            .................................................
                            .................................................
      Persoana evaluată
      .............................
      Semnătura
      ...................

  ---------
  *1) Se stabilesc pe baza discuţiilor purtate şi de comun acord între comisia de evaluare şi persoana evaluată.


  Anexa 2
  -------
  la regulament
  -------------
  Instituţia ......................
  RAPORT DE EVALUARE
  a activităţii profesionale
  1. Numele şi prenumele persoanei evaluate .............................................................................
  2. Perioada supusă evaluării ..........................................................................................
  3. Traseul profesional al persoanei evaluate în perioada supusă evaluării*1 ...........................................
  .......................................................................................................................
  I. Activităţi desfăşurate de comisia de evaluare
  1. Procese-verbale de evaluare întocmite2 anual ...............................................................................
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  2. Menţiuni privind autoevaluarea ...........................................................................................................
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  3. Menţiuni privind desfăşurarea interviului ...........................................................................................
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  4. Data comunicării proiectului de raport de evaluare ..........................................................................
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  5. Obiecţii formulate la raportul de evaluare/Modul de soluţionare a obiecţiilor formulate .....................
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  6. Alte menţiuni ....................................................................................................................................
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  II. Fişele de evaluare
  În activitatea de evaluare a fost completată fişa de evaluare, anexă/anexe la prezentul raport de evaluare.
  III. Calificativul acordat (media obţinută) ........................................................................................
  IV. Recomandări
  ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................
  Prezentul raport de evaluare a fost întocmit astăzi, ........., în 3 exemplare, din care unul se comunică persoanei evaluate, un exemplar se ataşează la dosarul de evaluare şi un exemplar se înaintează în vederea ataşării la dosarul profesional.
  Împotriva calificativului stabilit prin prezentul raport de evaluare persoana evaluată poate formula contestaţie, în termen de 30 de zile de la comunicare, în condiţiile art. 20 din Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 862/2014.
  Membrii comisiei de evaluare
  1. Nume, prenume - semnătură ......................
  2. Nume, prenume - semnătură ................
                             Persoana evaluată ............................
                             Data înmânării/comunicării ...................
                             Semnătura ....................................

  ------
  *1) Se menţionează instituţiile la care a funcţionat în perioada supusă evaluării, precum şi funcţii de conducere îndeplinite sau eventuale întreruperi de activitate (detaşări, concedii pentru îngrijirea copilului, concedii fără plată ş.a.), dacă este cazul.
  *2) Inclusiv menţiuni privind procesele-verbale anuale de evaluare întocmite de comisiile de evaluare de la alte instituţii în cazul transferului, detaşării etc.


  Anexa 3
  -------
  la regulament
  -------------
  FIŞĂ DE EVALUARE
  a activităţii profesionale a personalului asimilat
  ACTIVITATE DE EXECUŢIE
  Numele şi prenumele persoanei evaluate ......................................
  Instituţia şi compartimentul la care funcţionează ...........................
  I. Eficienţa
  a) Respectarea termenelor de soluţionare a lucrărilor
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  b) Operativitatea în soluţionarea lucrărilor, în raport cu numărul şi complexitatea acestora
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  c) Capacitatea de rezolvare a lucrărilor cu grad de complexitate ridicat
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  d) Capacitatea de planificare a activităţilor
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  Media obţinută la criteriul "Eficienţa":
  Motivarea:
  Observaţii:
  Obiecţii:
  II. Calitatea
  a) Calitatea redactării lucrărilor
  Subindicatorii pentru indicatorul "calitatea redactării lucrărilor":
  1. structură coerentă
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  2. argumentaţia clară
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  3. logică juridică
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  4. exprimare corectă şi precisă
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  5. capacitate de interpretare şi aplicare a legii
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  6. capacitate de sinteză
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  7. gândire independentă
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată în urma autoevaluării la indicatorul de la lit. a) (media subindicatorilor de la pct. 1-7):
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare la indicatorul de la lit. a) (media subindicatorilor de la pct. 1-7):
  Observaţii şi motivare:
  b) Abilităţile de comunicare şi colaborare
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  c) Modul de îndeplinire a altor activităţi (de exemplu: participarea în cadrul diferitelor comisii, la organizarea unor examene/concursuri, conferinţe)
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  d) Capacitatea de asumare a responsabilităţilor în raport cu atribuţiile stabilite prin fişa postului
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  e) Capacitatea de a lucra independent, dar şi în echipă
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  Media obţinută la criteriul "Calitatea":
  Motivarea:
  Observaţii:
  Obiecţii:
  III. Integritatea
  a) Respectarea standardelor de conduită conforme cu onoarea şi demnitatea profesiei, stabilite conform legii
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  b) Sancţiunile disciplinare rămase definitive în perioada supusă evaluării
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  Media obţinută la criteriul "Integritatea":
  Motivarea:
  Observaţii:
  Obiecţii:
  IV. Formarea profesională continuă
  a) Disponibilitatea de a participa la programele de formare profesională continuă organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, de instituţiile de învăţământ superior din ţară sau din străinătate ori la alte forme de perfecţionare profesională, inclusiv la cursuri de limbi străine
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  b) Aprofundarea legislaţiei, precum şi a doctrinei şi jurisprudenţei în domeniul de activitate
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  c) Interesul şi disponibilitatea pentru pregătirea individuală
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  d) Cunoştinţe de operare pe calculator
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Motivarea:
  Media obţinută la criteriul "Formarea profesională continuă":
  Motivarea:
  Observaţii:
  Obiecţii:
  MEDIA OBŢINUTĂ LA EVALUAREA CELOR PATRU CRITERII:
  CALIFICATIVUL ACORDAT:
  FIŞA DE EVALUARE
  a activităţii profesionale a personalului asimilat
  ACTIVITATE DE CONDUCERE
  Numele şi prenumele persoanei evaluate .....................................................................................
  Instituţia şi compartimentul la care funcţionează ..........................................................................
  1. Capacitatea de organizare a activităţilor specifice compartimentului, prin repartizarea echilibrată şi echitabilă a sarcinilor
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  2. Capacitatea de decizie în organizarea activităţilor specifice compartimentului
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  3. Capacitatea de coordonare
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  4. Abilităţile de comunicare
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  5. Capacitatea de motivare a subordonaţilor
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  6. Obiectivitatea şi imparţialitatea în aprecierea activităţii subordonaţilor
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  7. Abilităţile de mediere, negociere şi soluţionare a conflictelor
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  8. Atitudinea în relaţiile cu subordonaţii
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  9. Colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei
  Nota acordată în urma autoevaluării:
  Observaţii şi motivare:
  Nota acordată de către comisia de evaluare:
  Observaţii şi motivare:
  MEDIA OBŢINUTĂ LA EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE CONDUCERE:
  ------