ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 138 din 28 decembrie 2021pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1243 din 29 decembrie 2021
  Având în vedere faptul că termenul de la care ocuparea tuturor funcțiilor publice din administrația publică centrală și locală prin concurs național este 1 ianuarie 2022,
  ținând cont de termenele pentru realizarea arhitecturii sistemului informatic pentru organizarea concursului național și pentru operaționalizarea noului concept administrativ de concurs național dezvoltat și pilotat, pentru unele funcții publice vacante, asumate prin contractele de finanțare în cadrul unor proiecte cu finanțare din fonduri europene nerambursabile în care Agenția Națională a Funcționarilor Publici este parte,
  având în vedere etapizarea concursului național din cadrul proiectului-pilot de organizare a concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență pentru perioada 2023-2024,
  având în vedere că în perioada 2021-2022 este necesară reglementarea cadrului normativ secundar referitor la cadrele de competență, testarea modulului informatic pentru proiectul-pilot de organizare a concursului pentru ocuparea unor funcții publice vacante concomitent cu elaborarea proiectului de act normativ prevăzut la art. 619 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, derularea unor campanii de diseminare și prezentare a noilor concepte propuse referitoare la elaborarea și implementarea cadrelor de competențe și la standardizarea fișelor de post, precum și parcurgerea de către un grup-țintă format din funcționari publici din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, membri ai comisiei de recrutare pentru înalții funcționari publici și funcționari publici din cadrul unor autorități și instituții publice, a unui program de formare în domeniul evaluării de competențe,
  ținând seama de faptul că reforma din domeniul funcției publice și al funcționarilor publici implică modificări de substanță ale componentelor sale majore, iar de la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează măsurile de reformă din domeniul funcției publice și al funcționarilor publici, și până la implementarea efectivă a acestora sunt necesare o serie de activități complexe premergătoare,
  având în vedere faptul că termenele actuale pentru implementarea măsurilor de reformă din domeniul funcției publice și al funcționarilor publici nu asigură timpul minim necesar în practică de implementare a acestora, raportat la activitățile tehnice ce trebuie a fi realizate,
  luând în considerare constrângerile de resurse actuale și efectele negative care pot rezulta în lipsa neremedierii situațiilor evidențiate și care pot consta în eșecul măsurilor de reformă în domeniul administrației publice,
  dat fiind faptul că neadoptarea unor soluții urgente va duce la depășirea termenelor reglementate pentru implementarea măsurilor de reformă din domeniul funcției publice și al funcționarilor publici,
  având în vedere faptul că termenul până la care autoritățile și instituțiile publice aveau obligația de echivalare a funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale, în condițiile art. 624 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, s-a împlinit la data de 5 iulie 2021,
  ținând cont de faptul că numeroase autorități și instituții publice nu au inițiat/finalizat demersuri legislative, în termenul legal reglementat, la nivelul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici fiind identificate funcții publice specifice stabilite atât în cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală, cât și al celor din administrația publică locală care, în proporție majoritară, nu au fost echivalate în condițiile art. 384 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,
  întrucât consecința celor anterior menționate este faptul că nu pot fi realizate organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice specifice vacante care nu au fost echivalate în condițiile art. 384 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere că în condițiile actuale de pandemie de COVID-19 și ale restricțiilor impuse prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, derogarea prevăzută în prezent prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, privește posibilitatea organizării și desfășurării de concursuri până la data de 1 iunie 2022,
  dat fiind faptul că în lipsa unei echivalări a funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale nu pot fi aplicate toate modalitățile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici, aspect care este de natură a afecta dreptul funcționarilor publici la dezvoltarea carierei,
  luând în considerare că imposibilitatea ocupării funcțiilor publice specifice poate afecta managementul unor autorități și instituții publice și principiul continuității activității administrației publice,
  ținând seama de faptul că neadoptarea unor măsuri în regim de urgență și nerezolvarea problemelor stringente identificate, cu caracter sistemic, la nivelul legislației cu impact asupra administrației publice ar putea conduce la îngreunarea procesului decizional și derularea procedurilor interne la nivelul unor autorități și instituții publice,
  ținând cont de faptul că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, necesitând măsuri urgente,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 384, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale stabilite în anexa nr. 5 este prevăzută în anexa nr. 5^1.2. La articolul 597 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d) prevederile art. 467 alin. (3)-(9), art. 469, 470 și 484 intră în vigoare la 30 septembrie 2023;
  3. La articolul 618, alineatul (24) se modifică și va avea următorul cuprins:(24) Pentru anul perioada 30 septembrie - 31 decembrie 2023 prevederile alin. (1)-(19) se aplică și pentru ocuparea funcțiilor publice pentru care nu a fost organizat concursul național în condițiile art. 467 alin. (3)-(7) și art. 469 până la data organizării acestuia, cu condiția ca anunțul de concurs să fi fost publicat în condițiile alin. (3), până la data organizării concursului național.4. La articolul 619, partea introductivă a alineatului (2) și alineatul (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Proiectul-pilot se derulează de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (10) până la data intrării în vigoare a prevederilor art. 467 alin. (3)-(9), pentru:
  ........................................................................(10) Normele privind organizarea și desfășurarea proiectului-pilot se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Normele privind organizarea și desfășurarea proiectului-pilot cuprind și modalitatea de previzionare pentru perioada de derulare a proiectului-pilot a necesarului de funcții publice prevăzute la alin. (2), precum și procedura de înștiințare a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și lista documentelor necesare aferente înștiințării.
  5. La anexa nr. 5 punctul II, litera A punctele 15-19 și litera B punctele 20 și 25 se abrogă.6. La anexa nr. 5, nota se modifică și va avea următorul cuprins:
  Funcțiile publice specifice, altele decât cele prevăzute la pct. II, se pot stabili de autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prevăzute la art. 384 alin. (1) și (2) din prezentul cod.
  7. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5^1, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta ordonanță de urgență.


  Articolul II

  Prezenta ordonanța de urgență nu introduce modificări cu privire la condițiile de ocupare a funcțiilor publice specifice, la nivelul funcțiilor publice specifice, la nivelul studiilor sau tipului de diplome/cursuri de formare/perfecționare necesare sau la orice alte condiții specifice prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea funcțiilor publice specifice.


  Articolul III

  Echivalarea funcțiilor publice specifice prevăzute în anexa nr. 5^1 cu funcțiile publice generale nu afectează raporturile de serviciu și drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
  Violeta Vijulie
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Corvin Nedelcu,
  secretar general
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Președintele Consiliului Concurenței,
  Bogdan-Marius Chirițoiu
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu


  București, 28 decembrie 2021.
  Nr. 138.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 5^1 la Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019)
  Echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcții publice generale din cadrul unor autorități și instituții publice


  Denumirea autorității sau instituției publice

  Funcția publică generală cu care se echivalează funcția publică specifică

  Nivelul funcției publice

  Nivelul studiilor necesare

  Vechimea în specialitate necesară exercitării funcției publice

  Funcția publică specifică ce se echivalează

  Ministerul Finanțelor

  Director general

  conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Controlor financiar șef

  Director general adjunct

  Controlor financiar șef adjunct

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  execuție

  Clasa I studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Controlor delegat, clasa I, grad profesional superior

  Agenția Națională de Administrare Fiscală

  Director executiv

  conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Șef administrație

  Director executiv adjunct

  Șef administrație adjunct

  Director executiv

  Trezorier-șef

  Director executiv adjunct

  Trezorier-șef adjunct

  Director executiv adjunct

  Șef birou vamal

  Șef serviciu

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul cod

  Șef adjunct birou vamal

  Șef serviciu

  Ofițer de legătură la SELEC

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector vamal, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector vamal, clasa I, grad profesional superior

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Inspector casier, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector casier, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector casier, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector casier, clasa I, grad profesional superior

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Clasa a II-a, studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna

  Agent vamal, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Agent vamal, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Agent vamal, clasa a II-a, grad profesional principal

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Agent vamal, clasa a II-a, grad profesional superior

  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Clasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

  Controlor vamal, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Controlor vamal, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Referent, clasa a III-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Controlor vamal, clasa a III-a, grad profesional principal

  Referent, clasa a III-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Controlor vamal, clasa a III-a, grad profesional superior

  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Clasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

  Referent casier, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Referent casier, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Referent, clasa a III-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Referent casier, clasa a III-a, grad profesional principal

  Referent, clasa a III-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Referent casier, clasa a III-a, grad profesional superior

  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Clasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

  Casier trezorier, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Casier trezorier, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Referent, clasa a III-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Casier trezorier, clasa a III-a, grad profesional principal

  Referent, clasa a III-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Casier trezorier, clasa a III-a, grad profesional superior

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional superior

  Consiliul Național al Audiovizualului

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Inspector audiovizual, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector audiovizual, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector audiovizual, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector audiovizual, clasa I, grad profesional superior

  Inspecția Muncii și inspectoratele teritoriale de muncă

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă

  Inspector de muncă, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector de muncă, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector de muncă, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector de muncă, clasa I, grad profesional superior

  Director general, respectiv director general adjunct

  conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, necesare pentru exercitarea funcțiilor publice generale de conducere, precum și studii universitare de master absolvite cu diploma în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Inspector general de stat și inspector general de stat adjunct

  Director executiv, respectiv director executiv adjunct

  Inspector/șef și inspector-șef adjunct (județene)

  Director/Șef serviciu/Șef birou

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) din prezentul cod

  Director/Șef serviciu/Șef birou al direcțiilor cu atribuții de control

  Inspectoratul de Stat în Construcții

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Inspector în construcții, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector în construcții, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector în construcții, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior

  Șef serviciu

  conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diploma în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul cod

  Inspector-șef județean/al municipiului București

  Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor

  Director executiv

  conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diploma în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Inspector-șef


  Denumirea autorității sau instituției publice

  Funcția publică generală cu care se echivalează funcția publică specifică

  Nivelul funcției publice

  Nivelul studiilor necesare

  Vechimea în specialitate necesară exercitării funcției publice

  Funcția publică specifică ce se echivalează

  Consiliul Concurenței

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Inspector de concurență, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector de concurență, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector de concurență, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector de concurență, grad profesional superior

  Garda Națională de Mediu

  Șef serviciu

  conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diploma în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul cod

  Comisar-șef

  Șef birou

  Comisar-șef adjunct

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Comisar, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Comisar, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Comisar, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Comisar, clasa I, grad profesional superior

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Clasa a II-a, studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna

  Comisar, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Comisar, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Comisar, clasa a II-a, grad profesional principal

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Comisar, clasa a II-a, grad profesional superior

  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Clasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

  Comisar, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Comisar, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Referent, clasa a III-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Comisar, clasa a III-a, grad profesional principal

  Referent, clasa a III-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Comisar, clasa a III-a, grad profesional superior

  Garda Forestieră

  Director general

  conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Inspector-șef (regional)

  Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“

  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutant

  execuție

  Clasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

  Agent ecolog, grad profesional debutant

  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Agent ecolog, grad profesional asistent

  Referent, clasa a III-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Agent ecolog, grad profesional principal

  Referent, clasa a III-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Agent ecolog, grad profesional superior

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Inspector ecolog, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector ecolog, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector ecolog, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector ecolog, grad profesional superior

  Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector urmărire și administrare bunuri, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector urmărire și administrare bunuri, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector urmărire și administrare bunuri, grad profesional superior


  Denumirea autorității sau instituției publice

  Funcția publică generală cu care se echivalează funcția publică specifică

  Nivelul funcției publice

  Nivelul studiilor necesare

  Vechimea în specialitate necesară exercitării funcției publice

  Funcția publică specifică ce se echivalează

  Casa Națională de Asigurări de Sănătate

  Director general adjunct, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Medic-șef - funcție publică de stat

  Director executiv adjunct, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Medic-șef - funcție publică teritorială

  Departamentul pentru lupta antifraudă

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Consilier, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Consilier, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Consilier, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Consilier, clasa I, grad profesional superior

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a II-a, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (2) din prezentul cod

  execuție

  Clasa a II-a, studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a II-a, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (2) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a II-a, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (2) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a II-a, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (2) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superior

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a III-a, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (3) din prezentul cod

  execuție

  Clasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a III-a, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (3) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a III-a, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (3) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Referent, clasa a III-a, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a III-a, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (3) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Referent, clasa a III-a, grad profesional superior

  Cu funcțiile publice generale de conducere, conform art. 390 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Funcția publică specifică de conducere de director

  Cu funcțiile publice generale de conducere, conform art. 390 alin. (1) lit. d) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Funcția publică specifică de conducere de director adjunct

  Cu funcțiile publice generale de conducere, conform art. 390 alin. (1) lit. g) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul cod

  Funcția publică specifică de conducere de șef serviciu

  Cu funcțiile publice generale de conducere, conform art. 390 alin. (1) lit. h) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul cod

  Funcția publică specifică de conducere de șef birou

  Ministerul Economiei

  Cu funcțiile publice generale de execuție de clasa I, grad profesional debutant/ asistent/principal/superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) din prezentul cod

  Funcție publică de execuție specifică

  Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Comisar, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Comisar, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Comisar, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Comisar, clasa I, grad profesional superior

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Clasa a II-a, studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna

  Comisar, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Comisar, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Comisar, clasa a II-a, grad profesional principal

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Comisar, clasa a II-a, grad profesional superior

  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Clasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

  Comisar, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Comisar, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Referent, clasa a III-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Comisar, clasa a III-a, grad profesional principal

  Referent, clasa a III-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Comisar, clasa a III-a, grad profesional superior


  Denumirea autorității sau instituției publice

  Funcția publică generală cu care se echivalează funcția publică specifică

  Nivelul funcției publice

  Nivelul studiilor necesare

  Vechimea în specialitate necesară exercitării funcției publice

  Funcția publică specifică ce se echivalează

  Comisariatele regionale pentru protecția consumatorilor

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
   
  Comisar, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Comisar, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Comisar, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Comisar, clasa I, grad profesional superior

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Clasa a II-a, studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna
   
  Comisar, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Comisar, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Comisar, clasa a II-a, grad profesional principal

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Comisar, clasa a II-a, grad profesional superior

  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Clasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
   
  Comisar, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Comisar, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Referent, clasa a III-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Comisar, clasa a III-a, grad profesional principal

  Referent, clasa a III-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Comisar, clasa a III-a, grad profesional superior

  Director executiv

  conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Comisar-șef

  Șef serviciu sau șef birou, după caz

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul cod

  Comisar-șef adjunct

  Consiliul de monitorizare

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
   
  Inspector de monitorizare, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector de monitorizare, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod
    
  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector de monitorizare, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector de monitorizare, grad profesional superior

  Administrația publică locală

  Director general

  conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice, administrative sau politice și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Secretar general al județului, secretar general al municipiului București, secretar general al sectorului municipiului București și secretar general al municipiului reședință de județ

  Director general adjunct

  conducere

  Secretar general al municipiului

  Director executiv

  conducere

  Secretar general al orașului

  Șef serviciu

  conducere

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul cod

  Secretar general de comună

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant

  execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
   
  Polițist local, clasa I, grad profesional debutant

  Consilier, expert, cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Polițist local, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Polițist local, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Polițist local, clasa I, grad profesional superior

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Clasa a II-a, studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna
   
  Polițist local, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Polițist local, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Polițist local, clasa a II-a, grad profesional, principal

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Polițist local, clasa a II-a, grad profesional superior

  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Clasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
   
  Polițist local, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Referent, clasa a III-a,
  grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Polițist local, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Referent, clasa a III-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Polițist local, clasa a III-a, grad profesional principal

  Referent, clasa a III-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Polițist local, clasa a III-a, grad profesional superior
   
  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant

  execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
   
  Inspector de protecție civilă, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector de protecție civilă, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector de protecție civilă, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector de protecție civilă, clasa I, grad profesional superior

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional debutant

  execuție

  Clasa a II-a, studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna
   
  Inspector de protecție civilă, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector de protecție civilă, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector de protecție civilă, clasa a II-a, grad profesional principal

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector de protecție civilă, clasa a II-a, grad profesional superior

  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutant

  execuție

  Clasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat
   
  Inspector de protecție civilă, clasa a III-a, debutant

  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector de protecție civilă, clasa a III-a, asistent

  Referent, clasa a III-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector de protecție civilă, clasa a III-a, principal

  Referent, clasa a III-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector de protecție civilă, clasa a III-a, superior
   
  Director general*)/ Director executiv**)
  *) Pentru situațiile în care structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului este organizată la nivel de direcție generală.
  **) Pentru situațiile în care structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului este organizată la nivel de direcție.

  conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Arhitect-șef la nivelul județelor, municipiilor reședință de județ, municipiului București și sectoarelor municipiului București
   
  Director executiv*)/Șef serviciu**), după caz, potrivit art. 391 alin (3) din prezentul cod
  *) Pentru situațiile în care structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului este organizată la nivel de direcție.
  **) Pentru situațiile în care structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului este organizată la nivel de serviciu.
    
  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) sau b) din prezentul cod

  Arhitect-șef la nivelul municipiilor, altele decât cele reședință de județ, și orașelor

  Șef birou

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul cod

  Arhitect-șef la nivelul comunelor

  Parlamentul României

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod
   
  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Consilier parlamentar

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Expert parlamentar

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Consultant parlamentar

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
   
  Consilier parlamentar/ Expert parlamentar/ Consultant parlamentar

  NOTĂ:
  Funcția publică specifică de inspector social a fost echivalată cu funcția publică generală de inspector, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/2021 privind completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

  ----